Shared Flashcard Set

Details

Level One
漢字認讀及五子棋 初級
1195
Language - Chinese
1st Grade
11/12/2010

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
µü·J
Definition
º~»y«÷­µ µ¥¯Å
Term
(¤j)®ü
Definition
(d?) h?i µÞªÞ¯Å
Term
(¦Ì)¶º
Definition
(m?) f?n µÞªÞ¯Å
Term
(¦Ñ)ªê
Definition
(l?o) h? µÞªÞ¯Å
Term
(¦Ñ)¹«
Definition
(l?o) sh? µÞªÞ¯Å
Term
¤@
Definition
y? µÞªÞ¯Å
Term
¤@¤U¤l
Definition
y?xi?zi µÞªÞ¯Å
Term
¤@°_
Definition
y?q? µÞªÞ¯Å
Term
¤@¼Ë
Definition
y?y?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤C
Definition
q? µÞªÞ¯Å
Term
¤E
Definition
ji? µÞªÞ¯Å
Term
¤F
Definition
le µÞªÞ¯Å
Term
¤G
Definition
?r µÞªÞ¯Å
Term
¤H
Definition
r?n µÞªÞ¯Å
Term
¤K
Definition
b? µÞªÞ¯Å
Term
¤M(¤l)
Definition
d?o(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¤Q
Definition
sh? µÞªÞ¯Å
Term
¤T
Definition
s?n µÞªÞ¯Å
Term
¤T¨¤§Î
Definition
s?nji?ox?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤T©úªv
Definition
s?nm?ngzh? µÞªÞ¯Å
Term
¤U(­±)
Definition
xi?(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
¤U¤È
Definition
xi?w? µÞªÞ¯Å
Term
¤U«B
Definition
xi?y? µÞªÞ¯Å
Term
¤U³·
Definition
xi?xu? µÞªÞ¯Å
Term
¤U´Ñ
Definition
xi?q? µÞªÞ¯Å
Term
¤U½Ò
Definition
xi?k? µÞªÞ¯Å
Term
¤W(­±)
Definition
sh?ng(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
¤W¤È
Definition
sh?ngw? µÞªÞ¯Å
Term
¤W¯Z
Definition
sh?ngb?n µÞªÞ¯Å
Term
¤W½Ò
Definition
sh?ngk? µÞªÞ¯Å
Term
¤W¾Ç
Definition
sh?ngxu? µÞªÞ¯Å
Term
¤]
Definition
y? µÞªÞ¯Å
Term
¤e¤l
Definition
ch?zi µÞªÞ¯Å
Term
¤f
Definition
k?u µÞªÞ¯Å
Term
¤j
Definition
d? µÞªÞ¯Å
Term
¤j¤H
Definition
d?r?n µÞªÞ¯Å
Term
¤j«K
Definition
d?bi?n µÞªÞ¯Å
Term
¤j®a
Definition
d?ji? µÞªÞ¯Å
Term
¤k(¥Í)/¤k«Ä
Definition
n?(sh?ng)/n?h?i µÞªÞ¯Å
Term
¤k¨à
Definition
n??r µÞªÞ¯Å
Term
¤p
Definition
xi?o µÞªÞ¯Å
Term
¤p©j
Definition
xi?oji? µÞªÞ¯Å
Term
¤pªB¤Í
Definition
xi?op?ngy?u µÞªÞ¯Å
Term
¤p«Ä¤l
Definition
xi?oh?izi µÞªÞ¯Å
Term
¤s
Definition
sh?n µÞªÞ¯Å
Term
¤u¤H
Definition
g?ngr?n µÞªÞ¯Å
Term
¤u§@
Definition
g?ngzu? µÞªÞ¯Å
Term
¤£
Definition
b? µÞªÞ¯Å
Term
¤£¥Î
Definition
b?y?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤£«È®ð
Definition
b?k?q? µÞªÞ¯Å
Term
¤¤¤È
Definition
zh?ngw? µÞªÞ¯Å
Term
¤¤°ê
Definition
zh?nggu? µÞªÞ¯Å
Term
¤¤¶¡
Definition
zh?ngji?n µÞªÞ¯Å
Term
¤­
Definition
w? µÞªÞ¯Å
Term
¤°»ò
Definition
sh?me µÞªÞ¯Å
Term
¤µ¤Ñ
Definition
j?nti?n µÞªÞ¯Å
Term
¤¸
Definition
yu?n µÞªÞ¯Å
Term
¤»
Definition
li? µÞªÞ¯Å
Term
¤½¨®/¤½¦@¨T¨®
Definition
g?ngch? / g?ngg?ngq?ch? µÞªÞ¯Å
Term
¤½¶é
Definition
g?ngyu?n µÞªÞ¯Å
Term
¤À
Definition
f?n µÞªÞ¯Å
Term
¤Ñ
Definition
ti?n µÞªÞ¯Å
Term
¤ÑªÅ
Definition
ti?nk?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤Ñ®ð
Definition
ti?nq? µÞªÞ¯Å
Term
¤Ó
Definition
t?i µÞªÞ¯Å
Term
¤Ó¤Ó
Definition
t?itai µÞªÞ¯Å
Term
¤Ó¶§
Definition
t?iy?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤Ö
Definition
sh?o µÞªÞ¯Å
Term
¤Ø
Definition
ch? µÞªÞ¯Å
Term
¤â
Definition
sh?u µÞªÞ¯Å
Term
¤â«ü
Definition
sh?uzh? µÞªÞ¯Å
Term
¤â¿ö
Definition
sh?ubi?o µÞªÞ¯Å
Term
¤å¨ã
Definition
w?nj? µÞªÞ¯Å
Term
¤é
Definition
r? µÞªÞ¯Å
Term
¤ë
Definition
yu? µÞªÞ¯Å
Term
¤ë«G
Definition
yu?li?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤ì/¤ìÀY
Definition
m? / m?t?u µÞªÞ¯Å
Term
¤ò
Definition
m?o µÞªÞ¯Å
Term
¤ò¦ç
Definition
m?oy? µÞªÞ¯Å
Term
¤ô
Definition
shu? µÞªÞ¯Å
Term
¤ôªG
Definition
shu?gu? µÞªÞ¯Å
Term
¤ô³ý
Definition
shu?h? µÞªÞ¯Å
Term
¤õ
Definition
hu? µÞªÞ¯Å
Term
¤õ¨®
Definition
hu?ch? µÞªÞ¯Å
Term
¤ú(¾¦)
Definition
y?(ch?) µÞªÞ¯Å
Term
¤û
Definition
ni? µÞªÞ¯Å
Term
¤û¥¤
Definition
ni?n?i µÞªÞ¯Å
Term
¥L/¦o
Definition
t? µÞªÞ¯Å
Term
¥V/¥V¤Ñ
Definition
d?ng / d?ngti?n µÞªÞ¯Å
Term
¥X
Definition
ch? µÞªÞ¯Å
Term
¥b
Definition
b?n µÞªÞ¯Å
Term
¥h
Definition
q? µÞªÞ¯Å
Term
¥i¥H
Definition
k?y? µÞªÞ¯Å
Term
¥i©È
Definition
k?p? µÞªÞ¯Å
Term
¥i·R
Definition
k??i µÞªÞ¯Å
Term
¥i¼Ö
Definition
k?l? µÞªÞ¯Å
Term
¥s
Definition
ji?o µÞªÞ¯Å
Term
¥xÆW
Definition
t?iw?n µÞªÞ¯Å
Term
¥|
Definition
s? µÞªÞ¯Å
Term
¥~(­±)
Definition
w?i(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
¥~®M
Definition
w?it?o µÞªÞ¯Å
Term
¥¤¥¤
Definition
n?inai µÞªÞ¯Å
Term
¥«³õ
Definition
sh?ch?ng µÞªÞ¯Å
Term
¥´
Definition
d? µÞªÞ¯Å
Term
¥´°w
Definition
d?zh?n µÞªÞ¯Å
Term
¥»
Definition
b?n µÞªÞ¯Å
Term
¥¿¤è§Î
Definition
zh?ngf?ngx?ng µÞªÞ¯Å
Term
¥Í¤é
Definition
sh?ngr? µÞªÞ¯Å
Term
¥Í¯f
Definition
sh?ngb?ng µÞªÞ¯Å
Term
¥Õ¦â
Definition
b?is? µÞªÞ¯Å
Term
¥Ö¥]
Definition
p?b?o µÞªÞ¯Å
Term
¥Ö²y
Definition
p?qi? µÞªÞ¯Å
Term
¥æ/¥æµ¹
Definition
ji?o / ji?og?i µÞªÞ¯Å
Term
¥ý
Definition
xi?n µÞªÞ¯Å
Term
¥ý¥Í
Definition
xi?nsh?ng/xi?nsheng µÞªÞ¯Å
Term
¦A
Definition
z?i µÞªÞ¯Å
Term
¦A¨£
Definition
z?iji?n µÞªÞ¯Å
Term
¦B
Definition
b?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦B²N²O
Definition
b?ngq?l?n µÞªÞ¯Å
Term
¦B½c
Definition
b?ngxi?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦P¾Ç
Definition
t?ngxu? µÞªÞ¯Å
Term
¦W¦r
Definition
m?ngz?/m?ngzi µÞªÞ¯Å
Term
¦Y
Definition
ch? µÞªÞ¯Å
Term
¦^
Definition
hu? µÞªÞ¯Å
Term
¦a
Definition
d? µÞªÞ¯Å
Term
¦b
Definition
z?i µÞªÞ¯Å
Term
¦h
Definition
du? µÞªÞ¯Å
Term
¦h¤Ö
Definition
du?sh?o µÞªÞ¯Å
Term
¦n
Definition
h?o µÞªÞ¯Å
Term
¦n¹³
Definition
h?oxi?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦r
Definition
z? µÞªÞ¯Å
Term
¦~
Definition
ni?n µÞªÞ¯Å
Term
¦£
Definition
m?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦­
Definition
z?o µÞªÞ¯Å
Term
¦­¤W
Definition
z?osh?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦³
Definition
y?u µÞªÞ¯Å
Term
¦¸
Definition
c? µÞªÞ¯Å
Term
¦Ê
Definition
b?i µÞªÞ¯Å
Term
¦Ê³f¤½¥q
Definition
b?ihu?g?ngs? µÞªÞ¯Å
Term
¦Ï
Definition
y?ng µÞªÞ¯Å
Term
¦Ñ
Definition
l?o µÞªÞ¯Å
Term
¦Ñ®v
Definition
l?osh? µÞªÞ¯Å
Term
¦Ò¸Õ
Definition
k?osh? µÞªÞ¯Å
Term
¦Õ¦·
Definition
?rduo µÞªÞ¯Å
Term
¦×
Definition
