Shared Flashcard Set

Details

HRM begrippen
begrippenlijst
49
Psychology
Undergraduate 3
04/27/2017

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
arbeidsverhoudingen
Definition
formele en informele relaties met de vakbonden en hun leden onderhouden en sturen
Term
balanced scorecard
Definition
(strategie-kaart), een strategische methode om bedrijfsprestaties te meten die rekening houdt met immateriele activa.
Besteedt aandacht aan zowel tastbare als niet-tastbare aspecten en aan financiele en niet-financiele maten
Term
behavioral consistency
Definition
maken van strategische keuzes in de implementatie van HRM)activiteiten, zodat die maximaal de ondernemingsstrategie ondersteunen
Term
business proces outsourcing
Definition
de verregaande vorm van outsourcing. Daarbij wordt het volledige bedrijfsproces uitbesteed aan externe dienstverleners, die er dan ook de volle verantwoordelijkheid voor dragen
Term
Change agent
Definition
problemen identificeren en kaderen, vertrouwensbanden opbouwen met alle betrokkenen, problemen oplossen en actieplannen opstellen en begeleiden tot het einde
Term
Consensualism
Definition
overeenstemming tussen verschillende belangengroepen
Term
Contextueel HRM-model
Definition
visie die er van uitgaat dat de activiteiten van HRM niet onder een noemer te vangen zijn. Organisaties kunnen veel en verschillende paden volgen om hetzelfde eindresultaat te bereiken.
Term
Corporate social performance
Definition
acties vanuit de onderneming voor de brede gemeenschap
Term
cosourcing
Definition
zowel de interne HR-afdeling als een extern consultancybureau voeren een HR-activiteit uit.
Term
Duurzaam HR
Definition
proactief een mensbeleid uitbouwen met nadruk op de positieve zaken op het werk in plaats van te focussen op de negatieve aspecten
Term
E-HRM
Definition
informatiesysteem waar het personeelsmanagement informatie over de werknemers bewaren, raadplegen, weergeven,..;
Term
E-recruitment
Definition
Het rekruterings-en selectieproces vlugger en goedkoper doen verlopen door gebruik te maken van internettechnologie
Term
Employee Champion
Definition
Luistert naar werknemers en zoekt naar de juiste balans tussen de eisen die aan hen gesteld worden en de resultaten die ze moeten leveren.
Term
Externalisering van HR-functie
Definition
Gebeurd wanneer HR wordt uitbesteedt.
Term
Externe fit
Definition
Ervoor zorgen dat de verschillende HRm-activiteiten nauw aansluiten bij de ondernemingsstrategie
Term
Functie-evaluatie
Definition
Het belang van verschillende functies vaststellen en tegen elkaar afwegen
Term
Functieontwerp
Definition
Beslissen over de inhoud van de functies, de taken, verantwoordelijkheden en de relaties die bestaan tussen de verschillende functie-houders in de organisatie.
Term
green HRM
Definition
ecologisch bewustzijn van organisaties
Term
Havardmodel
Definition
Het model gaat er van uit dat er verschillende belanghebbenden (stakeholders) zijn waarin de onderneming haar plaats heeft. Hoewel het management de overhand heeft, wordt het belang van de eisen van de verschillende eigenaars en werknemers erkend. Behalve op de belangen van de stakeholders wordt ook gewezen op het belang van situationele factoren als componenten van de context waarin HRM plaatsvindt.
Term
High commitment work systems
Definition
Als werknemers gestimuleerd worden hun bekwaamheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van hun taken
Term
high performance work practice
Definition
optimale HR-praktijken of kortweg best practices
Term
Horizontale arbeidsverdeling
Definition
De complexe uitvoerende taken worden systematisch opgesplitst in zo klein mogelijke, kortdurende deeltaken. Elke deelbewerking moet zoveel mogelijk door een afzonderlijke werknemer worden uitgevoerd
Term
Horizontale integratie
Definition
willen bereiken dat de verschillende HRM-activiteiten niet meer afzonderlijk van elkaar functioneren, maar elkaar versterken of toch tenminste consistent zijn met elkaar
Term
HR deliverables
Definition
een geheel van HR-resultaten dat direct verband houdt met de bedrijfsstrategie en dat ertoe bijdraagt om die strategie te realiseren.
Twee soorten:
- HR performance drivers
- HR enablers
Term
HR doables
Definition
HR-aspecten die eenvoudig te meten zijn, maar die niet bijdragen tot het bereiken van de strategie. Ook efficientiematen
Term
HR enablers
Definition
modereren het effect van de HR performancedrivers
Term
HR performancedrivers
Definition
cruciale personeelsgerelateerde vaardigheden en bekwaamheden
Term
HR-analytics
Definition
