Shared Flashcard Set

Details

H7. Onthouden en vergeten
Geheugenmodel, verwerven, opslaan en bewaren, oproepen.
69
Psychology
Graduate
02/13/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hoe herinneren wij?
Definition

1. gebeurtenissen worden minder makkelijk herinnerd naarmate ze langer geleden zijn

 

2. Ons autobiografisch geheugen werkt nog niet goed als we jonger zijn dan 3

 

3. Reminiscentiebult. Wij onthouden meer gebeurtenissen uit de leeftijdsperiode van 10 tot 30 dan van 30 tot 60 jaar

Term
Wat is het geheugen?
Definition
Het feit dat vroegere ervaringen opgeslagen worden in onze hersenen en tot uiting kunnen komen in ons gedrag
Term
Wat is de besparingsmethode van Ebbinghaus?
Definition

Deze berekende de besparing in het aantal beurten opnieuw lettergrepen leren ten opzichte van de eerste keer

 

Besparing betekende dat geheugensporen niet volledig gewist waren

Term
Wat is de vergeetcurve?
Definition
De relatie tussen de mate van vergeten en het tijdsinterval sinds het leren
Term
Wat is het primaire en secundaire geheugen van William James?
Definition

1. Primaire geheugen:

Stream of consiousness

 KTG

 

2. Secundaire geheugen:

Het geheugen voor het verleden

LTG

Term
Wat is het declaratieve geheugen?
Definition
Is verantwoordelijk voor de bewuste herinneringen van feiten en gebeurtenissen die men kan verwoorden
Term
Wat is het niet declaratieve geheugen?
Definition

Is verantwoordelijk voor onbewuste vaardigheden die tot uiting komen in het gedrag

= het impliciete geheugen

 

Wordt ook procedureel geheugen genoemd = het geheugen voor hoe we handelingen uitvoeren

 

Bevat alle geheugenfenomenen waarvoor bewustzijn niet nodig is

Term
Waaruit bestaat het declaratieve geheugen?
Definition

Bewuste herinneringen van feiten en gebeurtenissen die men kan verwoorden

 

1. het episodisch geheugen

 

2. Het semantisch geheugen

Term
Wat is het episodisch geheugen?
Definition

Het geheugen voor gebeurtenissen die we zelf meegemaakt hebben

 

Bevatten altijd informatie over plaats en tijd

Term
Wat is het semantisch geheugen?
Definition

Is het geheugen voor feiten en kennis over de wereld

 

vb. Parijs is de hoofdstad van Frankrijk

Ontbijt eet je ' s ochtends

 

(heeft geen tijd en plaats informatie)

Term
Wat zijn de drie stappen van het herinneringsproces?
Definition

1. Verwerving

(coderen)

 

2. Bewaren

 

3. Oproepen

Term
Wat is een geheugenspoor?
Definition

Informatie wordt vastgelegd door een verandering in het zenuwstelsel

 

Er wordt een tijdelijk geheugenspoor vastgelegd in de hippocampus

 

Daarna wordt de informatie geïntergreerd binnen de informatie netwerken

 

Term
Wat is het geheugenmodel van Atkinson en Shiffrin?
Definition

Dit model stelt drie verschillende geheugensystemen voor:

1. Sensorische geheugens

 

2. Het korte termijngeheugen

 

3. Het lange termijngeheugen

Term
Wat zijn sensorische geheugens?
Definition

Ieder zintuig heeft een geheugen

 

Deze geheugens houden korte tijd informatie vast die de zintuigorganen bereikt hebben

Term
Wat is het iconisch geheugen?
Definition

Dit is het sensorisch geheugen voor visuele stimuli

 

Informatie wordt 1 seconde vastgehouden.

 

Term
Wat is het echoïsche geheugen?
Definition

Dit is het sensorische geheugen voor auditieve stimuli

 

Informatie blijft 2 tot 4 seconden

Term
Wat doet het korte termijngeheugen?
Definition

Deze houdt de informatie vast waar we ons op elk moment bewust van zijn

 

Term

Wat zijn twee kenmerken van het korte termijn geheugen?

