Shared Flashcard Set

Details

H6
Psychodiagnostiek
106
Psychology
Graduate
01/05/2016

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat was de eerste intelligentietest en uit hoeveel items bestond die test?
Definition
De Standford-Binet Test is de eerste intelligentietest die bestond uit 30 items.
Term
Wat ontwikkelde Stern?
Definition
Stern ontwikkelde de intelligentiemaat, de ratio tussen de mentale leeftijd en de kalenderleeftijd, het IQ.
Term
Wat is het tweefactorenmodel?
Definition
Spearman ging er van uit dat er een algemene intelligentie bestond (g) die verklaart het grootste deel van de test en een klein specifiek deel (s).
Term
Welke modellen werden er in de 20e eeuw ontwikkelt die meer factoren indentificeerden? (4 punten)
Definition
1. Eysencks achtfactorentheorie 2. Guttmans RADEX theorie 3. Guilfords model 4. PASS-theorie van Das
Term
Wat is de PASS theorie? (4 punten)
Definition
1. planning 2. aandacht 3. simultane verwerking  4. opeenvolgende verwerking
Term
Wat is A intelligentie?
Definition
Hebb, biologische capaciteit om problemen op te lossen
Term
Wat is B intelligentie?
Definition
Hebb, cultuurbepaalde vaardigheden
Term
Waarin maakte Cattell onderscheid in Spearmans g? (2 punten)
Definition
1. gf vloeiende intelligentie 2. gc gekristalliuseerde intelligentie
Term
Wat is gf vloeiende intelligentie?
Definition
inductief redeneren
Term
Wat is gc gekristalliuseerde intelligentie?
Definition
verbale capaciteiten
Term
Waar maakte Krechevsky en Gardner onderscheid in? (7 punten)
Definition
1. linguistische intelligentie 2. muzikale intelligentie 3. logisch-wiskundige intelligentie 4. ruimtelijke intelligentie 5. lichaamsgerichte-kinesthische intelligentie 6. interpersoonlijke intelligentie 7. intrapersoonlijke intelligentie
Term
Wat is een algemene intelligentie test?
Definition
er wordt geprobeerd verschillende intellectuele vaardigheden te testen, zoals met verbale, ruimtelijke, numerieke en abstracte items.
Term
Wat voor een tests worden gebruikt om gekristalliseerde intelligentie te meten?
Definition
Verbale tests worden gebruikt om de gekristalliseerde intelligentie te meten
Term
Wat voor een tests worden gebruikt om vloeiende intelligentie te meten?
Definition
Niet verbale taken worden gebruikt om de vloeiende intelligentie te meten
Term
Waarin wordt de prestatie van een persoon bij een intelligentietest in uitgedrukt?
Definition
De prestatie van een persoon wordt bij een intelligentietest vergeleken met de prestatie van leeftijdsgenoten uitgedrukt in een standaardscore (IQ).
Term
Wat was het IQ vroeger?
Definition
Vroeger was het IQ iemands mentale leeftijd gedeeld door de kalenderleeftijd en vermenigvuldigd met 100.
Term
Hoe drukken we intelligentie nu uit?
Definition
Nu drukken we IQ uit in het deviatie-IQ.
Term
Wat is deviatie-IQ?
Definition
Dit IQ is normaal verdeeld over de bevolking met een gemiddelde van 100 en een standaarddeviatie van 15.
Term
Wat zijn de bekendste intelligentietests? (3 punten)
Definition
1. Wechsler Adult Intelligence Sclae-III (WAIS-III) 2. Groninger Intelligentie Test-2 (GIT-2) 3. Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT)
Term
Wat zijn de subtests van de WAIS-III? (6 punten)
Definition
1. rekenvaardigheid 2. werkgeheugen 3. woordenschat 4. snelheid van informatieverwerking 5. abstractievermogen 6. visueel-ruimtelijk probleemoplossen
Term
Hoe veel tijd neemt de WAIS-III in beslag?
