Shared Flashcard Set

Details

Inleiding in de psychologie G. Alblas H7
H7 Sociale psychologie
42
Psychology
Not Applicable
11/25/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is sociale psychologie?
Definition
De wetenschap die bestudeert hoe de gedachten, opvattingen, gevoelens en gedragingen van een persoon worden beinvloed door de aanwezigheid van anderen.
Term
In welke 3 zones onderscheiden we het sociaal netwerk?
Definition

1. Centrale zone: de personen met wie iemand het meest intensief en intiem omgaat.

2. Tussen zone: mensen met wie men met enige regelmaat contact heeft, zonder dat het al te intiem of intensief word.  

3. perifere zone: mensen met wie men maar af en toe contact heeft en waarbij het contact oppervlakkig is. 

Term
In welke soorten schema's verloopt de opslag van het geheugen?
Definition

1. Gebeurtenissenschema: geven aan hoe een persoon zich doelgericht kan gedragen in allerlei situaties.

2. Persoonsschema's: bevatten informatie over kenmerken van andere mensen.

3. Rolschema's: geven aan welk gedrag iemand in een bepaalde rol of functie zal vertonen.

4. Attitudeschema's: bevatten opvattingen en oordelen over allerlei situaties.

5. Zelfschema's: geven aan hoe personen zichzelf zien. 

Term
Door welke indruk komt een gevoelsimpressie van sympathie tot antipathie in stand?
Definition

- Iemands fysieke verschijning: Hoe iemand zich kleed, praat, beweegt.

- Iemands fysieke aantrekkelijkheid: deze speelt een grote rol bij een eerst indruk.

Term
Wat word er bedoeld met et impliciete persoonlijkheidstheorie?
Definition

Een opgebouwd patroon van samenhangende eigenschappen. Deze samenhang is in 2 dimensies beschreven:

1. Sociale dimensie: loopt van goed naar slecht. 

2. Intellectuele dimensie: loopt van knap naar dom.

Term
Wat kan leiden tot vooroordelen?
Definition
Door categorisatie worden individuele verschillen tussen mensen in een bepaalde groep, worden genegeerd. Door deze vereenvoudiging ontstaan vooroordelen. Dit is een oordeel over hun eigenschappen die al bij voorbaat bestaat, ook al is nog niet uit hun feitelijk gedrag gebleken dat ze die eigenschappen daadwerkelijk hebben.
Term

Welke indeling heeft een aantal gevolgen voor de kenmerken die iemand aan zichzelf en eigen groepsleden toeschrijft en die van mensen die tot een andere groep behoren?

 

Definition

1. leden van zij-groepen zijn meer aan elkaar gelijk qua eigenschappen dan de leden van de eigen (wij) groep. 

2. Leden van de wij-groep zijn beter dan de leden van zij-groepen. 

Term
Wat kan leiden tot discriminatie, agressie en geweld tegen de zij-groep?
Definition
Als het beeld van de goede eigen groep en de slechte andere groep wordt versterkt. Door bv. uitsluiting van goede banen en maatschappelijke posities.
Term
Wat bedoelen we met corresponderende afleiding?
Definition
Wanneer we tot de conclusie komen dat iemands gedrag voortkomt uit zijn persoonseigenschappen.
Term

Aan welke voorwaarden moet een corresponderende afleiding aan worden voldaan?

 

Definition

- persoon heeft zelf gekozen voor zijn gedrag

- het gedrag heeft gevolgen die zich onderscheiden van andere gevolgen.

- het gedrag onderscheidt zich van wat anderen in dezelfde situatie gewoonlijk zouden doen.

Term
Welke 2 niveaus zijn er in verloop van tijd te onderscheiden in het zelfbeeld?
Definition

1. Basiskenmerken: dit zijn karaktereigenschappen die grotendeels zijn aangeboren en moeilijk te veranderen zijn.

2.Specifieke eigenschappen: grotendeels aangeleerd en bestaan uit vaardigheden en houdingen.  

Term
Wat word er bedoelt met attributie, looking-glass self en sociale vergelijking?
Definition

Attributie: de wijze waarop mensen het gedrag van zichzelf en van anderen verklaren in termen van oorzaak en gevolg, en hoe dit van invloed is op hun motivatie, wil begrijpen.

Looking-glass self: Soms kunnen anderen gewoon expliciet aangeven hoe ze over ons denken. Ze houden ons daarmee een spiegel voor.

Sociale vergelijking: Waarnemen wat anderen in dezelfde situatie waarin wij zitten doen. 

Term
Wat kunnen de selectie zijn van het maken van doelen voor een sociale vergelijking?
Definition

- Een zo goed mogelijk beeld krijgen van de eigen capaciteiten. 

- Ergens goed in willen worden. Er word dan een opwaartse vergelijking nodig.

