Shared Flashcard Set

Details

Kognition och minnespsykologi
Ur ett kriminologiskt/rättspsykiatriskt perspektiv
17
Criminology
Post-Graduate
11/23/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad är kognition?
Definition
Hur människan lär känna, förstår och uppfattar sin omvärld och sig själv. (Fokus på hur man behandlar information)
Term
Beskriv kortfattat delarna i människans informationsbehandlingssystem
Definition
Det sensoriska registret, (selektiv uppmärksamhet) arbetsminnet, långtidsminnet
Term
Vilka två indelningar görs i det sensoriska registret?
Definition
Det ikoniska registret (via synen, info lagras i 1/3 sek) och det Ekoiska registret (via hörseln, info lagras i ett par sek)
Term
Vad kallas även arbetsminnet?
Definition
Korttidsminnet, där bearbetas information och tillslut hamnar viss info i långtidsminnet
Term
Vad sker i långtidsminnet?
Definition
Informationen är organiserad i kognitiva scheman.
Term
I vilka fyra system är långtidsminnet indelat i?
Definition
1. Det procedurala minnet (motoriska färdigheter)
2. Det perceptuella minnet (grundläggande kunskap om omvärlden)
3. Det semantiska minnet (Fakta utan personlig relevans)
4. Det episodiska minnet (Personliga minnen)
Term
Inom det episodiska minnet finns tre faser för minneslagring, vilka?
Definition
1. Inkodning (att få och ta in information, överlagd eller automatisk)
2. Lagring (att lagra informationen över tid)
3. Framplockning (återkalla lagrad information)
Term
Vad är hypermnesi?
Definition
En term som beskriver att om man pratar om en händelse mycket så kan nya minnen komma fram. Det är som att hjärnan ger plats åt saker man inte mindes först när man pratat och "fått ut" infon man minns direkt.
Term
Vilka olika faktorer kan påverka minnesprocessen (inkodning, lagring, framplockning)
Definition
Intresse**Känsloläget**Samband**Stress**vapenfokuseringseffekt** Fokus**Ledtrådar**Sammanhang**Interferens (proaktiv, retroaktiv)
Term
Två typer av medvetandedimentioner?
Definition
Explicita minnen (medveten erinran om informationen)
Implicita minnen (omedveten erinran om informationen, tex koka kaffe)
Term
Två typer av informationsbearbetning
Definition
1. Datadriven (fokus finns på inkommande data, sinnen är öppna för allt som kan vara av intresse, tex i början av en polisutredning)
2. Begreppsdriven (fokus på interna kognitiva strukturer. Verifiera snarare än falsifiera, avvikande information sorteras bort.)
Term
Varför är det viktigt att både minnas och glömma otäcka händelser?
Definition
Vi minns för att vi vill undvika sådana situationer i framtiden och vi glömmer av överlevnadsinstinkt bort främst detaljer.
Term
Tre mekanismer för att hålla jobbiga minnen borta
Definition
1. Förnekelse (aktiv inhibition)
2. Dissociation (upphäver samband mellan sig själv och omvärlden)
3. dissociativa reaktioner (hjärnan kastar bort minnena från händelsen)
Term
Vad menar man med att människan följer tumregler?
Definition
Vi använder dem för att göra en bedömning av vad som sker i omvärlden. Det förutsätter meningsfulla mönster och används när vi inte hittas svar i omgivningen.
Term
Tre olika tumregler och en kortfattad förkliaring
Definition
1. Tillgänglighetsregler (baseras på lättillgänglig information)
2. Förankringsregler (utgångsvärde som justeras i förhållande till tillgänglig information)
3. Representativitetsregeln (hänföra objekt till kategorier, bedömningar baseras på typiskt utmärkande drag)
Term
Förklara konfirmeringsbias
Definition
Man överbetonar argument som man tror på. Söker verifiering och får lätt tunnelseende.
Term
Vad är det positiva med bias?
Definition
Det hjälper oss att agera snabbt och effektivt (viktigt att vara medveten om risken för fel)
Supporting users have an ad free experience!