r?u µÞªÞ¯Å
Term
¦çªA
Definition
y?f? µÞªÞ¯Å
Term
¦çÂd
Definition
y?gu? µÞªÞ¯Å
Term
¦è¥Ê
Definition
x?gu? µÞªÞ¯Å
Term
¦í
Definition
zh? µÞªÞ¯Å
Term
§@·~
Definition
zu?y? µÞªÞ¯Å
Term
§A
Definition
n? µÞªÞ¯Å
Term
§N
Definition
l?ng µÞªÞ¯Å
Term
§N®ð
Definition
l?ngq? µÞªÞ¯Å
Term
§O
Definition
bi? µÞªÞ¯Å
Term
§¤
Definition
zu? µÞªÞ¯Å
Term
§É
Definition
chu?ng µÞªÞ¯Å
Term
§Ì(§Ì)
Definition
d?(di) µÞªÞ¯Å
Term
§Ö
Definition
ku?i µÞªÞ¯Å
Term
§Ö¼Ö
Definition
ku?il? µÞªÞ¯Å
Term
§Ú
Definition
w? µÞªÞ¯Å
Term
§â
Definition
b? µÞªÞ¯Å
Term
¨C
Definition
m?i µÞªÞ¯Å
Term
¨S
Definition
m?i µÞªÞ¯Å
Term
¨S¦³
Definition
m?iy?u µÞªÞ¯Å
Term
¨SÃö«Y
Definition
m?igu?nxi µÞªÞ¯Å
Term
¨T¤ô
Definition
q?shu? µÞªÞ¯Å
Term
¨T¨®
Definition
q?ch? µÞªÞ¯Å
Term
¨k(¥Í)/¨k«Ä
Definition
n?n(sh?ng)/n?nh?i µÞªÞ¯Å
Term
¨{(¤l)
Definition
d?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¨£
Definition
ji?n µÞªÞ¯Å
Term
¨«
Definition
z?u µÞªÞ¯Å
Term
¨¬²y
Definition
z?qi? µÞªÞ¯Å
Term
¨­Åé
Definition
sh?nt? µÞªÞ¯Å
Term
¨®(¤l)
Definition
ch?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¨®¯¸
Definition
ch?zh?n µÞªÞ¯Å
Term
¨º/¨º¨Ç
Definition
n? / n?xi? µÞªÞ¯Å
Term
¨º¸Ì/¨º¨à
Definition
n?l?/n?r µÞªÞ¯Å
Term
¨Ä
Definition
gu?i µÞªÞ¯Å
Term
¨Ó
Definition
l?i µÞªÞ¯Å
Term
¨ß(¤l)
Definition
t?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¨à(¤l)
Definition
?r(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¨â
Definition
li?ng µÞªÞ¯Å
Term
¨ì
Definition
d?o µÞªÞ¯Å
Term
©M
Definition
h? / h?n µÞªÞ¯Å
Term
©f(©f)
Definition
m?i(mei) µÞªÞ¯Å
Term
©j(©j)/©n(©n)
Definition
ji?(jie) µÞªÞ¯Å
Term
©±
Definition
di?n µÞªÞ¯Å
Term
©À
Definition
ni?n µÞªÞ¯Å
Term
©È
Definition
p? µÞªÞ¯Å
Term
©Î
Definition
hu? µÞªÞ¯Å
Term
©Ð(¤l)
Definition
f?ng(zi) µÞªÞ¯Å
Term
©Ð¶¡
Definition
f?ngji?n µÞªÞ¯Å
Term
©ç
Definition
p?i µÞªÞ¯Å
Term
©ñ
Definition
f?ng µÞªÞ¯Å
Term
©ñ°²
Definition
f?ngji? µÞªÞ¯Å
Term
©ñ¾Ç
Definition
f?ngxu? µÞªÞ¯Å
Term
©ú¤Ñ
Definition
m?ngti?n µÞªÞ¯Å
Term
ªB¤Í
Definition
p?ngy?u µÞªÞ¯Å
Term
ªG¥Ä
Definition
gu?zh? µÞªÞ¯Å
Term
ªM(¤l)
Definition
b?i(zi) µÞªÞ¯Å
Term
ª¦
Definition
p? µÞªÞ¯Å
Term
ª¨(ª¨)
Definition
b?(ba) µÞªÞ¯Å
Term
ª¯
Definition
g?u µÞªÞ¯Å
Term
ª±
Definition
w?n µÞªÞ¯Å
Term
ª±¨ã¡@
Definition
w?nj? µÞªÞ¯Å
Term
ªº
Definition
de µÞªÞ¯Å
Term
ª¾¹D
Definition
zh?d?o µÞªÞ¯Å
Term
ªá
Definition
hu? µÞªÞ¯Å
Term
ªá²~
Definition
hu?p?ng µÞªÞ¯Å
Term
ªá¶é
Definition
hu?yu?n µÞªÞ¯Å
Term
ªø
Definition
ch?ng; zh?ng µÞªÞ¯Å
Term
ªø¤è§Î
Definition
ch?ngf?ngx?ng µÞªÞ¯Å
Term
ªù
Definition
m?n µÞªÞ¯Å
Term
ªü«¼
Definition
?y? µÞªÞ¯Å
Term
«B
Definition
y? µÞªÞ¯Å
Term
«D±`
Definition
f?ich?ng µÞªÞ¯Å
Term
«G
Definition
li?ng µÞªÞ¯Å
Term
«e(­±)
Definition
qi?n(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
«¢
Definition
h? µÞªÞ¯Å
Term
«½(«½)
Definition
w?(wa) µÞªÞ¯Å
Term
«Ü
Definition
h?n µÞªÞ¯Å
Term
«á(­±)
Definition
h?u(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
ǍȘ
Definition
z?nme µÞªÞ¯Å
Term
«ç»ò¼Ë
Definition
z?nmey?ng µÞªÞ¯Å
Term
«ç»ò¿ì
Definition
z?nmeb?n µÞªÞ¯Å
Term
¬K/¬K¤Ñ
Definition
ch?n / ch?nti?n µÞªÞ¯Å
Term
¬O
Definition
sh? µÞªÞ¯Å
Term
¬P(¬P)
Definition
x?ng(xing) µÞªÞ¯Å
Term
¬P´Á
Definition
x?ngq? µÞªÞ¯Å
Term
¬P´Á¤Ñ/¬P´Á¤é
Definition
x?ngq?ti?n / x?ngq?r? µÞªÞ¯Å
Term
¬Q¤Ñ
Definition
zu?ti?n µÞªÞ¯Å
Term
¬h¾í
Definition
li?ch?ng µÞªÞ¯Å
Term
¬~
Definition
x? µÞªÞ¯Å
Term
¬~¦ç¾÷
Definition
x?y?j? µÞªÞ¯Å
Term
¬~¾þ
Definition
x?z?o µÞªÞ¯Å
Term
¬°¤°»ò
Definition
w?ish?me µÞªÞ¯Å
Term
¬Ý(¨£)
Definition
k?n(ji?n) µÞªÞ¯Å
Term
¬î/¬î¤Ñ
Definition
qi? / qi?ti?n µÞªÞ¯Å
Term
•
Definition
chu?n µÞªÞ¯Å
Term
¬õ¦â
Definition
h?ngs? µÞªÞ¯Å
Term
Ÿ
Definition
m?i µÞªÞ¯Å
Term
¬ü°ê
Definition
m?igu? µÞªÞ¯Å
Term
­D
Definition
p?ng µÞªÞ¯Å
Term
­^»y/­^¤å
Definition
y?ngy? / y?ngw?n µÞªÞ¯Å
Term
­n
Definition
y?o µÞªÞ¯Å
Term
­±
Definition
mi?n µÞªÞ¯Å
Term
­µ¼Ö
Definition
y?nyu? µÞªÞ¯Å
Term
­¶
Definition
y? µÞªÞ¯Å
Term
­·
Definition
f?ng µÞªÞ¯Å
Term
­¸
Definition
f?i µÞªÞ¯Å
Term
­¸¾÷
Definition
f?ij? µÞªÞ¯Å
Term
­»¿¼
Definition
xi?ngji?o µÞªÞ¯Å
Term
­Ì
Definition
men µÞªÞ¯Å
Term
­Ó
Definition
ge µÞªÞ¯Å
Term
­ô(­ô)
Definition
g?(ge) µÞªÞ¯Å
Term
­ú
Definition
k? µÞªÞ¯Å
Term
­þ
Definition
n? µÞªÞ¯Å
Term
­þ¸Ì/­þ¨à
Definition
n?l?/n?r µÞªÞ¯Å
Term
®L/®L¤Ñ
Definition
xi? / xi?ti?n µÞªÞ¯Å
Term
®`©È
Definition
h?ip? µÞªÞ¯Å
Term
®a
Definition
ji? µÞªÞ¯Å
Term
®a¤H
Definition
ji?r?n µÞªÞ¯Å
Term
®t
Definition
ch? µÞªÞ¯Å
Term
®³
Definition
n? µÞªÞ¯Å
Term
®Ñ
Definition
sh? µÞªÞ¯Å
Term
®Ñ¥]
Definition
sh?b?o µÞªÞ¯Å
Term
®à(¤l)
Definition
zhu?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
®ð²y
Definition
q?qi? µÞªÞ¯Å
Term
®üÃä
Definition
h?ibi?n µÞªÞ¯Å
Term
¯u
Definition
zh?n µÞªÞ¯Å
Term
¯}
Definition
p? µÞªÞ¯Å
Term
¯¬
Definition
zh? µÞªÞ¯Å
Term
¯¸
Definition
zh?n µÞªÞ¯Å
Term
¯º
Definition
xi?o µÞªÞ¯Å
Term
¯È
Definition
zh? µÞªÞ¯Å
Term
¯ó
Definition
c?o µÞªÞ¯Å
Term
¯ó²ù
Definition
c?om?i µÞªÞ¯Å
Term
¯ù
Definition
ch? µÞªÞ¯Å
Term
°Q¹½
Definition
t?oy?n µÞªÞ¯Å
Term
°_§É
Definition
q?chu?ng µÞªÞ¯Å
Term
°e
Definition
s?ng µÞªÞ¯Å
Term
°l
Definition
zhu? µÞªÞ¯Å
Term
°¦
Definition
zh? µÞªÞ¯Å
Term
°¨
Definition
m? µÞªÞ¯Å
Term
°ª
Definition
g?o µÞªÞ¯Å
Term
°²¤é
Definition
ji?r? µÞªÞ¯Å
Term
°µ
Definition
zu? µÞªÞ¯Å
Term
°Å
Definition
ji?n µÞªÞ¯Å
Term
°Å¤M
Definition
ji?nd?o µÞªÞ¯Å
Term
°Êª«
Definition
d?ngw? µÞªÞ¯Å
Term
°Êª«¶é
Definition
d?ngw?yu?n µÞªÞ¯Å
Term
°Ó©±
Definition
sh?ngdi?n µÞªÞ¯Å
Term
°Û
Definition
ch?ng µÞªÞ¯Å
Term
°Ý
Definition
w?n µÞªÞ¯Å
Term
°ÝÃD
Definition
w?nt? µÞªÞ¯Å
Term
°ê(®a)
Definition
gu?(ji?) µÞªÞ¯Å
Term
±m¦âµ§
Definition
c?is?b? µÞªÞ¯Å
Term
±z
Definition
n?n µÞªÞ¯Å
Term
±ß¤W
Definition
w?nsh?ng µÞªÞ¯Å
Term
²y
Definition
qi? µÞªÞ¯Å
Term
²{¦b
Definition
xi?nz?i µÞªÞ¯Å
Term
²¢
Definition
ti?n µÞªÞ¯Å
Term
²´·ú
Definition
y?nj?ng µÞªÞ¯Å
Term
²Ö
Definition
