Shared Flashcard Set

Details

Inleiding in de psychologie G. Alblas H1
H1 Wat is psychologie
40
Psychology
Not Applicable
11/20/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Welke deelgebieden van de psychologie ken je?
Definition

- klinische psychologen

- Ontwikkelingspsychologen

- Sociaal psychologen

- Arbeids- en organisatiepsychologen

- Testpsychologen

- Functiepsychologen

- Gezondheidspsychologen

Term

Waar houd een klinische psycholoog zich meebezig?

 

Definition
Met diagnosticeren en behandelen van mensen met mentale- en gedragsproblemen.
Term
Waarmee houd een ontwikkelingspycholoog zich bezig?
Definition
met de bestudering van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen vanaf de geboorten tot en met de ouderdom.
Term
Waar is een sociale psycholoog meebezig?
Definition
Hij richt zich op de manier waarop de sociale omgeving van invloed is op het denken, voelen en handelen van mensen.
Term
Waar is een arbeids- en organisatiepsycholoog mee bezig?
Definition
met het gedrag van mensen in organisaties en hoe dit gedrag wordt beinvloed door kenmerken van het werk en de werksituatie.
Term
Waar is een testpsycholoog meebezig?
Definition
Met het onderzoeken en beschrijven van de kenmerken, mogelijkheden en voorkeuren van mensen.
Term
Waar houd een functieleerpsycholoog zich meebezig?
Definition
Het onderzoeken van de psychologische functies van mensen, zoals denken, voelen, bewegen, waarnemen, leren, geheugen en aandacht.
Term
Waar houd een gezondheidspsycholoog zich meebezig?
Definition

Het onderzoeken van de relatie tussen omstandigheden en gedragingen en geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.

 

Term
Wat kunnen de doelen zijn van een onderzoek?
Definition

- beschrijven en classificeren van bv. de aard van de gedragen van iemand.

- Om te verklaren en te voorspellen van gedrag. 

- Het vaststellen van effecten van ingrepen (bv. behandeling)

Term
Wat is een hypothese?
Definition
een veronderstelling over een samenhang tussen bepaalde verschijnselen.
Term
Wat is triangulatie?
Definition
Het gebruikmaken van verschillende onderzoeksmethoden.
Term
Welke methoden van onderzoek wordt er gebruikt in de psychologie?
Definition

- observatie

-interview

-vragenlijsten

-tests

-Fysiologische metingen

-Documentenstudie

Term
Wat houd een observatie in?
Definition
Observatie is het waarnemen van gedrag van anderen. In de meeste gevallen gebeurt dit systematisch.
Term
Wat is het nadeel van observeren?
Definition
De persoon kan voelen dat hij/zij geobserveerd word en daardoor geen natuurlijk gedrag vertonen. Dit kan voorkomen worden doormiddel van een one-way screen.
Term
Wat houd een interview in?
Definition

Mensen worden ondervraagd. Tijdens de ondervraging worden open en gesloten vragen gebruikt. Het gaat hierbij niet alleen om het meten van gedrag maar ook om wensen, opvattingen, voorkeuren, houdingen en gevoelens. 

 

Term
Wat is een opiniepeiling?
Definition
Het vaststellen van meningen en voorkeuren van verschillende mensen.
Term
Wat zijn de nadelen van observatie?
Definition

Mensen geven vaak sociaal wenselijke antwoorden.

Bij een interview met open vragen kunnen de antwoorden van de ondervraagde niet zo objectief gescoord worden als bij gesloten vragen.

Bij een open interview kan de interviewer een subjectieve beoordeling geven.  

Term
Wat houd onderzoeken met vragenlijsten in?
Definition
In een vragenlijst kan er open of gesloten vragen gesteld worden. Met deze vragenlijsten kunnen de gedragingen, gevoelens, opvattingen, wensen, houdingen en voorkeuren worden vastgesteld.
Term
Wat zijn de nadelen van het onderzoeken met vragenlijsten?
Definition
De persoon die de vragenlijsten invult moet de mate van zelfkennis hebben. Ook hier moet de onderzoeker bedacht zijn op sociaal wenselijke antwoorden en de neiging om zich beter voor te doen.
Term
Wat houden tests in?
Definition

De eigenschappen van mensen worden vastgesteld. zoals intelligentie, snelheid, beroepenvoorkeur en sportieve vaardigheden enz.

