Shared Flashcard Set

Details

IP-Teorier generelt
Til eksamen i IP-teori (KU)
81
International Studies
Professional
12/04/2012

Additional International Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad er Barry Buzan inden for IP-teori?
Definition
Skabsrealist eller højreorienteret i forhold til den engelske skole
Term
Hvilken 3 elementer er staten i følge Barry Buzan opbygget af?
Definition
1. Ideen om staten
2. Statens fysiske base
3. Statens institutionelle opbygning
Term
Hvordan forklares magtpolitik i følge e Kenneth Waltz?
Definition
Magtpolitikken skal ikke forklares ud fra menneskets ondskab, men skal forstås ud fra det internationale systems struktur
Term
Hvilken IP-retning tilhører Kenneth Waltz?
Definition
‘Neo-realismen’
– også kaldet ‘strukturel realisme’
Term
Hvilket erklæret mål havde Bush-administrationen med sin førte politik i følge Kenneth Waltz?
Definition
At undgå realismens centrale forudsigelse: at der altid vil opstå en magtbalance mellem stater.
Term
Hvad er Kenneth Walts pointe i forhold til kernevåben?
Definition
Kernevåben har bevaret freden førhen, og de vil blive ved med at bevare freden i fremtiden! Sådan kan det siges i én sætning. Resten er en forklaring på hvorfor det er sådan.
Term
Hvad skyldes de senere års ekstreme amerikanske aktivisme med militære interventioner og den unilaterale tilbøjelighed til at beslutte det på egen hånd i følge Kenneth Waltz?
Definition
En naturlig følge af at være verdens eneste supermagt. (Man kan ikke undskylde hvad USA har gjort ved at sige at vi tilfældigvis har en neo-konservativ præsident i form af Bush).
Term
Hvilken 3 konsekvenser har unipolaritet i følge Kenneth Waltz?
Definition
1. Unipolaritet svækker strukturelle begrænsninger (dvs. det internationale system fremtvinger ikke en bestemt politik).
2. Unipolaritet udvider handlemulighederne for den eneste tilbageværende supermagt.
3. Unipolaritet øger betydningen af de indenrigspolitiske forhold i den ene supermagt
Term
Hvad er faren, i følge Kenneth waltz, for det land der besidder magten i en unipolaritet?
Definition
Stor fristelse for at spænde buen for højt og således komme ud i problemer
Term
Havde den tidligere førende realist Morgenthau indflydelse på Amerikansk udenrigspolitik i følge Kennet Waltz??
Definition
Nej!, han var bl.a. modstander af Vietnamkrigen. Waltz mener desuden at hans egen teori kun har influeret akademikere.
Term
Hvad er, i følge Ole Wæver, den normale antagelse af realismen i forhold til magthaverne.
Definition
At realismen er magtpolitikkens sprog – det sprog fyrstens rådgiver hvisker i hans øre
Term
Hvad må realisterne i følge Ole Wæver erkende i forhold til sig selv?
Definition
At vi ikke af natur er bedre end de andre.
Term
Hvem sagde: ‘Nobody loves a Realist.’
Definition
Bob Gilpin (citat fra Kenneth Waltz)
Term
Hvad er en teori i følge Kenneth Waltz?
Definition
En teori er et mentalt skabt billede af de vigtigste faktorer og kræfter som virker indenfor et afgrænset område eller domæne, og de nødvendige forbindelser imellem dem.
Dvs. at forstå nødvendighederne indenfor teorien og dernæst finde ud af om de nødvendigheder findes i verden udenfor teorien. Og det er det neo-realismen forsøger at gøre.
Term
Skal staters handlen primært forstås ud fra enkelte individer eller stater i følge neorealismen?
Definition
Ingen af delene.
Når forskellige stater placeres i samme situation opfører de sig ens – som fx USA og Sovjetunionen under den kolde krig – og de bedste forklaringer kommer derfor fra selve det internationale system.
Term
Skal staters handlen primært forstås ud fra enkelte individer eller stater i følge neorealismen (Waltz)?
Definition
Ingen af delene.
Når forskellige stater placeres i samme situation opfører de sig ens – som fx USA og Sovjetunionen under den kolde krig – og de bedste forklaringer kommer derfor fra selve det internationale system.
Term
Skal staters handlen primært forstås ud fra enkelte individer eller stater i følge neorealismen?
Definition
Ingen af delene.
