Shared Flashcard Set

Details

Inleiding onderzoek
Hoofdstuk 1 t/m 3
119
Social Work
Advanced
11/03/2017

Additional Social Work Flashcards

 


 

Cards

Term
Probleemstelling
Definition
een aantal vraagstukken waarover onderzoek gedaan moet worden, zoals ‘wat is het probleem?’ ‘hoe groot is het probleem’ ‘aanleiding/gevolgen van het probleem? En voor wie is het probleem?’
Term
normatieve
Definition
subjectief, ingekleurde vraagstukken
Term
Reductie van het te onderzoeken probleem
Definition
welk deel je specifiek gaat onderzoeken en welke informatie je erbij gaat verzamelen... of wel...
Term
Oriënterend kwalitatief onderzoek
Definition
eerst observeert wat je opvalt en daaruit de betreffende onderzoeksvraag/doelstelling te formuleren.
Term
Mixed Method
Definition
onderzoek met een combinatie van de twee zoals bij enquetes gecombineerd met observaties.
Term
onderzoekseenheden
Definition
personen, groepen of bedrijven.
Term
informanten (respondenten
Definition
informatie die je indirect krijgt
Term
Populatie
Definition
het geheel van alle onderzoekseenheden
Term
externe validiteit’
Definition
In welke mate jouw waarnemingseenheden representatief zijn van je onderzoek
Term
kenmerken
Definition
Abstracte eigenschappen als belevingen, ervaringen en betekenissen
Term
• Beschrijvend onderzoek
Definition
doormiddel van diepte-interviews die verhalen opleveren die problematiek goed illustreren.
Term
• Verkennend onderzoek
Definition
wanneer je nog geen idee hebt van de oorzaken/gevolgen van een probleem
Term
‘iteratief proces’
Definition
praten, sneeuwballen totdat je op andere ideeën komt en waarna je de geldigheid van die ideeën na gaat kijken
Term
• Toetsend onderzoek
Definition
wanneer je al wel een voorlopige hypothese hebt of wilt weten of het klopt
Term
Kwalitatief onderzoek is onhandig bij Effectevaluatie (summative evaluation), omdat ...
Definition
je dan geen objectief bewijs hebt van je uitkomst, vaak alleen meningen ipv harde cijfers. Dit kan wel bij tussentijdse of proces evaluaties.
Term
ethische verantwoord door...
Definition
• Vrijwillige medewerking
• Juiste voorlichting
• Anonimiteit
• Afwezigheid van nadelige effecten
Term
Partijen die belang hebben bij een onderzoek zijn
Definition
respondenten, opdrachtgevers en de onderzoeker(s).
Term
Factoren voor haalbaar onderzoek
Definition
Tijd, geld, voldoende bereidheid, risico's analyse
Term
• Tijd;
Definition
hangt af van het verzadigde saturatiepunt van je verzamelde en geanalyseerde onderzoeksmateriaal
Term
• Geld;
Definition
begroting binnen de tijdsplanning (bureau,- reiskosten
Term
• Voldoende bereidheid
Definition
van respondenten
Term
• Risico’s; risicoanalyse
Definition
van mogelijke knelpunten zoals; onvoorziene activiteiten, onvoldoende steun en problemen tussen onderzoekers
Term
Methode triangulatie
Definition
Meerdere methoden gebruiken verhoogt de validiteit van je dataverzameling (meten wat je wilt meten),
Term
wetenschapsopvattingen,
Definition
verschillende approaches/tradititions waar /onderzoeken uit voortkomen
Term
Dataverzameling
Definition
verzamelen van bijv intervieuws, documenten en anderen
Term
Empirisch-Analytische stroming:
Definition
Stelt feiten vast op basis van kwalitatieve surveys of veldexperimenten om een beeld te schetsen van gevoelens, gedachten en gedragingen op een bepaald voorwerp of situatie
Term
Interpretatieve stroming:
Definition
Gaat vooral om betekenissen.
Term
narratieve benadering
Definition
wordt gebruik gemaakt van de verhalen zoals mensen ze zelf hebben ervaren, waarbij geen absolute waarheid is, alleen zoals de cliënt ze ervaren heeft
Term
Hermeneutiek
Definition
interpreteren van geschreven teksten
Term
Fenomenologie
Definition
beschrijven van die ervaringen/fenomenen
Term
Maatschappijkritische stroming:
Definition
Ook wel critical research is gericht op de verandering en het oplossen van problemen in de maatschappij. Het komt voort uit vragen uit de kritiek op de samenleving.
Term
Actieonderzoek
Definition
Is probleemgericht en stelt de cliënt centraal; stelt de huidige situatie ter discussie en zoekt naar oplossingen met cliënt die empirisch getoetst kunnen worden.