voorspellende maten met een sterke link naar organisatieprestaties. De HR-metrics worden hier in verband gebracht met bvb. klantentevredenheid
Term
HR-informatiesystemen
Definition
IT-gebaseerde toepassingen waarmee het personeelsmanagement gegevens, databestanden en kennis over de medewerkers op een systematische manier kan opslaan bewaren en weergeven
Term
HR-metrics
Definition
geven een cijfermatig beeld over de toestand in het verleden
Term
HR-stroom
Definition
Het geven van vorm en richting aan de in-, door- en uitstroom van personeel. Daarbij denken we aan activiteiten zoals rekrutering, selectie, plaatsing, promotie, beoordeling, assessment, opleiding en ontslag
Term
Human capital management
Definition
Menselijk kapitaal verwijst naar een geheel van kennis, ervaringen en motivationele elementen dat verknemers bezitten.
Wordt beschouwdt als een verdere ontwikkeling van HRM
Term
Menselijk kapitaal (opsplitsing)
Definition
- intellectueel
- sociaal
- klantenkapitaal
Term
Human relations
Definition
Centraal in deze denkwijze staat dat werknemers als lid van de groep dienen te worden begrepen, alvorens ze tevreden en productief kunnen zijn.
Term
Human resource planning
Definition
= Manpowerplanning = de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan mankracht ten gevolge van de productieomstandigheden
Term
individueel leren
Definition
systematisch een lerende organisatie na streven; medewerkers de nodige kansen bieden, zodat ze hun mogelijkheden volledig ontwikkelen
Term
industrial relations
Definition
Arbeidsverhouding = (in)formele relaties met de vakbonden en hun leden onderhouden en sturen
Term
Integrale kwaliteitszorg (IKZ)
Definition
= Total Quality management (TQM)= door continue verbetering van alle bedrijfsprocessen klanttevredenheid nastreven
Term
intellectueel kapitaal
Definition
economische waarde van kennis van organisatie, zoals patenten, copyrights, intellectuele eigendommen
Term
internalisering van HR-functie
Definition
Niet langer alleen de HR-manager die verantwoordelijk is, maar ook integratie bij het lijnmanagement
Term
interne fit
Definition
Erin slagen om de HRM-activiteiten zodanig op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken
Term
Klantenkapitaal
Definition
economische waarde van relaties met personen en netwerken buiten het bedrijf zoals de loyaliteit van klanten, leveranciers en verkopers
Term
Lijnmanager
Definition
Draagt de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van zijn afdeling.
Term
Loopbaanmanagement
Definition
De loopbaan van medewerkers plannen, begeleiden en ontwikkelen
Term
Menselijk kapitaal
Definition
Een geheel van kennis, ervaringen en motivationele elementen dat werknemers bezitten. Onder kennis verstaan we zowel declaratieve kennis als procedurele kennis en tactit knowledge
Term
Michigan matching model
Definition
Het model benadrukt in de term HRM vooral de resources. Het stelt dat je werknemers moetbeheren zoals andere resources in de organisatie. Dat betekent dat je medewerkers zo voordelig mogelijk moet aanwerven, dat je ze spaarzaam moet gebruiken en zo veel mogelijk moet ontwikkelen
Term
multisourcing
Definition
uitbesteden van taken over verschillende leverancies
Term
New york HR-model
Definition
In the centre of the model are the three generic competitive strategies devised by Porters. Porter claims that to achieve competitive advantage, a firm should follow either 'quality enhancement', or 'innovation' or 'cost leadership' strategy. Each option requires different behaviours of the firm in different areas of HRM namely, 'planning, 'staffing', 'appraising', 'compensating' and 'training and development'. These five areas have different dichotomous choices under them (called 'HRM practice menus'). In accordance with its preference from the three generic competitive strategies, the firm should pick up one from each dichotomous choice.

Om een competitief voordeel te halen, zou een bedrijf kwaliteit moeten verbeteren, innoveren en investeren in leiderschapsstrategie. Elke optie vereist verschillende gedragingen in verschillende gebieden van HRM.
Term
Organisatieontwerp
Definition
de organisatiestructuur helpen ontwikkelen. Dat houdt in: een interne arbeidsverdeling tot stand brengen, beslissingsbevoegdheid toewijzen en coördinatievoorzieningen inbouwen tussen het werk en machines. Parallel aan de opbouw van de organisatiestructuur is er nood aan een aantal informatiesystemen dat de communicatie in de organisatie stroomlijnt.
Supporting users have an ad free experience!