Shared Flashcard Set

Details

Larynx
K2
43
Medical
Not Applicable
10/30/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvordan opstår hæshed?
Definition

1. Asynkrone svingninger pga. forskel ml. stemmelæberne (fx tumor).

 

2. Stemmelæbelukke effekt (parese, poplyp).

Term
Hvad betyder dysfoni?
Definition
Hæshed
Term
Angiv symptomer ved hæshed.
Definition

1. Luftspild

2. Nedsat stemmestyrke

3. Fonasteni (stemmetræthed)

4. Afoni (stemmen væk)

5. Hoste

6. Smerter (obs. malign lidelse)

Term
Hvad betyder fonasteni?
Definition
Stemmetræthed, muskelsmerter på halsen, globolus (følelse af klump i halsen) -> rømmetrang, tørhedsfornemmelse.
Term
Hvorledes behandles stemmelidelser?
Definition

1. Kirurgisk

2. Logopædisk (talepædagog)

3. Kombination af 1 og 2

4. Undgå udløsende faktorer (reflux, tobak, stemmemisbrug)

Term

Kongenitte stemmelidelser

Redegør for ætiologi, symptomer og behandling ved laryngomalaci. Hvornår vokser man fra det?

Definition

Ætiologi: abnorm blødhed af brusk

 

Symptomer: rallende respiration, inspiratoriske stridor (søvn). 

 

Behandling: information, evt. kirurgi

 

Man vokser fra det når brusken bliver hårdere ved 2-årsalderen. 

Term

Infektiøse stemmelidelser

Nævn de tre infektiøse stemmelidelser.

Definition

1. Psedocroup (falsk strubelidelse)

2. Laryngitis acuta

3. Epiglottitis acuta

 

Term

Infektiøse stemmelidelser

Benævn pt.-gruppe, ætiologi, symptomer og behandling af pseudocroup. Hvor ses en fortykkelse af slimhinden og hvor meget reducerer den luftvejes tværsnitsareal med?

Definition

Pt.-gruppe: især småbørn, kan ses hos voksne. 

 

Ætiologi: oftest virus (parainfluenza); kan skyldes sekundær bakteriel infektion (H. influenzae, pneumokokker, streptokokker). 

 

Symptomer:

- Inspiratorisk stridor pga. subglottisk ødem -> 44 % redutkion af tværsnitsareal. 

- Croupal hoste (søløvehoste)

 

Behandling: kold fugtigt luft, ro, inh./inj. steroid/ adrenalin, intubation.

Term

Infektiøse stemmelidelser

Nævn ætiologi, symptomer, objektive fund og behandling ved laryngitis acuta.

Definition

Ætiologi: virus, bakterier, støv og røg. 

 

Symptomer: hæshed, stemmetræthed, rømmetrang, ømhed, hoste og let feber. 

 

Obj. fund: ødem, hyperæmi (rødme), sekret.

 

Behandling: undgå forværrende faktorer (stemmehvile, rygestop, kamilleinhalation, undgå rømmen og hoste). Sjældent antibiotika. 

Term

Infektiøse stemmelidelser

Nævn ætiologi, symptomer og behandling ved epiglottitis acuta. Er det livstruende akut? Hvor ser man ødem? Hvem rammes?

Definition

Ætiologi: H. influenza B (HiB vaccine - børnevaccinationsprogram). 

 

Symptomer: synkesmerter, høj feber, grødet stemme, dårlig almen tilstand, ømhed, spytflåd, inspiratorisk stridor.

 

Behandling: intubation, ampicillin (zinacef). 

 

Det er akut livstruende. 

 

Ødem supraglottisk. 

 

Hyppighed: voksne. 

Term

Neoplasier

Nævn neoplasier i larynx. 

Definition

1. Hyperkeratose/leukoplaki (kronisk laryngitis)

2. Dysplasi/CIS (carcinoma in situ). 

3. Papillom

4. Cancer

Term

Laryngitis chronica

 Redegør for ætiologi, symptomer, obj. fund og behandling. 

Definition

Ætiologi: recidiverende akut laryngitis (> 12 uger), luftvejsinfektioner, rygning, støv/røg, stemmemisbrug, reflux, myxødem (lavt stofskifte).

 

Symptomer: varierende, hæshed, fonasteni. 