Når forskellige stater placeres i samme situation opfører de sig ens – som fx USA og Sovjetunionen under den kolde krig – og de bedste forklaringer kommer derfor fra selve det internationale system.
Term
Skal staters handlen primært forstås ud fra enkelte individer eller stater i følge neorealismen?
Definition
Ingen af delene.
Når forskellige stater placeres i samme situation opfører de sig ens – som fx USA og Sovjetunionen under den kolde krig – og de bedste forklaringer kommer derfor fra selve det internationale system.
Term
Skal staters handlen primært forstås ud fra enkelte individer eller stater i følge neorealismen (Waltz)?
Definition
Ingen af delene.
Når forskellige stater placeres i samme situation opfører de sig ens – som fx USA og Sovjetunionen under den kolde krig – og de bedste forklaringer kommer derfor fra selve det internationale system.
Term
Hvad kendetegner den internationale politiske struktur i følge neorealismen?
Definition
Den internationale politiske struktur er for det første ‘anarkisk’ i betydningen at der ikke er nogen verdensregering over de enkelte stater.
Term
Hvordan ser realismen på input fra andre lande eller NGO'er
Definition
Input fra andre lande eller NGO’er er ildeset og er et tegn på en svag stat
Term
Hvad kendetegner i følge realismen det internationale samfund?
Definition
Anarki
Term
Hvad er i følge realismen fokus i statens udenrigspolitik?
Definition
Sikkerhedspolitik og statens overlevelse
Term
Hvordan ser realismen på internationale aftaler?
Definition
Internationale aftaler lande imellem skal kun ses som aftaler der opretholdes indtil noget bedre dukker op, eller så længe at et land vil være
tvunget til at gå på kompromis med sin egen politiske agenda eller suverænitet.
Term
Hvad kendetegner menneskets natur i følge realisten Thomas Hobbes?
Definition
Menneskets natur er krigstilstand Menneskets natur er at frygte det ukendte og kun at stole på sine allernærmeste.
Term
Hvad mener realisten Hans Morgenthau om sikkerhed i det internationale system?
Definition
Det findes ikke. International politik fører til anarki og konflikter
Term
Hvad mener Waltz om bipolaritet vs. multipolaritet?
Definition
Det mest sikre for
verden at der maksimalt er to stormagter, da dette vil betyde færre internationale uenigheder.
Term
Hvad er realismens modpol?
Definition
Liberalisme
Term
Har liberalismen en positivt eller negativt syn på den menneskelige natur?
Definition
Liberalismen har et positivt syn på den menneskelig natur og mener dermed, at mennesker sagtens vil kunne
samarbejde med hinanden, også på tværs af landegrænser.
Term
Har liberalismen individet eller staten i fokus?
Definition
Det er først og fremmest individets sikkerhed og rettigheder der skal sikres og ikke statens.
Term
Hvilen indflydelse mener liberalisterne at andre aktører, herunder interesseorganisationer skal have i International politik?
Definition
Aktører, såsom organisationer, skal også have noget at skulle have sagt på den internationale scene. På den
måde er det et bredere spekter af mennesker og holdninger som får talt sin mening og kan få indflydelse.
Term
Hvem burde de internationale relationer foregå imellem i følge liberalismen?
Definition
Imellem samfund og ikke kun nødvendigvis
imellem stater/regeringer
Term
Hvilken IP teori er Karl Deutsch kendt for?
Definition
Liberalismen
Term
Hvad mindsker i følge liberalismen risikoen for krig?
Definition
Gensidig direkte afhængighed mellem befolkningen (I følge Karl Deutsch er det netop hvad der er sket mellem USA og de vesteuropæiske lande).
Term
Hvad er spill-over effekten?
Definition
En liberalistisk tese om at samarbejde på et område vil føre til samarbejde på et andet osv. medførende fortsat integration.
Term
Hvad er i følge liberalismen den største fordel ved demokratier?
Definition
At demokratier ikke går i krig med hinanden.
Term
Hvad er i følge liberalismen den største fordel ved demokratier?
Definition
At demokratier ikke går i krig med hinanden.
Term
