Shared Flashcard Set

Details

ING101
Tekled
37
Engineering
Undergraduate 3
05/06/2019

Additional Engineering Flashcards

 


 

Cards

Term
Å utvikle en virksomhet kan deles inn i 4 faser. Hvilke?
Definition
Forretningsidé, -modell, -planlegging og forretningsdrift/implementering
Term
Hvilke deler består "Navigasjonshjulet" av?
Definition
Moral,Juss,Identitet,Omdømme,Økonomi,etikk
Term
Hvilke elementer inngår i en gjennomføringsplan?
Definition
Milepæler,tidsskjema,avhengigheter,og kritisk linje
Term
Hva står VISK for. Hva brukes VISK analyse til?
Definition
Varighet, imiterbarhet, substituerbarhet, kontroll. VISK analyse brukes til å analysere bedriftens kritiske ressurser.
Term
Hva er formålet til en interessent analyse?
Definition
Å vurdere hvem andre enn kundene som kan ha interesse av bedriften/hva bedriften gjør.

1) Forstå hva som er viktig for de ulike interessentene.
2) Klassifisere interessentene.
3) Utarbeide strategier for å forholde seg til interessenter.
Term
I en kompetansematrise analyseres ledergruppens ferdigheter. Hva slags faktorer brukes?
Definition
harde og myke faktorer
Term
hvilke 3 parter består "Den norske modellen/trepartsamarbeidet" av?
Definition
Arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten
Term
Hva består Herseys og Blanchards modell for situasjonsbasert ledelse av?
Definition
Delegerende ledelse
Støttende ledelse
Dirigerende ledelse
Coachende ledelse
Term
Hva er "balansen"?
Definition
Balansen er oversikt over gjeld, hva bedriften eier og hvordan det er finansiert.
Term
Hva er "resultat regnskapet"?
Definition
Resultatregnskap er en oversikt over hvilke kostnader og inntekter en bedrift har.
Term
Hvorfor foretas avskrivninger?
Definition
For å fordele kostnad av langsiktig investering over tid
Term
Hva er "dekningsbidrag"?
Definition
salgspris - variable kostnader
=
Faste kostnader + fortjeneste
Term
HVordan regnes risikofaktor RF?
Definition
Ved å gange sannsynlighet med at noe skjer med risiko/konsekvens. Begge har verdi mellom 1-5. 5x5 = 25 = u fukd booi!
Term
Hva er pullinovasjon?
Definition
Å spørre kunden hva de ønsker,deretter lage det
Term
hva er pushinovasjon?
Definition
Å skape et produkt som kunden ikke vet at han ønsker, og dytte det på kunden. Typ første iPhone
Term
Hva er en STØMP analyse?
Definition
En STØMP analyse analyserer trusler og muligheter som kommer i fremtiden. Den foreslår eventuelle handlinger for å møte fremtidige utfordringer.
Term
Investerings internrente
Definition
Måte å vurdere hva fremtidig kontantstrøm er verdt i dag. Gir netto nåverdi lik 0
Term
verdinettverk
Definition
Verdinettverk knytter sammen kunde og aktører
Term
Verdiverksted
Definition
Leverer unik problemløsning for en kunde
konsulentbedrift, advokat, regnskap osv
Typisk et kunnskaps tungt yrke
Term
Verdikjede
Definition
tradisjonell produksjonsbedrift som skaper verdi ved å lage produkter
Term
Hva er Strategiklokken?
Hva forteller den?
Definition
Klassifiserer kostnadstrategi uifra to faktorer: Opplevd ekstra kundeverdi og kostnad
Term
Hvilke strategier består strategi klokka av?
Definition
Lavpris
Differensiering
No-frills
Fokusert differensiering
Hybird
Term
Innholdet i en overbevisende forretningsidé?
Definition
Problem/behov
Løsningen -> Kundenytte
Marked
Lønnsomhet
Term
Hva står STØMP for?
Definition
Samfunn
Teknologi
Økonomi
Miljømessige
Politikk og juss
Term
Er STØMP makro eller mikro-analyse
Definition
makroanalyse
Analyserer forhold som påvirker sannsynlig suksess nå-framtid
Term
Er Porters 5 Konkurransekrefter mikro eller makro-analyse
Definition
Mikroanalyse
Ser på hvordan rivalisering reduserer
lønnsomheten i industrien og
markedsmakten til selskapet gjennom
differensiering, inngangs-barrierer, etc.
Term
navngi Porters 5 krefter
Definition
1. Konkurrenter
2. Kunder
3. Leverandører
4. Inntrengere/Nykommere
5. Substitutter på industri nivå
Term
verdivurdering av bedrift
Definition
balansebasert metode:
Eiendeler - gjeld
Term
Er Porters 5 Konkurransekrefter mikro eller makro-analyse
Definition
Mikroanalyse
Ser på hvordan rivalisering reduserer
lønnsomheten i industrien og
markedsmakten til selskapet gjennom
differensiering, inngangs-barrierer, etc.
Term
verdivurdering av bedrift ved balansebasert metode
Definition
balansebasert metode: Sum Eiendeler - Sum gjeld
Term
Verdi vurderingsmetoder
Definition
Nåverdi metode
Multippel basert metode (forholdstall)
Balansebasert metode (Sum eiendeler-Sum gjeld)
Term
kriterier for kunde-segmentering
Definition
Geografi, demografiske, atferdsmønster og situasjonsbestemt innkjøpsmønstre
Term
Når kundesegmentene man vil satse på er definert, hva kaller man det segmentet?
Definition
Målsegment
Term
Totalkapital
Definition
Sum av Egenkapital og gjeld
Term
I prosessen med å vurdere exit-strategier
hva er det første trinnet?
Definition
å bestemme verdien på selskapet man skal selge
Term
Bootstrapping
Definition
utføres ved at man får inn penger raskest mulig ved å ha korte salgsykluser
Term
Hva kjennetegner en god visjon
Definition
At den er ambisiøs, inviterende, utfordrende, prestasjonsorientert og enkel
Supporting users have an ad free experience!