Shared Flashcard Set

Details

Inleiding in de psychologie G. Alblas H4
H4 Ontwikkelingspsychologie
49
Psychology
Not Applicable
11/22/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is ontwikkelingspsychologie?
Definition
De ontwikkelingspsychologie beschrijft het proces van veranderingen vanaf de geboorte tot aan de dood in het leven van mensen voordoet en welke mechanismen in dat proces een rol spelen.
Term
Op welke 2 niveau's vindt rijping plaats?
Definition

1. van groot naar klein

2. van eenvoudig naar complex

Term
Geboorteafwijkingen kunnen een erfelijke achtergrond hebben maar het kan ook door factoren die een rol spelen tijdens de zwangerschap, om welke factoren gaat het dan?
Definition

1. (Infectie)ziekten: bv aids, geslachtziekten, diabetes, ronde hond en influenza.

2. Drugs en medicijnen

3. Hoge leeftijd van de moeder.  

Term
De fysieke ontwikkeling speelt zich af volgens 2 groeipatronen, welke zijn dat en wat houdt dat in?
Definition

1. Cefalocaudale groei: Het hoofd groeit in eerste instanties het snelst. Hoe verder de lichaamdelen zich van het hoofd bevinden, hoe minder hard ze groeien.

2. Proximodistale groei: de centrale lichaamsdelen ontwikkelen zich eerder dan de lichaamsdelen die zich meer aan het uiteinden bevinden.

Term

Wat is een ernstige bedreiging voor de fysieke en motorische ontwikkelingen en hoe zo is dat een ernstige bedreiging?

 

Definition
Ondervoeding, hierdoor blijven kinderen achten op het gebied van groei en motoriek. Ook hebben ze vaak een verminderde hersenontwikkeling en als die ondervoeding chronisch is, kan dat leiden tot een lage inteligentie en mentale retardatie.
Term
Wat is perceptuele ontwikkeling?
Definition
Ontwikkeling van een aantal sensorische responsen
Term
Welke sensorische responsen zijn bij de geboorte goed ontwikkeld?
Definition
De tastzin, smaak en reukzin.
Term
Wat bedoelen ze met aandachtsboog en selectieve gerichtheid?
Definition

Aandachtsboog: de tijd waarin men naar hetzelfde object blijft kijken.

Selectieve gerichtheid: Het langer concentreren op een object en afsluiten van andere prikkels.

Term
Wat wordt er bedoelt met Cognitieve ontwikkeling?
Definition
Ontwikkeling van kennis over de omringende wereld.
Term
Op welke 2 manieren word kennis verworven volgens Jean Piaget?
Definition

1. Assimilatie: een proces waarbij nieuwe informatie wordt ingepast in het bestaande kennisniveau.

2. Accommodatie: proces waarin nieuwe kennis wordt toegevoegd aan de bestaande kennis, waardoor deze zich uitbreidt.

Term
Welke 4 stadia verloopt de cognitieve ontwikkeling volgens Piaget?
Definition

1. Sensomotische stadium (0-2 jaar)

2. Preoperationele stadium (2-7 jaar)

3. concreet-operationele stadium (7-11 jaar)

4. formeel-operationele stadium (vanaf 11 jaar)

Term
Wat houd het sensomotorische stadium in?
Definition
Ontwikkeling verloopt van reflex tot reflectie. Een peuter kan doelgericht handelen. De peuter krijgt het besef dat dingen blijven staat ook als het niet zichtbaar is (objectpermanentie)
Term
Wat houd het preoperationele stadium in?
Definition

Het opslaan van opgedane kennis in een geordend geheel. De kleuter probeert verbanden te leggen tussen verschijnselen (causaal redeneren).

De omringende werkelijkheid wordt op de zelfde manier gezien als zijzelf. (egocentrisme)

Term
Wat houd de concreet-operationeel stadium in?
Definition
Zien oorzaak en gevolg. Het kind kan in gedachten de loop van gebeurtenissen omdraaien en terugdraaien. Dit word omkeerbaarheid (reversibiliteit) genoemd.
Term
Welke nieuwe mentale vaardigheden ontwikkelen kinderen in de concreet-operationeel stadium?
Definition

- Classificatie: het vermogen om voorwerpen en personen te groeperen op grond van een gemeenschappelijk kenmerk.

- Conservatie: het vermogen om te begrijpen dat ondanks vormverandering, bepaalde eigenschappen gelijk kunnen blijven.

Term
Welke mentale activiteiten kan een kind als het de neiging tot centratie overwonnen is?
Definition

-Reversibiliteit: kind is in staat om handelingen in gedachten om te keren.

- Seriatie: kind is in staat om voorwerpen te ordenen in volgorde van grootte, lengte of hoogte.

- Transitiviteit: kind is in staat om relaties te leggen tussen gebeurtenissen en daaruit conclusies te trekken.