l?i µÞªÞ¯Å
Term
²î
Definition
chu?n µÞªÞ¯Å
Term
³J
Definition
d?n µÞªÞ¯Å
Term
³J¿|
Definition
d?ng?o µÞªÞ¯Å
Term
³\¦h
Definition
x?du? µÞªÞ¯Å
Term
³o/³o¨Ç
Definition
zh? / zh?xi? µÞªÞ¯Å
Term
³o¸Ì/³o¨à
Definition
zh?l?/zh?r µÞªÞ¯Å
Term
³£
Definition
d?u µÞªÞ¯Å
Term
³±¤Ñ
Definition
yinti?n µÞªÞ¯Å
Term
³·
Definition
xu? µÞªÞ¯Å
Term
³½
Definition
y? µÞªÞ¯Å
Term
³¾
Definition
ni?o µÞªÞ¯Å
Term
³Ê/«B³Ê
Definition
s?n / y?s?n µÞªÞ¯Å
Term
³Ì
Definition
zu? µÞªÞ¯Å
Term
³Ñ¤U
Definition
sh?ngxi? µÞªÞ¯Å
Term
³Ü
Definition
h? µÞªÞ¯Å
Term
³ßÅw
Definition
x?hu?n µÞªÞ¯Å
Term
´N
Definition
ji? µÞªÞ¯Å
Term
´U(¤l)
Definition
m?o(zi) µÞªÞ¯Å
Term
´X
Definition
j? µÞªÞ¯Å
Term
´¸¤Ñ
Definition
q?ngti?n µÞªÞ¯Å
Term
´È(¤l)
Definition
y?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
´Î²y
Definition
b?ngqi? µÞªÞ¯Å
Term
´Ö³Q
Definition
mi?nb?i µÞªÞ¯Å
Term
´å/´åªa
Definition
y?u/ y?uy?ng µÞªÞ¯Å
Term
´ö
Definition
t?ng µÞªÞ¯Å
Term
µU(¤l)
Definition
h?u(zi) µÞªÞ¯Å
Term
µe/µe¨à
Definition
hu? /hu?r µÞªÞ¯Å
Term
µh
Definition
t?ng µÞªÞ¯Å
Term
µu
Definition
du?n µÞªÞ¯Å
Term
µ¡/µ¡¤á
Definition
chu?ng / chu?ngh? µÞªÞ¯Å
Term
µ¥
Definition
d?ng µÞªÞ¯Å
Term
µ§
Definition
b? µÞªÞ¯Å
Term
µ¹
Definition
g?i µÞªÞ¯Å
Term
µØ»y/µØ¤å
Definition
hu?y? / hu?w?n µÞªÞ¯Å
Term
µÛ
Definition
zhe µÞªÞ¯Å
Term
µæ
Definition
c?i µÞªÞ¯Å
Term
¶K
Definition
ti? µÞªÞ¯Å
Term
¶R
Definition
m?i µÞªÞ¯Å
Term
¶]
Definition
p?o µÞªÞ¯Å
Term
¶i
Definition
j?n µÞªÞ¯Å
Term
¶}/¥´¶}
Definition
k?i / d?k?i µÞªÞ¯Å
Term
¶}©l
Definition
k?ish? µÞªÞ¯Å
Term
¶³
Definition
y?n µÞªÞ¯Å
Term
¶¼®Æ
Definition
y?nli?o µÞªÞ¯Å
Term
¶À¦â
Definition
hu?ngs? µÞªÞ¯Å
Term
¶Â¦â
Definition
h?is? µÞªÞ¯Å
Term
¶ÂªO
Definition
h?ib?n µÞªÞ¯Å
Term
¶ê/¶ê§Î
Definition
yu?n/yu?nx?ng µÞªÞ¯Å
Term
¶ô
Definition
ku?i µÞªÞ¯Å
Term
¶ý(¶ý)
Definition
m?(ma) µÞªÞ¯Å
Term
·N«ä
Definition
y?si µÞªÞ¯Å
Term
·P«_
Definition
g?nm?o µÞªÞ¯Å
Term
·Q
Definition
xi?ng µÞªÞ¯Å
Term
·R
Definition
?i µÞªÞ¯Å
Term
·s
Definition
x?n µÞªÞ¯Å
Term
·s¦~
Definition
x?nni?n µÞªÞ¯Å
Term
·|
Definition
hu? µÞªÞ¯Å
Term
·³
Definition
su? µÞªÞ¯Å
Term
·Ó¤ù
Definition
zh?opi?n µÞªÞ¯Å
Term
·Ó¬Û
Definition
zh?oxi?ng µÞªÞ¯Å
Term
·Ó¬Û¾÷
Definition
zh?oxi?ngj? µÞªÞ¯Å
Term
·Ý·Ý
Definition
y?ye µÞªÞ¯Å
Term
¸G
Definition
?i µÞªÞ¯Å
Term
¸J
Definition
w?n µÞªÞ¯Å
Term
¸_(¤l)
Definition
ku?i(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¸}
Definition
ji?o µÞªÞ¯Å
Term
¸}½ñ¨®/¦Û¦æ¨®
Definition
ji?ot?ch? / z?x?ngch? µÞªÞ¯Å
Term
¸­(¤l)
Definition
y?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¸¹
Definition
h?o µÞªÞ¯Å
Term
¸È(¤l)
Definition
q?n(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¸Ì(­±)
Definition
l?(mi?n) µÞªÞ¯Å
Term
¸ò
Definition
g?n µÞªÞ¯Å
Term
¸ô
Definition
l? µÞªÞ¯Å
Term
¸õ»R
Definition
ti?ow? µÞªÞ¯Å
Term
¹B°Ê
Definition
y?nd?ng µÞªÞ¯Å
Term
¹CÀ¸
Definition
y?ux? µÞªÞ¯Å
Term
¹L
Definition
gu? µÞªÞ¯Å
Term
¹L¦~
Definition
gu?ni?n µÞªÞ¯Å
Term
¹]µ§
Definition
qi?nb? µÞªÞ¯Å
Term
¹qµø
Definition
di?nsh? µÞªÞ¯Å
Term
¹q¸£
Definition
di?nn?o µÞªÞ¯Å
Term
¹q¸Ü
Definition
di?nhu? µÞªÞ¯Å
Term
¹q¼v
Definition
di?ny?ng µÞªÞ¯Å
Term
¹s
Definition
l?ng µÞªÞ¯Å
Term
¹³
Definition
xi?ng µÞªÞ¯Å
Term
¹Ï
Definition
t? µÞªÞ¯Å
Term
¹ï
Definition
du? µÞªÞ¯Å
Term
¹ï¤£°_
Definition
du?b?q? µÞªÞ¯Å
Term
ºq
Definition
g? µÞªÞ¯Å
Term
º}«G
Definition
pi?oli?ng µÞªÞ¯Å
Term
º~³ù
Definition
h?nb?o µÞªÞ¯Å
Term
º~»y
Definition
h?ny? µÞªÞ¯Å
Term
ºÎ/ºÎı
Definition
shu?/shu?ji?o µÞªÞ¯Å
Term
ºØ
Definition
zh?ng µÞªÞ¯Å
Term
ºñ¦â
Definition
l?s? µÞªÞ¯Å
Term
»L
Definition
tu? µÞªÞ¯Å
Term
»¡
Definition
shu? µÞªÞ¯Å
Term
»å(¤l)
Definition
ji?o(zi) µÞªÞ¯Å
Term
»æ°®
Definition
b?ngg?n µÞªÞ¯Å
Term
»ó(¤l)
Definition
b?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¼L(¤Ú)
Definition
zu?(b?) µÞªÞ¯Å
Term
¼g
Definition
xi? µÞªÞ¯Å
Term
¼u
Definition
t?n µÞªÞ¯Å
Term
¼µ
Definition
ch?ng µÞªÞ¯Å
Term
¼Æ
Definition
sh? µÞªÞ¯Å
Term
¼Ó
Definition
l?u µÞªÞ¯Å
Term
¼ö
Definition
r? µÞªÞ¯Å
Term
¼öª¯
Definition
r?g?u µÞªÞ¯Å
Term
½G
Definition
sh?u µÞªÞ¯Å
Term
½Ð
Definition
q?ng µÞªÞ¯Å
Term
½Ò
Definition
k? µÞªÞ¯Å
Term
½Ò¥»
Definition
k?b?n µÞªÞ¯Å
Term
½Ö
Definition
sh?i µÞªÞ¯Å
Term
½Þ
Definition
zh? µÞªÞ¯Å
Term
½ð
Definition
t? µÞªÞ¯Å
Term
¾c(¤l)
Definition
xi?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¾i
Definition
y?ng µÞªÞ¯Å
Term
¾j
Definition
? µÞªÞ¯Å
Term
¾Ç
Definition
xu? µÞªÞ¯Å
Term
¾Ç¥Í
Definition
xu?sh?ng µÞªÞ¯Å
Term
¾Ç®Õ
Definition
xu?xi?o µÞªÞ¯Å
Term
¾ï(¤l)
Definition
j?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¾ð
Definition
sh? µÞªÞ¯Å
Term
¾ó¥Ö/¾ó¥ÖÀ¿
Definition
xi?ngp?/ xi?ngp?c? µÞªÞ¯Å
Term
¿O
Definition
d?ng µÞªÞ¯Å
Term
¿}
Definition
t?ng µÞªÞ¯Å
Term
¿»­X
Definition
f?nqi? µÞªÞ¯Å
Term
¿Ç(¤l)
Definition
k?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
¿ß
Definition
m?o µÞªÞ¯Å
Term
¿ú
Definition
qi?n µÞªÞ¯Å
Term
¿ûµ^
Definition
g?ngq?n µÞªÞ¯Å
Term
ÀY
Definition
t?u µÞªÞ¯Å
Term
ÀY¾v
Definition
t?uf? µÞªÞ¯Å
Term
À\
Definition
c?n µÞªÞ¯Å
Term
À\ÆU
Definition
c?nt?ng µÞªÞ¯Å
Term
Àn(¤l)
Definition
y?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
À¹
Definition
d?i µÞªÞ¯Å
Term
Áy
Definition
li?n µÞªÞ¯Å
Term
ÁÂ(ÁÂ)
Definition
xi?(xie) µÞªÞ¯Å
Term
ÂI
Definition
di?n µÞªÞ¯Å
Term
Âd(¤l)
Definition
gu?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
§ª«
Definition
l?w? µÞªÞ¯Å
Term
ÂŦâ
Definition
l?ns? µÞªÞ¯Å
Term
Âå¥Í
Definition
y?sh?ng µÞªÞ¯Å
Term
Âå°|
Definition
y?yu?n µÞªÞ¯Å
Term
Âû
Definition
j? µÞªÞ¯Å
Term
ÃC¦â
Definition
y?ns? µÞªÞ¯Å
Term
ÃM
Definition
q? µÞªÞ¯Å
Term
ÃÄ
Definition
y?o µÞªÞ¯Å
Term
Äx²y
Definition
l?nqi? µÞªÞ¯Å
Term
Ä«ªG
Definition
p?nggu? µÞªÞ¯Å
Term
ı±o
Definition
ju?de µÞªÞ¯Å
Term
ĵ¹î
Definition
j?ngch? µÞªÞ¯Å
Term
ÄÁ
Definition
zh?ng µÞªÞ¯Å
Term
ÄÑ
Definition
mi?n µÞªÞ¯Å
Term
ÄÑ¥]
Definition
mi?nb?o µÞªÞ¯Å
