Shared Flashcard Set

Details

insulin
n/a
56
Biochemistry
Graduate
05/12/2014

Additional Biochemistry Flashcards

 


 

Cards

Term
מה יחודי בבקרה האפיגנטית לגן אינסולין בתאי בתא בלבד
Definition
1. H3K4 Me2 while others have 3 methyl at this site.
2. specific combination and transcriptional sinergism unique to the INS gene.
Term
מהי כמות האינסולין בתאי בתא
Definition
כל תא בתא מכיל 10000 גרנולות כאשר כל גרנולה מכילה 200000 מול' של אינסולין
סה"כ 2 מיליארד מול' לכל תא
Term
כיצד יכול גלוקוז או ח' שומן לאקטב הפרשת אינסולין
Definition
גלוקוז
גלוקוז נכנס לתאים ומנוצל, מה שגורר עליה ביחס של
ATP to ADP
היחס הגבוה גורם לסגירת תעלות אשלגן
מה שגורם לדהפולריזציה של הממברנה
הדהפולריזציה גוררת פתיחה של תעלות קלציום על ממברנת התאים וכניסת יוני הקלציום לציטופלסמה
יוני הקלציום מאקטבים ביטוי הגן אינסולין בתאי הבתא
בח' שומן חופשיות בתאים
ח' שומן חופשיות נקשרות לרצפטור
GPR40
שמפעיל קסקדת סיגנלינג דרך חלבון
GCPR
שגורר בסופו של התהליך לפתיחת תעלות קלציום מה
ER
ויציאת קלציום לציטופלסמה.
הקלציום מאקטב ביטוי הגן לאינסולין
Term
מה גורם השילוב בין רמות גבוהות של גלוקוז ושל
FFA
Definition
השילוב ברמות הגבוהות גורר תגובה אפופטוטית של התאים
Term
מה נצפה שיהיה עם ביטוי ביתר של הגן
GPR40
Definition
GPR40
הוא רצפטור ל-
FFA
ולכן עליה ברמתו תגרור עליה ביצירת האינסולין.
משמעות הדבר היא שלמעשה רמת הגלוקוז בדם
תרד
Term
מהו
visfatin
Definition
זהו הורמון שמיוצר בתאים אדיפוציטים ויש לו יכולת להקשר ל
IR
ולהפעיל את הקסקאדה של האינסולין
Term
מהן המנגנונים המולקולרים דרכם הרצפטור לאינסולין מעוכב
Definition
מנגנון הראשון הוא זרחון שיירי סרין ובכך יעוכב הרצפטור וזאת ע"י האנזים
PKC
הדרך השניה היא דרך הסרת הפוספוריל ע"י פוספטאזה כגון
PTP1B (protein tyr phosphatase) or LAR
Term
עיכוב
PTP1B
יכול לגרום
...
Definition
מדובר בפוספטאזה לטירוזין .
בעיכובו האינסולין רצפטור ממשיך לפעול
ולכן תהיה פעילות יתר של קסקאדת האינסולין והפרשת אינסולין ביתר, מה שיסייע אולי להתמודדות עם השמנה
Term
מהו תפקיד ה
ROS
בסיגנלים של אינסולין
Definition
ה
-ROS
יכול לגרום להפעלת רצפטור בתא של האינסולין ובכך להפעיל את הקסקאדה. אופציה נוספת היא מודיפיקציה חמצונית של החלבון
PTP1B
שמסיר את הזרחן משייר הטירוזין שעל הרצפטור. התוצאה היא שאין עיכוב של הרצפטור לאינסולין
Term
מה גורם חסר של
ROS
Definition
חסר של
ROS
יכול לגרום להשקטה של מסלול האינסולין
Term
מה יגרום חסר ב
nox4