Term
Bibliografisch onderzoek
Definition
Interpretaties van teksten, zoals levensverhalen van criminelen van vroeger en nu
Term
Case Study
Definition
bestuderen a.d.h.v. casussen die slechts éen of enkele personen, situaties of gebeurtenis beschrijft. De ingang van de casus kan een persoon of locatie zijn en de complexiteit kan verschillen van eenvoudig naar complex.
Term
Delphi onderzoek
Definition
Vernoemd naar Delphi, waarbij meerdere experts anoniem met elkaar ideeën pitchen en op worden gereflecteerd. Meestal bestaat die uit 4 rondes, maar kan variëren. Door deze rondes worden hun eigen hypotheses weerlegd wat een toekomstbeeld schetst
Term
Discours-/conversatie analyse
Definition
Hierbij wordt gekeken naar de invloed van taal binnen de sociale werkelijkheid (hoe kunnen politici hun kiezers beïnvloeden?, hoe zeg je gedag?)
Term
Etnografisch onderzoek
Definition
Wanneer je geïntegreerd bent in cultuur van een samenleving of groep. Via observaties en notities worden ervaringen van onderzoeker gedeeld om een beeld te schetsen. De onderzoeker moet altijd participeren, langdurig deelnemen aan de onderzochte leefwereld om erin thuis te raken.
Term
Focusgroeponderzoek
Definition
Groepsinterview waarin je meningen, gevoelens en gedachten bij een bepaald voorwerp of onderwerp documenteerde en vastlegt. Onder andere door (audio)opnamen en (groeps)gesprekken met open vragen.
Term
Gefundeerde theorie benadering
Definition
Een theorie bedenken uit verkregen onderzoeksmateriaal (iteratief proces). Doormiddel van de methode van constante vergelijking herhaal je eerder behaalde uitkomsten en toets je ze in een nieuwe situatie. Dit gaat net zo lang door totdat zich er geen nieuwe feiten meer voordoen (saturatiepunt).
Term
Simulatie- en spelonderzoek
Definition
Methode waarin gegevens in een nagebootste of spelsituatie getoetst worden. Hierbij gaat het om rollenspellen binnen bedrijfstakken of ‘Business games’ (rollercoaster tycoon).
Term
Veldexperiment
Definition
Zoals een mysterieshopper die test wat de ervaringen zijn in het veld in de natuurlijke context.
Term
Levensechte experiment
Definition
Foute vrienden/Street lab
Term
Kenmerken van kwalitatieve dataverzameling
Definition
De levensechtheid van de dataverzameling
a. de onderzoeksituatie
b. de dataverzameling
Term
De onderzoekssituatie
Definition
Kwalitatief onderzoek vind plaats onder alledaagse omstandigheden ipv laboratioria; de bestaande situatie is je onderzoekssituatie.
Term
non-reactiviteit
Definition
Hierbij wil je zelf niet van invloed zijn op de resultaten of veranderingen aanbrengt
Term
holistisch karakter
Definition
). Ook beperk je je niet tot het onderzoeken van een bepaalde situatie in een bepaald moment, maar meerdere momenten in verschillende variabelen.
Term
levensechte dataverzameling
Definition
observeren en participeren in de natuurlijke context van het onderzoek.
Term
Unobtrusive
Definition
een term voor het zo min mogelijk verstoren van het natuurlijk verloop van de te onderzoeken onderwerpen.
Term
Uitgaan van het perspectief van de onderzochte
Definition
Hierdoor probeer je te observeren en interviewen vanuit het perspectief van de onderzochten. Belangrijk is proberen te begrijpen waarom iemand zo reageert. Hoe ver je gaat in je interpretaties hangt af van je soort onderzoek.
Term
Onderzoeker als meetinstrument
Definition
Door observatie en participatie fungeer je als onderzoeker zelf ook als ‘meetinstrument’. Hierbij is het wel van belang om zo onbevooroordeeld en onbevangen te werk te gaan. Deze beïnvloedingen dien je te beperken voor de geldigheid van kwalitatief onderzoek.
Term
Afwisseling van dataverzameling en data-analyse
Definition
Dataverzameling en analyse gebeuren in afwisseling door nieuwe indrukken tijdens de oriëntatie en het bijstellen en/of aanpassen van hypotheses en onderzoeksmethoden per situatie
Term
methodetriangulatie.
Definition
Bij een onderzoek word gebruik gemaakt van meerdere dataverzamelingsmethoden tegelijk
Term
Er bestaan drie verschillende dataverzamelingsmethodes
Definition
a. Gebruik van bestaand materiaal
b. Interviewen
