Shared Flashcard Set

Details

Hoco week 3 LiO
Cursus Learning in Organisations
23
Education
Post-Graduate
05/31/2019

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
Organizational culture
Definition
de aannames, betekenis(sen) en waarden
van een organisatie. Meer op het vlak van creativiteit. aannames, betekenissen en waarden van de organisatie. (onder oppervlakte) Voelt als
vanzelfsprekend zonder uit te spreken en te definieren. Normen en waarden
Term
Organizational climate
Definition
gedragingen en gebruiken welke hieruit voortkomen. Meer op het vlak van innovatie.
de sfeer die je proeft, het topje van de ijsberg. Deze kan misleidend zijn. Wat je ziet.
Term
Creativity
Definition
Een bron voor innovatie: het genereren van nuttige en nieuwe ideeën. Overstijgen dus het reeds bekende (in brede zin,
b.v. technologie, kennis, normen)
Gaat om het creëren van nieuwe inzichten of combineren van bestaande inzichten op nieuwe manieren. Individueel fenomeen
Term
Innovatie
Definition
het ontwikkelen van een nieuw
product of een nieuwe dienst. het succesvol implementeren van creatieve
ideeën in een organisatie.
- Proces of productinnovatie, kan ook allebei. Toelichten voor wie!
- Radical: nieuwe manier om in een bepaalde behoefte te voorzien (identificeren van nieuwe behoefte) Mac ook thuisbezorgen (VB)
of incremental: verbetering van product of dienst, essentie blijft. Een Big Mac met kip (VB) Sociaal fenomeen
Term
Innovatie door adoptie/aanname
(Vaak technologische verandering, zoeken naar redenen waarom een persoon wel of niet gebruik maakt van innovatie)
Definition
Kijken naar individuele keuzes welke resulteren in het al dan niet accepteren van een bepaalde innovatie (micro perspectief). Waarom zou jij het wel doen en ik niet want ik heb geen vertrouwen in apps online
Term
Innovatie door verspreiding/diffusion
(vaak technologie verandering, verklaring waarom iemand een innovatie overneemt)
Definition
Kijkt naar de manier waarop een innovatie zich door een populatie verspreidt en door die zelfde populatie al dan niet geaccepteerd wordt. (macro-perspectief) Hoe verloopt de adoptie?
Term
CBAM
Definition
Diagnoseinstrument om te achterhalen waarom het invoeren van een innovatie stroef verloopt. Innovatie wordt gezien als iets van bovenaf. Innovaties zijn te analyseren op 3 niveaus:
- stages of concern
- levels of use
- innovation configuration
Term
CBAM 7 niveaus van zorg
Definition
individuele aspecten, betreft
de zorgen van de onderwijzer gedurende het
adoptieproces
[image]
1. Awareness: lage oplettendheid
2. Informational: onbeduidend oplettend
3. Persoonlijk: persoonlijke +/- van implementatie
4. Management: hoe integreren met dagelijks werk.
5. Consequenties: voor baan of studie
6. Samenwerking: vergelijken, werken met collega's.
7. Refocus
Term
CBAM 8 levels of use
Definition
karakteristieken v/d innovatie
[image]
1. Geen gebruik
2. Orientatie, informatie zoeken
3. Preparatie, voorbereiden
4. Mechanisch, geimplementeerd maar nog logistieke struggles
5. Routine
6. Refinement: verandering waar nodig
7. Integratie: delen met groepsgenoten
8. vernieuwing
Term
Social learning in vergelijking experiential learning
Definition
social learning is het leren van anderen door imitatie. Niet door eigen ervaring, wat experiental learning meer na streeft.
Term
self efficacy
Definition
het geloof in je eigen mogelijkheden kundigheid om benodigde handelingen te bedenken en uit te voeren die nodig zijn (vooraf inschatten van eigen capaciteiten
Term
Design thinking (T. Brown)
Definition
Methodiek gericht op het kanaliseren van creativiteit tot oplossingen voor de eindgebruiker. Toepassen van repertoire van ontwerper op de behoeften van de klant binnen de kaders van de technologische mogelijkheden ten einde waarde te creëren (commercieel een ideëel)
