Shared Flashcard Set

Details

inför samprov
fn och fattigdom
23
Social Studies
Not Applicable
11/10/2013

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Vilka är de 3 viktigast punkterna i FN-stadagan
Definition
- Att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden
- Att ånyo betyga vår tro på den grundläggande männskliga rättigheterna, på den enskilda människan värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer
- Att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.
Term
vilka möjligheter har generalförsamlingen att påverka världen?
Definition
I första hand en mötesplats för medlemsländernas regeringar där internationella frågor kan diskuteras. Generallförsammlingen röstar om stora frågor kring fred och säkerhet. Det är ingen lag på att följa det som diskuteras där man många ser det som moraliskt bindand om något beslutas.
Term
vilka möjligheter har Säkerhetsrådet att påverka världen?
Definition
säkerhetsrådet är det närmste vi har en internationell regering. De beslutar om frågor krig fred och säkerhet. Det har som uppgift att ge parter i konflikter resolutioner om hur konflikten ska lösa fredligt. Säkerhetsrådet kan fatta beslut som är bindande till ett land och som landet sedan måste genomföra.
Term
Hur är säkerhetsrådet organiserat?
Definition
I Fn säkerhetsråd sitter 15 länder vara 5 sitter där permanent eftersom att de anses vara de störst länderna i världen med väldigt stor inflyttande. Dessa länder är: USA, Kina, Ryssland, Storbritannien, Frankrike. Dom övriga platserna fylls upp av andra länder som sitter på 2år och som sedan byts ut.
Term
Hur skiljer sig terroism från vanlig krigsföring?
Definition
terrorism skiljer sig från annan krigsföring genom att den i första hand inte är en militär strategi. Terrorsim skiljer sig från vanlig kriminalitet på det sättet att man är mer hänsynslösa och inte tänker på att man skadar civila. Terrorism går ut på att sprida skräck och oro hos motståndaren och att få uppmärksamhet i media. Många gånger är terrorism orsakat av hat. terrorism är även ett billigare sätt att föra krig på om man jämför med konventionell krigsföring.
Term
vad skiljer terrosim från kriminalitet?
Definition
om en politisk ledare kidnappas för att "the bad guys" vill nå ett politiskt mål, tex tvinga motparten att släppa vad de betraktar som fångar eller om de vill få uppmärksamhet för en politisk kamp så är det terrorism! Om man utför samma sak men brott men kräver en lösensumma så är det vanlig kriminalitet.
Term
Vilka länder har kärnvapen?
Definition
ryssland, kina, frakrike, storbrittanien, usa, indien, pakistan, turkiet, italien, tyskland, nederländerna, belgien och israel är det länder som har kärnvapen
Term
vilka länder utvecklar kärnvapen?
Definition
Iran och nordkoera utvecklar känrvapen
Term
Vilka olika typer av globalisering finns det?
Definition
Ekonomisk, politisk och kulturel
Term
Vilka olika aktörer finns det på den internationella arenan?
Definition
stater, etniska grupper, internationella org, civilsamhället
Term
Hur definieras en stat?
Definition
de har:
-ett styre
- ett avgränsat land område
- en befolkning
Term
Vilka stater har störst befolkning?
Definition
Usa, Kina och Indien
Term
Vilka stater har Högst BNP?
Definition
Usa, kina indien
Term
vad är en etnisk grupp?
Definition
en grupp människor som har genamsamt språk, religion, kultur och/eller historia
Term
vad är en nationalstat?
Definition
är en stat som är uppbygg kring en nation
Term
vad är multietnisk stat?
Definition
samhälle där flera olika etniska grupper lever sida vid sida inom gränserna för exempelvis samma nationalstat eller del därav
Term
Vilka Etniska präglade konflikter i Europas efter krigs historia finns de?
Definition
spanien och afrika. ledare har försökt göra befolkningen homogen genom att begränsa möjligheterna för etniska minioriterter att särskilja sig. I andra delar av världen är situationen likartad. etniska grupper finns i samma stat och ibland finns samma etniksa grupp i flera stater, särskilt avfrika lider av deta som en följ av kolonialsimen.
Term
Vilka internationella organisationer som Sverige är med i?
Definition
FN och EU
Term
hur stor del av joderns befolkning är extremt fattiga och vad innebär extrem fattigdom?
Definition
20% är exremt fattiga och lever på mindre än 1.25 Us dollar/dag
Term
vad betyder BNP?
Definition
varor och tjänster som produceras i ett land under ett år
Term
vad betyder BNI?
Definition
värdet av all inkomster i ett land under ett år
Term
vad är PPP?
Definition
Purchasing Power Parities - köpkraft
Term
vad är HDI?
Definition
är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som bruttonationalprodukt (BNP). Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

BNP, PPP, medellivslängd, läskunnighet, hälsa, välfärd, utbildning - vägs samman
Supporting users have an ad free experience!