c. Observeren
Term
Gebruik bestaand materiaal
Definition
Eerste keus doordat je het resultaat niet kan verstoren en je hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden op elk onderdeel. Literatuur wordt gebruikt als bron ter voorbereiding (geen empirisch onderzoek nog)
Term
Interviewen
Definition
Gebruikt om te inventariseren wat mensen denken, voelen en wat voor kennis ze hebben. Observatie heeft hierbij geen zin. Vragen stellen over gedrag is onhandig, mensen kunnen zichzelf verkeerd inschatten.
Term
Betrouwbaarheid
Definition
Hoe minder gegevens afhangen van toeval, hoe betrouwbaarder ze zijn.
Term
Toevalligheden kunnen zitten in
Definition
a. de onderzoeker
b. de dataverzamelingsmethode
c. de onderzoekssituatie
Term
transparantie / trustworthiness.
Definition
duidelijk vertellen hoe je aan de onderzoeksconclusies bent gekomen
Term
Valide
Definition
wanneer de informatie niet overeen komt met de werkelijheid
Term
Betrouwbaarheid
Definition
wanneer je een onderzoek kan herhalen zonder dat er teveel toevalligheden van invloed zijn.
Term
sociale wenselijkheid.
Definition
niet hun echt mening geven, maar wat ze denken dat ze horen te geven
Term
Uitschrijven van mogelijke vooroordelen
Definition
Uitschrijven van je eigen vooroordelen/ideeën om meer inzicht te krijgen in je eigen beeldvorming.
Term
Veel tijd doorbrengen in onderzoekssituatie
Definition
Hierdoor voelen onderzochte zich bekender en zullen ze eerlijker antwoorden
Term
audit trail
Definition
onderzoeksdocumentatie. Notities, logboeken zijn hiervan voorbeelden.
Term
Interpretaties achterwege laten
Definition
Wees onbevooroordeeld in je observaties
Term
peer briefing
Definition
Collega’s raadplegen. Handig om een perspectief te zien buiten jezelf op een onderzoekssituatie.
Term
member checking
Definition
Perspectieven inzien van de betrokkenen onderzoekseenheden
Term
Als je situaties wilt onderzoeken...
Definition
ga je op zoek naar het geheel van omstandigheden waarin zich een verschijnsel voordoet. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar klantvriendelijkheid in filialen.
Term
waarnemingseenheden
Definition
informanten.
Term
centrale onderzoekseenheid
Definition
geheel van omstandigheden waarin je onderwerp heeft plaatsgevonden.
Term
context
Definition
; tijd, ruimte, plek, gevolgen, oorzaken.
Term
Om het nog beter in kaar te brengen ga je op zoek naar samenstellende elementen. Deze kun je het best omschrijven aan de hand van een aantal vragen:
Definition
 Wie? (actoren – handelende of betrokken personen)
 Wat? (activiteiten – handelen van alle actoren)
 Waar?
 Wanneer?
 Welke objecten of producten? (artefacten – objecten typerend voor situatie)
Term
actoren
Definition
handelende of betrokken personen
Term
activiteiten
Definition
handelen van alle actoren
Term
(artefacten
Definition
objecten typerend voor situatie
Term
Als je groepen onderzoekt...
Definition
, let je op interactie- en communicatieprocessen tussen leden van de groep. Het is lastig onderscheid te maken tussen een locatie als onderzoekseenheid of en een groep personen. Omdat je soms zowel de locatie als de personen erbinnen onderzoekt.
Term
Afbakening groepsonderzoek...
Definition
 Wie? (handelende of betrokken personen)
 Wat? (functie van de groep)
 Waar?
 Wanneer?
 Welke objecten of producten? (artefacten – objecten typerend voor situatie)
Term
Als je individuele mensen wilt onderzoeken...
Definition
vraag je ze naar meningen of ervaringen
Term
waarnemingseenheden/informanten
Definition
Mensen die je vraagt zijn
Term
respondenten.
Definition
mensen die worden geïnterviewd heten
Term
de sleutelinformant
Definition
Dit is de persoon die de nauwste contacten heeft/had of de meeste kennis over het onderwerp
Term
Experts
Definition
zijn een groep sleutelinformanten
Term
elite-vertekening
Definition
. Hierdoor krijg je te weinig zicht op de ‘gewone man’ en dreig je te selectief te worden in de mensen die je benaderd waardoor je inlevert op een realistische afspiegeling.
Term
Gerichte/beredeneerde steekproeven
Definition
Waarnemingseenheden gebaseerd op theoretische overwegingen
Term
theoriegerichte selectie