Term
Wat houd het formeel-operationele stadium in?
Definition
Kind is in staat om wetmatigheden te ontdekken en om al redenerende tot oplossingen voor problemen te komen. Het kind kan gerichter en systematischer nadenken. (Hypothetisch-deductief redeneren)
Term
Aan welke 3 uitgangpunten benadrukt Piaget zijn theorie over stadia?
Definition

1. De stadia laat kwalitatieve verschillen in het denken zien. Deze verschillen zijn niet gradueel, geven een andere manier van denken aan dan voorheen. 

2. Binnen een stadium denken alle kinderen op dezelfde manier over problemen na.

3. Kinderen zijn pas in staat tot een bepaald denkproces als daarvoor een kritische leeftijd bereikt. 

Term
Wat onderschatte Piaget?
Definition
de mogelijkheid tot conservatie van kleuters in de sensomotorische fase. De ontwikkeling van kennis is eerder een continu proces, waarin hooguit kwantitatieve verschillen te onderscheiden, dan een sprongsgewijs proces met kwalitatieve verschillen.
Term
Wat kan de cognitieve ontwikkeling versnellen?
Definition
Taining kan de ontwikkeling versnellen. De voorsprong verdwijnt echter vanzelf door de verder rijping van de ongetrainde kinderen. Om bepaalde cognitieve vaardigheden moeten er wel aan voorwaarden worden voldaan. Zo moet eerst het kortetermijngeheugen ontwikkelt zijn.
Term
Wat betekent de prelinguale periode?
Definition
Eerst huilt een baby, daarna breidt zich dat uit naar kirren en babbelen.
Term
Hoe heet het produceren van allerlei klanken?
Definition
vocaliseren
Term
Wat gebeurt er in de vroeg linguale periode?
Definition
De baby gaat woorden gebruiken en hij is actief bezig met taal. De eerste woorden zijn pure imitaties van de woordje die de verzorgers vaak laten horen. De eerste woorden hebben een verwijzende functie.
Term
Wat gebeurt er in de differentiatieperiode?
Definition
Kinderen breiden hun woordenschat uit met grote snelheid uit. Het kind leert lidwoorden, voorzetsels, tussenvoegsels en werkwoorden.
Term
Wat houdt hechting in?
Definition
De emotionele relatie met de verzorgers. Deze wordt bepaald door de manier waarop verzorgers in het eerste levensjaar met hun kind omgaan.
Term
Wat wordt er bedoelt met hechtingsgedrag?
Definition
Het gedrag dat de baby vertoont om ervoor te zorgen dat er iemand in de buurt komt en blijft.
Term
Hoe verloopt de ontwikkeling van gehechtheid?
Definition

1. De eerste fase (0-4 maanden): Communicatieve signalen spelen een belangrijke rol.

2. Tweede fase (5-7 maanden): De baby gaat onderscheid aanbrengen tussen bekende en onbekende personen. 

3. Derde fase (8-10 maanden): Ontstaat de gehechtheid aan een bepaalde persoon. Ook treedt er een angst voor vreemden op en een scheidingsangst. 

Term
Wat bedoelen we met exploratie?
Definition
Als de baby genoeg veiligheid ervaart, gaat het kind verkenning van de omringende wereld.
Term
Welke 3 typen van hechting bestaan er en wat houd het in?
Definition

1. Veilig gehecht: kind heeft een goede balans tussen zoeken naar veiligheid bij de verzorger en het exploreren van omgeving.

2. Vermijdend gehecht: kind vertoont meer exploratiegedrag dat toenadering.

3. Ambivalent (onveilig) gehecht: kind vertoont weinig exploratie en blijft heel dicht bij hun moeder. 

Term
Wat is bepalend voor een goede hechting?
Definition
Het gedrag van de verzorger. De sensitiviteit van de moeder is een doorslaggevende rol. Deze sensitiviteit is hoog als ze goed let op de signalen van de baby en die goed weet te interpreteren.
Term
Wat houdt een gedesorganiseerde hechting in?
Definition
Deze kinderen vertonen veel scheidingsangst, maar vermijden toenadering als de moeder terug komt.
Term
Wanneer ontwikkelt een kind zelfbesef en wanneer een zelfbeeld?
Definition
Het zelfbesef ontstaat na twee jaar. Tussen 2 en 7 jaar gaat een kleuter beseffen dat het bepaalde eigenschappen heeft. Hierdoor ontwikkelt het kind kennis over zichzelf. Dit heet zelfbeeld.
Term
Welke 2 niveaus van kenmerken zijn te onderscheiden in het zelfbeeld na een verloop van tijd en wat houd dat in?
Definition

1. Algemene eigenschappen: karaktereigenschappen en aangeboren eigenschapen. 

2. Specifieke eigenschappen: Eigenschappen die aangeleerd of afgeleerd kunnen worden.

 

