Shared Flashcard Set

Details

Hoco week 6 LiO
Cursus Learning in Organisations
35
Education
Post-Graduate
05/31/2019

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Teacher collaboration
Definition
Brede term, duiding voor cultuur, collegialiteit, management instrument, karakteristiek voor plc.

de patronen van sociale relaties tussen leerkrachten adhv interactie.
Bron van onderwijsverandering, effectiviteit, vernieuwing, herstructurering en professionalisatie van LK.
-
Term
Social network analyse
Definition
toont een aanzienlijke belofte voor bedrijven om hen te helpen. Het biedt manager de mogelijkheid om relaties te begrijpen en die kenniscreatie en transfer te beïnvloeden. Manier van analyse die netwerk analyseert dat niet met een regulier interview kan worden ontleden of een snowballing interview
Welke actoren staan centraal, welke zaken spelen?
Voorbeelden:
Medische wereld -> verspreiding virussen
Bank wereld -> investeringen en oplichting nagaan.
Voedselketen -> het heeft gevolg als er iets afgaat of bijkomt.
Term
Social network theory
Definition
het achterhalen en begrijpen van patronen in de sociale structuur en mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de sociale kapitaal uitkomsten.
Wie je kent heeft een significante impact op wat je te weten komt.
Term
A social network perspective on (teacher) collaboration
Definition
SKT draagt bij aan teacher collaboration door:
1. sterk analytisch raamwerk bieden voor gedetailleerd onderzoek naar de oorsprong, antecedenten en uitkomsten van teacher collab.
2. Het analyseert het samenwerkingsnetwerk wat meerdere niveaus en aspecten heeft beter dan conventionele methodes als een enquete.
Term
Social capital theory
Definition
Sociale structuur biedt mogelijkheden en beperkingen voor het gebruik maken van bronnen, uitwisseling van kennis.
Term
verschil tussen social capital theory en social network theory
Definition
Social capital theory redeneert vanuit het sociale kapitaal (kennis) waar het netwerk mogelijkheden/toegang tot geeft. Weergeeft hoe die toegang is.
Social network theory analyseert sociale structuren in het netwerk, ter begrip van de patronen. Niet alleen voor beschikking/uitwisseling van kapitaal.
Term
3 aannames/assupmties van social network studies
Definition
1. Bronnen/middelen (zoals informatie en kennis) worden uitgewisseld via relaties/patronen tussen individuen. Relaties zijn geleiders bijv van romantische relaties.
2. Individuen zijn interdependent (ingebed in de sociale structuur) actoren zijn afhankelijk van elkaar.
3. Social netwerk bieden kansen, maar ook beperkingen voor de acties van individuen en organisaties. Sociale gevolgen, snel bereiken of juist niet. Beperken of voorzien in contact.
Term
5 bevindingen die ten grondslag liggen aan de van sociale netwerken analyse in scholen.
Ezelsbrug: Samen of alleen meten? Reageer met software.
Definition
1.Whole school vs Ego focused
De benadering van het netwerk is bepalend, afhankelijk van het doel. Heel het scholen netwerk of vanuit 1 individu nader onderzoek?
2. Network Questions:
De vragen om te analyseren kunnen verschillen als met wie: discussie/advies/vriendschap/samenwerking/kantoordelen/nomineren/associatie.
3.Netwerk meting
- Hoe centraal staat de onderwijzer
- de informatieflow
- subgroepen
4.Hoge respons is essentieel voor een valide en realistische analyse.
5. Betere toegangbare/werkbare tools helpen SNA uit te voeren.
Term
Whole school networks vs Ego networks
Definition
SNA kan worden gedaan om het hele netwerk van de school te analyseren maar ook vanuit een individuele benadering.
Netwerk van een specifiek individu, dan worden er op basis van snowballing meer invividuen onderzocht om zo een beeld te krijgen van groter netwerk. Het bepalende individu wordt geselecteerd door bepaalde functie/taak of positie.
Term
social network interventions
Definition
6 mogelijkheden
Knelpunten
hoeveelheid verbindingen
gemiddelde afstand
isolatie
zeer deskundige mensen
subgroepen
Term
Social network: bottleneck
Definition
Centrale actoren die enige connectie vormen tussen verschillende onderdelen van het netwerk.
Structural holes: wie zorgt dat de anderen elkaar bereiken? Wie verbindt het netwerk?
Term
Social network: number of links/
Hoeveelheid verbindingen
Definition
Hoeveel connecties, wie staan er centraal in het netwerk? welke verbindingen?
Term
Social network: average distance/ gemiddelde afstand
Definition
korte afstanden tussen actoren zorgen voor snelle informatie stromen. Kunnen actoren elkaar snel bereiken?
Term
Social network: isolation
Definition
actoren die geen onderdeel zijn van het netwerk. Actoren met wellicht een specifieke expertise, vaak beschikking tot ander netwerk dus waardevol om bij innovatie te raadplegen door andere perspectieven.
Hebben minder toegang, invloed op het netwerk.
Term
Social network: highly expert people/zeer kundige mensen
Definition
Een interventie op dit vlak kan kijken naar het juiste gebruik van deze mensen. Vaak hebben deze mensen extra administratieve taken waardoor ze niet bereikbaar zijn in het netwerk.
Term
Social network: organizational subgroups and cliques
Definition
Het sociale netwerk binnen een school is vaak gefragmenteerd wat resulteert in subgroepen.
het ontstaan van subgroepen kan ervoor zorgen dat er subculturen ontstaan.
2 mechanismen die verklaren:
1. structurele balans (richting sterke, positieve relaties)
2. Homofilie (sneller geneigd relaties aan te gaan met mensen die op je lijken)
Subgroepen zorgen voor inefficiëntie in gebruik van kennis. de grote groep maakt geen gebruik van kennis en andersom.

