Shared Flashcard Set

Details

Kemi - förbränning VG/MVG
kretslopp, energi och miljö
30
Chemistry
9th Grade
12/08/2010

Additional Chemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
Hur fungerar fotosyntesen?
Definition
i växternas blad omvandlas koldioxid och vatten till syre och socker med hjälp av solenergi.

(Rita gärna om du kan)
Term
Förklara cellandningen?
Definition
Cellandningen sker i alla djur och i vår kropp. Vi får i oss socker i maten och andas syre och ut kommer koldioxid, vattenånga och värme (vi blir varma och får energi)
Man kan också kalla denna reaktion omvänd fotosyntes!
Term
Hur påverkas miljön av att vi använder fossila bränslen?
Definition
Koldioxidhalten ökar vilket påverkar växthuseffekten, sjöar försuras, giftig kolmonoxid kommer ut och skadar djur.
Term
Vad sätter igång en kemisk reaktion?
Definition
För att ett ämne skall brinna behövs en startknuff i form av en viss temperatur som kallas för aktiveringsenergi. När aktiveringsenergin är uppnådd fortsätter reaktionen av sig själv utan att man behöver värma mer. Tex. när du tänder ett ljus.
Term
Vad behövs för att en eld skall brinna?
Definition
Värme, syre och brännbart ämne
Term
Hur kan man släcka en eld? (3 sätt)
Definition
- Kvävning
- Ta bort det brännbara ämnet
- Kyla
Term
Nämn tre fossila bränslen och varför heter de så?
Definition
Kol, Olja och naturgas (tänk på fast, flytande gas)
De heter fossila bränslen för att de kommer från döda växter och djur för tusentals-miljontals år tillbaka.
Term
Nämn tre förnybara energikällor
Definition
Vindkraft
biobränslen - tex. ved, etanol och biogas
Vattenkraft
Term
Varifrån kommer den kemiska energin från början?
Definition
Det mesta av den kemiska energin har bildats med hjälp av energi från solljuset. Solenergin omvandlas till kemisk energi vid fotosyntesen.
Term
Vilka två typer av förbränning finns det?
Definition
Snabb förbränning med öppen eld och långsam förbränning i kroppens celler (cellandningen).
Term
Vad är kemisk energi och vad händer när någonting brinner?
Definition
Kemisk energi är den energi som finns bunden i kemiska ämnen. När något brinner frigörs den kemiska energin och omvandlas till ljus- och värmeenergi.
Term
Beskriv den förbränning som sker inne i kroppen:
Definition
Tack vare enzymer kan förbränning ske i kroppen vid 37 °C. Enzymerna hjälper syremolekylerna att reagera med sockermolekylerna. När druvsockret förbränns bildas koldioxid och vatten.
Term
Nämn minst EN gas som bildas vid förbränning av fossila bränslen(kol, olja och naturgas)
Definition
koldioxid, kolmonoxid, vattenånga, svaveloxid, kväveoxid
Term
Vad menas med förnybara energikällor?
Definition
Förnybara energikällor är energikällor som inte tar slut, de förnyas ständigt. Exempel är vind, vatten och biobränslen.
Term
Ge exempel på energikällor som inte bygger på förbränning (att någonting brinner)
Definition
Sol-, vind-, kärn- och vattenkraft innebär inte någon förbränning.
Term
Vad är växthuseffekten och varför ökar den?
Definition
Växthuseffekten orsakas av olika gaser i atmosfären som hindrar värme från att stråla ut från jordklotet. Att växthuseffekten ökar beror på att vi släpper ut allt mer växthusgaser som koldioxid, freoner och metan i atmosfären. Den ökande växthuseffekten kan medföra att medeltemperaturen kommer att stiga på jorden.
Term
Vilka fördelar har biobränslen?
Definition
Ved, träavfall, metanol och biogas är exempel på biobränslen. Den koldioxid som bildas då de förbränns ökar inte mängden koldioxid i luften. Det beror på att den bildade koldioxiden tas upp när nya biobränslen växer.
Term
Vad är aktiveringsenergi?
Definition
Kemiska reaktioner behöver många gånger tillföras energi för att komma igång. Den energin kallas aktiveringsenergi. Tex. ett ljus börjar brinna när man uppnått tillräckligt hög temperatur.
Term
Vad gör en katalysator på en bil?
Definition
