Shared Flashcard Set

Details

L'organització d' Espanya
Política i Territori
15
Political Studies
9th Grade
01/20/2013

Additional Political Studies Flashcards

 


 

Cards

Term

 

 

 

 

Què es una Monarquia Parlamentaria?

Definition
Es quan el rei ocpa la funció del  cap de l'estat, però el Govern es elegit pel Parlament.
Term

 

 

 

 

La corona

Definition

 

 

La Corona que ostenta la persona del rei, constitueix la maxima representació de l'Estat dins del país.

Term

 

 

 

La Divió de Poders

Definition

 

 

Es divideixen en tres poders:

· El poder legislatiu (elaborar i aprovar les lleis), correspon al Parlament.

· El poder executiu (aplicar les lleis), correspon al Govern.

· El poder judicial (jutjar i fer executar el que s'ha jutjat), l'exerceixen els jutges i els tribunals de justicia.

Term

 

 

 

El Parlament

Definition

 

 

Està format per dues cambres:

·Congres dels Diputats:elgeix el President del Govern i els Ministres.

· exerceix la funció legislativa i la de control del Govern.

Term

 

 

 

El Govern

Definition

 

 

 

El Govern d'Espanya el formen el President (elegit pel Congres) i els ministres (elegits pel President).

Fixa els objectius i decideix quines són les estrategies que s'han de seguir.

Term

 

 

 

Jutges i Tribunals de Justícia

Definition

 

 

 

 

El màxim òrgan de justícia es el Tribunal Suprem.

Per a garantir que les lleis no vulneren la Constitució, hi ha el Tribunal Constitucional.

Term

 

 

 

La Participació Política i els Partits Polítics

Definition

 

 

 

 

Els partits polítics són els organismes a través dels quals els ciutadans canalitzen la seua participació en la vida política.

Term

 

 

 

 

Municipis, Províncies i Comunitats Autonomes.

Definition

 

 

Espanya organitza el seu territori en minicipis, províncies i comunitats autonomes.

Els municipis i les províncies son unitats administratives molt antigues. D'altra banda, el 1978 es van implantar les comunitat autonomes.

Term

 

 

 

L' Administració Municipal

Definition

 

 

 

 

Els municipis són les unitats territorials més elementals de l'Estat. Un municipe pot estar format per un o més nuclis.

Term

 

 

 

L'Administració Provincial

Definition

 

 

 

Les provincies son territoris constituïts per l'agrupació de diversos municipis. La província és una divisió territorial i, al mateix temps, una entitat local.

Term

 

 

 

 

La Constitució de 1978 i les Comunitats Autònomes

Definition

 

 

 

El 1978, els ciutadans van ratificar mitjançant un referèndum l'actual Constitució espanyola. Aquesta llei fonamental reconeix el dret de les nacionalitats i de les regions que integren l'Estat a organitzar-se.

Term

 

 

 

 

Els Estatuts d'Autonomia.

Definition

Els estatuts d'autonomia recullen les intitucions, les normes i les competencies.

 

Les competències autonomiques:

Son aquelles sobre les quals el governautonomic pot legislar o decidir, Poden ser:

·Són competencies compartides.

·Sòn competencies exclusives.

Term

 

 

 

Institucions Autonomiques de Govern.

Definition

 

 

Integrades:

·Una Assamblea o Parlament:controla l'acció de govern.

·El President:representa la comunitat autonoma.

·El Govern o Consell:excuta les lleis aprovades pel Parlament.

Term

 

 

 

L'Autogovern de la Comunitat Valenciana.

Definition

1978 es preveu la organització en comunitats autonomes.

1982 es reconeix la nostra Comunitat com una entitat política propia.

L'Estatut d'autonomia i les seues competències.

El nou estatut d'autonomia, aprovat el 2006, ha otorgat noves competències a la Comunitat i un major grau d'autonomia. Al llarg de 81 articles, el nou Estatut inclu les competències autonomiques.

L'organització territorial de la Comunitat Valenciana.

·Els municipis.Son les entitats basiques d'organització territorial.

·Les províncies.Cada provìncia està formada per una agrupació de municipis

·Les comarques. s'agrupen municipis limítrofs amb caracteristiques similars.

Term
Institucions de la Comunitat Valenciana

Definition

·Les Corts Valencianes.Representen el poble de la Comunitat format com a minim per 99 diputats/es. Exerceix el poder legislatiu.

·El Consell.És l'organ politic i administratiu superior de la Comunitat i exerceix el poder executiu.

·El President de la Generalitat.És la persona que té la representació més alta de la nostra Comunitat.

·El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.És la maxima institució judicial de la Comunitat i exerceix poder judicial.

·El Sindic de Greuges.Té com a missió principal recollir les quixes dels citadans/es de la Comunitat.

Supporting users have an ad free experience!