Definition
להווצרות רמה נמוכה של
ROS
ומכאן, אי הפעלת מסלול האינסולין
Term
מה יכול לגרום עודף של רדיקלים חופשיים, בקונטקסט של הסוכרת, היכול להגרם כתוצאה מדיאטה עתירת שומנים
Definition
רמה גבוהה של רדיקלים חופשיים יכולה לגרום לפגיעה בתאי בתא, מה שיכול להוביל לסוכרת, לעמידות לאינסולין ולפגיעה באנדותל, מה שמעלה את הסיכון לבעיות קרדיווסקולריות
Term
מה השינויים שמתרחשים כתוצאה מחשיפה ל
ROS
Definition
ROS
יכול לגרום לקישורים דיסולפידים
ולקישורים קוולנטים נוספים בשיירי ח' אמינו
Term
מהו מנגנון הנזק שנוצר כתוצאה מהיפרגליקמיה
ורדיקלים חופשיים
Definition
ברמה גבוהה של
ROS
יש גליקציה של חלבונים ומתקבלים חלבונים לא פעילים ויציבים שלמעשה מקשרים אותם עם הזדקנות
AGE
במקביל, הרדיקלים החופשיים מאקטבים גם פעילות של
PLC
ובכך מסלול האינסולין יעוכב
Term
GLP1
Definition
https://www.youtube.com/watch?v=tTIA8ww67Io
Term
מה היחס בין אינסולין ל
IGF1
ישירות ובעקיפין
Definition
או ע"י העלאת הביטוי של הגן בהפטוציטים או והעלאת הרגישות להורמון הגדילה
Term
איזה תאים מפרישים
IGF1
Definition
הפטוציטים
Term
מהם תפקידיו של
IGF1
Definition
neourotrophic factor antoapoptotic
prosurvival of chondrocyet and osteoblast
at high conc. can compete with insulin
Term
מהם המנגנונים דרכם עובד
metformin
?
Definition
1. inhibiting gluconeogenesis , thus, inhibiting insulin level
2. inhibiting AMPK, leading to inhibit mTOR --> protein synthesis inhibited
Term
what is the function of GSK3 and what is the concequence of its inhibition
Definition
GSK3
Term
which content do the tubular glands secrete
Definition
there are acid glands and pepsinogen glands, that peresent in the intestine and the upper part of the duodenum
Term
what do the goblet cells secrete?
Definition
mucin. the goblet cells are located in between the epithelial cells.
Term
what are the type of secreting gland present within the GI tract
Definition
1. Goblet cells - in most part of the GI tract - excrete mucin
2. Crypts of Lieberkuhn - in the small intestine.
3. tubular glands - in the stomach and in the upper duodenum - tubular glands that contain acid and pepsinogen secreting glands
Term
ממה מורכבות
oxyntic glands
והיכן הן ממוקמות
Definition
1. mocus cells
2. oxyntic/parietal cells - HCl and intrinsic factors
3. peptic/chief cells - secrete pepsinogen
4. ECL cells (histamine)