(Atkinson Shiffrin)

Definition

1. Het KTG heeft een beperkte capaciteit

Onthoudt 5 tot 7 cijfers

(4)

 

2. De fragiliteit van de geheugencode

Verval van de informatie gaat snel

 

Term

Wat doet het lange termijn geheugen?

(Atkinson Shiffrin)

Definition

Deze heeft een nagenoeg onbeperkte capaciteit

 

Vergeten gaat traag

 

Term

Wat is nodig om informatie van het KTG naar het LTG over te brengen?

(volgens Atkinson en Schiffrin)

Definition
Herhaling
Term

Wat is een seriële positiecurve?

(volgens Atkinson en Shiffrin)

Definition

Dit is een grafiek die aantoont hoe goed een item onthouden wordt afhankelijk van zijn plaats in de stimulus reeks

 

Vb. Primacy effect (voorrangseffect)

 

Recency effect (recentheids effect)

Term
Wat is een neuraal netwerk?
Definition
Een neuraal netwerk is een computermodel wat de werking van de hersenen nabootst door een grote hoeveelheid eenvoudige knopen (neuronen) met elkaar te laten communiceren
Term
Wat is catastrofale interferentie bij een neuraal netwerk?
Definition

Het feit dat het leren van nieuwe informatie in een neuraal netwerk de bestaande informatie overschrijft

 

Dit is contra aan de manier waarop menselijke hersenen werken

Term
Waaruit bestaat het werkgeheugen van Baddeley?
Definition

Een centrale verwerker

 

Een fonologische lus

 

visuospatiaal schetsblad

Term

Waar zorgt de centrale verwerker voor?

(bij het werkgeheugen van Baddeley)

Definition

Dat we onze aandacht kunnen verdelen

 

Sommige stimuli kunnen selecteren

 

Andere stimuli kunnen negeren

 

Informatie uit het LTG kunnen oproepen of toevoegen

Term
Op welke drie manieren kan informatie in het LTG opgeslagen worden?
Definition

1. In verbale code

 

2. In sensorische code

 

3. In motorsiche code

Term
Wat is de belangrijkste sensorische code om zintuigelijke aspecten te herinneren?
Definition
De beeldcode
Term

Hoe wordt iets in motorische code geleerd?

Bv. fietsen?

Definition

Zonder taal

 

Door zelf de bewegingen uit te voeren

 

Door een beeldcode

(inbeelden van een beweging)

Term

Wat is de tweevoudige codeertheorie?

 

Paivio 1969

Definition

(dual coding theory)

 

De verwerving optimaliseren kan door informatie op twee manieren te coderen

 

Combineren verbale met beeldcode

of motorische met beeldcode

 

 

 

 

Term
Wat is het genereer effect bij de verwerkingsniveaus?
Definition

Informatie wordt beter herinnerd als men tijdens het verwerven hiervan actief betrokken is bij het genereren van stimuli dan wanneer men informatie passief opneemt

 

vb. vragen stellen over het materiaal

samenvatting maken van het hoofdstuk.

Term
Wat is de OSLORO methode?
Definition

Deze wordt gebruikt bij het bestuderen van zinvolle teksten 

Overzie

Stel vragen

Lees

Overdenk

Reciteer

Overhoor

Term
Waarom wordt informatie op een gedistribueerde manier in de hersenen opgeslagen?
Definition

1. Individuele neuronen vuren niet betrouwbaar genoeg om de aan/afwezigheid van een stimulus aan te duiden

 

2. Informatie wordt over verschillende neuronen verdeeld om beter bestand te zijn tegen schade

 

3. Een systeem met gedistibueerde representaties is in staat om te generaliseren

Term
Wat is gracieuze degradatie?
Definition
Dit is de capaciteit van de hersenen om een aanvaardbare output te blijven genereren ondanks schade aan individuele delen
Term
Wat is interferentie van een herinnering?
Definition