Med hjälp av en katalysator ser den till att förbränningen blir fullständig och då minskar utsläppen!
Term
Vad är växthuseffekten och varför ökar den?
Definition
Växthuseffekten orsakas av olika gaser i atmosfären som hindrar värme från att stråla ut från jordklotet. Att växthuseffekten ökar beror på att vi släpper ut allt mer växthusgaser som koldioxid, freoner och metan i atmosfären. Den ökande växthuseffekten kan medföra att medeltemperaturen kommer att stiga på jorden.
Term
Förklara vad som händer vid fotosyntesen
Definition
I fotosyntesen använder växterna solenergin för att bygga energirika druvsockermolekyler av koldioxid i luften och vatten från marken. Samtidigt bildas även syrgas. Formeln kan skrivas:
Koldioxid + vatten + solenergi --> druvsocker + syrgas
Term
Beskriv de olika stegen i kolets kretslopp
Definition
Kolatomer finns i atmosfären i form av koldioxid. Den fångas upp av växterna som med hjälp av fotosyntesen omvandlar koldioxiden till olika kolhydrater. Kolhydraterna äts av djur och människor och förbränns då till koldioxid vid cellandningen. Koldioxiden andas ut och kommer åter till luften. Döda växter och djur sönderdelas av nerbrytare till koldioxid. Koldioxiden tas sedan åter upp av växer varvid kretsloppet är fullbordat. Den koldioxid som sedan miljontals år funnits bunden i fossila bränslen frigörs när vi eldar med dessa bränslen. (Se kretsloppsbild sidan 220 i grundboken).
Term
När jorden var ung, för fyra miljarder år sedan, innehöll atmosfären ungefär 30% koldioxid, men inget syre. Försök förklara varför det är så annorlunda nu
Definition
Det var speciella bakterier i haven som för flera miljarder år sedan började omvandla gasen koldioxid till syrgas. Det var början på fotosyntesen. När växterna sedan utvecklades fortsatte de omvandla koldioxid till syre. (MVG)
Term
Tänk dig att du hittade massor med vätgas nere i marken. Tror du att det helt skulle lösa våra energibehov, eller skulle det finnas några problem?
Definition
Transporterna och användningen av vätgas skulle vara besvärliga eftersom gasen är så brandfarlig. Om den nästan helt ersatte andra energikällor skulle det bli så stora mängder vattenånga att det troligen skulle påverka vårt väder. Dessutom skulle vätgasen ändå ta slut någon gång, så vi blev tvungna att utnyttja förnybara källor istället. (MVG)
Term
Förklara kort varför ved inte börjar brinna av sig själv utan måste tändas på
Definition
För att veden ska börja brinna behövs det aktiveringsenergi för att bindningarna i cellulosamolekylerna ska börja brytas sönder. Aktiveringsenergin kan vara värmen från en tändsticka.
Term
Förklara vad en katalysator är för något.
Definition
Katalysatorn gör att kemiska reaktioner går snabbare. Det beror på att den minskar aktiveringsenergin. Då kommer reaktionen igång lättare. Det kanske räcker med energin vid rumstemperatur istället för den i en eldslåga.
Term
Vad menas med antändningstemperatur?
Definition
Antändningstemperaturen är den lägsta temperatur som räcker för att ett visst ämne ska kunna antändas.
Term
Vad är självantändning och hur förhindrar man den?
Definition
Det finns ämnen som kan antändas av sig själva(tex. linolja i en trasa). Det beror på att de reagerar långsamt med luftens syre så att temperaturen stiger. Till slut uppnås antändningstemperaturen så att de börjar brinna. För att förhindra detta kan man lägga ämnena i lufttäta kärl.
Term
Vad menas med flampunkt?
Definition
Flampunkt är den temperatur vid vilken ett ämne avger brännbara gaser.
Term
Försök komma på varför man kan tända eld på stålull men inte på en stålklump
Definition
Stålullen är finfördelad och kommer därför i kontakt med mycket luft som innehåller syre som kan underhålla en förbränning. Stålklumpen är däremot kompakt. (ungefär samma sak som att träspån brinner mycket lättare än ett ett vedträ)
Supporting users have an ad free experience!