Shared Flashcard Set

Details

Hidrosfera
Chestionare clasa a 9-a H
80
Geography
9th Grade
05/17/2017

Additional Geography Flashcards

 


 

Cards

Term
Hidrosfera
Definition
Învelişul de apă al globului terestru, alcătuit din oceane, mări, lacuri, gheţari, ape curgătoare, ape subterane, zăpezi şi gheţuri.
Term
Râu
Definition
Apă curgătoare (permanentă) formată din unirea mai multor pâraie și care se varsă într-un fluviu, într-un lac etc.
Term
Fluviu
Definition
Apă curgătoare cu debit mare care se varsă în mare sau în ocean.
Term
Lac
Definition
Întindere (mare) de apă stătătoare, naturală sau artificială, închisă complet între maluri și uneori cu scurgere la o mare sau la un râu.
Term
Mare
Definition
Nume generic dat vastelor întinderi de apă stătătoare, adânci și sărate, de pe suprafața Pământului, care de obicei sunt unite cu oceanul printr-o strâmtoare.
Term
Ocean
Definition
Vastă întindere de apă sărată de pe suprafața globului, delimitată de continente.
Term
Ocean planetar (mondial)
Definition
Totalitatea oceanelor și a mărilor, cu legătură între ele, formând o singură masă lichidă.
Term
Strâmtoare
Definition
Fâșie îngustă de apă care leagă două mări sau oceane și se află între două porțiuni de uscat apropiate.
Term
Bazin hidrografic
Definition
Suprafață din care un râu, un fluviu, un lac sau o mare își adună apele.
Term
Golf
Definition
Parte a unui ocean, a unei mări sau cotitură a unui lac care înaintează într-o deschizătură (largă) a uscatului.
Term
Salinitate
Definition
Concentrația de săruri existente în apă și se măsoară în gram/litru.
Term
Mare epicontinentală
Definition
Mare desfășurată pe platforma continentală.
Term
Ingresiune
Definition
Acoperirea regiunilor joase din zona litorală de către apele mării în urma unei coborâri a uscatului sau a ridicării nivelului apei.
Term
Evaporare
Definition
Transformarea unui lichid în vapori la suprafața sa.
Term
Densitate
Definition
Mărime fizică definită prin raportul dintre masa și volumul unui corp; masă specifică.
Term
Dinamica (apelor)
Definition
Procesul de dezvoltare a unor fenomene sub acțiunea anumitor factori; mișcare, schimbare
Term
Val
Definition
Masă de apă care înaintează prin mișcări oscilatorii la suprafața unei mări, a unui fluviu etc., formând creste și adâncituri; talaz.
Term
Creasta (valului)
Definition
Linia cea mai înaltă a valului.
Term
Baza (valului)
Definition
Linia cea mai joasa a valului.
Term
Înălțimea (valului)
Definition
Diferența dintre creastă și bază.
Term
Lungimea (valului)
Definition
Distanța dintre două creste sau două baze.
Term
Deferlare
Definition
Proces de spargere a valurilor marine ca urmare a scăderii adâncimii fundului apei marine odată cu apropierea de țărm.
Term
Hulă
Definition
Mișcare ondulatorie a suprafeței mării, urmând după o furtună sau după o briză puternică.
Term
Tsunami
Definition
Flux puternic și brusc, provocat de seisme sau erupții submarine, care devastează coastele Oceanului Pacific.
Term
Maree
Definition
Mișcare oscilatorie zilnică și alternativă (de înaintare sau de retragere de la țărm) a apelor mărilor și oceanelor, datorită atracției Lunii și a Soarelui.
Term
Maree neagră
Definition
Strat de petrol care plutește pe suprafața apei și poluează plajele, ca urmare a accidentării vaselor petroliere.
Term
Plancton
Definition
Totalitatea organismelor vegetale și animale care plutesc liber pe suprafața mărilor și oceanelor.
Term
Ora portului
Definition
Indică timpul producerii fluxului într-un port.
Term
Flux
Definition
Ridicarea nivelului apei și înaintarea ei spre uscat, invadând plaja și gurile de vărsare ale cursurilor de apă sau înălțîndu-se în fața țărmurilor înalte.
Term
Reflux
Definition
Retragerea apei, revenind emerse uscaturile acoperite cu apă în timpul fluxului.
Term
Curenți oceanici
Definition
Reprezintă o formă de mișcare a apelor oceanice, pe anumite direcții, sub acțiunea anumitor factori.
Term
Pororocă
Definition
Fenomen de întoarcere a apelor spre amonte, pe Amazon.
Term
Ghețari
Definition
Masă de gheață formată în regiunile alpine și în cele polare și care, de obicei, se deplasează lent sub influența gravitației.
Term
Izvor
Definition
Locul de unde începe cursul unui râu; acesta poate fi punctul de ieșire naturală a apei dintr-un strat acvifer subteran la suprafața scoarței terestre sau locul de topire a unui ghețar, ori chiar un lac.
Term
Curs de apă
Definition
Făgașul (albia minoră) prin care se scurge apa râului între izvor și gura de vărsare.
Term
Talveg
Definition
Partea morfologică, cea mai joasă în care apa râului are o viteză de curgere mare.
Term
Gura râului
Definition
Locul de vărsare într-un alt râu sau fluviu, ori într-un lac, o mare sau chiar în Oceanul Planetar.
Term
Confluență
Definition
Locul în care un râu debușează în alt râu.
Term
Afluent
Definition
Nume dat unei ape curgătoare secundare, considerată în raport cu apa curgătoare mai mare în care se varsă.
Term
Colector
Definition
Râul care primește afluentul.
Term
Estuar
Definition
Gură largă, în formă de pâlnie, în zona de vărsare a unor fluvii mari, pe țărmurile afectate de maree puternice.
Term
Deltă