Nut (use value) is belangrijk.
Analytisch proces,
[image]
Behoeften - gesitueerd - perspectieven - systematisch - multidisciplinair - samen - iteratief/verkennend
HET idee bestaat niet maar ideation wel (samen ideeën genereren, creativiteit bestaat tussen mensen)
Term
Verschil tussen organizational climate en organizational culture
VB
Definition
Klimaat:gedragen die voortkomen uit cultuur, zichtbaar. VB: er wordt samengewerkt.
Cultuur: observeren niet duiden, aannames,
belangrijke waarde: samenwerken
Term
verschil en overeenkomst tussen innovatie en creativiteit
VB
Definition
Creativiteit is een bron voor innovatie, hierbij wordt een nieuwe dienst of product bedacht. Innovatie is het succesvol implementeren van deze creativiteit.
Term
Multiple levels van organisatie
VB
Definition
individual, team, organization
Self, Taak, Impact
Term
Roger's 4 elementen van innovatie verspreiding/diffusie (IDT) Innovation Diffusion Theory
VB
Definition
Afhankelijk van kenmerken van
1. de kenmerken van innovatie,
2. de communicatiekanalen,
3. de sociale context
4. het moment van adoptie
Term
Verschillende gebieden van Design Thinking (T brown)
Definition
Drie principes in denken:
inspiratie (oorzaak probleem of uitdaging),
ideatie (genereren van oplossingen, uitproberen, ontwikkelen)
implementatie (inceptie t/m inductie product op markt) die je toepast op ‘organisatiedenken’
Term
Roger's 5 niveaus van innovatie evaluatie.(Straub) 5 fasen waar elk individu door gaat
Definition
1. innovatie zien en herkennen. (AWARE)
2. genoeg kennis erover hebben. (Persuation)
3. keuze maken voor adopteren of afstoten
4. implementeren
5. keuze maken voor voortzetting.
Term
Hoe kan een organisatie creativiteit en innovatie ondersteunen?
3 punten + vb
Definition
1. organizational encouragement, supervisory encouragement, work group support, freedom, sufficient resources, challenge
2. integrative structures, emphasize diversity, multiple structural linkages in- and outside, intersecting territories, collective pride and faith in people’s talents, emphasize collaboration and teamwork
3. intrinsic motivation more powerful than extrinsic (is dependent on climate and culture), communication (and communication possibilities), communication between diverse opinions, organic organization, power on the basis of expertise (instead of position), decisions made decentralized
4. goals emphasized, reward orientation, means, task support, socio emotional support
Term
Oreg en perceived ease of use en usefulness
Definition
Ease of use: de mate waarin een persoon gelooft dat het gebruik van een bepaald systeem moeiteloos is. Gemak
Usefulness: de mate waarin een persoon gelooft dat het gebruik van een bepaald syssteem zijn/haar werkuitoefening verbeterd. Nut
Term
personen in adoptie
Definition
1. Innovators
2. Early adopters
3. Mainstream adopters: blu ray, blijven steken niet iedereen gebruikt het.
4. Laggards: ideal
Term
Product vd proces innovatie
Definition
Product innovatie: er verandert iets in je aanbod portfolio. VB(
Proces innovatie: er verandert iets in je handelen, verandering in het HOE, vaak voor werknemers
VB(AH heeft Bol.com overgenomen. Distributie kennis nodig, Bol.com bezorgd bij AH = nieuwe dienst.
Perspectief AH: productinnovatie. Geen verandering in proces, nieuwe dienst.
Term
Faciliterende en frustrerende factoren van de cultuur en het klimaat van organisatie.
Definition
Frustrerend: controleren, individuele beloningen, centralisatie. Deze factoren kunnen echter ook structuur
geven.
Faciliterende: creeren van mogelijkheden, stimuleren in ideeën genereren, vertrouwen in je ideeën, beschikbaarheid van middelen, vrijheid, autonomie, vrijheid om te kiezen voor werkwijze (hoe doelen bereiken).
Supporting users have an ad free experience!