Dit is de obstructie die de ene herinnering uitvoert bij het ophalen van een andere herinnering

 

In het LTG spreekt men niet van verval maar van interferrentie als verklaring voor vergeten

Term
Wat is proactieve interferentie?
Definition
Verwijst naar het moeilijk kunnen oproepen van een herinnering door de activiteiten die aan die herinnering vooraf gingen
Term
Wat is retroactieve interferentie?
Definition
Verwijst naar de moeilijkheid om een herinnering op te roepen door de activiteiten die na de gebeurtenis plaatsvonden
Term
Waarom zijn de tafels van vermenigvuldiging moeilijk?
Definition

Als wij zoeken naar de oplossing van bv. 4x8 dan worden de oplossingen van nabijgelegen tafels geactiveerd

 

(bv. 24, 40, in plaats van 32)

Deze interfereren met de juiste oplossing

Term

Wat is de hypothese van de codeerspecificiteit?

(Tulving en Thomson 1973)

Definition

Het geheugen voor een gebeurtenis zal enkel door een aanwijzing verbeterd worden:

als de informatie in de aanwijzing overeenstemt

met informatie die in het geheugenspoor aanwezig is

Term

Wat is transfer aangepaste verwerking?

 

Morris et al.

Definition

Alle verwerkingstypes van bestudeerd materiaal zijn goed zolang ze terugkomen in de oproepsituatie

 

vb. Als er in de codering rijm zit, dan ook in de oproepsituatie

Term
Wat is het isolatie effect bij een herinnering?
Definition
Een gebeurtenis die distinctief is ten opzichte van een andere gelijktijdige gebeurtenis wordt beter onthouden
Term

Wat zijn flitslichtherinneringen?

(flashbulb memories)

Definition

Dit zijn levendige herinneringen aan onverwachte, emotioneel geladen momenten

 

*Vergeetcurve is gelijk aan gewone herinneringen

 

Er wordt wel meer levendigheid en emotie door de persoon aan toegeschreven

Term
Wat is het haptisch geheugen?
Definition
Dit is het tactiel geheugen
Term
Waarom zijn de frontale lobben actief als informatie in het LTG opgeslagen wordt of er uitgehaald wordt?
Definition
Een verklaring zou kunnen zijn dat bij het oproepen van informatie soms verkeerde informatie wordt geactiveerd en er een controleproces nodig is die informatie vergelijkt met de gestelde vraag
Term
Wat is een op adres gebaseerd geheugenmodel?
Definition

Om een herinnering terug te vinden moet men weten waar deze zit

 

Niet menselijk omdat:

1.Er bestaan maar een paar ingangen tot het juiste adres

 

2.Zodra een item gevonden is kun je niet zomaar de informatie aflezen

Term
Welke voorspellingen kan McClelland doen in verband met de werking van het geheugen door het inhoudgebaseerde geheugenmodel?
Definition

1. Informatie kan eerder teruggevonden worden als er veel ingangen hiervoor zijn.

2. Activatie van een herinneringsknoop wordt groter als er meer aanwijzingen verbonden zijn met deze knoop

 

3. Een aanwijzing is vooral effectief als zij niet met te veel knopen verbonden is

4.Herinneringen oproepen is een zoektocht

Term
Wat is een oproepingsaanwijzing?
Definition
Dit is een aanwijzing waardoor men beter bij een herinnering in het LTG kan komen
Term
Wat doen en zijn organisatieschema's voor het geheugen?
Definition

1. Algemene georganiseerde voorstellingen over de structuur van de wereld, de mensen, gebeurtenissen en acties

 

2. Nodig om informatie te begrijpen en op te slaan

(dienen als achtergrond kennis)