Definition
baseren op extremen bijvoorbeeld of anderen eenheden die het best aansluiten bij wat jij wilt weten. Omdat deze steekproef hiermee select is - waardoor niet alle eenheden de mogelijkheid hebben om mee te doen - mag je de uitkomst niet generaliseren
Term
Verschillende soorten gerichte steekproeven:
Definition
 Afwijkende gevallen
 Typerende gevallen
 Gevallen met een maximum aan variatie
 Kritieke gevallen
 Gestratificeerde gevallen
Term
Niet-gerichte steekproeven
Definition
Eenheden die populatie het best vertegenwoordigen
Term
 Selecte steekproef
Definition
niet alle eenheden hebben mogelijkheid om deel te nemen (straatinterviews
Term
 Aselecte steekproef:
Definition
alle eenheden hebben mogelijkheid om deel te nemen (registers, callcenters –
Term
steekproefkaders
Definition
bestand waar groep in geregistreerd staat)
Term
Verschillende vormen van gerichte steekproeven zijn;
Definition
a. Afwijkende gevallen
b. Typerende gevallen
c. Gevallen met een maximum aan variatie
d. Kritieke gevallen
e. Gestratificeerde gevallen
Term
extreme gevallen
Definition
Wanneer de ‘normale’ situatie (vanuit bijv. bestaande literatuur) bekend is en je wilt afwijkende gevallen (factoren waarom wél of niet tevreden?). Je kan ook de reikwijdte van je hypothese toetsen
Term
Niet-gerichte selecte steekproef
Definition
waarbij je je waarnemingseenheden niet kiest op basis van kenmerken, maar uit de hele populatie
Term
Soorten niet-gerichte selecte steekproef
Definition
a. de toevallige steekproef
b. de quotasteekproef
c. de vindplaatsgerichte steekproef
d. de sneeuwbalsteekproef
Term
De toevallige steekproef
Definition
Wanneer je steekproefkader ontbreekt, maak je gebruik van de toevallige of gelegenheidssteekproef. (toevallige bezoekers onderzoekssituatie)
Term
De quotasteekproef
Definition
Op voorhand vaststellen hoeveel personen met elke kenmerk je wilt onderzoeken (10 mensen die wel vaak met trein reizen vs 10 mensen die niet vaak met trein reizen)
Term
De vindplaatsgerichte steekproef
Definition
Op zoek gaan naar plaatsen waar je de meeste kans hebt om je juiste eenheden te vinden. Wanneer het moeilijk is ze te vinden door bijv anonimiteit of taboe
Term
De sneeuwbalsteekproef
Definition
Geschikte waarnemingseenheden vragen of ze meer kennen via netwerk e.a.
Term
Niet-gericte aselecte steekproef
Definition
wanneer alle eenheden binnen de populatie evenveel kans maken om in de steekproef terecht te komen. Wanneer je beschikt over omvangrijke populatie met gelijke kenmerken binnen steekproefkader.
Term
De enkelvoudige aselecte steekproef
Definition
steekproef uit steekproefkader ‘at random’
Term
Systematische aselecte steekproef
Definition
Niet helemaal willekeurig, maar via een bepaalde systematiek selecteren.
Term
Gestratificeerde aselecte steekproef
Definition
Random eenheden kiezen uit vooraf opgedeelde groepen
Term
Getrapte (hiërachische) steekproef
Definition
Steekproef met verschillende stappen, waarbij je eerst steekproeven doet bij grotere onderzoekseenheden (scholen) en daarna kleinere (leerlingen). Tweetraps of meertrapssteekproef
Term
steekproefgrootte
Definition
. De grote hangt af van de complexiteit en de samenstelling van eenheden op relevante kenmerken
Term
saturatie
Definition
Meestal ga je net zo lang door met interviewen, gesprekken of observaties tot je niet of nauwelijks meer nieuwe informatie vind
Term
panel.
Definition
Wanneer je een selectie van mensen uitnodigd voor een groepsgesprek of interview
Term
informed consent.
Definition
Vooraf toestemming vragen en op de hoogte brengen van de relevante onderzoeksinformatie
Term
APA websitevermelding
Definition
MWD (2014).
Basisregels APA-literatuurverwijzing. Amsterdam: HvA. (url)
 .
Vermeld de gegevens van artikelen op internet die oo
k in een echt tijdschrift
zijn uitgegeven zoals de papieren uitgave.
ii.
Is er geen auteur vermeld? Gebruik de naam van de instantie of anders
hoofdnaam van de site
Term
APA boekvermelding
Definition
Poelmans, P. & Severijnen, O. (2013). De APA-richtlijnen. Over literatuurverwijzing en
onderzoeksrapportage. Bussum: Coutinho.
Term
APA tijdschrift
Definition