Definition
Formă de relief rezultată din depunerea de mâl și de nisip la vărsarea unei ape curgătoare într-un lac, în mare sau în ocean, pe un teren cu panta lină, în condițiile lipsei mareelor și a acțiunii curenților litorali.
Term
Cumpănă de ape
Definition
Linia marilor înălțimi ce separă două bazine hidrografice vecine.
Term
Regim de scurgere (regim hidrografic al râului)
Definition
Reprezintă variațiile în curs de un an ale debitului și nivelului râului.
Term
Viitură
Definition
Creșterea broscă și puternică a nivelului unei ape curgătoare determinate de ploi și de topirea bruscă a zăpezii sau de ruperea unui baraj natural sau antropic.
Term
Lungimea râului
Definition
Distanța dintre izvor și gura de vărsare.
Term
Debit
Definition
Volumul de apă scurs într-o unitate de timp prin secțiunea activă a râului (se exprimă în metri cubi/secundă sau litru/secundă).
Term
Inundație
Definition
Cantitate mare din apa râurilor sau a fluviilor revărsată peste maluri, datorită creșterii debitului de apă în urma topirii bruște a zăpezilor sau a abundenței ploilor.
Term
Depresiune
Definition
Formă de relief situată la un nivel mai jos decât regiunile înconjurătoare.
Term
Baraj
Definition
Construcție care oprește cursul unui râu spre a ridica nivelul apei în amonte, a crea o rezervă de apă, o cădere de apă pentru hidrocentrale etc.
Term
Iazuri
Definition
Lac mic natural, format în albia unui râu, prin adunarea apei într-o adâncitură de teren.
Term
Heleșteu
Definition
Bazin cu apă sau iaz special amenajat pentru creșterea și reproducerea peștilor.
Term
Ape subterane
Definition
Lichidele din interiorul scoarței terestre, care circulă în roci prin fisuri și pori și se acumulează sub formă de straturi acvifere.
Term
Straturi acvifere
Definition
Roci permeabile îmbibate cu apă.
Term
Apă freatică
Definition
Apa aflată în primul strat acvifer.
Term
Gheizerit
Definition
Rocă sedimentară de precipitație chimică rezultată prin depunerile din apa gheizerului și a izvoarelor termale.
Term
Energie geometrică
Definition
Energie generată de apele termale.
Term
Regim hidrologic
Definition
Ansamblul mărimilor variabile caracteristice unei ape sau unui bazin hidrografic.
Term
Gheață
Definition
Apă aflată în stare solidă, în urma înghețării.
Term
Calotă glaciară
Definition
Masă enormă de gheață care ocupă unele porțiuni de uscat în regiunile polare.
Term
Ghețari de calotă
Definition
Mase mari de gheață, din regiunile polare, cu grosimi considerabile, depășind ân unele cazuri 3000 metri.
Term
Banchiză polară
Definition
Cîmp de gheață marină cu aspect de blocuri lipite, formate în mările polare (pînă la 74º lat. N și 55-60º lat. S), cu grosimi de la 200 pînă la 1.000 cm.
Term
Aizberg
Definition
Bloc (mare) de gheață desprins din calotele glaciale polare, care plutește pe oceane spre zona caldă, influențând clima regiunilor învecinate și stingherind navigația.
Term
Batigraf
Definition
Aparat care măsoară și înregistrează adîncimea mării.
Term
Batiscaf
Definition
Navă submarină echipată special pentru studii oceanografice la mare adâncime.
Term
Batisferă
Definition
Nacelă sferică, etanșă, suspendată de o navă-bază și înzestrată cu echipament special pentru cercetări submarine.
Term
Ghețar de șelf
Definition
Pătură de gheață provenită din scurgerea ghețarilor continentali, cu grosimi de 400-500 metri, care se prelungește în domeniul mării.
Term
Miră hidrometrică
Definition
Bandă plată de metal din duraluminiu cu o lungime de 50 cm și gradată din 2 în 2 cm penru măsurarea nivelului apelor.
Term
Limnigraf
Definition
Aparat pentru înregistrarea grafică automată a variațiilor de nivel ale unui curs de apă, ale unui lac sau ale unui rezervor de apă.
Term
Flotor
Definition
Obiect confecționat din materiale ușoare care are calitatea de a pluti odată cu apa rîului și este folosit pentru măsurarea vitezei apei.
Term
Morișca hidrometrică
Definition
Aparat compus, schematic (ce se rotește sub acțiunea curentului apei) și dintr-un sistem de înregistrare a rotațiilor efectuate de paletă.
Term
Discul lui Secchi
Definition
Instrument folosit pentru măsurarea transparenței apei.
Term
Sonar
Definition
Echipament modern pentru cercetări subacvatice care emite și, apoi, receptează undele sonore reperând astfel relieful fundului oceanic sau unele obiecte subacvatice.
Term
Pârâu
Definition
Curs de apă format din precipitații atmosferice.
Term
Ostrov
Definition
Insulă fluvială formată în urma unui proces de acumulare.
Term
Plajă
Definition
Porțiune de teren, acoperită cu nisip fin, de la baza unei faleze sau de pe panta lină dinspre mare a unui cordon litoral.
Term
Secțiune vie
Definition
Suprafață rezultată din secționarea albiei unui râu cu un plan vertical.
Term
Circuitul apei în natură
Definition
Sistem funcțional al circuitului hidrosferei.
Term
Bazine oceanice
Definition
Cele mai mari depresiuni ale scoarței terestre, ocupate de apele mărilor și ale oceanelor.
Term
Aluviune
Definition
Material format din bolovani, mâl, nisip și pietriș, adus de apele curgătoare și depus pe fundul albiei, pe luncă sau la vărsare.
Supporting users have an ad free experience!