Shared Flashcard Set

Details

klinisk omvårdnad
mine
25
Health Care
Not Applicable
09/11/2014

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Perkussion (lungan)
Definition
knackningar på kroppen för att upptäcka vätskeansamling
Term
Auskultation (lungan)
Definition
lyssnar efter ljud i kroppen, stetoskop, Ljuden från lungorna kommer från när luften strömmar in och ut ur lungorna och fyller eller lämnar alveolerna.
Term
Pulsoximetri (lungan)
Definition
Mäta det ateriella blodet syre mättning. Hur mycket av hemoglobin som är mättat.
Term
Kapnografi (lungan)
Definition
mättinstrumet som mätter koldioxid halten i utandningsluften
Term
PEF – mätning
Definition
Mätning av den maximala utandnings flödet och mäts i L/min. Man ska andas in så mycket man kan sedan i maskinen blåsa ut så kraftigt och hårt man kan. normalt är ca 500 L/min
Term
Lungröntgen
Definition
Man tar bilder på lungan, gös för att kunna se om man har några förändringar i lungorna som beror på sjukdom
Term
Bronkoskopi
Definition
För ner ett instrument, bronkoskop, i luftröret genom näsa eller mun och tar bilder. Man blir bedövad för att minska host och kräkreflexen.
Term
Torakoskopi
Definition
Undersökning där ett instrument med belysning förs genom bröstväggen för att inspektera lungans yta
Term
Torakocentes/Pleuratappning
Definition
En kanyl går genom 2 revbenen till lungan för att tappa patienten på lungvätska. BGörs både för diagnosering och behandling.
Term
Vad betyder Asma?
Definition
Andnöd
Term
Vad är astma?

Vad händer i luftröret när den blir irriterat?

syre och koldioxid?
Definition
Kronisk inflamation i luftvägen.

När luftröret utsäts för irritation, drar sig den glatta musklaturen ihop sig, och luftröret blir minder.

man kämpar med att andas och mer syre förbrukas och mer koldioxid skapas.
Term
Etiologi till astma (orsak)
Definition
*Arv
*Rökning
*Miljö/livstil- förereningar
Term
symtom vid astma
Definition
*dypne/tyng andhämntning
*ångest
*hosta
*känsla av täpphet i bröster
Term
diagnostik vid astma
Definition
*sytom/anemis
* reversibilitetstest (bedömning av lungfunktionen, patienten får inhalera luftrörsvigande medicin, man mäten luftfuktionen före och efter medicin, ökning en viss % indikerar att man har astma)
*Hudtest - kollar om personen är allergisk för ämnen
*PEF-mätning
*spirometri
Term
Behandling vid astma
Definition
* inflamationshämande läkemedel /kortisol
* luftrörsutvigande läkemedel - musklerna slappnar av
* sluta röka
* aktivitet
*
Term
Behandling av ett akut astmaanfall
Definition
*syregas
*steorider
*luftrorsutvigande läkemedel- hög dos av beta2-stimulerande
Term
förklare vad kronisk bronkit är.
vad händer i kroppen?
Definition
långvaring inflamation i luftrören.
mer slem produceras
Term
Etiologi/orsak kronisk bronkit
Definition
*Rökning
*bakteri/virus
*Förereningar
Term
Behandling av kronisk bronkit
Definition
*rökstopp
LÄKMEDEL
*atibiotisk- för baterie
*luftrörsutvigand

*syrgas

KIRUGI
*lungtransplation
*lungförminskingg- för att ta bort skada del av lungan
Term
Symtom kronisk bronkit
Definition
*dypne
*hosta
*upphostning av slem
*cyanos (läppar och mun)
Term
Emfysem: Beskriva de patofysiologiska förändringar som sker i alveolväggar
Definition
Pga inflamation har alveolväggar skadats/förstöts och nya större defekta alveoler bildats vilket gör att gasutbytet minskar pga den minskade volymen av alveolväggarna
Term
Etiologi/orsak: emfysem
Definition
*rökning
'
*
Term
Symtom vid emfysem
Definition
*dypne
*andfådd vid lätt anstränning
*hosta
*sömsvårigher
*trötthet
*viktminskning
Term
Behandling vid emysem
Definition
*sluta röka
*Bronkdilaterare läkemedel
*kortisolsteorider
*syrgasbehandling
*Lungvolym minskning kirurgi
*Lungtransplantation
Term
Ateroskleros
Definition
Supporting users have an ad free experience!