Term
Äû(¤l)
Definition
w?(zi) µÞªÞ¯Å
Term
Å@¤h
Definition
h?sh? µÞªÞ¯Å
Term
Å¥(¨£)
Definition
t?ng(ji?n) µÞªÞ¯Å
Term
Ū
Definition
d? µÞªÞ¯Å
Term
ż
Definition
z?ng µÞªÞ¯Å
Term
¤@¼Ò¤@¼Ë
Definition
y?m?y?y?ng ­_§§¯Å
Term
¤F¸Ñ
Definition
li?oji? ­_§§¯Å
Term
¤Q¦r¸ô¤f
Definition
sh?z?l?k?u ­_§§¯Å
Term
¤[
Definition
ji? ­_§§¯Å
Term
¤]³\
Definition
y?x? ­_§§¯Å
Term
¤p»¡
Definition
xi?oshu? ­_§§¯Å
Term
¤u¨ã
Definition
g?ngj? ­_§§¯Å
Term
¤u¼t
Definition
g?ngch?ng ­_§§¯Å
Term
¤w¸g
Definition
y?j?ng ­_§§¯Å
Term
¤£¦ý
Definition
b?d?n ­_§§¯Å
Term
¤£¿ù
Definition
b?cu? ­_§§¯Å
Term
¤¶²Ð
Definition
ji?sh?o ­_§§¯Å
Term
¤½¥q
Definition
g?ngs? ­_§§¯Å
Term
¤âÁu
Definition
sh?ub?i ­_§§¯Å
Term
¤å¤Æ
Definition
w?nhu? ­_§§¯Å
Term
¤å¦r
Definition
w?nz? ­_§§¯Å
Term
¤å³¹
Definition
w?nzh?ng ­_§§¯Å
Term
¤èªk
Definition
f?ngf? ­_§§¯Å
Term
¤è«K
Definition
f?ngbi?n ­_§§¯Å
Term
¤é°O
Definition
r?j? ­_§§¯Å
Term
¤é´Á
Definition
r?q? ­_§§¯Å
Term
¤òµ§
Definition
m?ob? ­_§§¯Å
Term
¤ô±m
Definition
shu?c?i ­_§§¯Å
Term
¤õÁç
Definition
hu?gu? ­_§§¯Å
Term
¤û¥J¿Ç
Definition
ni?z?ik? ­_§§¯Å
Term
¥@¬É
Definition
sh?ji? ­_§§¯Å
Term
¥H¬°
Definition
y?w?i ­_§§¯Å
Term
¥S§Ì
Definition
xi?ngd? ­_§§¯Å
Term
¥X²{
Definition
ch?xi?n ­_§§¯Å
Term
¥Xµo
Definition
ch?f? ­_§§¯Å
Term
¥b©]
Definition
b?ny? ­_§§¯Å
Term
¥i¬O
Definition
k?sh? ­_§§¯Å
Term
¥i¼¦
Definition
k?li?n ­_§§¯Å
Term
¥¦
Definition
t? ­_§§¯Å
Term
¥¬
Definition
b? ­_§§¯Å
Term
¥²¶·
Definition
b?x? ­_§§¯Å
Term
¥´§ê
Definition
d?b?n ­_§§¯Å
Term
¥´©Û©I
Definition
d?zh?oh? ­_§§¯Å
Term
¥´ºâ
Definition
d?su?n ­_§§¯Å
Term
¥»¨Ó
Definition
b?nl?i ­_§§¯Å
Term
¥Ã»·
Definition
y?ngyu?n ­_§§¯Å
Term
¥Í¬¡
Definition
sh?nghu? ­_§§¯Å
Term
¥Ö±a
Definition
p?d?i ­_§§¯Å
Term
¥Ö½§
Definition
p?f? ­_§§¯Å
Term
¥á
Definition
di? ­_§§¯Å
Term
¥ô¦ó
Definition
r?nh? ­_§§¯Å
Term
¥øÃZ
Definition
q?? ­_§§¯Å
Term
¥ú
Definition
gu?ng ­_§§¯Å
Term
¦E²î
Definition
hu?chu?n ­_§§¯Å
Term
¦U
Definition
g? ­_§§¯Å
Term
¦X°Û¹Î
Definition
h?ch?ngtu?n ­_§§¯Å
Term
¦^µª
Definition
hu?d? ­_§§¯Å
Term
¦aªO
Definition
d?b?n ­_§§¯Å
Term
¦a²y
Definition
d?qi? ­_§§¯Å
Term
¦a²z
Definition
d?l? ­_§§¯Å
Term
¦a¹Ï
Definition
d?t? ­_§§¯Å
Term
¦a¾_
Definition
d?zh?n ­_§§¯Å
Term
¦r¨å
Definition
z?di?n ­_§§¯Å
Term
¦w¥þ±a
Definition
?nqu?nd?i ­_§§¯Å
Term
¦wÀR
Definition
?nj?ng ­_§§¯Å
Term
¦¨¬°
Definition
ch?ngw?i ­_§§¯Å
Term
¦¬­µ¾÷
Definition
sh?uy?nj? ­_§§¯Å
Term
¦³®É/¦³®É­Ô
Definition
y?ush? /y?ush?h?u ­_§§¯Å
Term
¦³ÂI¨à
Definition
y?udi?nr ­_§§¯Å
Term
¦º
Definition
s? ­_§§¯Å
Term
¦ÑÆN
Definition
l?oy?ng ­_§§¯Å
Term
¦Ó¥B
Definition
?rqi? ­_§§¯Å
Term
¦ÕÀô
Definition
?rhu?n ­_§§¯Å
Term
¦Û¤v
Definition
z?j? ­_§§¯Å
Term
¦å
Definition
xi? ­_§§¯Å
Term
¦è¸Ë
Definition
x?zhu?ng ­_§§¯Å
Term
§@®a
Definition
zu?ji? ­_§§¯Å
Term
§C
Definition
d? ­_§§¯Å
Term
§i¶D
Definition
g?os? ­_§§¯Å
Term
§n
Definition
ch?o ­_§§¯Å
Term
§n¬[
Definition
ch?oji? ­_§§¯Å
Term
§§
Definition
zhu?ng ­_§§¯Å
Term
§Æ±æ
Definition
x?w?ng ­_§§¯Å
Term
§Ù«ü
Definition
ji?zh? ­_§§¯Å
Term
¨M©w
Definition
ju?d?ng ­_§§¯Å
Term
¨a(¤õ¨a¡B¤ô¨a)
Definition
"z?i(hu?z?i, shu?z?i)" ­_§§¯Å
Term
¨§»G
Definition
d?uf? ­_§§¯Å
Term
¨©´ß
Definition
b?ik? ­_§§¯Å
Term
¨®º×
Definition
ch?hu? ­_§§¯Å
Term
¨¯­W
Definition
x?nk? ­_§§¯Å
Term
¨Æ±¡
Definition
sh?q?ng ­_§§¯Å
Term
¨àµ£
Definition
?rt?ng ­_§§¯Å
Term
¨ä¥L
Definition
q?t? ­_§§¯Å
Term
¨ì³B
Definition
d?och? ­_§§¯Å
Term
¨í
Definition
gu? ­_§§¯Å
Term
¨îªA
Definition
zh?f? ­_§§¯Å
Term
¨û(¨û)
Definition
sh?(shu) ­_§§¯Å
Term
¨ý¹D
Definition
w?id?o ­_§§¯Å
Term
©¯¹B
Definition
x?ngy?n ­_§§¯Å
Term
©¯ºÖ
Definition
x?ngf? ­_§§¯Å
Term
©Ò¦³
Definition
su?y?u ­_§§¯Å
Term
©ê
Definition
b?o ­_§§¯Å
Term
©ü­Ë
Definition
h?nd?o ­_§§¯Å
Term
ªA¸Ë
Definition
f?zhu?ng ­_§§¯Å
Term
ªGÂæ
Definition
gu?ji?ng ­_§§¯Å
Term
ª`·N
Definition
zh?y? ­_§§¯Å
Term
ªoµe
Definition
y?uhu? ­_§§¯Å
Term
ªwÄÑ
Definition
p?omi?n ­_§§¯Å
Term
ª½
Definition
zh? ­_§§¯Å
Term
ªÅ®ð
Definition
k?ngq? ­_§§¯Å
Term
ªÎ
Definition
f?i ­_§§¯Å
Term
ªÓ»H
Definition
ji?nb?ng ­_§§¯Å
Term
ª×©Ð
Definition
w?f?ng ­_§§¯Å
Term
ªíºt
Definition
bi?oy?n ­_§§¯Å
Term
ªñµø
Definition
j?nsh? ­_§§¯Å
Term
ª÷¦â
Definition
j?ns? ­_§§¯Å
Term
ªøÀV³À
Definition
ch?ngj?ngl? ­_§§¯Å
Term
ªþªñ
Definition
f?j?n ­_§§¯Å
Term
«r
Definition
y?o ­_§§¯Å
Term
«°¥«
Definition
ch?ngsh? ­_§§¯Å
Term
«Ê
Definition
f?ng ­_§§¯Å
Term
«×
Definition
d? ­_§§¯Å
Term
«ó
Definition
bi?n ­_§§¯Å
Term
«ö
Definition
?n ­_§§¯Å
Term
¬q
Definition
du?n ­_§§¯Å
Term
¬y¦æ
Definition
li?x?ng ­_§§¯Å
Term
¬}
Definition
d?ng ­_§§¯Å
Term
¬¡°Ê
Definition
hu?d?ng ­_§§¯Å
Term
¬¡¼â
Definition
hu?p? ­_§§¯Å
Term
¬°
Definition
w?i ­_§§¯Å
Term
¬°¤F
Definition
w?ile ­_§§¯Å
Term
¬Á¼þ
Definition
b?l? ­_§§¯Å
Term
¬Ö
Definition
p?n ­_§§¯Å
Term
¬Û«H
Definition
xi?ngx?n ­_§§¯Å
Term
†
Definition
m?i ­_§§¯Å
Term
¬õºñ¿O
Definition
h?ngl?d?ng ­_§§¯Å
Term
¬ö©À
Definition
j?ni?n ­_§§¯Å
Term
¬ü³NÀ]
Definition
m?ish?gu?n ­_§§¯Å
Term
­J´Ô¯»
Definition
h?ji?of?n ­_§§¯Å
Term
­pµe
Definition
j?hu? ­_§§¯Å
Term
­«­n
Definition
zh?ngy?o ­_§§¯Å
Term
­·´º
Definition
f?ngj?ng ­_§§¯Å
Term
­·ºå
Definition
f?ngzh?ng ­_§§¯Å
Term
­¸¾÷³õ
Definition
f?ij?ch?ng ­_§§¯Å
Term
­»¸z
Definition
xi?ngch?ng ­_§§¯Å
Term
­É
Definition
ji? ­_§§¯Å
Term
­è¤~
Definition
g?ngc?i ­_§§¯Å
Term
­ì¨Ó
Definition
yu?nl?i ­_§§¯Å
Term
®L¥OÀç
Definition
xi?l?ngy?ng ­_§§¯Å
Term
®]¤l
Definition
s?nzi ­_§§¯Å
Term
®q
Definition
d?o ­_§§¯Å
Term
®z
Definition
ru? ­_§§¯Å
Term
®£Às
Definition
k?ngl?ng ­_§§¯Å
Term
®»
Definition
zhu? ­_§§¯Å
Term
®»°gÂÃ
Definition
zhu?m?c?ng ­_§§¯Å
Term
®È¹C
Definition
l?y?u ­_§§¯Å
Term
®É¶¡
Definition
sh?ji?n ­_§§¯Å
Term
®Ñªk
Definition
sh?f? ­_§§¯Å
Term
®Ú
Definition
g?n ­_§§¯Å
Term
®Þ¤l
Definition
sh?zi ­_§§¯Å
Term
®ø®§
Definition
xi?ox? ­_§§¯Å
Term
®üÅy
Definition
h?it?n ­_§§¯Å
Term
¯D¬û
Definition
y?g?ng ­_§§¯Å
