Shared Flashcard Set

Details

juridikquiz
juridikquiz för socionomer
25
Law
Kindergarten
01/11/2013

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
förordningar
Definition
regeringen fattar beslut om
Term
lagar
Definition
riksdagen fattar beslut om
Term
författning
Definition
lag som är antagen av riksdagen
Term
tvingande lagstiftning
Definition
går ej att avtala bort
Term
dispositiv lagstiftning
Definition
går att avtala om
Term
obsolet
Definition
lagstiftning som saknar värde
Term
gynnande beslut
Definition
beslut om bistånd har bifallits, kan som regel inte ändras
Term
absoluta straffteoreier
Definition
ses som ett uttryck för rättvisa
Term
relativa straffteorier
Definition
normaliserande effekt, preventionsteori
Term
legalitetsprincipen
Definition
inget brott utan stöd av lag, inget straff utan stöd av lag
Term
kausalitet
Definition
orsakssamband
Term
adekvat kausalitet
Definition
stor risk för att effekten skulle inträda till följd av den brottsliga handlingen
Term
ramlag
Definition
Bygger på målsättningar. Innehåller grundläggande värderingar, principer och riktlinjer.
Term
inhibition
Definition
ett beslut om att inställa/förskjuta verkställighet av en dom eller beslut.
Term
likhetsprincipen
Definition
alla är lika inför lagen.
Term
portalparagrafen
Definition
SoL 1:1
Term
objektivitetsprincipen
Definition
tjänstemän ska bedriva sin uppgift sakligt, neutralt och opartiskt
Term
offentlighetsprincipen
Definition
alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar
Term
delegation
Definition
överföring av beslutanderätten till organ eller person som är underställd nämnden.
Term
lagtolkning
Definition
kan vara extensiv, restriktiv, analog
Term
JO
Definition
granskar myndigheter och myndighetsutövning
Term
civilrätt
Definition
tingsrätten > hovrätten > HD
Term
offentligrätt
Definition
förvaltningsrätten > kammarrätten > HFD
Term
eljest
Definition
annars, i annat fall
Term
skaderekvisit
Definition
beroende på om detta är uppfyllt eller ej avgör om en allmän handling ska bedömas som sekretessbelagd eller offentlig
Supporting users have an ad free experience!