Shared Flashcard Set

Details

IPØ
IPØ til IP eksamen
19
International Studies
Professional
01/04/2013

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er Liberale tradition inden for IPØ?
Definition
Fri handel og afskaffelse af økonomiske barrierer til alle gavn.
- komparative fordele
- specialisering
- ting produceres hvor mest effektivt og til billigst pris.
- udligning øst, vest, syd og nord.
- markedets usynlige hånd
Institutioner og regeringer at sikre markedet.
Term
Hvad er den Merkantalistisk tradition inden for IPØ?
Definition
Realisme
Verdensøkonomi konkurrence mellem stater.
Konkurrence om overlevelse
Stater søger at maksimerer egen velstand og uafhængighed
Sikre egen produktion via statsstøtte, handels barrierer, selektive investeringer.
Stærkeste stat (hegemon) definerer regler gennem alliancer og magtbalance.
Term
Hvad er Marxistisk tradition inden for IPØ?
Definition
Kapitalist ejer produktionsmidler og undertrykker arbejderklassen i søgen efter profit sat op på int. økonomi og skabt strukturelt afhængighedsforhold mellem kerne og periferi. Se under.
Verdenssystemteori - afhængighedsteori
- udbytning mellem kerne (eksp forarbejde varer, imp. råvarer), semiperiferi (delvist forarb. varer og delvist forarb. råvarer) og periferi (eksp. råvar, imp. forarbejde varer).
Term
Hvad er Institutionalistisk tilang til IPØ?
Definition
Institutioner i international politisk økonomi som rational choice hvor stater søger institutioner for at minimere freeriding og øger samarbejde.
Term
Hvad er Construktivsme i IPØ
Definition
Hvordan stater og andre aktører konstruerer deres preferencer, påvirket af historiske og sociologiske faktorer.
Kritik af rational choice
Term
Hvad er Neogramscianisme i IPØ?
Definition
US ledet markedsliberalisme gennem vidensstrukturer på universiteter mm. og gennem internationale institutioner IMF og verdensbanken mm.
Term
Hvad er Globalisering inden for IPØ?
Definition
Internationalisering - øget transaktion af handel og investeringer mellem stater
Teknologisk revolution - internet, satellitter mm. afstande og lokalitet bliver mindre vigtigt for styrer, firmaer bevægelser mm.
Deterritorialisering - territorium bliver mindre vigtigt.
Liberalisering - deregulering, privatisering osv. medfører reduceret rolle til stat interaktion og integration af verdensøkonomi
Term
Hvad er forskellen på Globalister versus skeptikkere i IPØ?
Definition
Globalister - økonomisk og teknologisk udvikling danner grobund for transnational organisering - statens magt til at regulere markedet er begrænset.

Skeptikere - Globalisering en social konstruktion - en neoliberal diskurs om statens begrænsede handlerum
Term
Hvad siger Merkantilisme, liberalisme og marxisme om globalisering?
Definition
Merk. staten dominerer markedet. Konflikt mellem nationale økonomiske interesser.
Lib. Stat og marked er separeret, individuelle aktører, interdependens gensidigt fordelagtig
Marx. Markedskræfter dominerer statspolitik, klasser og sociale kræfter er aktører, undertrykkende og udbyttende kapitalistisk struktur.
Term
Hvilke ligheder er der mellem realismen og merkantilismen?
Definition
Statscentreret, materielmagt, økonomisk rivalisering, forsvar af egne økonomiske interesser, relative fordele.
Term
Hvad er den Merkantilismens relevans idag?
Definition
Konkurrenceevne politik
Kampen om råstoffer via handelsaftaler mm. eks.
EU underskrev juni 2012 en aftale med Grønlands regering, der skal give industrien i EU adgang til grønlandske råstoffer til en rimelig pris. Aftalen betyder, at EU vil samarbejde med Grønland omkring bl.a. infrastruktur og investeringer samt kapacitetsopbygning inden for efterforskning efter og udnyttelse af råstoffer.
Statskapitalisme i Kina og Asien.
Term
Hvile ligheder er der mellem liberal IPØ og Liberal IP?
Definition
Komparative fordele ved frihandel, specialisering i global økonomi medfører absolutte gevinster.
Rationelt med institutioner som løser kollektive handlingsproblemer - eks frihandel mm.
Term
Hvilke institutioner er vigtige inden for lib. IPØ?
Definition
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) afløst af
WTO
Arbejder for frihandel og forbud mod protektionisme med mange undtagelser.
Term
Hvad er formålet med institutioner inden for lib. IPØ?
Definition
Mindske free riding, øge gennemsigtighed og interdependens. mm.
Term
Årsag - løsning til økonomisk krise 2008 for hhv. lib. real. og kritisk IPØ?
Definition
Lib. uigennemsigtighed – gennemsigtighed
Real . Formindsket statskontro - statsintervention
Kritisk. Transnational kapitalisme - reform af finansielt system
Term
Hvad er Washington Consensus?
Definition
Anbefalinger til ulande og andre udviklet af John Williamson i 1989. Brugt af imf og verdensbanken overfor den trejde verden. Slog fejl. Idag har verdensbanken ændret kurs.
Neoliberalt crap. Privatisering, deregulering, streng finanspolitik, skattereformer, liberalisering, osv. osv.
Med tiden skulle det medføre eksportdreven vækst og tiltrække udenlandske investeringer.
Term
Hvordan kan rivalisering om Råstoffer true liberalt styrede udviklingspolitik?
Definition
Indbyrdes handelsaftaler.
Vi får lov at grave i får nye veje (ok vi bruger dem også selv).
Term
Hvad driver globalisering i følge en realismen, liberalismen, socialkonstruktivismen og kritisk globaliseringsteori.
Definition
R. stater og afhænger af magtfulde stater.
L. markedet og teknologisk udvikling. Incitament til samarbejde og institutionalisering
S. Rum for identitetsforandringer og socialiseringsproceser. Diskurskamp. Liberal diskurs understøttes af institutioner.
K. økonomisk liberaliseringsproces som konsoliderer eksisterende magtstruktur.
Term
Hvordan vil en hhv. liberalistisk, merkantalistisk og marxistisk ipø forholde til Arktis?
Definition
Liberalistisk - Via frihandel vil Grønland mm. opnå modernisering og integration i verdensmarkedet. Hviler på frihandels institutioner som WTO osv som sikrer marked. Åbenhed øger snyd og merkantilisme.
Merkantilisme - handelsaftaler om leverancer for at øge landets forsyningssikkerhed. Danmark for at mindske bloktilskud. Kamp om at sikre leverancer og mindske import produkter som kan udkonkurere egen produktion.
Marxisme - Kapitalistiske struktur fører til udbytning af Grønland
Supporting users have an ad free experience!