Term
¯QÀt
Definition
w?gu? ­_§§¯Å
Term
¯S§O
Definition
t?bi? ­_§§¯Å
Term
¯d¨¥
Definition
li?y?n ­_§§¯Å
Term
°OªÌ
Definition
j?zh? ­_§§¯Å
Term
°O±o
Definition
j?de ­_§§¯Å
Term
°Q½×
Definition
t?ol?n ­_§§¯Å
Term
°s
Definition
ji? ­_§§¯Å
Term
°w
Definition
zh?n ­_§§¯Å
Term
°£¤F
Definition
ch?le ­_§§¯Å
Term
°¨¤W
Definition
m?sh?ng ­_§§¯Å
Term
°¨¹aÁ¦
Definition
m?l?ngsh? ­_§§¯Å
Term
°±¨®³õ
Definition
t?ngch?ch?ng ­_§§¯Å
Term
°µ¨Æ
Definition
zu?sh? ­_§§¯Å
Term
°½
Definition
t?u ­_§§¯Å
Term
°ÑÆ[
Definition
c?ngu?n ­_§§¯Å
Term
°Ó¤H
Definition
sh?ngr?n ­_§§¯Å
Term
°êºX
Definition
gu?q? ­_§§¯Å
Term
°ï
Definition
du? ­_§§¯Å
Term
°÷
Definition
g?u ­_§§¯Å
Term
±j
Definition
qi?ng ­_§§¯Å
Term
±q¤£
Definition
c?ngb? ­_§§¯Å
Term
±²
Definition
ju?n ­_§§¯Å
Term
±¼
Definition
di?o ­_§§¯Å
Term
±ù(¤l)
Definition
l?(zi) ­_§§¯Å
Term
²H
Definition
d?n ­_§§¯Å
Term
²q
Definition
c?i ­_§§¯Å
Term
²¦·~
Definition
b?y? ­_§§¯Å
Term
²´²\
Definition
y?nl?i ­_§§¯Å
Term
²Ã(¤l)
Definition
d?(zi) ­_§§¯Å
Term
²ßºD
Definition
x?gu?n ­_§§¯Å
Term
²á¤Ñ
Definition
li?oti?n ­_§§¯Å
Term
²ä(¤l)
Definition
b?(zi) ­_§§¯Å
Term
³Q
Definition
b?i ­_§§¯Å
Term
³qª¾
Definition
t?ngzh? ­_§§¯Å
Term
³s
Definition
li?n ­_§§¯Å
Term
³¥À\
Definition
y?c?n ­_§§¯Å
Term
³¨³½
Definition
di?oy? ­_§§¯Å
Term
³­
Definition
p?i ­_§§¯Å
Term
³»
Definition
d?ng ­_§§¯Å
Term
³Â·Ð
Definition
m?f?n ­_§§¯Å
Term
³Ä±ß
Definition
b?ngw?n ­_§§¯Å
Term
³Ì«á
Definition
zu?h?u ­_§§¯Å
Term
³Õª«À]
Definition
b?w?gu?n ­_§§¯Å
Term
³â¥z
Definition
l?ba ­_§§¯Å
Term
´T
Definition
f? ­_§§¯Å
Term
´r§Ö
Definition
y?ku?i ­_§§¯Å
Term
´«
Definition
hu?n ­_§§¯Å
Term
´³°¨½u
Definition
b?nm?xi?n ­_§§¯Å
Term
´¸®Ô
Definition
q?ngl?ng ­_§§¯Å
Term
´À
Definition
t? ­_§§¯Å
Term
´Óª«
Definition
zh?w? ­_§§¯Å
Term
´ò
Definition
h? ­_§§¯Å
Term
µL²á
Definition
w?li?o ­_§§¯Å
Term
µN
Definition
zh? ­_§§¯Å
Term
µo¥Í
Definition
f?sh?ng ­_§§¯Å
Term
µo²{
Definition
f?xi?n ­_§§¯Å
Term
µª®×
Definition
d??n ­_§§¯Å
Term
µ²±B
Definition
ji?h?n ­_§§¯Å
Term
µÎªA
Definition
sh?f? ­_§§¯Å
Term
µÛ«æ
Definition
zh?oj? ­_§§¯Å
Term
¶W¯Å¥«³õ
Definition
ch?oj?sh?ch?ng ­_§§¯Å
Term
¶m§ø
Definition
xi?ngc?n ­_§§¯Å
Term
¶§¥x
Definition
y?ngt?i ­_§§¯Å
Term
¶µÁå
Definition
xi?ngli?n ­_§§¯Å
Term
¶Ã¤C¤KÁV
Definition
lu?nq?b?z?o ­_§§¯Å
Term
¶Ç¬V
Definition
chu?nr?n ­_§§¯Å
Term
¶Ë¤ß
Definition
sh?ngx?n ­_§§¯Å
Term
·Pı
Definition
g?nju? ­_§§¯Å
Term
·s»D
Definition
x?nw?n ­_§§¯Å
Term
·sÂA
Definition
x?nxi?n ­_§§¯Å
Term
·¦(¤l)
Definition
y?zi ­_§§¯Å
Term
·Å«×
Definition
w?nd? ­_§§¯Å
Term
·È¦B
Definition
li?b?ng ­_§§¯Å
Term
·Î
Definition
ji?n ­_§§¯Å
Term
·Ð´o
Definition
f?nn?o ­_§§¯Å
Term
·ÓÅU
Definition
zh?og? ­_§§¯Å
Term
·í
Definition
d?ng ­_§§¯Å
Term
¸U
Definition
w?n ­_§§¯Å
Term
¸`¥Ø
Definition
ji?m? ­_§§¯Å
Term
¸g±`
Definition
j?ngch?ng ­_§§¯Å
Term
¸s
Definition
q?n ­_§§¯Å
Term
¸¹½X
Definition
h?om? ­_§§¯Å
Term
¸Á»e
Definition
f?ngm? ­_§§¯Å
Term
¸É²ß¯Z
Definition
b?x?b?n ­_§§¯Å
Term
¸Õ
Definition
sh? ­_§§¯Å
Term
¸õ÷
Definition
ti?osh?ng ­_§§¯Å
Term
¸ú
Definition
du? ­_§§¯Å
Term
¹C¼Ö¶é
Definition
y?ul?yu?n ­_§§¯Å
Term
¹J
Definition
y? ­_§§¯Å
Term
¹L¥h
Definition
gu?q? ­_§§¯Å
Term
¹M
Definition
bi?n ­_§§¯Å
Term
¹q¤l¶l¥ó
Definition
di?nz?y?uji?n ­_§§¯Å
Term
¹q­·®°
Definition
di?nf?ngsh?n ­_§§¯Å
Term
¹q°Êª±¨ã/¹qª±
Definition
di?nd?ngw?nj?/di?nw?n ­_§§¯Å
Term
¹s¥Î¿ú
Definition
l?ngy?ngqi?n ­_§§¯Å
Term
¹Ï®ÑÀ]
Definition
t?sh?gu?n ­_§§¯Å
Term
¹Ú·Q
Definition
m?ngxi?ng ­_§§¯Å
Term
ºt­û
Definition
y?nyu?n ­_§§¯Å
Term
º~¦r
Definition
h?nz? ­_§§¯Å
Term
ºµ
Definition
xi?ng ­_§§¯Å
Term
ºµ¿ß
Definition
xi?ngm?o ­_§§¯Å
Term
ºô¯¸
Definition
w?ngzh?n ­_§§¯Å
Term
ºô¸ô
Definition
w?ngl? ­_§§¯Å
Term
»D
Definition
w?n ­_§§¯Å
Term
»P
Definition
y? ­_§§¯Å
Term
»y¨¥
Definition
y?y?n ­_§§¯Å
Term
»{¯u
Definition
r?nzh?n ­_§§¯Å
Term
»{ÃÑ
Definition
r?nsh? ­_§§¯Å
Term
»°
Definition
g?n ­_§§¯Å
Term
»°§Ö
Definition
g?nku?i ­_§§¯Å
Term
Ȧ
Definition
l? ­_§§¯Å
Term
Ȁ
Definition
su?n ­_§§¯Å
Term
»È¦â
Definition
y?ns? ­_§§¯Å
Term
»Ý­n
Definition
x?y?o ­_§§¯Å
Term
»â±a
Definition
l?ngd?i ­_§§¯Å
Term
»ä­·
Definition
t?if?ng ­_§§¯Å
Term
»ñ±ù
Definition
f?ngl? ­_§§¯Å
Term
¼q
Definition
mi?o ­_§§¯Å
Term
¼s¼½
Definition
gu?ngb? ­_§§¯Å
Term
¼v¤ù
Definition
y?ngpi?n ­_§§¯Å
Term
¼y¯¬
Definition
q?ngzh? ­_§§¯Å
Term
¼Æ¦r
Definition
sh?z? ­_§§¯Å
Term
¼Ö¾¹
Definition
yu?q? ­_§§¯Å
Term
½a
Definition
qi?ng ­_§§¯Å
Term
½g
Definition
pi?n ­_§§¯Å
Term
½u
Definition
xi?n ­_§§¯Å
Term
½­µæ
Definition
sh?c?i ­_§§¯Å
Term
½¼
Definition
xi? ­_§§¯Å
Term
½Ã¥Í¯È
Definition
w?ish?ngzh? ­_§§¯Å
Term
½Æ²ß
Definition
f?x? ­_§§¯Å
Term
½ø
Definition
li?ng ­_§§¯Å
Term
¾F©~
Definition
l?nj? ­_§§¯Å
Term
¾a
Definition
k?o ­_§§¯Å
Term
¾Ç²ß
Definition
xu?x? ­_§§¯Å
Term
¾á¤ß
Definition
d?nx?n ­_§§¯Å
Term
¾ã»ô
Definition
zh?ngq? ­_§§¯Å
Term
¾ô
Definition
qi?o ­_§§¯Å
Term
¾÷·|
Definition
j?hu? ­_§§¯Å
Term
¾ú¥v
Definition
l?sh? ­_§§¯Å
Term
¿@
Definition
n?ng ­_§§¯Å
Term
¿n¤ì
Definition
j?m? ­_§§¯Å
Term
¿}ªG
Definition
t?nggu? ­_§§¯Å
Term
¿³½ì
Definition
x?ngq? ­_§§¯Å
Term
¿Ã¹õ
Definition
y?ngm? ­_§§¯Å
Term
¿Ë
Definition
q?n ­_§§¯Å
Term
¿é
Definition
sh? ­_§§¯Å
Term
¿ìªk
Definition
b?nf? ­_§§¯Å
Term
¿ï¾Ü
Definition
xu?nz? ­_§§¯Å
Term
¿ð¨ì
Definition
ch?d?o ­_§§¯Å
Term
¿ô
Definition
x?ng ­_§§¯Å
Term
Às
Definition
l?ng ­_§§¯Å
Term
À|
Definition
ch?ng ­_§§¯Å
Term
À³¸Ó
Definition
y?ngg?i ­_§§¯Å
Term
À¸¼@
Definition
x?j? ­_§§¯Å
Term
À¿
Definition
c? ­_§§¯Å
Term
Àã
Definition
sh? ­_§§¯Å
Term
Àð
Definition
qi?ng ­_§§¯Å
Term
Á`¬O
Definition
z?ngsh? ­_§§¯Å
Term
Á|¦æ
Definition
j?x?ng ­_§§¯Å
Term
Á­½¸
Definition
zh?ngl?ng ­_§§¯Å
Term
Á¿¡]¸Ü¡^
Definition
ji?ng(hu?¡^ ­_§§¯Å
Term
Áà
Definition
ch?u ­_§§¯Å
Term
ÁöµM
Definition
su?r?n ­_§§¯Å
Term
ÂfÂc
Definition
n?ngm?ng ­_§§¯Å
Term
Âà
Definition
zhu?n ­_§§¯Å
Term
Â÷
Definition