- Het vermijden van een negatief zelfbeeld. Door een neerwaartse vergelijking 

 

Term
Wat is een referentiegroep?
Definition
Een groep mensen die we gebruiken om onze opvattingen en normen aan te toetsen.
Term
Wat is een zelfdienende vertekening?
Definition
Als we iets goed hebben gedaan, zullen we dat toeschrijven aan onze eigen kwaliteiten en niet aan omstandigheden.
Term
Wat word er bedoeld met actor-obserververschil?
Definition
De neiging om het gedrag van anderen vooral toe te schrijven aan persoonskenmerken van die anderen, dan aan situationele kenmerken.
Term
Welke 4 functies kan nabijheid met elkaar hebben?
Definition

1. Informationele steun: anderen kunnen ons informatie verschaffen over wie we zijn, hoe we ons moeten gedragen, hoe we over allerlei situaties moeten denken en oordelen en wat we van een situatie kunnen verwachten.

2. Instrumentele steun: anderen kunnen hulp bieden in moeilijke situaties. Ze bieden hulp en bescherming.

3. Waardering en status: mensen hebben behoefte aan een positief zelfbeeld. 

4. Emotionele steun: in vriendschappen wordt emotionele steun als een van de belangrijkste functies. 

Term
Wanneer is er sprake van een ruilrelatie?
Definition
Als kosten worden ingebracht en baten worden verkregen.
Term
Op welke 2 manieren kan billijk worden ervaren?
Definition

1. door algemene vergelijksniveau: dit ontstaat door naar anderen te kijken en waar te nemen hoe hun kosten en baten zich verhouden in vergelijkbare situaties. 

2. door een vergelijkingsniveau met alternatieven: Er kan worden gekeken naar andere situaties, om te achterhalen of daar niet meer opbrengsten te verkrijgen zijn met huidige inspanningen. 

Term
Welke stappen kunnen worden ondernomen als er sprake is van onbillijkheid?
Definition

- men kan eigen bijdragen veranderen.

- men kan de bijdragen van anderen proberen te wijzigen 

-men kan de eigen opbrengsten proberen te verhogen of te verlagen.

- men kan de situatie veranderen, door zelf op te stappen of de ander te laten opstappen. 

Term
Welke sociale motieven zijn in 5 categorieen te onderscheiden?
Definition

1. Altuisme: men streeft naar een maximalisatie van de opbrengst voor een ander, ongeacht de opbrengst die men zelf krijgt.

2. Cooperatie: men streeft naar een maximalisatie van de gezamelijke opbrengst.

3. Individualisme: men streeft naar een maximalisatie van de eigen opbrengst ongeacht de ander. 

4. Competitie: men street naar zo veel mogelijk voordeel boven de ander, dus een zo groot mogelijk verschil in opbrengst.

5. Agressie: men streeft naar de minimalisatie van de opbrengst van de ander, ongeacht wat men zelf krijgt. 

Term
Wat is socialisatie?
Definition
de waarden en normen die mensen krijgen aangeleerd tijdens hun opvoeding.
Term
Wanneer is er sprake van een rolconflict?
Definition
Wanneer iemand met zijn rolgedrag niet voldoet aan de verwachtingen van anderen.
Term
Wat is interpersoonlijke attractie en welke 2 dimensies heeft interpersoonlijke attractie?
Definition

Interpersoonlijke attractie: sociale relaties en intieme relaties komen tot stand op grond van wederzijdse positieve gevoelens tussen mensen. 

1. Affectieve dimensie: heeft betrekking op de mate waarin we iemand aardig vinden.

2. statusdimensie: de mate waarin we iemand bekwaam, intelligent, bekend of belangrijk vinden. 

Term
Wat is agressie?
Definition
gedrag van een persoon die een andere persoon benadelen, terwijl die andere persoon dat niet wil.
Term
Welke 2 typen agressie zijn te onderscheiden?
Definition

1. instrumentele agressie: als iemand bepaalde aantrekkelijke opbrengsten wil verkrijgen en denkt dat agressie daarbij behulpzaam kan zijn.

2. Emotionele agressie: als iemand zich bedreigd voelt in zijn eigenwaarde en status. 

Term
Wat houd het frustratie-agressie hypothese in?
Definition
Agressie is een reactie op een situatie waarin iemand geblokkeerd wordt in zijn wensen. Die blokkade roept frustratie op en frustratie leidt dan tot een neiging om agressief gedrag te vertonen.
Term
Wanneer kan agressie worden geimiteerd worden?
Definition

- als agressie van nut blijkt te zijn voor het bereiken van aantrekkelijke doelen en het ongestraft blijft. 

