Shared Flashcard Set

Details

Lesson 2 Vocabulary
Chinese III Online NCVPS Vocabulary: Lesson 2 Pinyin
30
Language - Chinese
12th Grade
09/24/2011

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
xìng bié
Definition
gender
Term
hūn fǒu
Definition
marital status
Term
mín zú
Definition
nationality
Term
jí guàn
Definition
birthplace
Term
zhèng zhì miàn mào
Definition
political status
Term
shǒu jī
Definition
cell phone
Term
lián xì dì zhǐ
Definition
address
Term
qiú zhí yì yuàn
Definition
career objective
Term
jiào yù bèi jǐng
Definition
educational background
Term
chéng jī yōu xiù
Definition
outstanding academic grades
Term
yōu xiù xué sheng
Definition
outstanding student
Term
gōng zuò jīng yàn
Definition
work experience
Term
fù zé rén
Definition
person in charge
Term
gōng yì gōng zuò
Definition
volunteer work
Term
xué sheng huì
Definition
student union
Term
tǐ yù bù
Definition
sport section
Term
gàn shì
Definition
administrative secretary
Term
xìn xī zī xún
Definition
information advisory
Term
gōng sī
Definition
firm/corporation
Term
shǔ qī
Definition
summer vacation
Term
shí xí
Definition
field work
Term
gè rén néng lì
Definition
personal ability
Term
wài yǔ shuǐ píng
Definition
language ability
Term
jì suàn jī shuǐ píng
Definition
computer ability
Term
yè yú ài hào
Definition
hobbies
Term
tǐ yù、yīn yuè、yuè dú děng
Definition
sports, music, and reading ext
Term
xìng gé tè diǎn
Definition
personality
Term
zé rèn gǎn qiáng
Definition
responsible
Term
gōng zuò qín fèn
Definition
hard-working
Term
fù yú chuàng xīn jīng shén
Definition
innovative
Supporting users have an ad free experience!