l? ­_§§¯Å
Term
Â÷¶}
Definition
l?k?i ­_§§¯Å
Term
Âø»x
Definition
z?zh? ­_§§¯Å
Term
Âù
Definition
shu?ng ­_§§¯Å
Term
Ãi
Definition
l?n ­_§§¯Å
Term
Ãú
Definition
w? ­_§§¯Å
Term
ÄCÀY
Definition
m?ntou ­_§§¯Å
Term
ÄG(¤l)
Definition
h?(zi) ­_§§¯Å
Term
ÄH³½
Definition
j?ngy? ­_§§¯Å
Term
Äo
Definition
y?ng ­_§§¯Å
Term
Ĺ
Definition
y?ng ­_§§¯Å
Term
ÄÐ
Definition
xi?n ­_§§¯Å
Term
ÅSÀç
Definition
l?y?ng ­_§§¯Å
Term
ÅT
Definition
xi?ng ­_§§¯Å
Term
Ås
Definition
w?n ­_§§¯Å
Term
Å¥»¡
Definition
t?ngshu? ­_§§¯Å
Term
Ũ­m
Definition
ch?nsh?n ­_§§¯Å
Term
ÅÚ½³
Definition
lu?bo ­_§§¯Å
Term
ÅÜ
Definition
bi?n ­_§§¯Å
Term
Åý
Definition
r?ng ­_§§¯Å
Term
ÆQ
Definition
y?n ­_§§¯Å
Term
Æ_°Í
Definition
y?oshi ­_§§¯Å
Term
¤@¥b
Definition
y?b?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤@¨Ç
Definition
y?xi? ¦¨ªø¯Å
Term
¤@©w
Definition
y?d?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¤@ª½
Definition
y?zh? ¦¨ªø¯Å
Term
¤@·|¨à
Definition
y?hu??r ¦¨ªø¯Å
Term
¤@ÂI¨à
Definition
y?di?nr ¦¨ªø¯Å
Term
¤S
Definition
y?u ¦¨ªø¯Å
Term
¤W¦ç
Definition
sh?ngy? ¦¨ªø¯Å
Term
¤Wºô
Definition
sh?ngw?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¤d
Definition
qi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤f³U
Definition
k?ud?i ¦¨ªø¯Å
Term
¤f¸n
Definition
k?uzh?o ¦¨ªø¯Å
Term
¤j¼Ó
Definition
d?l?u ¦¨ªø¯Å
Term
¤p¤ß
Definition
xi?ox?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤p®É
Definition
xi?osh? ¦¨ªø¯Å
Term
¤p´£µ^
Definition
xi?ot?q?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤p¾Ç
Definition
xi?oxu? ¦¨ªø¯Å
Term
¤p¾Ç¥Í
Definition
xi?oxu?sh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¤~
Definition
c?i ¦¨ªø¯Å
Term
¤£¦n·N«ä
Definition
b?h?oy?si ¦¨ªø¯Å
Term
¤¤¬î¸`
Definition
zh?ngqi?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
¤¤¾Ç
Definition
zh?ngxu? ¦¨ªø¯Å
Term
¤µ¦~
Definition
j?nni?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤º¦ç
Definition
n?iy? ¦¨ªø¯Å
Term
¤º¿Ç
Definition
n?ik? ¦¨ªø¯Å
Term
¤½´J
Definition
g?ngy? ¦¨ªø¯Å
Term
¤ÀÄÁ
Definition
f?nzh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¤ß
Definition
x?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤â©¬
Definition
sh?up? ¦¨ªø¯Å
Term
¤â®M
Definition
sh?ut?o ¦¨ªø¯Å
Term
¤â¾÷
Definition
sh?uj? ¦¨ªø¯Å
Term
¤é¥»
Definition
r?b?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤ë»æ
Definition
yu?b?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¤ñ
Definition
b? ¦¨ªø¯Å
Term
¤ñ¸û
Definition
b?ji?o ¦¨ªø¯Å
Term
¤ñÁÉ
Definition
b?s?i ¦¨ªø¯Å
Term
¤ò¤y
Definition
m?oj?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤÷¥À
Definition
f?m? ¦¨ªø¯Å
Term
¤ù
Definition
pi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¤ú¨ê
Definition
y?shu? ¦¨ªø¯Å
Term
¤ú»I
Definition
y?g?o ¦¨ªø¯Å
Term
¤úÂå
Definition
y?y? ¦¨ªø¯Å
Term
¤û±Æ
Definition
ni?p?i ¦¨ªø¯Å
Term
¥H«e
Definition
y?qi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥H«á
Definition
y?h?u ¦¨ªø¯Å
Term
¥I
Definition
f? ¦¨ªø¯Å
Term
¥[
Definition
ji? ¦¨ªø¯Å
Term
¥[ªo
Definition
ji?y?u ¦¨ªø¯Å
Term
¥\½Ò
Definition
g?ngk? ¦¨ªø¯Å
Term
¥]
Definition
b?o ¦¨ªø¯Å
Term
¥]¤l
Definition
b?ozi ¦¨ªø¯Å
Term
¥_Ãä
Definition
b?ibi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥d¤ù
Definition
k?pi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥d¨®
Definition
k?ch? ¦¨ªø¯Å
Term
¥d³q
Definition
k?t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¥h¦~
Definition
q?ni?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥i¯à
Definition
k?n?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¥kÃä/¥k¤âÃä
Definition
y?ubi?n / y?ush?ubi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥q¾÷
Definition
s?j? ¦¨ªø¯Å
Term
¥u
Definition
zh? ¦¨ªø¯Å
Term
¥y(¤l)
Definition
j?(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
¥¤ªo
Definition
n?iy?u ¦¨ªø¯Å
Term
¥¤¯ù
Definition
n?ich? ¦¨ªø¯Å
Term
¥©§J¤O
Definition
qi?ok?l? ¦¨ªø¯Å
Term
¥ªÃä/¥ª¤âÃä
Definition
zu?bi?n / zu?sh?ubi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥´¬[
Definition
d?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
¥´±½
Definition
d?s?o ¦¨ªø¯Å
Term
¥»¤l
Definition
b?nzi ¦¨ªø¯Å
Term
¥¿¦b
Definition
zh?ngz?i ¦¨ªø¯Å
Term
¥É¦Ì
Definition
y?m? ¦¨ªø¯Å
Term
¥Í®ð
Definition
sh?ngq? ¦¨ªø¯Å
Term
¥Î
Definition
y?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¥Û/¥ÛÀY
Definition
sh? / sh?tou ¦¨ªø¯Å
Term
¥â¥ã²y/®à²y
Definition
p?ngp?ngqi?/zhu?qi? ¦¨ªø¯Å
Term
¥ð®§
Definition
xi?x? ¦¨ªø¯Å
Term
¥ó
Definition
ji?n ¦¨ªø¯Å
Term
¥þ³¡
Definition
qu?nb? ¦¨ªø¯Å
Term
¦MÀI
Definition
w?ixi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦N¥L
Definition
j?t? ¦¨ªø¯Å
Term
¦V
Definition
xi?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦]¬°
Definition
y?nw?i ¦¨ªø¯Å
Term
¦a¤è
Definition
d?f?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦aÅK
Definition
d?ti? ¦¨ªø¯Å
Term
¦pªG
Definition
r?gu? ¦¨ªø¯Å
Term
¦w¥þ
Definition
?nqu?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦~¬ö
Definition
ni?nj? ¦¨ªø¯Å
Term
¦~¯Å
Definition
ni?nj? ¦¨ªø¯Å
Term
¦~»´
Definition
ni?nq?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦¨¥\
Definition
ch?ngg?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦¬
Definition
sh?u ¦¨ªø¯Å
Term
¦¬¶°
Definition
sh?uj? ¦¨ªø¯Å
Term
¦­¦w
Definition
z?o?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦³½ì
Definition
y?uq? ¦¨ªø¯Å
Term
¦À¶í
Definition
ch?t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦Ç¦â
Definition
hu?s? ¦¨ªø¯Å
Term
¦Ì
Definition
m? ¦¨ªø¯Å
Term
¦Ð¤ò²y
Definition
y?m?oqi? ¦¨ªø¯Å
Term
¦ÑÁó
Definition
l?ob?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦æ
Definition
x?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¦èÃä
Definition
x?bi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦ì
Definition
w?i ¦¨ªø¯Å
Term
¦í°|
