Shared Flashcard Set

Details

Krystalartritis
Reumatologi
21
Medical
Not Applicable
12/07/2015

Additional Medical Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad kaldes krystalartritis også?
Definition
Artritis urica/hyperuricæmi.
Term
Hvad er årsagen? Angiv normalværdier og prævalensen hos mænd og kvinder.
Definition

Øget produktion og/eller nedsat renal ekskretion af urinsyre.  

 

Normalværdier: 

- Mænd < 0,45 mM

- Kvinder < 0,32 mM

 

Hyppighed: 

- Mænd: 5 %

- Kvinder: ca. 0,5 %

Term
Hvor ofte skyldes lidelsen øget produktion? Hvad kan årsagen være til den øgede produktion? Karakterisér disse årsager.
Definition

20 %

 

Årsager: 

- Enzymdefekter: hypoxanthinguaninfosforibosyl transferase, glukose-6-fosfatase, PRPT overaktivitet. 

 

- Øget celleturnover: myeloproliferative sygdom (leukæmi, lymfom), kronisk hæmolytisk anæmi, psoriasis, karcinomatose. 

 

- Øget purinnukleotid katabolisme: hypoxi og anaerobt stofskifte, alkoholintoksikation, cytostatis behandling.

Term
Hvor ofte skyldes lidelsen nedsat udskillelse? Hvad kan årsagen være til den øgede produktion? Karakterisér disse årsager.
Definition

80 %

 

Årsager: 

- Idiopatisk nedsat renal urat udskilelse. 

 

- Nedsat glomerulær filtration: hypertension, hypovolæmi/dehydrering. 

 

- Kronisk nefropati. 

 

- Acidose: diabetisk ketoacidose, alkohol intoksikation, hunger ketose.

 

- Medikamenter: diuretika, acetylsalicylsyre (lavdosis).

Term
Hvilke lidelser er associeret til hyperuricæmi?
Definition
Adipositas, hypertension, arteriosklerose, iskæmisk hjertesygdom, hyperlipidæmi, insulinresistens (II), kronisk nyresygdom (nedsat GFR og mikroalbuminuri), obkstruktib søvnapnø.
Term

Urinsyre gigt

Angiv prævalensen. Hvorledes ændrer antallet af tilfælde sig med alderen? Angiv kønsfspecifik prævalens ift. alderen. Angiv mand:kvinde ratioen.

Definition

Prævalens: mænd - 1-1,5 %; kvinder - 0,2-0,5 %. 

 

Stigende med stigende alder. 

 

Mænd (65år +): 7 %

Kvinder (85 år +): 3 %

 

Ratio: 5:1

Term
Hvorledes relateres risikoen for artritis urica til graden og varigheden af hyperuricæmi?
Definition
[image]
Term
Hvorledes inddeles artritis urica og hvor stor en andel af personer med moderat hyperurikæmi udvikler aldri artritis urica?
Definition

Asymptomatisk hyperurikæmi: 80 % udvikler aldrig artritigs urica. 

 

Akut artritis urica.

 

Interkritisk artritis urica. 

 

Kronisk topføs artritis urica.

Term
Hvorledes forløber artritis urica?
Definition

Starten: asymptomatisk hyperurikæmi. 

Efter nogle år: akut intermittens urinsyregigt.

Efter mange år: kronisk toføs urinsyregigt.

Term
Hvilke led rammes og sammenlign ift. reumatoid artritis og akyloserende spondylitis (Bechterews sygdom)?
Definition
[image]
Term
Hvad er årsagen til krystaludfældning i leddene?
Definition

Supersaturation af serum/synovialvæske med mononatrium-urat er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse. 

 

Plasma er et bedre solvent for urat end synovialvæske:

- Lavere intraartikulær temperatur. 

- pH ændringer.

- Forudbestående ledskader (osteoartrose). 

Term

Kronisk toføs artritis urica

Hvad er tophi og hvor kan de forekomme?

Definition
Tophi er krystalliske aflejringer af natriumurat i bindevævsstrøg. Kan forekomme i brusk, knogle, periartikulært bindevæv, kutant over ekstensorsener, ørehelix.
Term
Hvorledes behandles akut artritis urica?
Definition
Aflastning, NSAID, kolkicin, steroid intraartikulært, steroid peroralt.
Term
Hvorledes forebygges artritis urica?
Definition
Allopurinol, probenecid, kost og livsstilsregulering (hyperlipidæmi, hyperglykæmi, overvægt, rygning/alkohol især øl).
Term
Angiv medikamenter der virker uratsænkende? Hvilken virkning har Allopurinol de første 6 mdr.?
Definition

Allopurinol hæmmer urat syntesen - øger risikoen for nye anfald de første 6 mdr.

Probenecid fremmer den renale udskillelse af urat. 

Term
Redegør for nye behandling af artritis urica.
Definition

Febuxostat - xanthin oxidase inhibitor.

Pegyleret uricase (urat oxidase): urat -> allantoin.

Term
Hvad er behandlingsmålet?
Definition

P-urat < 0,36 mM

Ved tophi P-urat < 0,30 mM

Term

Pyrofosfatkrystalgigt

Angiv prævalensen og aldersgruppen.

Definition

Prævalens: 0,1 %

> 70 år.

Term

Pyrofosfatkrystalgigt

Angiv symptomer og kliniske fund. 

Definition

Akut monoartrit: hyppigst knæled, men også hånd-, albue- og skulderled. 

 

Huden over det angrebne led er blank og rød, og der kan være ledsagende feber. 

 

Generne svinder sædvanligvis af sig selv i løbet af dage.

Term

Pyrofosfatkrystalgigt

Redegør for parakliniske fund. 

Definition

Rtg. billede af symptomgivende led viser:

- Krystalaflejringer kan ses i ledbrusken. 

- Kondrokalcinose. 

 

Term
Pyrofosfatkrystalgigt
Hvorledes behandles lidelsen generelt? Redegør for behandlingen ved udbredt sygdom, ved samtidig svær osteoartrose samt hvis der er en tilgrundliggende sygdom.
Definition
  • NSAID
  • Evt. kortikosteroidinjektion
  • Udbredt sygdom prednisolon og/eller colchicin
  • Ved samtidig svær osteoartrose -> kirurgi. 
  • Hvis der er en tilgrundlæggende sygdom bør denne behandles. 
  • Hyperparathyroidisme, kroniske nyresygdomme eller andre sygdomme, der giver en ændret kalk-fosfat-omsætning. 
Supporting users have an ad free experience!