Shared Flashcard Set

Details

Herbs I catagories
herb I catagories
10
Other
Graduate
10/07/2008

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
Warm Acrid Release the Exterior
Definition

Ma Huang

Gui Zhi

Zi Su Ye

Jing Jie

Fang Feng

Qiang Huo

Gao Ben

Bai Zhi

Xi Xin

Sheng Jiang

Xiang Ru

Cang Er Zi

Xin Yi Hua

 

Term
Cool Acrid Release the Exterior
Definition

Bo He                     Dan Dou Chi           Mu Zei

Niu Bang Zi

Chan Tui

Sang Ye

Ju Hua

Man Jing Zi

Ge Gen

Chai Hu

Sheng Ma

Term
Herbs that Drian Fire
Definition

Shi Gao

Zhi Mu

Zhi Zi

Dan Zhu Ye

Xia Ku Cao

Lu Gen

Tian Hua Fen

Jue Ming ZI

Term
Herbs That Cool the Blood
Definition

Shui Niu Jiao

Sheng Di Huang

Xuan Shen

Mu Dan Pi

Zi Cao

Term
Herbs that Clear Heat and Dry Dampness
Definition

Huang Qin

Huang Lian

Huang Bai

Long Dan Cao

Ku Shen

Term
Clear Heat and Resolve Toxicity
Definition
Jin Yin Hua                       He Ye
Lian Qiao                         Tu Fu Ling
Ban Lan Gen
Pu Gong Ying
Bai Jiang Cao
Shan Dou Gen
She Gan
Term
Clear Heat from Xu
Definition

Qing Hao

Di Gu Pi

Bai Wei

Term
Downward Draining Purgatives
Definition

Da Huang

Mang Xiao

Lu Hui

Term
Downward Draining Harsh Expellants
Definition

Gan Sui

Da Ji

(Hong Da Ji, Jing Da Ji)

Term
Drain Dampness
Definition

Fu Ling

Zhu Ling

Zi Xie

Yi Yi Ren

Che Qian Zi

Hua Shi

Mu Tong

Deng Xin Cao

Qu Mai

Bian Xu

Shi Wei

Di Fu Zi

Yin Chen Hao

Supporting users have an ad free experience!