 

Obj. fund: varierende. Slimhinde kan være fortykket, hyperæmisk, atrofisk. Sekret, polyp, ødem, granulom, hyperkeratose.

 

Behandling: Undgå udløsende faktorer, logopædisk, evt. kirurgisk (dysplasi). 

Term

Neoplasier

Hvilken inflydelse har rygning på kronisk laryngitis?

Definition
Giver godartede hvide belægninger. Ses også ved anden belastning.
Term

Neoplasier - laryngitis chronica

Hvad betyder hyperkeratose?

Definition
Hvid belægning der kan skyldes hoste, celleforandringer, belastning (tube).
Term

Neoplasier

Redegør for ætiologi, symptomer, behandling og kontrol ved dysplasi?

Definition

Ætiologi: tobak

 

Symptomer: hæshed, fonasteni

 

Behandling: Undgå udløsende faktorer, kirurgisk (fjern med laser). 

 

Kontrol: følges i 5 år. 

Term

Neoplasier

Redegør for ætiologi, symptomer, behandling og profylakse ved papilloma laryngis? Kan der være recidiv?

Definition

Ætiologi: HPV

 

Symptomer: hæshed, (fonasteni), (respirationsbesvær)

 

Behandling: 

- Kirurgi (laser)

- Tracheostomi (sjældent, svære tilfælde). 

 

Profylakse: HPV vaccination

 

Recidiv: ja

Term

Hvilke HPV virus giver oftest papillomer i larynx?

Indgår vaccinationen i børnevaccinationsprogrammet? 

Definition
6 og 11 og JAAAA! :D
Term

Traumer

Redegør for ætiologi, symptomer og behandling af larynx kontusion.

Definition

Ætiologi: stumpe traumer, kvælning. 

 

Symptomer: smerter, hæshed, respirationsbesvær.

 

Behandling: kirurgi (reponering/fiksering)

Term
Angiv øvrige lidelser i larynx.
Definition

1. Stemmebåndsparese

2. Funktionel dysfoni (+/- sekundær patologi). 

3. Larynxødem

Term
Angiv årsager til stemmebåndsparese.
Definition

1. Cancer (20 %)

2. Traume

3. Virus (influenza)

4. Neurologisk

5. Idiopatisk

Term
Hvad skyldes stemmebåndsfiksering?
Definition

1. Langvarig intubation  

2. Rheumatoid artritis

3. (Cancer)

Term
Hvad er symptomer på stemmebåndsparese/-fiksering?
Definition

1. Hæshed

2. Fonasteni

3. Ofte svag, luftfyldt stemme

4. Løber tør for luft under tale

5. Evt. fejlsynkning

6. Kort fonationstid. 

Term
Hvad er symptomer på dobbeltsidig stemmebåndsparese/-fiksering?
Definition

1. Respirationsbesvær/dyspnø

2. Evt. inspiratorisk stridor.

3. Evt. aspirations tendens og hoste.

Term
Hvorledes udredes stemmebåndsparese? Hvor længe skal de følges?
Definition

Mistænk CANCER!

 

1. ØNH-undersøgelse

2. Fiberskopi i larynx og øvre del af trachea

3. Kranienervegennemgang (udelukke tumor)

4. Rtg. thorax

5. UL af halsen

6. PET-CT/CT/MR af hjernestamme, hals og thorax mhp. cancer

 

Følges 1 år. 

Term
Hvorledes behandles stemmebåndsparese?
Definition

1. Logopædi

2. Kirurgisk:

- Ensidig: medialisering af stemmelæben (OP m. implantation el. injektion af materiale) -> forbedrer stemmen. 

- Dobbeltsidig: tracheostomi (akut) el. på et senere tidspunkt pladsforbedrende OP i larynx (arytenoidectomi) -> forbedrer respiration.

Term
Hvorledes inddeles funktionel dysfoni?
Definition
Hyperfunktionel og hypofunktionel
Term
Beskriv hyperfunktionel dysfoni.
Definition
Stemmen er præget af spænding og anstrengelse af alrynx musklerne.
Term
Beskriv hypofunktionel dysfoni.
Definition
Præget af svag og kraftløs stemme.
Term
Hvad kan forekomme ved funktionel dysfoni?
Definition

1. Sekundære organiske forandringer (noduli, polyp, ødem). 

2. Dårlig styring af stemmen. 

3. Dysfoni kan ses ved psykisk lidelse (fleste pt. er raske). 

Term
Redegør for ætiologi, symptomer og behandling af hyperfunktionel dysfoni uden organiske forandringer.
Definition

Ætiologi: langvarig overbelastning af stemmen, stemmekrævende erhverv, øget spænding i larynxmuskler. 

