Shared Flashcard Set

Details

ITO
hoofdstuk 1
40
Social Work
Intermediate
01/17/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
wat is pedagogiek
Definition
de wetenschap over het begeleiden van kinderen en jongeren
Term
wat is agein/agogos
Definition
begeleider
gids
opleiden
regeren
bestuderen
Term
wat is pais
Definition
kind/kinderen
Term
wat is agogiek?
Definition
leiden, begeleiden v mensen ongeacht leeftijd
op beroepsmatige manier
Term
wat is agogiek volgens Winkelaar?
Definition
de wetenschap die aanwijzingen en richtlijnen geeft voor de manier waarop micro, meso en macro niveau kunnen worden begeleidt in veranderingsprocessen
Term
wat betekenen deze niveaus?
x micro
x meso
x macro
Definition
micro: personen
meso: groepen
macro: samenlevingsverbanden
Term
wat is agogie?
Definition
handelen/doen
Term
wat is agogisch handelen?
Definition
niet wederkerig beinvloeden van 1 of meer personen met als doel wenselijk geachte veranderingen aan te brengen die voor de client welzijnsbevorderend zijn
Term
welke zijn de 3 sleutelbegrippen van agogisch handelen?
Definition
veranderen
handelen
emancipatie
Term
3 sleutelbegrippen
x veranderen
Definition
- normaal spontaan, onbewust, niet doelgericht
- handelen v mensen veranderen, bewust en doelgericht veranderingsprocessen aanzetten
Term
3 sleutelbegrippen
x handelen
Definition
gedrag
- wat mensen concreet doen
- impulsief & instinctief
- zichtbaar & observeerbaar
- objectief observeren
handelen
- bewust, wat mensen als doel hebben
- onzichtbaar (gedachten, gevoelens, intenties)
- observeren en communiceren
Term
3 sleutelbegrippen
x emancipatie
Definition
- meer autonomie
- doel: mensen leren zichzelf te veranderen
- handelingsmogelijkheden verruimen: eigen mening, minder afh van anderen
Term
8 kenmerken om van agogisch handelen te kunnen spreken
Definition
- psychosociale verandering
- doelgericht
- systematisch
- bewust
- gewenst door betrokkenen
- niet even wederzijds
- beroepsmatig
- waardegebonden
Term
agogisch handelen
x psychosociale verandering
Definition
alles wat te maken heeft met geest + sociale
Term
agogisch handelen
x doelgericht
Definition
intentioneel, handeling is op voorhand gepland
Term
agogisch handelen
x systematisch
Definition
er wordt stap voor stap via geplande manier aan verandering gewerkt
Term
agogisch handelen
x bewust
Definition
overal over nagedacht, elke stap wordt bewust gekozen
Term
agogisch handelen
x gewenst door betrokkenen
Definition
alle betrokkenen staan achter de verandering
Term
agogisch handelen
x niet even wederzijds
Definition
- iemand die wil veranderen + iemand die wil helpen verandering te realiseren
- agoog helpt iemand anders veranderen
- persoon helpt niet agoog te veranderen
- asymetrische relatie
Term
agogisch handelen
x beroepsmatig
Definition
- professionele handelingen aanwezig
- ook niet professionele inbreng is belangrijk
Term
agogisch handelen
x waardegebonden
Definition
onderscheid tussen
- descriptieve/beschrijvende wetenschap
- prescriptieve/ voorschrijvende wetenschap
Term
welke 2 maatschappelijke veranderingen zet de industrialisering in gang?
Definition
- snelle ontwikkeling van wetenschap en technieken: handelen voortdurend bijstellen
- stijgende individualisering: eigen keuzes en verantwoordelijkheden
Term
welke zijn de terreinen van de sociale agogiek?
Definition
- hulpverlening: bejaardenzorg, ocmw
- vormgevingswerk: jeugdwerk, project voor kansarmen
Term
wat is pedagogie?
Definition
agogie van kinderen
Term
wat is andragogie?
Definition
werken met volwassenen
Term
wat is geronto-agogogie?
Definition
begeleiden van oudere mensen
Term
deelwetenschappen van agogiek
Definition
- orthopedagogie
- sociale pedagogiek
Term
wat is orthopedagogiek?
Definition
wetenschap over het handelen met personen in nood/problemen
Term
wat is sociale pedagogiek?
Definition
begeleiden van oudere mensen
Term
exagogiek of curatief agogisch werk
Definition
beginsituatie = problematisch
- men wil situatie verbeteren
- opvangen van psychosociale nood
- hulpverlening
Term
anagogiek of positief agogisch werk
Definition
beginsituatie = normaal
- men wil ontwikkeling verbeteren, op gang brengen
- vorming
Term
katagogiek of preventief agogisch werk
Definition
beginsituatie = huidige situatie behouden
- preventie
Term
niveaus van veranderingsprocessen
x micro niveau
Definition
- kleine groep (gezin)
- of 1 persoon (indivdueel)
- geringe beinvloeding
- hulp bij problemen van soc, psych, lichamelijke aard
Term
niveaus van veranderingsprocessen
x meso niveau
Definition
- hulpverlening
- vorming aan een groep of organisatie
- begeleiding van hulpverleners
Term
wat is het verschil tussen een groep en een organisatie
Definition
een organisatie is groter en anoniemer dan een groep, er is minder directe en formele communicatie
Term
niveaus van veranderingsprocessen
x macro niveau
Definition
- beinvloeding van sectoren binnen de samenleving
- grotere anonieme groep van mensen
- helpt client indirect
- gemeente, politiek, ..
Term
valkuil in agogisch handelen door:
Definition
toename van
- professionele interventies
- professionalisering
Term
gevolg van valkuil in agogisch handelen
Definition
pedagogisering
- personen gaan niet meer uit eigen ervaringen putten of die van omgeving
- durven niet meer veranderen zonder prof hulp
- eigen positieve krachten van mensen worden miskend
- afhankelijkheid
Term
valkuil van agogisch handelen vermijden
Definition
wederkerige relatie
- agoog en client beinvloeden elkaar
- respect voor de eigenheid v client
- open staan voor signalen
Term
verklaar: mensen zijn historische wezens
Definition
- we moeten vertrekken vanuit verhaal van client
- handelen wordt bepaald door achtergrond van client
- vertrekken van waar client is
Supporting users have an ad free experience!