Shared Flashcard Set

Details

Hoco week 4 LiO
Cursus Learning in Organisations
23
Education
Post-Graduate
05/31/2019

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
formeel leren op werkplek
Definition
traditioneel leren, klassensetting. formeel leren kan middels trainingen wel op
het werk plaatsvinden
Term
informeel leren op werkplek
Definition
Een informeel verband waarbinnen mensen samen aan een te realiseren doel werken.
Term
de standaard en opkomende paradigma's van leren
Definition
- focus op een onderwerp die kennis of vaardigheden nodig heeft die corresponderen met het gewenste gedrag of doel, de leerkracht weet wat er geleerd moet worden. Organisaties hebben nieuwe kennis nodig die niet stabiel of inzichtelijk is.
- participatie om nieuwe kennis
te ontwikkelen (PAAVOLA)
- acquisitie (persoonlijk verwerking kennis/vergaarbak) en participatie (kennis om participeren) metaforen.
Term
communities of practice
Definition
Een informeel verband waarbinnen mensen samen aan een te realiseren doel werken. Groepsleren
Term
organisatie leren
Definition
Term
3 metaforen van leren
Definition
Kennis op doen via
Acquisitie - Dit gaat er vanuit dat kennis iets is wat je kunt bezitten. (als je het weet is het van jou) Leren is een kwestie van constructie, acquisitie(verwerven) en uitkomsten die worden gerealiseerd in een proces van ​transfer ​ (het gebruiken van kennis in nieuwe situaties).
Praticipation - Dit gaat er vanuit dat je kennis opdoet door mee te doen en te werken. Denk aan stage.
Creation - Collectieve kenniscreatie voor het ontwikkelen van gedeelde objecten van een activiteit. Richt zich vooral op het analyseren van de processen waarmee nieuwe kennis en objecten gezamenlijk worden gemaakt.
Term
tacit knowledge
Definition
Tacit: gegrondvest in actie/handelen/uitvoeren, kan niet worden geformaliseerd en is contextueel.
Autorijden -> leren door handelen.
Term
explicit knowledge
Definition
Explicit: kan worden geformaliseerd/codificeerd/ en dus ook gecommuniceerd. 2 + 2 = 4, kan je uitleggen.
Term
Activity theory
5 principes
Definition
- het object dat activiteit teweeg brengt een beweegbaar doel. Geen korte termijn doel.
- bestudeert de wijze waarop deze elementen
aan elkaar zijn gerelateerd / elkaar beïnvloeden.
-Wanneer betrokkenen de eigen context ter discussie
stellen doet zich de mogelijkheid tot het genereren van
een bredere context, d.w.z. leren, voor
-performatief, door/tijdens handelen ge(re)produceerd.
-objecten zijn raw material en worden door cultuur, en omgeving gevormd.
Term
verschil tussen formeel leren en werkplek leren
Definition
Abstracte vs. contextuele kennis
• Wel / geen officieel curriculum
• Focus op onderwijsactiviteit vs. werkervaring
• Theorie vs. praktijk
Term
leren op verschillende niveau's
Definition
Werkplek leren kan:
individueel, Individuen leren door (1) het werk te doen, (2) te
werken met collega’s en klanten, (3) uitdagende taken
op zich te nemen, (4) reflectie, (5) trainingen
➢ Hierbij kun je ook ongewenst gedrag aanleren!

gemeenschap,
organisaties
Term
Nonaka en Takeuchi's model van kennis creatie, model van innovatieve kenniscommunities
Definition
Kennis: ‘justified true belief’
• Twee soorten kennis: tacit en explicit
Deze vormen de basis van het model van kenniscreatie, waarbij het startpunt bij tacit kennis ligt
Een variantie op kenniscreatiemodel van PAAVOLA
1. Socialisatie
2. Externalisatie
3. Combinatie
4. Internalisatie
Term
Engeströms model van expansive/deelbaar learning
Definition
Leren betreft een gezamenlijke werk-gerelateerde activiteit. Gedrag kan niet losgezien worden van socio-culturele context.
Wordt uitgevoerd door subjecten.
Welke door een object (doel of probleem) gemotiveerd worden.
Waarbij middels het gebruik van artefacten / instrumenten getracht wordt dit doel te realiseren (mediatie).
Deze activiteit wordt beperkt door culturele factoren zoals regels en arbeidsverdeling.
Variantie van kenniscreatie model van PAAVOLA.
Zie figuur12.
Activiteitsysteem->Perspectieven->Geschiedenis->Tegenstellingen-> Expansieve cyclus dagelijse praktijk.
Term
wat is de rol van shared objects/conceptual artifacts in artikel Paavola
Definition
shared object van engeström: doel waar we naar werken. (immaterieel)
Artifact: middel om doel te bereiken. PAAVOLA gebruikt deze door elkaar. Ook materiaal bijv. app.
Term
overeenkomst en verschil in gebruik object/artefacten van Paavola en Engeström.
Definition
Hoorcollege+werkcollege
Term
New ideas en innovations emerge between rather han within people.
Wat is de verhouding tot de Activity Theory
Definition
2 systemen komen samen en interacteren met elkaar waardoor kennis vergaard wordt.
VB: Ziekenhuizen/ zorginstellingen en patientenfamilie -> verbeteren van samenwerking in zorgtraject van 1 kind
Term
Innoveren: genereren van kennis kan je zien vanuit 2 perspectieven.
Definition
Acquisitie:(het vergaren van) kennis is een eigenschap van een individuele geest (mind), waarbij deze als een vergaarbak voor genoemde kennis kan worden gezien. Het gaat hier om de individuele verwerking van kennis (mind as computer)
Participatie:(het vergaren van) kennis is een aspect van participeren in culturele gebruiken. Leren is altijd in een (sociale) context gesitueerd
Term
1. Socialiseren van kennis
Definition
Van tacit kennis overbrengen naar tacit niveau van beheersen. Kennis van handelen overbrengen.
Term
2. Combineren van kennis
Definition
Explicit kennis naar explicit kennis. Formule van zwaartekracht. Feiten combineren
Term
3.Externaliseren van kennis
Definition
Tacit kennis overbrengen tot explicit kennis.
Metaforen of beeldspraak gebruiken. Net als op je loopfietsje moet je ook sturen.
Term
4. Internalisatie van kennis
Definition
van explicit naar tacit kennis vanuit theorie steeds bedrevener in worden.
Term
Legitieme peripheral participation
Definition
- geleidelijk binnen een verband steeds belangrijke taken uitvoeren. Sociaal verband met Experts en beginner, van experts leren.
Term
Vereisten netwerkleren
Definition
1. Interaction
2. Shared goals
3. Aware of the knowledge and expertise that is distributed (meta-knowledge)
4. Full participation to share
5. Trust and collaborative climate
6. Progressive problem solving (SCGEMA TYNJALA blz 138)
Supporting users have an ad free experience!