נמצאים בכל הקיבה פרט לאיזור הפילורי, כשמונים אחוז מהקיבה, השאר, הן הבלוטות הפילוריות
Term
what are the pyloric glands and what do they secrete?
Definition
located in the pyloric part and secrete mucus and gastrin (by G cells)
Term
אילו גירויים עצביים יובילו להפרשה מהבלוטות הטובולריות?
Definition
מדובר על עצבוב
ENS
או מע' פרסימפטטית, אך לא סימפטטית, הגורמת לכיווץ דרכי המעי
Term
מהו המנגנון להפרשת מים ואלקטרוליטים בתאי גובלט
Definition
יוני כלור נכנסים בצורה אקטיבית לתאים, האלקטרושליליות יורדת למינוס 60, בעקבות כך נכנסים יוני נתרן ולאחריו, בגלל האוסמולריות, חודרים מים.
התא מתנפח, ניפתחים חורים בצד האפיקלי של התאים והמים עם האלקטרוליטים מופרשים מהצד האפיקלי לכוון הלומן
Term
תאר את מנגנון הפרשת ח' מימן כלורידי מתאי
...
איזה תאים
?
Definition
מדובר כאמור על תאים פריאטלים או אוקסינטים, המצויים בבלוטות האוקסינטיות בקיבה.
המנגנון -
מורכב אבל בקצרה, פרוטונים יוצאים לכיוון הקנליקולי עם שחלוף של יוני אשלגן לתוך הציטופלסמה, כלור יוצא אקטיבית ואיתו נתרן, בסופו של דבר בקנליקולי יהיה ריכוז של 150 מילימולר של
HCl
וריכוזים נמוכים הרבה יותר של פוטסיום כלוריד ועוד פחות סודיום כלוריד.
Term
מהו הטריגר להפרשת החומצה בקיבה
Definition
מדובר על בקרה הורמונלית ועצבית
הורמונלית ע"י היסטמינים מתאי
ECL
שגם הם מבוקרים ע"י אצטיל כולין
ועצבי, ע"י אצטיל כולין
Term
מהו תפקיד ה
IF
וע"י מי הוא מופרש
Definition
ה
IF
מופרש ע"י תאים פריאטלים והוא חיוני לספיגה של ויטאמין
B12.
במקרה של פגיעה ברירית הקיבה, תהיה בעיית ספיגה של הויטאמין ואותם אנשים יאלצו לקבל אותו
IV
Term
מה מעורר הפרשת גסטרין
Definition
gastrin
שמופרש ע"י תאי
G
מעורר ע"י פירוק חלבונים. הוא מגרה הפרשת
HCl
וכן הפרשת היסטאמינים ע"י תאי
ECl
Term
מהם השלבים בהפרשה במע' העיכול
Definition
קיימים שלושה שלבים עיקריים
cephalic, gastric and intestinal phases.
Term
מה מעורר הפרשת הורמונים בשלב ה
cephalic
Definition
vagus innervation
Term
מה מעורר הפרשת הורמונים בשלב ה
gastric
Definition
1. vasovagal reflex
2. ENS
3. gastrin mechanism
Term
מה מעורר הפרשת הורמונים בשלב ה
intestinal phase
Definition
nervous mechanism
hormonal mechanism
and presence of food in the upper portion of the small intestine that initiate the reverse enterogastric reflux
Term
מהו ה
reverse enterogastric reflex?
Definition
רפלקס הפועל דרך ה-ENS וה-Vagus. מופעל ע"י מתיחת דופן המעי, נוכחות חומצה, תוצרי פירוק חלבונים ונזק לרירית בתריסריון ומעכב הפרשת חומצה בקיבה.
Term
מהו המכניזם לעיכוב הפרשת אנזימים בין
chymes
אחד לשני
Definition
העניין מתווך ע"י עצבוב סימפטטי שגורר הפרשת סקרטין שגורם להפרשה מהלבלב של ביקרבונט ושל
CCK
שגורר הפרשת אנזימים
Term
מדוע אנשים בסטרס סובלים לעיתים מכיב בתריסריון
Definition
ההסבר לכך הוא שבמצב פיסיולוגי תקין בלוטות ברונר, בהשפעה של סקרטין, מפרישות תכולה גבוהה של ביקרבונט, אשר סותרת את החומציות שמגיעה מהקיבה ומתווספות לביקרבונט שמגיע יחד עם אנזימי העיכול מהלבלב. המע' הסימפטטית גורמת לעיכוב בלוטות ברונר, ולפגיעה חומצית באזור הפילורי ובתריסריון בחלקו הפרוקסימלי
Term
אילו חומרים מפריש ה-
oxyntic glands and the pyloric glands 1457*
Definition
oxyntic glands - secrete HCL, pepsinogen, intrinsic factors and mocus