- als negatieve consequenties voor het slachtoffer niet zichtbaar worden gemaakt en/of als het men het toepassen van geweld voldoende kan rechtvaardigen.

- als agressie in een situatie wordt vertoond waarin de persoon zich kan verplaatsen en zich kan voorstellen zelf ook dat gedrag te vertonen.

- als de persoon zelf ook in een toestand van woede of frustratie verkeert en er daardoor meer inlevingsvermogen is. 

Term
Wanneer is er sprake van een conflict?
Definition
als de ene persoon (partij) zich door een andere persoon (partij) dwarsgezeten, belemmerd of beledigd voelt.
Term
Welke 4 soorten conflictbronnen kan worden onderscheiden?
Definition

1. Ideologische of instrumentele conflicten: hierbij is er een verschil van mening over het na te streven doelen. 

2. Belangenconflicten: hierbij gaat het om de verdeling van schaarse middelen

3. Machtsconflicten: hierbij gaat het om de vraag wie er bepaalt wat er gebeurt. 

4. Relatieconflicten: Hierbij voelt iemand zich beledigd, gekleineerd of verwaarloost door anderen. 

Term
Welke kenmerken heeft een escalatie van een conflict?
Definition

- ene hatelijkheid lokt de andere uit, waardoor het conflict zich verbreed.

- er vindt een verharding plaats, waarbij enige nuancering van de probleemkwestie niet meer mogelijk is.

- er wordt geconfronteerd, door harde eisen te stellen of te dreigen met vervelende maatregelen.

- er kan geweld worden gebruikt als middel om de frustratie af te reageren of om gelijk te krijgen. 

Term
Welke vormen van conflicthantering bestaan er?
Definition

1. forceren: een van de personen krijgt gelijk. Dit gaat wel ten koste van de andere persoon.

2. ontlopen: door er niet meer over te beginnen

3. toegeven: aan wat een ander wil, om een conflict te voorkomen.

4. Compromis: door verschillen in belangen of wensen aan elkaar tegemoet te komen.

5. oplossing: door te zoeken naar iets dat aan de belangen en wensen van beiden tegelijk tegenmoetkomt. 

Term
Wat is het verschil tussen een formele groep en een informele groep?
Definition

Formele groep: is een officieel aangestelde groep.

Informele groep: groepen die spontaan gevormd zijn. 

Term
Welke kenmerken heeft een groep?
Definition

1. directe interactie

2. groepsgevoel

3. afhankelijkheid

4. groepsnormen.

Term
Welke groepsrollen zijn relevant voor een goede samenwerking en welke zijn juist belemmerd?
Definition

relevant: 

-taakgerichte rollen: bijdragen die ervoor zorgen dat de groepstaken goed kunnen worden uitgevoerd.

-Groepsgerichte rollen: bijdragen die ervoor zorgen dat de sfeer in de groep goed blijft.

Belemmerd:

- zelfgerichte rollen: bijdragen die het groepsfunctioneren verstoren. 

Term
Welke verschillende factoren kunnen bijdragen aan de cohesie in groepen?
Definition

1. Persoonlijke factoren: de mate waarin de groepsleden dezelfde opvattingen, voorkeuren, normen en waarden hebben en door de mate waarin men elkaar aardig vindt en waardeert. 

2. Taakgebonden factor: de mate waarin de taken die men met elkaar verricht aantrekkelijke en uitdagender zijn.

3. Groepsgebonden factoren: de mate waarin het toetreden tot de groep meer inspanning vereist. 

Term
Wat zijn groepsnormen en impliciete normen?
Definition

Groepsnormen: Hoe de leden zich dienen te gedragen, welke opvattingen er gelden en welke doelen men nastreeft. 

Impliciete normen: Normen die pas aanwezig zijn als een groepslid daarvan afwijkt. 

Term
Wanneer is er sprake van conformiteit?
Definition
Als er een zekere eenheid in gedragingen en opvattingen vereist dat de groepsleden zich aanpassen aan de groepsnormen en hiermee wellicht iets van hun eigen manier van doen en laten prijsgeven.
Term
Wat is een deviant?
Definition
een persoon die afwijkt van de opvattingen en wensen in de groep.
Term
Wat word er bedoelt met diffusie van verantwoordelijkheid?
Definition
Wanneer gedrag van een individu minder aan eigen persoon word toegeschreven omdat men meedoet in een groep.
Term
Wat is dubbelinteractie?
Definition
de kleinste eenheid van interactie tussen mensen die aan hun gezamelijke activiteiten vorm willen geven.
Term
Wanneer kan een groep een institutie worden?
Definition
Wanneer nieuwe groepsleden zich moet voegen aan patronen en daarin een eigen plek moet vinden. De rollen en normen van die groep zijn ontstaan en het gedrag wordt gereguleerd.
Supporting users have an ad free experience!