Definition
De WAIS-III neemt ongeveer 75 minuten in beslag.
Term
De ruwe scores op de subtests bij de WAIS-III worden omgezet naar geschaalde scores op basis van leeftijdsgebonden normen; welke maten kunnen hiermee worden bepaald? (3 punten)
Definition
1. verbaal 2. performaal 3. totaal IQ
Term
Ook kunnen er indexscores berekend worden bij de WAIS-III; welke? (4 punten)
Definition
1. Verbaal begrip 2. percepotuele organisatie 3. werkgeheugen 4. verwerkingssnelheid
Term
De WAIS-III kan op verschillende manieren verkort worden afgenomen; hoe? (2 punten)
Definition
1. beperkt aantal subtests afnemen 2. split half methode
Term
Wat is de split half methode?
Definition
De helft van de vragen, maar wel van alle subtests.
Term
Hoe is de testkwaliteit van de WAIS-III?
Definition
De testtechnische kwaliteit van de WAIS-III is redelijk goed, met alleen een onvoldoende voor criteriumvaliditeit.
Term
Wat is de Groninger Intelligentie Test-2 (GIT-2)?
Definition
Nederlandse individuele intelligentietest.
Term
Uit welke subtests bestaat de GIT-2? (9 punten)
Definition
1. Woordenlijst 2. Legkaarten 3. Vaaropdrachten 4. Sorteren 5. Figuurontdekken 6. Cijferen 7. Draaikaarten 8. Matrijzen 9. Woordpnoemen
Term
Wat houd de GIT-2 subtest woordenlijst in?
Definition
Uit 5 woorden moet een woord met eenzelfde betekenis gekozen worden als het stimuluswoord, meet verbaal begrip en verbale kennis.
Term
Wat houd de GIT-2 subtest legkaarten in?
Definition
Meerkeuze items waarbij een leeg vakje denkbeeldig met behulp van figuurtjes opgevuld moet worden, meet ruimtelijk inzicht.
Term
Wat houd de GIT-2 subtest vaaropdrachten in?
Definition
De tijdsduur van reizen te water met toenemende handicaps uitgerekend worden, meet logisch redeneren met getallen.
Term
Wat houd de GIT-2 subtest sorteren in?
Definition
Telkens 8 kaartjes volgens een door de onderzochte zelf te ontdekken principe in twee groepen indelen, meet logisch redeneren met figuren
Term
Wat houd de GIT-2 subtest figuurontdekken?
Definition
Onvolledige tekeningen waarbij gezegd moet worden wat het voorstelt, meet waarnemingsintelligentie.
Term
Wat houd de GIT-2 subtest cijferen?
Definition
In 1 minuut zoveel mogelijk eenvoudige optelsommen maken, meet rekenvaardigheid
Term
Wat houd de GIT-2 subtest draaikaarten in?
Definition
Meerkeuze items waarbij een voorgedane manipulatie met een L-figuur denkbeeldig met een ander figuur uitgevoerd moet worden, meet ruimtelijke voorstelling
Term
Wat houd de GIT-2 subtest matrijzen in?
Definition
Logisch principe tussen twee woordparen ontdekt worden en op een derde woord toegepast worden, meet logisch kunnen redeneren met verbaal materiaal.
Term
Wat houd de GIT-2 subtest woordpnoemen?
Definition
In 1 minuut zoveel mogelijk dieren opnoemen en daarna zoveel mogelijk beroepen opnoemen in 1 minuut, meet vlotheid van associeren en verbale vloeiendheid.
Term
Hoe lang neemt de verkorte GIT in beslag?
Definition
De verkorte GIT neemt 35 minuten in beslag.
Term
Uit welke subtests bestaat de verkorte GIT? (6 punten)
Definition
1. Woordenlijst 2. legkaarten 3. figuurontdekken 4. cijferen 5. matrijzen 6. woordopnoemen
Term
Hoe is de testtechnische kwaliteit van de GIT-2?
Definition
De testtechnische kwaliteit van GIT-2 is goed.