Term
Wat verstaan we onder zelfwaardering?
Definition
Een oordeel die een persoon over zichzelf omschrijft.
Term
Wanneer krijgt een kind moreel besef?
Definition
In het tweede jaar. Door de opvoeder kan het kind toegesproken woren met morele termen. Zoals vies of stout. Er ontwikkelt zich dan ook een gevoel van schaamte of trots.
Term
Wanneer komt het schuldgevoel bij een kind tot stand?
Definition
In de loop van het derde en vierde levensjaar ontstaan er schuldgevoelens bij een kind. Ook leert het kind gedrag niet alleen word beoordeeld op de gevolgen maar ook op de intentie acht het gedrag.
Term
In welke 3 stadia verlopen de ontwikkeling van morele besef en van het morele gedrag?
Definition

1. Inwilligen: kind doet pas wat anderen willen als die anderen voldoende controle op hem uitvoeren.

2. Identificatie: kind doet wat iemand anders wil, omdat die persoon aantrekkelijk is en als rolmodel functioneert.

3. Internalisatie: kind heeft zich een aantal regels over goed en kwaad eigen gemaakt. 

Term
Welke 3 niveaus onderscheidde Kohlberg (1976)?
Definition

1. Preconventionele niveau: berust het naleven van geboden en verboden van anderen op vermijden van straf.

2. Conventioneel niveau: ontstaat een duidelijk besef van regels en het belang daar van.

3. Postconventioneel niveau: ontstaat inzicht in de manier waarop regels tot stand komen en waartoe ze dienen.  

Term
Wat gebeurt er lichamelijk tijdens de puberteit?
Definition
De geslachtshormonen worden verhoogt. Dit word aangestuurd door de hypoyhalamus. 
Er vind een groeispurt plaats. Geslachtsgebonden groei.
Term
Hoe verloopt de ontwikkeling van de identiteit (5 stadia)
Definition

1. Vertrouwen versus wantrouwen (0-1 jaar): de baby leet omgeving als vertrouwd of niet vertrouwd te ervaren. 

2. Autonomie versus schaamte en twijfel (2-3 jaar): kind ontdekt de wereld actiever.

3. Initiatief versus schuld (4-6 jaar): kind ontwikkelt motorische en sociale vaardigheden. 

4.Vlijt versus minderwaardigheid (6-12 jaar): kind ontdekt welke vermogens ze beschikken. 

5. Identitieit versus identiteitsverwarring (12-19 jaar): ontwikkeling van identiteit staat centraal. 

Term
Wat gebeurt er in de overgangsperiode van kind naar volwassene?
Definition
Kind moet de geborgenheid en het kind-zijn loslaten. Ook is er een overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Daarnaast neemt de interesse in seksualiteit toe. Ook aan sommige pubers experimenteren met roken, drugs en alcohol. Het leidt tot botsingen met de opvoeders en behoefte naar autonomie neemt toe.
Term
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de volwassen periode?
Definition

- aangaan van een stabiele intieme relatie

- vorming van gezin en zorg voor kinderen

- vinden van werk en het maken van carriere. 

Term
Volwassenen voeden kinderen op. Er zijn 3 stijlen van opvoeding welke zijn dat en wat houden ze in?
Definition

1. Autoritaire opvoedingsstijl: gekenmerkt door het hanteren van regels en strikte controle. 

2. Permissieve opvoedingstijl: gebrek aan eisen en geen controle

3. Ondersteunende opvoedingsstijl: uitleggen van eisen en controle. 

Term
Wat zijn de gevolgen als de draaglast zwaardere is dan de draagkracht?
Definition
De volwassene kan een burn-out ontwikkelen. Ook stress en chronische vermoeidheid kunnen op treden.
Term
Wat word er bedoelt met ouderdom?
Definition
De laatste fase in het leven van een persoon. Die begint vanaf de 65ste levenjaar.
Term
Welke lichamelijke veroudering treden op in de ouderdom?
Definition

- zintuigen gaan langzaam achteruit. 

- Bloedsomloop het bloed wordt minder rondgepompt waardoor vermoeidheid ontstaat.

- ademhaling: verstijving van de ribbenkast en de longen nemen minder zuurstof op.

- Voortplanting: de spermaproductie neemt af. Vrouwen komen in de menopauze. 

- Endocrien systeem: afgifte van insuline neemt af. 

Term
Wat gebeurt er met de cognitieve vermogens van een oudere?
Definition
kortetermijngeheugen blijft goed. Alleen herinneringstaken is moeilijk. De vloeiende intelligentie en gekristalliseerde intelligentie blijf op niveau.
Term
Welke 3 kerndimensies bepaald volgens Rowe en Kahn de kwaliteit van leven van een oudere?
Definition

1. goede gezondheid

2. behoud van cognitieve vermogens. 

3. voldoende sociale of productieve activiteiten. 

Term
Wanneer is er sprake van euthanasie en wanneer van palliatieve sedatie?
Definition

Euthanasie: als men zelf een einde aan het leven wil maken. Omdat de kwaliteit van leven niet meer optimaal is. 

Palliatieve sedatie: Het onnodige lijden verminderen en het levenseinde versnellen door extra morfine toe te dienen. 

Supporting users have an ad free experience!