Pronk, A. (2017). Cerberus: cute as hell. Historia, 2, p2-4

 
Term
Typerend bij kwalitatieve
dataverzameling is
Definition

De levensechtheid

Uitgaan van het perspectief van de
onderzochte

De onderzoeker als meetinstrument

De afwisseling van dataverzameling en analyse
Term
Representativiteit
Definition
De mate
waarin
degenen
die je
benadert
je
onderzoekseenheden
goed
representeren
Hier
worden
vaak
grote
fouten
mee
gemaakt
bij
onderzoek
Term
Gerichte
steekproef
Definition

Een
steekproef
gericht
op
extreme
,
typerende
of
kritieke
gevallen

Er
wordt
gericht
gezocht
naar
respondenten
die
aan
een
aantal
gecombineerde
eigenschappen
voldoen

Bijvoorbeeld: Om de
voorlichtingscampagne
goed
vorm
te
geven
gaan
we alleen
respondenten
benaderen
die
minderjarig
+
mannelijk
+
veel
seksueel
actief
zijn
,
dit
omdat
zij
een
kwetsbare
doelgroep
vormen
Term
Niet
-gerichte
selecte
steekproef
Definition
Je
selecteert
je
respondenten
zoveel
mogelijk
toevallig
,
bijvoorbeeld
door
willekeurig
op
straat
jongeren
aan
te
spreken

Soms
ga
je
bewust
naar
plekken
waar
je
respondenten
veel
komen
, je
houdt
dan
een
vindplaatsgerichte
steekproef

Via
snowball
-sampling
kan
je
in contact
komen
met
respondenten
die
lastiger
te
vinden
zijn

Bijvoorbeeld:
Omdat
het erg
lastig
is om
allochtone
homoseksuele
jongeren
te
vinden
vanwege
taboes
vragen
we
bij
elke
respondent
die we
interviewen
of
hij
nog
iemand
kent
die we
kunnen
interviewen
Term
Niet
-gerichte
aselecte
steekproef
Definition
Als
je
iets
wilt
weten
over
een
omvangrijke
populatie
van
eenheden
die in
belangrijke
mate
gelijke
kenmerken
heeft •
Heeft alleen zin bij een grote omvang (1.000 of
meer), zodat je met statistische zekerheid kunt
zeggen dat de percentages in jouw steekproef
ook gelden voor de hele populatie
Term
Voorbeeld
gestratificeerde
steekproef...
Definition
Voorbeeld
gestratificeerde
steekproef...

Kijk
eerst
hoeveel
hoofdstukken
er
zijn
,
selecteer
dan
per
hoofdstuk
welke
begrippen
belangrijk
zijn
en
kies
vervolgens
per
hoofdstuk
een
aantal
van
deze
vragen
willekeurig
Term
geldigheid
Definition
het onderzoek is niet goed opgezet
Term
Probleemstelling
Definition
verheldering problemen
Term
Onderzoeksvraag
Definition
Hoofdvraag
Supporting users have an ad free experience!