Term
Wat is de Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT)?
Definition
Individueel af te nemen intelligentietest voor personen tussen de 14 en 85+ jaar.
Term
Hoe kan de KAIT worden afgenomen? (2 punten)
Definition
1. Kernbatterij 2. Uitgebreide batterij
Term
Uit welke subtests bestaat de kernbatterij van de KAIT? (6 punten)
Definition
1. symbolen leren 2. logisch redeneren 3. geheime codes 4. defintities 5. auditief begrip 6. dubbele betekenissen
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest symbolen leren van de KAIT?
Definition
Fluid intelligence
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest logisch redeneren van de KAIT?
Definition
Fluid intelligence
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest geheime codes van de KAIT?
Definition
Fluid intelligence
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest defintities van de KAIT?
Definition
Chrystallized intelligence
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest auditief begrip van de KAIT?
Definition
Chrystallized intelligence
Term
Wat voor een soort intelligentie wordt gemeten met de subtest dubbele betekenissen van de KAIT?
Definition
Chrystallized intelligence
Term
Hoe lang neemt de kernbatterij van de KAIT in beslag?
Definition
De kernbatterij neemt ongeveer 1 uur in beslag.
Term
Uit welke subtests bestaat de uitgebreide batterij van KAIT? (9 punten)
Definition
1. symbolen leren 2. logisch redeneren 3. geheime codes  4. defintities 5. auditief begrip 6. dubbele betekenissen 7. Een fluid intelligence test die ingezet kan worden ter vervanging van de voorgaande fluid intelligence testen 8. Een chrystallized intelligence test die ingezet kan worden ter vervanging van de voorgaande chrystalizzed intelligence testen 9. Twee geheugentest die ingezet worden bij neuropsychologische diagnostiek
Term
Wat houdt de subtest symbolen leren van KAIT in?
Definition
Onderzochte moet de betekenis leren van een aantal symbolen en hiermee zinnen ontcijferen, hiermee wordt leren van een nieuwe taal gestimuleerd.
Term
Wat houdt de subtest logisch redeneren van KAIT in?
Definition
Onderzochte krijgt een aantal alledaagse situaties aangeboden, zowel visueel als auditief, binnen de situatie veranderd er iets en hier worden vragen over gesteld, deze test meet manipuleren van getallen, deductief redeneren en syllogistisch denken.
Term
Wat houdt de subtest geheime codes van KAIT in?
Definition
Pictogrammen met bijbehorende symbolen moeten aan een nieuw pictogram toegekend worden, deze test meet oplossend vermogen.
Term
Wat houdt de subtest definities van KAIT in?
Definition
Onderzochte moet op basis van een aantal letters uit een woord en een cryptische omschrijving van dat woord proberen aan te geven welk wordt bedoeld wordt.
Term
Wat houdt de subtest auditief begrip van KAIT in?
Definition
Door middel van een geluidsdrager wordt een kort nieuwsbericht aangeboden, daarna moeten er vragen over dit nieuwsbericht worden beantwoord, hiermee wordt informatie onthouden, informatie interpreteren een informatie integreren gemeten.
Term
Wat houdt de subtest dubbele betekenissen van KAIT in?
Definition
Twee woordparen worden aangeboden hiermee dient het doel woord geïdentificeerd te worden, hiermee wordt de vaardigheid van het vormen van verbale begrippen gemeten.
Term
Wat is fluid IQ?
Definition
Intelligentieniveau wanneer iemand wordt geconfronteerd met niet eerder opgeloste problemen.
Term
Wat is chrystallized IQ?
Definition
Indicatie van mentaal functioneren bij problemen die door ervaring en scholing makkelijker op te lossen zijn.
Term
Voor welke uitkomsten zorgt KAIT? (3 punten)
Definition
1. Fluid IQ 2. Chrystallized IQ 3. Totaal IQ
Term
Wanneer mag het totale IQ niet geinterpreteerd worden bij de KAIT?