Tests worden vaak gebruikt om toekomstig succes in een opleiding of beroep te kunnen voorspellen. 

Term
Wat is een normaalverdeling?
Definition
In de loop van jaren is er een beeld ontstaan hoe de scores op een test bij de Nederlandse bevolking verdeeld zijn. Door een dergelijke normering van scores op een test vast te stellen, is te bepalen of iemand hoog of laag scoort ten opzichten van anderen.
Term
Wat wordt er bedoeld met fysiologische metingen?
Definition
Het meten van hersengolven, activiteiten van diverse delen van de hersenen, reactie van de huid op emoties, de overdracht van signalen tussen zenuwen en de productie van verschillende hormonen.
Term
Wat houd een documentenstudie in?
Definition
Geschreven bronnen over een persoon of situatie worden nagegaan.
Term
Welke vormen van onderzoek bestaat er?
Definition

- Gevalstudie

- survey-onderzoek

- experiment

 

Term
Wat houd een gevalstudie in?
Definition
Een diepgaande bestudering van een persoon, groep of organisatie.
Term
Wat is een survey-onderzoek?
Definition
Grote aantallen mensen worden ondervraagd met vragenlijsten, waarbij wordt nagegaan of er een samenhang is tussen bepaalde factoren. Deze samenhang noemen we correlatie.
Term
Wanneer is er sprake van een experiment?
Definition
Als mensen of groepen in verschillende situaties worden geplaatst om te kunnen bekijken of die situaties van invloed zijn op gedragingen of opvattingen.
Term
Aan welke kenmerken moet een goed experiment aan voldoen?
Definition

1. Voormeting en een nameting

2. Toewijzing van groepen in verschillende condities 

3. Toewijzing van testleiders over de verschillende condities. 

 

Term
Wat is randomisering?
Definition
Een manier van het toewijzen van proefleiders en proefpersonen aan de verschillende condities.
Term
Wat betekent causaliteit?
Definition
Een uitspraak over de oorzaak van gedrag die vastgesteld word door een experiment.
Term
Wat zijn de oorzaken van gedrag?
Definition

- Biologische oorzaken

-omgevingsoorzaken

- psychologische oorzaken

 

Term
Wat zijn de biologische oorzaken voor afwijkend gedrag?
Definition

- beschadigingen of afwijkingen in de hersenen. 

-Verstoringen in de hormoonproductie

-Erfelijkheid

- Het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap

Term
Wat kunnen de omgevingsoorzaken van afwijkend gedrag?
Definition

- opvoeding waarin regelmatig geweld word gebruikt

- Gedragingen en opvattingen van de sociale omgeving

- oordelen, opvattingen en gedragingen van een cultuur. 

Term
Wat is socialisatie?
Definition
De pogingen van de sociale omgeving om een persoon zover te krijgen dat hij de geldende oordelen, opvattingen en gedragingen overneemt.
Term
Wat kunnen de psychologische oorzaken zijn van afwijkend gedrag?
Definition

- Ervaringen die mensen opdoen

- manier waarop mensen ervaringen beoordelen en verwerken. 

- karakter

 

Term
Wat is aangeleerde hulpeloosheid?
Definition
Mensen die het idee hebben dat de dingen in het leven hen overkomen en dat ze daar zelf geen greep op hebben, worden passief en hebben een negatief zelfbeeld.
Term
Wat houd het nature-nurture debat?
Definition
Een discussie over de mate waarin opvoeding van invloed is op de ontwikkeling van het individu, of juist de mate waarin biologische kenmerken bepalend zijn.
Term
Wat is het nature standpunt?
Definition
Hoe mensen zich ontwikkelen is grotendeels afhankelijk van hun erfelijk/biologisch bepaalde kenmerken.
Term
Wat houd het nurture standpunt in?
Definition
Hoe mensen zich ontwikkelen wordt grotendeels bepaald door de omgeving waarin ze leven en de opvoeding die ze krijgen.
Term
Wat houd het interactionistisch standpunt?
Definition
Hoe iemand zich ontwikkelt is niet alleen een kwestie van genetische- en omgevingskenmerken, maar ook van de manier waarop het individu daar op een eigen manier mee omgaat.
Supporting users have an ad free experience!