Kan ook tot negatieve gedragingen tot andere groepen leiden.
Term
2 manieren hoe het social netwerk perspectief bijdraagt aan onderwijzers samenwerking.
Definition
1. Stromingen die willen samenwerken over scholen/disctricten heen.
2. Stroming die samenwerking binnen districten.
Term
social network toepassen in organisaties
Definition
sociale netwerk analyse in een organisatie kan helpen bij:
1. leider selectie, wie wordt gerespecteerd en vertrouwd?
2. Taakgroepen selectie: hoe maken we een team dat maximaal samenwerkt in de organisatie.
3. verandering, overname, combineren van 2 organisaties: twee netwerken die samen moeten gaan.
Term
social network en relatie met veranderingsinterventies
Definition
Geeft handvatten en inzichten in hoe communicatie stromen verlopen over veranderinginterventies. Hebben mensen toegang tot informatie over verandering en zijn changemanagers toegankelijk binnen het netwerk?
Term
De resultaten van sociale inzet leerkrachten.
lerende student:
instructie wijze:
onderwijsverandering:
voordelen van onderwijskundige hervorming:
Definition
lerende student: Gezamelijke verantwoordelijkheid, vertrouwen onder elkaar, invloed van leerkracht op beleiskeuzes. Heeft positief effect op prestaties van leerlingen.
instructie wijze: sociale netwerken geven leerkrachten toegang tot bronnen, kennis en nieuwe informatie dat hen help obstakels in de dagelijkse praktijk te verbeteren en instructie doelen te bereiken. Leren van elkaar, in subgroepen maar ook tussen subgroepen. Het beïnvloed elkaars drijfveren en visie.
onderwijsverandering: Mogelijkheid om het succes en falen van schoolverandering te begrijpen. De shock van vernieuwing sijpelt door het netwerk en de leerkrachten beïnvloeden elkaar op deze wijze over de verandering.
voordelen van onderwijskundige hervorming:
verandering moet worden ingepast in routines, gedrag en actie. Frequente interactie verhoogd de kans dat een leerkrachten open staan voor innovaties. Verticale, horizontale en kruislingse communicatie tussen personen en subgroepen beinvloeden de diepte en wijdte van succesvolle innovaties. Interactie geeft leerkrachten de mogelijkheid tot informatie en opvattingen over de verandering.
Term
3 managementtrends die het social network perspectief supporten.(Cross, Parker, & Borgatti, 2002)
Definition
1. de ontdekking van het belang van de informele structuur in een organisatie wat samengaat met de formele structuur. VERSCHILT VAN ELKAAR!
2. Meer flexibel, teamgericht en kennisverwervingsgericht organisatiemodel. Om dit te willen managen moet je zicht hebben op het SN.
3. De snelle groei in cooperatieve samenwerking over organisationele grenzen heen. Virtuele organisaties.
Term
3 potentiele gebieden voor toepassing van social network analyse
Definition
Online: websites met sociale netwerken/forums
Advies- en organisatiewereld: consulting tools, kennismanagement.
Wetenschap: In meerdere velden, sociologie - communicatie - epidemiologie-geneeskunde.
Term
4 kritische dimensies voor effectieve relaties op het gebied van kenniscreatie en kennisgebruik. HOE KAN JE EEN NETWERK VERSTERKEN/VERBETEREN? -> KAES
Definition
1.KENNIS- Weten wat een ander weet om in te schatten die kan helpen. Weten andere elke kennis jij hebt? verhuizen
2. ACCES/TOEGANG - Tijdig toegang krijgen tot die persoon. Weten anderen mij te vinden voor expertise. Waarvoor wil ik gevonden worden? "mannetjes hebben"
3. ENGAGEMENT/TOEWIJDING - Kennis creëren door cognitieve betrokkenheid, participatie in probleem. Bereid tijd vrij maken.
4. SAFETY/VEILIGHEID - leren van een veilige relatie, hulpvragen geeft macht. Durven advies te vragen.
Term
technische interventies/relationships
Definition
werkgerelateerd (instrumental), hoofdzakelijk om schooldoelen te bereiken.
Term
sociale interventies
Definition
affectief, individuele interesse, niet direct werkgerelateerd. (expressive) De individuele interesse staat boven organisatie doelen (vriendschap)
Term
verschil tussen technische en sociale interventies
Definition
Werkgerelateerd en niet direct werk gerelateerd.
Term
Sociale netwerk theorie past bij change antecedents (OREG) omdat..
Definition
Antecedents of change (OREG)
Deze beïnvloeden de verandering, vooral overeenkomst vooraf door internal context. Dit heef invloed op: naar wie zou je gaan met een hulp vraag?
Het kan een uitkomst zijn om steviger beter netwerk te krijgen.
Term
Sociale netwerk theorie past bij Creativiteit en innovatie (oa. MC Lean) omdat..
Definition
- Creativiteit (Mc Lean?)Innoveren van creativiteit wil je een idee ter uitvoering brengen, dit gebeurd via het netwerk.
Creativiteit is genereren van ideeën, innovatie is implemeteren, Succes: afhankelijk van cultuur daarbij kan sociale netwerken helpend bij zijn. Valkuil homogeniteit.
Term
Sociale netwerk theorie past bij perspectives of knowledge van PAAVOLA omdat...
Definition
Perspectieven van kennis (PAAVOLA) Acquisition/overname: niet want, individueel kennis verwerken, niet focus op interactie maar op individu.
Participatie: groepsverband, netwerken zijn manieren om sociaal te participeren, leren door contact met anderen. Focus op interactie tussen mensen.
Creation: groepsverband, gezamenlijk kennis delen. Door interactie kan nieuwe kennis ontstaan.
Link met perspectieven:
Je kan de analyse gebruiken om participatie in beeld te brengen. Hoe ziet dat leren eruit? Een soort methode die je in kan zetten.
Term
Sociale netwerk theorie past bij diffusie theorie omdat...
Definition
Kijken hoe een verandering zich onder een populatie verspreid. En door die populatie wel of niet wordt verspreid. Hoe wordt innovatie geadopteerd? Macro perspectief (micro bestaat ook!)
Netwerk, adoptie is naar individu.
Netwerk is manier waarop innovaties worden verspreid, als bacteriën.
Innovators, early adopters: Sleutelfiguren identificeren om verspreiding te bewerkstelligen.
Term
Boundary objects
Definition
als bijv. standaardformulier, schadeformulier, pot met koekjes, boekhouding (verschillende functies maar iedereen moet boekhouden transport, marketing, management, aandelen)