Term
Wat zijn de zeven zonden van het geheugen?
Definition

1. Vluchtigheid

2. Verstrooidheid (details worden vergeten)

3. Blokkering (interferentie)

4. Verkeerde attributies

5. Vatbaar voor suggestie

6. Vertekening (door eigen referentiekader)

7. Persistentie van herinneringen die anderen blokkeren

Term
Wat is amnesie?
Definition
Dit verwijst naar geheel of gedeeltelijk geheugenverlies
Term
Wat is retrograde amnesie?
Definition
Wanneer schade aan de hersenen leidt tot geheugenverlies voor de gebeurtenissen die zidh afgespeeld hebben voor het ongeval
Term
Wat is anterograde amnesie?
Definition
Hier is het probleem dat het opslaan van nieuwe geheugensporen in het LTG verstoord is
Term
Wat is kinderamnesie?
Definition

(infantiele amnesie)

Wij hebben zo goed als geen directe herinneringen aan gebeurtenissen die ons overkomen zijn voor de 3/4 waren

Term
Waardoor wordt kinderamnesie veroorzaakt?
Definition

De geheugenstructuren bij een baby zijn nog niet volgroeid genoeg om een episodische herinnering permanent vast te leggen

Jonge kinderen hebben nog geen structuur van woorden om hun ervaring te kaderen

 

 

 

Term
Welk geheugen hebben jonge kinderen wel?
Definition

Het semantisch geheugen

 

Betekenis van woorden en kennis over het functioneren van de wereld

Term
Wat voor vorm van amnesie is het syndroom van Korsakov?
Definition
Anterograde amnesie
Term
Wat is organische amnesie?
Definition
Geheugenverlies ten gevolge van specifieke schade aan de hersenen
Term
Wat is functionele amnesie?
Definition
Amnesie door stresserende omstandigheden waarin de persoon zich bevindt
Term

(toegevoegd)

Wat zijn de geheugenfenomenen die horen bij het niet declaratief geheugen?

Definition

Hiervoor is bewustzijn niet nodig

 

Perceptueel leren

 

Priming

 

Impliciete conditionering

Term
Wat is het enactment effect?
Definition
Het effect van een bijkomende motorische code op het onthouden van beeldcodes
Term
Op welke twee manieren kan verwerving van informatie geoptimaliseerd worden?
Definition

Tweevoudige codeertheorie

 

Organiseren van informatie

Term
Waarom is het organiseren van stimulusmateriaal een eigenschap waarop experts beter scoren dan novicen?
Definition
Zij kunnen grote hoeveelheden nieuwe informatie opslaan omdat deze vervat zitten in een groter patroon
Term
Welke geheugensteuntjes zijn er?
Definition

Methode der loci

Methode van kapstokwoorden

Acroniemen vormen

 

Bij zinvolle teksten

De OSLORO methode

Term
Welke twee manieren zijn er om een herinnering terug te vinden?
Definition

Adresgebaseerde organisatie (bibliotheek)

 

Inhoudgebaseerde organisatie (mcClelland) 

(hersenen)

Een geheugenspoor wordt dan gevormd door twee informatie-knopen te verbinden

 

vb. Sam=20=bookmaker=vrijgezel

Term
Wat is verval van een herinnering?
Definition

Fysiologische verandering in het neurale spoor van de ervaring

Het geheugenspoor wordt uitgewist

 

Nodig omdat geheugencapaciteit moet worden vrijgemaakt

Term
Welke 3 soorten langetermijngeheugen zijn er?
Definition

Semantisch geheugen

 

Episodisch geheugen

 

Procedureel geheugen

Term
Hoe reconstrueren wij herinneringen?
Definition
Op basis van elementen die wij ons herinneren en het gebruik van cognitieve schema's
Term
Op welke twee manieren kan er naar het korte termijn geheugen worden gekeken?
Definition

1. Het is het bewuste, geactiveerde stuk van het lange termijn geheugen

 

2. Een aparte geheugenvorm waarin informatie gemanipuleerd kan worden

Term
Wat is de bekendste vorm van anterograde amnesie?
Definition
Korsakoff
Term
Wat is een voorbeeld van retrograde amnesie?
Definition
Kinderamnesie
Supporting users have an ad free experience!