Definition
zh?yu?n ¦¨ªø¯Å
Term
¦ý¬O
Definition
d?nsh? ¦¨ªø¯Å
Term
§@¤å
Definition
zu?w?n ¦¨ªø¯Å
Term
§B(§B)
Definition
b?(bo) ¦¨ªø¯Å
Term
§j
Definition
chu? ¦¨ªø¯Å
Term
§¹
Definition
w?n ¦¨ªø¯Å
Term
§À¤Ú
Definition
w?iba ¦¨ªø¯Å
Term
§Ë
Definition
n?ng ¦¨ªø¯Å
Term
§Ñ
Definition
w?ng ¦¨ªø¯Å
Term
§ä
Definition
zh?o ¦¨ªø¯Å
Term
§ä¿ú
Definition
zh?oqi?n ¦¨ªø¯Å
Term
§ì
Definition
zhu? ¦¨ªø¯Å
Term
§ó
Definition
g?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¨F
Definition
sh? ¦¨ªø¯Å
Term
¨F©Ô
Definition
sh?l? ¦¨ªø¯Å
Term
¨Fµo
Definition
sh?f? ¦¨ªø¯Å
Term
¨S°ÝÃD
Definition
m?iw?nt? ¦¨ªø¯Å
Term
¨«¸ô
Definition
z?ul? ¦¨ªø¯Å
Term
¨º»ò
Definition
n?me ¦¨ªø¯Å
Term
¨Æ/¨Æ±¡
Definition
sh? / sh?q?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¨Ó±o¤Î
Definition
l?idej? ¦¨ªø¯Å
Term
¨ê
Definition
shu? ¦¨ªø¯Å
Term
¨ü¶Ë
Definition
sh?ush?ng ¦¨ªø¯Å
Term
©@­ù
Definition
k?l? ¦¨ªø¯Å
Term
©@°Ø
Definition
k?f?i ¦¨ªø¯Å
Term
©U§£
Definition
l?s? ¦¨ªø¯Å
Term
©]¥«
Definition
y?sh? ¦¨ªø¯Å
Term
©_©Ç
Definition
q?gu?i ¦¨ªø¯Å
Term
©m
Definition
x?ng ¦¨ªø¯Å
Term
©u¸`
Definition
j?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
©³
Definition
d? ¦¨ªø¯Å
Term
©¹
Definition
w?ng ¦¨ªø¯Å
Term
©¿µM
Definition
h?r?n ¦¨ªø¯Å
Term
©Ò¥H
Definition
su?y? ¦¨ªø¯Å
Term
©Ô
Definition
l? ¦¨ªø¯Å
Term
©ÜÂÄ/¤ñÂÄ
Definition
p?s? / b?s? ¦¨ªø¯Å
Term
©ú¦~
Definition
m?ngni?n ¦¨ªø¯Å
Term
ªF¦è
Definition
d?ngx? ¦¨ªø¯Å
Term
ªFÃä
Definition
d?ngbi?n ¦¨ªø¯Å
Term
ªK
Definition
zh? ¦¨ªø¯Å
Term
ªe
Definition
h? ¦¨ªø¯Å
Term
ª£¶º
Definition
ch?of?n ¦¨ªø¯Å
Term
ª´ºÀ
Definition
m?igu? ¦¨ªø¯Å
Term
ªñ
Definition
j?n ¦¨ªø¯Å
Term
ªø¤j
Definition
zh?ngd? ¦¨ªø¯Å
Term
«Cµæ
Definition
q?ngc?i ¦¨ªø¯Å
Term
«Cµì
Definition
q?ngw? ¦¨ªø¯Å
Term
«H
Definition
x?n ¦¨ªø¯Å
Term
«K©y
Definition
pi?ny? ¦¨ªø¯Å
Term
«e¤Ñ
Definition
qi?nti?n ¦¨ªø¯Å
Term
«i´±
Definition
y?ngg?n ¦¨ªø¯Å
Term
«n¥Ê
Definition
n?ngu? ¦¨ªø¯Å
Term
«nÃä
Definition
n?nbi?n ¦¨ªø¯Å
Term
«y¹Â
Definition
k?s?u ¦¨ªø¯Å
Term
«È¤H
Definition
k?r?n ¦¨ªø¯Å
Term
«ÈÆU
Definition
k?t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
«Î(¤l)
Definition
w?(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
«Î³»
Definition
w?d?ng ¦¨ªø¯Å
Term
«á¤Ñ¡@
Definition
h?uti?n ¦¨ªø¯Å
Term
«á¨Ó
Definition
h?ul?i ¦¨ªø¯Å
Term
«ô¦~
Definition
b?ini?n ¦¨ªø¯Å
Term
¬G¨Æ
Definition
g?sh? ¦¨ªø¯Å
Term
¬v¸Ë
Definition
y?ngzhu?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¬v½µ
Definition
y?ngc?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¬¡
Definition
hu? ¦¨ªø¯Å
Term
¬µÂû
Definition
zh?j? ¦¨ªø¯Å
Term
¬ì¾Ç
Definition
k?xu? ¦¨ªø¯Å
Term
¬õ¥]
Definition
h?ngb?o ¦¨ªø¯Å
Term
¬ü³N
Definition
m?ish? ¦¨ªø¯Å
Term
¬üÄR
Definition
m?il? ¦¨ªø¯Å
Term
­I
Definition
b?i ¦¨ªø¯Å
Term
­pµ{¨®
Definition
j?ch?ngch? ¦¨ªø¯Å
Term
­«
Definition
zh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
­¹ª«
Definition
sh?w? ¦¨ªø¯Å
Term
­»
Definition
xi?ng ¦¨ªø¯Å
Term
­Ë
Definition
d?o ¦¨ªø¯Å
Term
®`²Û
Definition
h?ixi? ¦¨ªø¯Å
Term
®a¨Æ
Definition
ji?sh? ¦¨ªø¯Å
Term
®a¨ã
Definition
ji?j? ¦¨ªø¯Å
Term
®a®x
Definition
ji?t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
®e©ö
Definition
r?ngy? ¦¨ªø¯Å
Term
®t¤£¦h
Definition
ch?b?du? ¦¨ªø¯Å
Term
®Ç
Definition
p?ng ¦¨ªø¯Å
Term
®È¦æ
Definition
l?x?ng ¦¨ªø¯Å
Term
®É­Ô
Definition
sh?h?u ¦¨ªø¯Å
Term
®Ñ¬[
Definition
sh?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
®Ñ®à
Definition
sh?zhu? ¦¨ªø¯Å
Term
®Õªø
Definition
xi?ozh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
®õ°ê
Definition
t?igu? ¦¨ªø¯Å
Term
®ø¨¾¨®
Definition
xi?of?ngch? ¦¨ªø¯Å
Term
¯D«Ç
Definition
y?sh? ¦¨ªø¯Å
Term
¯N
Definition
k?o ¦¨ªø¯Å
Term
¯T
Definition
l?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¯Z¯Å
Definition
b?nj? ¦¨ªø¯Å
Term
¯k
Definition
t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¯¬ºÖ
Definition
zh?f? ¦¨ªø¯Å
Term
¯¶
Definition
zh?i ¦¨ªø¯Å
Term
¯à
Definition
n?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¯ä
Definition
ch?u ¦¨ªø¯Å
Term
¯ù³ý
Definition
ch?h? ¦¨ªø¯Å
Term
°A(¤l)
Definition
w?n(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
°g¸ô
Definition
m?l? ¦¨ªø¯Å
Term
°{¹q
Definition
sh?ndi?n ¦¨ªø¯Å
Term
°|¤l
Definition
yu?nzi ¦¨ªø¯Å
Term
°¨¸ô/¹D¸ô
Definition
m?l?/d?ol? ¦¨ªø¯Å
Term
°ª³t¤½¸ô
Definition
g?os?g?ngl? ¦¨ªø¯Å
Term
°ª¿³
Definition
g?ox?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°®
Definition
g?n ¦¨ªø¯Å
Term
°®²b
Definition
g?nj?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°±
Definition
t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°µ
Definition
zu? ¦¨ªø¯Å
Term
°µµæ
Definition
zu?c?i ¦¨ªø¯Å
Term
°µ¹Ú
Definition
zu?m?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°·±d
Definition
ji?nk?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°Ê
Definition
d?ng ¦¨ªø¯Å
Term
°Ñ¥[
Definition
c?nji? ¦¨ªø¯Å
Term
±H
Definition
j? ¦¨ªø¯Å
Term
±`±`
Definition
ch?ngch?ng ¦¨ªø¯Å
Term
±a
Definition
d?i ¦¨ªø¯Å
Term
±i
Definition
zh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
±m­i
Definition
c?ih?ng ¦¨ªø¯Å
Term
±o
Definition
de /d? ¦¨ªø¯Å
Term
±q
Definition
c?ng ¦¨ªø¯Å
Term
±q«e
Definition
c?ngqi?n ¦¨ªø¯Å
Term
±µ
Definition
ji? ¦¨ªø¯Å
Term
±¾
Definition
gu? ¦¨ªø¯Å
Term
±À
Definition
tu? ¦¨ªø¯Å
Term
±Æ¶¤
Definition
p?idu? ¦¨ªø¯Å
Term
±ÏÅ@¨®
Definition
ji?h?ch? ¦¨ªø¯Å
Term
±Ð
Definition
ji?o ¦¨ªø¯Å
Term
±Ð«Ç
Definition
ji?osh? ¦¨ªø¯Å
Term
±Ð°ó
Definition
ji?ot?ng ¦¨ªø¯Å
Term
±ß¦w
Definition
w?n?n ¦¨ªø¯Å
Term
±í(¤l)
Definition
t?ng(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
±ø
Definition
ti?o ¦¨ªø¯Å
Term
²D/²D§Ö
Definition
li?ng / li?ngku?i ¦¨ªø¯Å
Term
²M·¡
Definition
q?ngch? ¦¨ªø¯Å
Term
²~
Definition
p?ng ¦¨ªø¯Å
Term
²°
Definition
h? ¦¨ªø¯Å
Term
²°(¤l)
Definition
h?(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
²´Ãè
Definition
