Shared Flashcard Set

Details

kemi kapitel 14-15 VG
kemi frågor VG kap 14 och 15
33
Chemistry
9th Grade
04/19/2010

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad heter atomens delar?
Definition
kärnan = protoner + och neutroner neutral
elektroner - snurrar runt kärnan
Term
Vad är skillnaden mellan olika atomslag tex. bly och tenn?
Definition
De har olika antal protoner och därför olika kemiska egenskaper.
Term
Varför är en atom oladdad?
Definition
Den har lika många elektroner (-)som protoner (+).
Term
Varför far inte elektronerna iväg i atomkärnan och inte in i kärnan?
Definition
de dras mot kärnan som är positiv pga. sin negativa laddning men de åker för fort för att falla in i kärnan.
Term
Vad finns där för likheter och skillnader mellan solsystemet och atomens uppbyggnad?
Definition
Atomen har elektroner som åker runt kärnan och solsystemet har planeter. Skillnaden är att planeterna attraheras av gravitation och elektroner av laddningar.
Term
Vem var Dimitrij Mendelejev?
Definition
En ryss som uppfann det periodiska systemet!
Term
Vad menas med atomnummer?
Definition
Atomnumret är hur många protoner ett ämne har och bestämmer var ämnet skall vara i det periodiska systemet.
Term
Vad kallas de vågräta och lodräta raderna i det periodiska systemet?
Definition
vågrät = period, dessa ämnen har lika många elektronskal.
Lodrät = grupp, de har liknande kemiska egenskaper och lika många valenselektroner.
Term
Vad är valenselektroner?
Definition
Valenselektroner är elektronerna som atomen har i sista skalet.
Term
Vad menas med elektronskal?
Definition
Hur många skal en atom har med elektroner. Tex. Natrium har 3 skal, väte 1 skal, guld 6 skal.
Term
Förklara varför ämnen i samma grupp har liknande egenskaper:
Definition
Ämnen i samma grupp har lika många valenselektroner och kan därför ge bort lika många till något annat ämne. De reagerar med samma ämnen.
Term
Atomslagen i en grupp har lika många valenselktroner, vad har atomer i samma period gemensamt?
Definition
De har lika många elektronskal.
Term
I vilka sorters ämnen finns det molekylbindningar?
Definition
Molekylbindningar finns i alla ämnen som består av molekyler, exempelvis vatten, vätgas och syrgas. De bildar molekylbindningar för de delar med sig av sina valenselektroner och får då ädelgasstruktur.
Term
Vad menas med ädelgasstruktur?
Definition
Ädelgasstruktur betyder att atomen har ett fullt yttersta skal. Alla atomer försöker få det!
Term
Hur fungerar en molekylbindning?
Definition
I en molekylbindning delar två atomer på ett elektronpar och stannar därför tillsammans. Tex. vattenmolekyl
Term
Vad är en jon?
Definition
En jon är en atom som förändrats så att den blivit elektriskt laddad. Den har antingen lämnat bort eller tagit upp elektroner. Joner har inte samma kemiska egenskaper som atomer.
Term
Beskriv några skillnader mellan molekylföreningar och jonföreningar.
Definition
Jonföreningar bildar kristaller, leder ström i vätska och bildar fria joner i vätska (tex. koksalt NaCl. Molekylföreningar bildar små avgränsade molekyler.
Term
Hur fungerar metallbindning?
Definition
I en metall befinner sig elektronerna i ett ”hav” som metallatomerna ”badar” i. Elektronerna hör inte till någon speciell metallatom, utan delas av alla.
Term
Vilka grundämnen bildar positiva joner och vilka bildar negativa?
Definition
Metaller och väte bildar positiva joner och ickemetaller bildar negativa joner.
Term
Vad är det som avgör om atomer bildar molekyler eller jonföreningar.
Definition
Om atomerna i en bindning är lika bra på att dra till sig elektroner bildas en molekylbindning. Atomerna delar alltså på elektronerna i elektronpar, tex. vatten. Men om den ena atomen gärna ger bort och den andra gärna tar emot elektroner bildas en jonbindning. tex. NaCl, koksalt.
Term
Vad menas med isotoper?
Definition
isotoper har lika många protoner men olika antal neutroner i kärnan. De väger därför mer. Tex. kol finns med 6 protoner i kärnan eller 7 eller 8 st. kol-14 är radioaktiv och undersöks för att se hur gammalt någonting är som dött för länge sedan.
Term
Vilken uppgift har neutronerna i kärnan?
Definition
De ser till så att kärnan håller ihop och så att protonerna inte stöts bort från varandra.
Term
Vad är en redoxreaktion?
Definition
en redoxreaktion är när ett ämnen ger elektroner till ett annat ämnen. ena ämnet oxideras och det andra reduceras.
Term
Nämn några ädla och några oädla metaller:
Definition
Ädla: guld, silver platina
oädla: bly, järn, zink
Term
vad händer om en oädel metall stöter på joner från en ädlare metall? tex. Fe + Cu2+ (Jon)
Definition
den ädlare metallen tar elektroner från den oädlare. Den oädlare blir då till joner.
Term
Vad händer om kan spikar kopparspik i en plåtbit av järn?
Definition
Ingenting! Men om där är fukt kommer järnet att rosta där kopparn sitter för koppar tar elektroner från järn så järnoxid bildas(rost). Järn oxideras och koppar reduceras. Det har bildats ett galvaniskt element!
Term
Vad menas med en offeranod?
Definition
En offeranod är en metall som offras dvs. ger elektroner så att en annan metall inte rostar. tex magnesium skyddar bensintank under marken från att rosta.
Term
Vad händer om man doppar en järnnyckel(Fe) i en lösning med silverjoner i?
Definition
Järnet oxideras (rostar) och det bildas rent silver på nyckelns yta.
Term
Vad händer om man doppar en guldring(Au) i en lösning med järnjoner i?
Definition
ingenting eftersom guld är ädlare än järn.
Term
Varför skall man inte lägga blöta silverbestick på en ståldiskbänk?
Definition
Silver är ädlare än de metaller som ingår i diskbänksplåten, så att det kan uppstå galvanisk korrosion. Då kommer diskbänken att rosta fastän den är gjord av ”rostfritt” stål.
Term
Vad är det för skillnad på ett primärbatteri och ett laddningsbart batteri?
Definition
Ett primärbatteri tar slut medan ett uppladdningsbart kan laddas igen.
Term
Beskriv hur ett alkaliskt batteri fungerar: (VG)
Definition
Ett alkaliskt batteri består av ett ytterhölje av zink. Inuti höljet finns manganoxid i en lösning av kaliumhydroxid. Zinken förvandlas till zinkjoner, Zn --> Zn2+ 2e–. Zinken blir minuspol och skickar elektroner genom en sladd till kolstaven i manganoxiden. De positiva manganjonerna dras dit och reduceras till manganatomer, Mn4+ + 4e– --> Mn.
Term
Varför måste det finnas en jonlösning mellan polerna i ett batteri?
Definition
Det behövs en jonlösning för att elektronerna skall kunna gå runt i den slutna kretsen. Jonlösningen måste vara svårare för elektronerna annars går inte elektronerna runt i kretsen.
Supporting users have an ad free experience!