 

Symptomer: hæshed, fonasteni, belastning. 

 

Behandling: U, L

Term

Noduli/sangerknuder (hyper)

Redegør for ætiologi, symptomer, obj. fund og behandling. 

Definition

Ætiologi: stemmemisbrug (yngre kvinder, børn). 

 

Symptomer: hæshed, anstrengt stemmebrug, fonasteni. 

 

Obj. fund: små hvide prominenser ved overgangen mellem forreste og midterste tredjedel af stemmebåndene (stroboskopi). 

 

Behandling: U, L, evt. K

Term

Polyp

Redegør for ætiologi, symptomer og behandling. 

Definition

Ætiologi: stemmemisbrug

 

Symptomer: hæshed, luftfyldt stemme, stridor, fonastesi

 

Behandling: størrelsesafhængig, K og/eller L. 

Term

Larynx ødem

Redegør for ætiologi, symptomer og behandling. 

Definition

Ætiologi: infektion, rygning, traume, allergi, tumor, stråling, angioødem, V. cava superior syndrom, myxødem. 

 

Symptomer: dyb og grov stemme, respirationsbesvær, synkebesvær. Afhænger af grad og lokalisation.

 

Behandling: årsagsafhængig. 

Term

Reinkes ødem

Redegør for ætiologi, symptomer og behandling. 

Definition

Ætiologi: rygning (midaldrende kvinder). 

 

Symptomer: hæshed, evt. fonasteni, dyb og grov stemme. 

 

Behandling: U, K, L

Term

Angioødem

Nævn synonymer.

Definition
Quinckeøs ødem/angioneurotiske ødem.
Term

Angioødem

Definer angioødem. Hvad kan det være ledsaget af? Indenfor hvor mange timer svinder hævelsen. Hvad kan udløse angioødem?

Definition

Ødemdannelse der medinddrager subcutis og submucosa.

 

Kan være ledsaget af nældefeber (urticaria. 

 

Få-72 timer. 

 

Udløsende faktorer: HAE (heriditært angioødem), ACE-hæmmer, anafylaksi. 

Term

Angioødem

Hvorledes inddeles angioødem?

Definition

1. Histaminerg /allergisk

 

2. Non-histaminerg. 

Term

Angioødem

Hvad udløser non-histaminerg angioødem?

Definition

HAE og ACE-hæmmer.

ACE-hæmmer -> bradykinin ophobning -> vasodilatation -> ødem. 

Term

Angioødem

Hvorledes behandles angioødem akut i luftvejene?

Definition

1. Mild tilfælde: p.o. antihistamin og corticosteroid. 

 

2. Moderat tilfælde (indlæggelseskrævende): i.v. antihistamin og corticosteroid. 

 

3. Svære tilfælde: supplere med adrenalininhalation el. -injektion. Ved manglende effekt og risiko for intubation evt. bradykinin-receptor antagonist. HAV INTUBATIONSBEREDSKAB KLAR TIL EVT TRACHEOSTOMI.

 

 

Term

Angioødem

Hvad skal man være opmærksom på ved akut behandling af angioødem?

Definition

ACE-hæmmer udløst angioødem responderer ikke på antihistamin og steroid. 

 

HAE-udløst -> behandl med bradykinin-antagonist el. C1-inhibitor. 

Term

Angioødem

Hvorledes forebygges angioødem?

Definition

1. Anfaldsprofylakse første dage: antihistamin, steroid. 

2. Info til pt. 

3. U

4. Udlevere relevant CAVE-kort

5. CAVE ACE-hæmmer uanset årsag

6. HAE: specialistbehandling

Term
Hvilken pt.-gruppe SKAL undersøges af ØNH-læge?
Definition
> 40 år + hæs > 14 dg.
Term
Hvad skal vi huske ift. malign lidelse?
Definition
Hæshed kan være eneste symptom.
Supporting users have an ad free experience!