Gaat over wetenschap in de praktijk. Wetenschap is de uitkomst niet het begin van dit proces. Werelden/perspectieven die bij elkaar komen, je kan het overal vinden en heeft een grotere impact dan je zou denken. Door CENTRALE PUNTEN, verbinden verschillende practices met elkaar.
Wanneer de noodzaak tot veranderen/leren/innoveren zich voordoet raakt dit ook de boundary objects. "aangrijpingspunt tot leren". Hiermee leren zichtbaar maken. Wat moet er door wie geleerd worden?
1. Hierdoor wordt het combineren en uitwisselen van kennis mogelijk en vaak noodzakelijk
2. Verandering aan de ene kant moet compatibel (overeenstemmend) zijn met andere domeinen.

Kan abstract zijn of concreet
Pinpas vs. resultaten van CITO?
Lokaal en globaal
specifiek of algemeen
Deze objecten moeten gemanaged worden om hun functie te kunnen vervullen.
Term
hoe verbinden boundary objects de verschillende netwerken zoals professional en kennis?
Definition
Om netwerken te verbinden moeten belangen worden vertaald.
Deze pogingen moeten ondernomen worden door de verschillende betrokkenen.
1. standardisatie van methoden
2. ontwikkelen van boundary objects

vb:
Logopedie en school bij elkaar door:
1. zelfde criteria te observeren. (eigen methoden maar wel zelfde standaard)
2. 1 lijst te maken waarmee geobserveerd wordt (eenzelfde signaleringslijst)

IDEAL verbindt banken, klanten en ondernemers met elkaar. = vb van boundaryobject.
Term
doelen standardisatie? (boundary objects)
Definition
Door de te verkrijgen informatie/data middels vastgelegde procedures (standaarden) wordt
1. Integriteit gewaarborgd
2. Bruikbaarheid over disciplines wordt gegarandeerd.
Term
Wat is het meest bekende en aanwezige boundary object in een onderwijssetting? Hoe kan dit inzicht bijdrage aan succesvol veranderproces?
Definition
CITO/resultaten, gebruiken meerderen scholen. Brengt ouders, kind, leerkracht, en overheid bij elkaar.
Term
Boundary object vs. artefacten van Paavola. Wat is de relatie?
Definition
Een artefact is een middel in 1/2 activiteitensystemen zoals een waarde of een cultuur. Een boundary object kan in het midden staan van veel meer systemen, is vaak het doel van de gehele organisatie/netwerk en brengt samen. De activiteitensystemen moeten dan gemeenschappelijkheid in het boundaryobject vinden.
Supporting users have an ad free experience!