Definition
De Totale IQ waarde mag niet geinterpreteerd worden als Fluid en Chrystallized IQ significant van elkaar verschillen.
Term
Wat is de COTAN beoordeling van KAIT?
Definition
KAIT heeft een redelijk goede COTAN beoordeling met alleen onvoldoende voor criteriumvaliditeit.
Term
Wat is de Raven's Progressive Matrices?
Definition
Niet-verbale test die het oplossen van visuele problemen meet en kan als maat voor vloeiende intelligentie worden gebruikt.
Term
Wat zijn de meest gebruikten vormen van de Raven's Progressive Matrices? (3 punten)
Definition
1. Standard 2. Coloured 3. Advanced
Term
Waaruit is elke versie van de Raven's Progressive Matrices opgebouwd?
Definition
Iedere versie van de Raven's progressive matrices is opgebouwd uit een aantal testboekjes, waarin elk item bestaat uit een patroon waaruit een puzzelstukje ontbreekt.
Term
Hoe lang duurt het om de Raven's Progressive Matrices af te nemen?
Definition
Het duurt ongeveer 40-60 minuten om de Raven's progressive matrices af te nemen, dit verschilt per persoon omdat elke onderzochte op eigen tempo door het boekje heen kan werken.
Term
Wat kan er gedaan worden met de ruwe scores van de Raven's Progressive Matrices?
Definition
Van de ruwe scores van Raven's progressive matrices kunnen percentielen gemaakt worden waardoor er een ruwe schatting ontstaat van het IQ.
Term
Wat is het grootste voordeel van de Raven's Progressive Matrices?
Definition
De Raven-test heeft als voordeel dat het niet verbaal is waardoor het bij mensen kan worden ingezet die de taal niet machtig zijn.
Term
In welke mate in d Raven-test gebonden aan cultuur?
Definition
Ook is de Raven-test het meest cultuurvrij.
Term
Uit welke boekjes bestaat de standard versie van Raven test (SPM)? (5 punten)
Definition
1. A 2. B 3. C 4. D 5. E
Term
Wat houdt boekje A in van de Raven-test?
Definition
Eenvoudig visueel patroon dat opgevuld moet worden met een ontbrekend puzzelstukje
Term
Wat houdt boekje B in van de Raven-test?
Definition
2_2matrix waarbij een ontbrekend vakje moet worden ingevuld
Term
Wat houden boekjes C, D en E in van de Raven-test?
Definition
3_3matrix waarbij de complexiteit toeneemt
Term
Wat kan er gedaan worden met de ruwe scores van de Standard Raven Test?
Definition
De ruwe scores van de Standard Raven Test kunnen worden omgezet naar percentielwaarden en IQ inschattingen.
Term
Wat is de COTAN beoordeling van Standard Raven Test?
Definition
De Cotanbeoordeling van de standard Raven test is redelijk goed met alleen een voldoende voor normering.
Term
Voor wie is de coloured versie van de Raven Test (CPM) geschikt? (3 punten)
Definition
1. kinderen tussen de 5 en 12 jaar 2. mensen waarbij een lage intelligentie vermoed wordt 3. patientengroepen waar sprake is van een ernstige achteruitgang in intellectueel functioneren
Term
Waar bestaat de Coloured versie van de Raven Test uit?
Definition
De coloured versie van de Raven Test bestaat uit 3 boekjes waarin bij elk boekje gebruik maakt van gekleurde items en waarvan de moeilijkheidsgraad toeneemt.
Term
Wat is de COTAN beoordeling van de Coloured Raven Test?
Definition
De Cotanbeoordeling van CPM is voldoende tot goed op alle onderdelen.
Term
De advanced versie van de Raven Test (APM) is speciaal voor mensen met een cognitief hoog niveau; uit welke boekjes bestaat het? (2 punten)
Definition
1. Boekje 1 heeft 12 items 2. Boekje 2 heeft 36 items
Term
Wat zijn de onderliggende componenten van de advanced versie van de Raven Test? (4 punten)
Definition
1. verwerkingssnelheid 2. werkgeheugen 3. vermogen regels toe te kunnen passen 4. ruimtelijk vermogen
Term
Wat is de COTAN beoordeling van de advanced raven test?
