Shared Flashcard Set

Details

Lesson 2 Vocabulary
Chinese III Online NCVPS Vocabulary: Lesson 2 Characters & Pinyin
30
Language - Chinese
12th Grade
09/24/2011

Additional Language - Chinese Flashcards

 


 

Cards

Term
性别
Definition
xìng bié
Term
婚否
Definition
hūn fǒu
Term
民族
Definition
mín zú
Term
籍贯
Definition
jí guàn
Term
政治面貌
Definition
zhèng zhì miàn mào
Term
手机
Definition
shǒu jī
Term
联系地址
Definition
lián xì dì zhǐ
Term
求职意愿
Definition
qiú zhí yì yuàn
Term
教育背景
Definition
jiào yù bèi jǐng
Term
成绩优秀
Definition
chéng jī yōu xiù
Term
优秀学生
Definition
yōu xiù xué sheng
Term
工作经验
Definition
gōng zuò jīng yàn
Term
负责人
Definition
fù zé rén
Term
公益工作
Definition
gōng yì gōng zuò
Term
学生会
Definition
xué sheng huì
Term
体育部
Definition
tǐ yù bù
Term
干事
Definition
gàn shì
Term
信息咨询
Definition
xìn xī zī xún
Term
公司
Definition
gōng sī
Term
暑期
Definition
shǔ qī
Term
实习
Definition
shí xí
Term
个人能力
Definition
gè rén néng lì
Term
外语水平
Definition
wài yǔ shuǐ píng
Term
计算机水平
Definition
jì suàn jī shuǐ píng
Term
业余爱好
Definition
yè yú ài hào
Term
体育、音乐、阅读等
Definition
tǐ yù、yīn yuè、yuè dú děng
Term
性格特点
Definition
xìng gé tè diǎn
Term
责任感强
Definition
zé rèn gǎn qiáng
Term
工作勤奋
Definition
gōng zuò qín fèn
Term
富于创新精神
Definition
fù yú chuàng xīn jīng shén
Supporting users have an ad free experience!