Hvilken form for magt kan opnås ved at være en fair samarbejdspartner, handle multilateralt og have en beundringsværdig kultur?
Definition
Softpower
Term
Hvilken IP-teori ligger sig op af softpower?
Definition
Liberalisme
Term
Hvilken IP-teori ligger sig op af hardpower?
Definition
Realisme
Term
Hvilket IP-verdenssyn har EU?
Definition
Liberalisme
Term
Hvilket IP-verdenssyn har USA?
Definition
Realisme
Term
Hvordan adskiller visse østlande og UK sig fra resten af EU's medlemslande mht. IP-verdenssyn?
Definition
De er mere liberalistiske. Østlandene pga. frygt for Rusland og UK pga. deres stærke bånd til USA efter WW2.
Term
Hvad er FUSP?
Definition
FUSP er det officielle udenrigspolitiske område for EU. EU har op til medlemslandenes godkendelse af Lissabon-traktaten haft deres udenrigspolitiske retningslinjer i FUSP og dette fortsætter naturligvis igennem Lissabon-traktaten.
Term
FUSP er det første skridt på vejen i mod...?
Definition
Hvad der på sigt kan blive en uniform udenrigs- og forsvarspolitik for hele EU.
Term
Hvad pålægger FUSP helt konkret EU's medlemslande?
Definition
At skulle konsultere med de andre
medlemslande i store udenrigspolitiske begivenheder, for på den måde at prøve og give et fælles svar for EU udadtil.
Term
Hvad er Robert Kagan's syn på den europæiske udenrigspolitiske tilgang?
Definition
USA og Europa har i løbet af de sidste 200 år skiftet plads i magtmæssig forstand. Før var Europa realistisk og brugte hardpower, i dag er det liberalistisk og bruger softpower.
Kagan taler her om et naturligt realistisk synspunkt. Altså, at EU fører de svages politik fordi det er
den eneste måde svage nationer kan føre politik på.
Term
Hvornår bliver magtbalancen indbegrebet af international politik?
Definition
I det 18, århundrede (Wæver)
Term
Hvilke IP-discipliner udgjorde den første debat?
Definition
Realisme vs Liberalisme
Term
I hvilket land blev realismen udviklet?
Definition
Amerika. På trods af at den amerikanske tradition ellers var modsat realismen.
Term
Mellem hvilke IP-teorier stod den anden debat og hvad karakteriserede den?
Definition
En debat om metode.
Traditionel metode (filosofi, historie) og videnskabelige metoder (kvantitativ og spilteori).
Term
Mellem hvilke IP-teorier stod den 3. debat?
Definition
Realisme - Liberalisme (interdependens, pluralisme) og Marxisme.
Den handlede om international politiks natur (ontologi).
Term
Hvilken teori fra Kuhn blev brugt på IP-teorierne fra 1970'erne?
Definition
Paradigme teorien. IP-skolerne kunne ikke nærme sig hinanden, og man accepterede at hver disciplin rummede sin egen sandhed.
Term
Hvad relationer på IP-plan ser realisterne som det mest afgørende?
Definition
Stat-til-stat relationer (disse præges af konflikt, magtbalance og sikkerhedsproblemer).
Term
Hvad relationer på IP-plan ser liberalister som det mest afgørende?
Definition
Ikke politiske processer, men processer i og på tværs af samfundene.
Term
Hvad relationer på IP-plan ser redikalisterne som det mest afgørende?
Definition
Hovedvægten er ikke primært mellem samfundene men i de enkelte samfund. De er modpol til realisterne der mener at magtpolitik mellem staterne er umulig at afskaffe.
Term
Hvad handler afspænding om i følge realisterne Kissinger og Morgenthau?
Definition
Diplomati og muligeden for at etablere et midlertidigt plateau af fælles sprog og fælles anerkendte legitimitetsprincipper.
Term
Hvad relationer på IP-plan ser realisterne som det mest afgørende?
Definition
Term
Hvem stod den første store debat imellem?
Definition
Realisterne vs. utopisterne
(Realisten Morgenthau gjorde op med mellemkrigstidens tro på verdensregering).
Term
Hvad kan i følge republikansk liberalisme forhindre krig?
Definition
At alle stater bliver demokratiske retsstater.
Term
Hvem stod den anden store debat imellem?
Definition
Traditionalisterne vs. Behavioralisterne (den videnskabelige skole).
Term
Hvem stod den tredje store debat imellem?
Definition
Realisme vs. Interdependens og Globalisme
Term
Hvem stod de tre store debatter imellem?
Definition
Realisme/traditionalisme vs. (Liberal) utopianisme.