y?nj?ng ¦¨ªø¯Å
Term
²¼
Definition
pi?o ¦¨ªø¯Å
Term
²Ä
Definition
d? ¦¨ªø¯Å
Term
²Ó
Definition
x? ¦¨ªø¯Å
Term
³D
Definition
sh? ¦¨ªø¯Å
Term
³E¤ú
Definition
zh?y? ¦¨ªø¯Å
Term
³U(¤l)
Definition
d?i(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
³o»ò
Definition
zh?me ¦¨ªø¯Å
Term
³}
Definition
gu?ng ¦¨ªø¯Å
Term
³ò¤y
Definition
w?ij?n ¦¨ªø¯Å
Term
³ø¯È
Definition
b?ozh? ¦¨ªø¯Å
Term
´H§N
Definition
h?nl?ng ¦¨ªø¯Å
Term
´H°²
Definition
h?nji? ¦¨ªø¯Å
Term
´Z©Ò
Definition
c?su? ¦¨ªø¯Å
Term
´²¨B
Definition
s?nb? ¦¨ªø¯Å
Term
´»°²
Definition
sh?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
´Ê
Definition
k? ¦¨ªø¯Å
Term
´ËªL
Definition
s?nl?n ¦¨ªø¯Å
Term
´Î
Definition
b?ng ¦¨ªø¯Å
Term
´åªa¦À
Definition
y?uy?ngch? ¦¨ªø¯Å
Term
´ö°Í/¤c¤l
Definition
t?ngch?/sh?ozi ¦¨ªø¯Å
Term
´÷
Definition
k? ¦¨ªø¯Å
Term
µM«á
Definition
r?nh?u ¦¨ªø¯Å
Term
µe®a
Definition
hu?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
µo¿N
Definition
f?sh?o ¦¨ªø¯Å
Term
µµ¦â
Definition
z?s? ¦¨ªø¯Å
Term
µæ³æ
Definition
c?id?n ¦¨ªø¯Å
Term
µó
Definition
ji? ¦¨ªø¯Å
Term
¶H
Definition
xi?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¶Q
Definition
gu? ¦¨ªø¯Å
Term
¶]¨B
Definition
p?ob? ¦¨ªø¯Å
Term
¶^­Ë
Definition
di?d?o ¦¨ªø¯Å
Term
¶g¥½
Definition
zh?um? ¦¨ªø¯Å
Term
¶i¨B
Definition
j?nb? ¦¨ªø¯Å
Term
¶l§½
Definition
y?uj? ¦¨ªø¯Å
Term
¶l²¼
Definition
y?upi?o ¦¨ªø¯Å
Term
¶}¤ß
Definition
k?ix?n ¦¨ªø¯Å
Term
¶}¤ô
Definition
k?ishu? ¦¨ªø¯Å
Term
¶}¨®
Definition
k?ich? ¦¨ªø¯Å
Term
¶¡
Definition
ji?n ¦¨ªø¯Å
Term
¶º©±/°s©±
Definition
f?ndi?n/ji?di?n ¦¨ªø¯Å
Term
¶ºÆU
Definition
f?nt?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¶Ã
Definition
lu?n ¦¨ªø¯Å
Term
·Q©À
Definition
xi?ngni?n ¦¨ªø¯Å
Term
·f
Definition
d? ¦¨ªø¯Å
Term
·h
Definition
b?n ¦¨ªø¯Å
Term
·Å·x
Definition
w?nnu?n ¦¨ªø¯Å
Term
·Æ³·
Definition
hu?xu? ¦¨ªø¯Å
Term
·Ç³Æ
Definition
zh?nb?i ¦¨ªø¯Å
Term
·È·Æ±è
Definition
li?hu?t? ¦¨ªø¯Å
Term
·à(¤l)
Definition
sh?(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
·íµM
Definition
d?ngr?n ¦¨ªø¯Å
Term
¸`
Definition
ji? ¦¨ªø¯Å
Term
¸t½Ï¸`
Definition
sh?ngd?nji? ¦¨ªø¯Å
Term
¸²µå
Definition
p?t?o ¦¨ªø¯Å
Term
¸õ
Definition
ti?o ¦¨ªø¯Å
Term
¹A¤Ò/¹A¥Á
Definition
n?ngf? / n?ngm?n ¦¨ªø¯Å
Term
¹A¥Ð
Definition
n?ngti?n ¦¨ªø¯Å
Term
¹B°Ê·|
Definition
y?nd?nghu? ¦¨ªø¯Å
Term
¹a
Definition
l?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¹p
Definition
l?i ¦¨ªø¯Å
Term
¹q
Definition
di?n ¦¨ªø¯Å
Term
¹q±è
Definition
di?nt? ¦¨ªø¯Å
Term
¹q¼v°|
Definition
di?ny?ngyu?n ¦¨ªø¯Å
Term
¹¡
Definition
b?o ¦¨ªø¯Å
Term
¹ª
Definition
g? ¦¨ªø¯Å
Term
¹Ï¤ù
Definition
t?pi?n ¦¨ªø¯Å
Term
¹Ú
Definition
m?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¹ï­±
Definition
du?mi?n ¦¨ªø¯Å
Term
ºC
Definition
m?n ¦¨ªø¯Å
Term
ºq¤â/ºq¬P
Definition
g?sh?u/g?x?ng ¦¨ªø¯Å
Term
º©µe
Definition
m?nhu? ¦¨ªø¯Å
Term
ºÝ¤È¸`
Definition
du?nw?ji? ¦¨ªø¯Å
Term
ºâ
Definition
su?n ¦¨ªø¯Å
Term
ºê(¤l)
Definition
z?ng(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
ºò±i
Definition
j?nzh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
ºô²y
Definition
w?ngqi? ¦¨ªø¯Å
Term
»RÁÐ
Definition
w?d?o ¦¨ªø¯Å
Term
»e¸Á
Definition
m?f?ng ¦¨ªø¯Å
Term
»jµï
Definition
zh?zh? ¦¨ªø¯Å
Term
»¡¸Ü
Definition
shu?hu? ¦¨ªø¯Å
Term
»´
Definition
q?ng ¦¨ªø¯Å
Term
»·
Definition
yu?n ¦¨ªø¯Å
Term
»È¦æ
Definition
y?nh?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Ⱦ
Definition
b?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¼e
Definition
ku?n ¦¨ªø¯Å
Term
¼p©Ð
Definition
ch?f?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¼p®v
Definition
ch?sh? ¦¨ªø¯Å
Term
¼¯¦«¨®
Definition
m?tu?ch? ¦¨ªø¯Å
Term
¼Æ¥Ø
Definition
sh?m? ¦¨ªø¯Å
Term
¼Æ¾Ç
Definition
sh?xu? ¦¨ªø¯Å
Term
¼Ó±è
Definition
l?ut? ¦¨ªø¯Å
Term
¼ö¾x
Definition
r?n?o ¦¨ªø¯Å
Term
½L(¤l)
Definition
p?n(zhi) ¦¨ªø¯Å
Term
½m²ß
Definition
li?nx? ¦¨ªø¯Å
Term
½¦¤ô
Definition
ji?oshu? ¦¨ªø¯Å
Term
½¹½º
Definition
h?di? ¦¨ªø¯Å
Term
½½¤û
Definition
gu?ni? ¦¨ªø¯Å
Term
½Ð°²
Definition
q?ngji? ¦¨ªø¯Å
Term
½æ
Definition
m?i ¦¨ªø¯Å
Term
½ö
Definition
t?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¾Þ³õ
Definition
c?och?ng ¦¨ªø¯Å
Term
¾ã²z
Definition
zh?ngl? ¦¨ªø¯Å
Term
¾ï¦â
Definition
j?s? ¦¨ªø¯Å
Term
¿ÂÃÆ
Definition
m?y? ¦¨ªø¯Å
Term
¿ì¤½«Ç
Definition
b?ng?ngsh? ¦¨ªø¯Å
Term
¿ù
Definition
cu? ¦¨ªø¯Å
Term
¿ú¥]
Definition
qi?nb?o ¦¨ªø¯Å
Term
À£·³¿ú
Definition
y?su?qi?n ¦¨ªø¯Å
Term
À°
Definition
b?ng ¦¨ªø¯Å
Term
À°¦£
Definition
b?ngm?ng ¦¨ªø¯Å
Term
À´
Definition
d?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Á`¦@
Definition
z?ngg?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Án­µ
Definition
sh?ngy?n ¦¨ªø¯Å
Term
Áo©ú
Definition
c?ngm?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Á|
Definition
j? ¦¨ªø¯Å
Term
Á¦±ø
Definition
sh?ti?o ¦¨ªø¯Å
Term
烦]
Definition
s?ip?o ¦¨ªø¯Å
Term
ÁÙ
Definition
h?i ¦¨ªø¯Å
Term
ÁÙ¬O
Definition
h?ish? ¦¨ªø¯Å
Term
Áú°ê
Definition
h?ngu? ¦¨ªø¯Å
Term
Áú»y/Áú¤å
Definition
h?ny? / h?nw?n ¦¨ªø¯Å
Term
Áû
Definition
k? ¦¨ªø¯Å
Term
ÂI¤ß
Definition
di?nx?n ¦¨ªø¯Å
Term
ÂIµæ
Definition
di?nc?i ¦¨ªø¯Å
Term
²³æ
Definition
ji?nd?n ¦¨ªø¯Å
Term
½
Definition
f?n ¦¨ªø¯Å
Term
ÂÂ
Definition
ji? ¦¨ªø¯Å
Term
ÂÎ
Definition
ch?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Âû¶ô
Definition
j?ku?i ¦¨ªø¯Å
Term
ÃZ
Definition
? ¦¨ªø¯Å
Term
Ãa
Definition
hu?i ¦¨ªø¯Å
Term
Ãdª«
Definition
ch?ngw? ¦¨ªø¯Å
Term
ÃÄ©Ð/Ãħ½
Definition
y?of?ng/y?oj? ¦¨ªø¯Å
Term
Ãä
Definition
bi?n ¦¨ªø¯Å
Term
Ãè(¤l)
Definition
j?ng(zi) ¦¨ªø¯Å
Term
Ãö
Definition
gu?n ¦¨ªø¯Å
Term
Ãø
Definition
n?n ¦¨ªø¯Å
Term
Ä_¨©
Definition
b?ob?i ¦¨ªø¯Å
Term
ĵ¹î§½
Definition
j?ngch?j? ¦¨ªø¯Å
Term
ÄÝ
Definition
sh? ¦¨ªø¯Å
Term
Äúµ§
Definition
l?b? ¦¨ªø¯Å
Term
Åwªï
Definition
hu?ny?ng ¦¨ªø¯Å
Term
Åé¨|
Definition
t?y? ¦¨ªø¯Å
Supporting users have an ad free experience!