pyloric glands - mocus and gastrin
Term
which cells present within the oxyntic gland?
Definition
parietal cells - for HCl and IF
mocus cells - mocous
chief cells/ peptic cells - pepsinogen
Term
pyloric glands
מיקום ואילו רכיבים הבלוטה מפרישה
Definition
נמצאת בעשרים אחוז הדיסטלי של הקיבה ומפרישה גסטרין ומוקוס
Term
מהו המנגנון להפרשת מים ואלקטרוליטים
Definition
גירוי פרסימפטטי גורם להעלאת הפולריזציה של תאי המוקוס ע"י הכנסת יוני כלור לתאים. בעקבות כך מים נכנסים ונוצר לחץ טורגור משמעותי. הלחץ גורם לפתיחת פורות בצד האפיקלי את תאי המוקוס ולהפרשת המלחים והמים ללומן
Term
מהו הגירוי להפרשת גסטרין
Definition
הפרשתו מוגברת ע"י ח' הידרוכלורית ובנוסף, ביקועו מתבצע בחומציות גבוהה .
בנוסף, הוא מופרש דרך תווך
ACh
Term
"what is n. 1 cause for NAFLD?"
Definition
השמנה
הסיכון הגבוה ביותר הוא שומן בויסצרה או בכבד
Term
האם כבד שומני הוא גורם סיכון לקרצינומה של הכבד
?
Definition
בהחלט
זהו גורם סיכון מס' אחד בסיבון לקרצינומת הכבד
מכבד שאינו צירוטי
Term
מהן סיבות התמותה העיקריות הנגרמות כתוצאה מכבד שומני
Definition
סרטן הפטוקרצינומה
מחלות לב - הרבה פעמים עקב סיבוכי הסוכרת
צירוזיס של הכבד
Term
מעל איזה אחוז שומן לא משתילים כבד
Definition
מעל 30 אחוזים של שומן
Term
מהו
sever fatty liver?
Definition
כבד שומני מעל
60%
Term
מהו מקור השומן בכבד שומני
Definition
מהשומן הויסטרלי, מח' השומן החופשיות שמופרשות ממדור זה
Term
מהי אבחנת מעבדה ודימות של
NAFLD
Definition
אבחנת NAFLD
 מעבדה:
- ↑ ALT (~50-150)
- עליה באנזימי כבד נוספים.
- חוסר נוחות בבטן.
- לעתים נדירות כאב RUQ.
- עייפות.
- ↑ Ferritin: מופעי בכ-33% מהמקרים. מדד פרוגנוסטי שלילי.
 דימות:
- Hepatomegaly.
- US: Hyperechoic בהשוואה לקורטקס כלייתי.
- MRI spectroscopy: מאפשר מדידת היחס בין תאי שומן לתאי כבד.
- CT: צפיפות <45 או יחס צפיפות בין הכבד לטחול של <(-10).
 שלילת AFLD: ערכי מעבדה אינדיקטיבים לצריכת אלכוהול מוגברת הם:
- ↑GGT >40
- ↑MCV (>80)
- AST/ALT >1
Term
מהו השוני בצורת ההפטוציטים בין
NAFLD
רגיל לבין רמת
NASH
Definition
ב-
NASH
מדובר על תאי הפטוציטים שספגו בעצמם כמות שומן לא מבוטלת, מה שגרם להתנפחות שלהם
Term
מה יכולים להיות הסיבוכים כתוצאה מ
NAFLD
Definition
סיבוכים
- 70% סובלים מ-Sleep apnea syndrome (SAS) (מעל ל-5 הפסקות נשימה של >10sec בלילה).
- הפרעה בפוריות נשית.
- Hypothyroidism.
Term
מהו
BARD score?
Definition
שיטת
scoring
שמטרתה להעריך
adv. fibrosis of the liver
ללא ביופסיה.
Term
11β –hydroxysteroid dehydrogenase
מה תפקידו
Definition
נמצא בכליות ומנטרל גלוקוקורטיקואידים ובכך למעשה מאפשר פעילות בלעדית רק של המינרלוקורטיקואידים
Term
מדוע ב
cushing syndrome
נמצא גם
Definition
Term
מהו המסלול להפרשת אינסולין שמתווך דרך הגלוקוז וח' שומן חופשיות, תאר את המסלולים ואת מקור הקלציום המשתחרר לציטופלסמה
Definition
מהגלוקוז - סגירת תעלות אשלגן ודהפולריזציה כתוצאה מכך, פתיחה של תעלות קלציום בממברנת התאים לעירור הפרשת האינסולין.
המסלול מח' השומן החופשיות
הפעלת מסלול
Gptein,
קסקאדה של ארועים שבסופו של דבר אחד מהתוצרים מפעיל תעלות קלציום מהמיט' ושיחרור הקלציום מהמי', מה שמוביל להפרשת האינסולין
Supporting users have an ad free experience!