Realisme/traditionalisme vs. (Liberal) behaviorisme.

Realisme/traditionalisme vs. (liberal) internationalisme (interdependens) og radikal strukturalisme
Term
Hvilket Jeremy Bentham citat sætter liberalisme på formel?
Definition
"The greatest happiness of the greatest number".
Term
Amerikansk tænkning om IP har altid haft en anti ???? tendens
Definition
antirealistisk
Term
Hvad er E. H. Cars kritik af moralske argumenter?
Definition
At moralske argumenter altid sker fra
"de herskende lande".
Term
Hvad er liberalismens grundtema?
Definition
Fremskridt.
Term
Hvilke fire typer af fremskridt leder i følge liberalisterne til fred?
Definition
1. Teknologisk/økonomisk = handel = interdependens = fred er rationelt.

2. Intellektuelt: videnskab, refleksion, oplysning = situationen forstås.

3. Moralsk: refleksion, oplysning = forenelige mål, fredelighed = fred vil opstå når det er muligt.

4. Politisk: demokrati og public opinion = lederne fastholdes = politik bliver lig med folkets interesser.
Term
Hvordan underopdelere Robert Keohane liberalismen?
Definition
1. Commerciel liberalisme (handel - interdependens.
2. Demokratisk liberalisme (demokratier slås ikke med hinanden).
3. Regulatorisk liberalisme (regler og institutioner)
4. Sociologisk liberalisme (transnationale kontakter forandrer nationale opfattelser og interessedefinitioner).
Term
Hvilken tro har liberalisterne og idealisterne?
Definition
Troen på fremskridt
Term
Bør staten i følge Morgenthau interessere sig i militære spørgsmål?
Definition
Nej
Term
Hvordan definerer Ole Wæver realismen?
Definition
"Den er kendetegnet ved sit opgør med liberalistisk IP-teori.
Term
Hvad kendetegner mennesket i følge Realismen?
Definition
Mennesket er ondt og stræber efter magt.
Term
Hvad er realismens syn på staten?
Definition
Deterministisk mekanisk gentagelse.
Stater opfører sig råt og brutalt.
Historien er præget af krige.
Term
Hvordan adskiller neorealismen sig fra realismen?
Definition
Realismen antager mennesket som værende ondt.
Neorealismen tager udgangspunkt i det strukturelle, herunder det internationale systems anarki.
Term
Hvad hedder de to amerikanske IP-teoretikere der tegnede den strukturelle realisme i USA i 1950-1960'erne?
Definition
Hertz og Waltz
Term
Er international lov hævet over stater i følge realismen?
Definition
Nej, den er udspændt mellem - og af - staterne (Morgenthau)
Term
Mener liberalisterne at stater er suveræne?
Definition
Nej, liberalisterne mener ikke at stater har fuld kontrol over deres teretorium pga. bla. multinationale selskaber, internationale organisationer mv.
Term
Mener liberalisterne at stater er suveræne?
Definition
Nej, liberalisterne mener ikke at state
Term
Mener liberalisterne at stater er suveræne?
Definition
Nej, liberalisterne mener ikke at stater har fuld kontrol over deres teretorium pga. bla. multinationale selskaber, internationale organisationer mv.
Term
Hvordan deler Waltz terien om International Politik op?
Definition
Kenneth Waltz deler IP op i tre billeder: that of man, state and system.
Supporting users have an ad free experience!