Definition
APM heeft nog geen Cotanbeoordeling ontvangen.
Term
Wat is de Nederlandse Leestest voor Volwassenen (NVL)?
Definition
Afgeleid van de Amerikaanse National Adult Reading Test (NART) die ontwikkeld is in kort tijdbestek een betrouwbare schatting te krijgen van het premorbide intellectueel functioneren bij patienten met cerebrale disfuncties, dit wordt gedaan door 50 woorden voor te laten lezen waarbij een correcte uitspraak gescoord wordt.
Term
Wat kan er gedaan worden met de ruwe score van NVL?
Definition
De ruwe score van de NVL kan omgezet worden naar een IQ schatting.
Term
Waarbij moet opgelet worden bij het afnemen van de NVL?
Definition
Wel moet opgelet worden bij mensen met ernstige cognitieve stoornissen dat de IQ inschatting met voorzichtigheid geïnterpreteerd dient te worden.
Term
Wat is de COTAN beoordeling van de NVL?
Definition
De Cotan beoordeling van NVL is redelijk goed met alleen een onvoldoende voor criteriumvaliditeit.
Term
Wanneer is de NVL niet geschikt?
Definition
De NVL is niet geschikt voor afname bij anderstaligen en dialectsprekenden of mensen met een lees of taalstoornis.
Term
Wat is er recentelijk voor een voorstel gedaan met betrekking tot intelligentietesten in Nederland?
Definition
Recentelijk is er in Nederland een voorstel gedaan om tot een eenduidig intelligentiesysteem te komen.
Term
Wat wordt gezien als de bovengrens van verstandelijk beperkt of zwakzinnig?
Definition
Een IQ van 70 wordt gezien als de bovengrens van verstandelijk beperkt of zwakzinnig.
Term
Wat is een van IQ van 130>?
Definition
Zeer begaafd
Term
Wat is een vanIQ van 121-130?
Definition
Begaafd
Term
Wat is een van IQ van 111-20?
Definition
Boven gemiddeld
Term
Wat is een van IQ van 90-110?
Definition
Gemiddeld
Term
Wat is een van IQ van 80-89?
Definition
Beneden gemiddeld
Term
Wat is een van IQ van 70-79?
Definition
Laag begaafd
Term
Wat is een van IQ van 50-69?
Definition
Lichte verstandelijke beperking
Term
Wat is een van IQ van 35-49?
Definition
Matige verstandelijke beperking
Term
Wat is een van IQ van 20-34?
Definition
Ernstige verstandelijke beperking
Term
Wat is een van IQ van <20?
Definition
Diepe verstandelijke beperking
Term
Wat is het Flynn-effect?
Definition
Fenomeen waarbij de score op intelligentietests elke 10 jaar met ongeveer 5 IQ-punten toeneemt.
Term
Wat zijn de oorzaken van het flynn-effect? (2 punten)
Definition
1. verbeterde scholing 2. verhoogde bekendheid van het fenomeen psychologische test
Term
Wat is het volg van het flynn-effect?
Definition
Gevolg van het flynn-effect is dat normgegevens snel verouderen.
Term
Hoe verloopt het IQ door het leven heen? (3 weken)
Definition
1. IQ neemt toe tot het 40e levensjaar 2. IQ neemt na het 40e levensjaar langzaam af 3. IQ neemt snel af bij hogere leeftijd
Term
Wat voor een soort intelligentie blijft intact op hogere leeftijd?
Definition
Gekristalliseerde intelligentie blijft in tact ook op hogere leeftijd.
Term
Wanneer is de correlatie tussen intelligentie en schoolpresetaties het hoogst?
Definition
De correlatie tussen intelligentie en schoolprestaties is het hoogst op tests waarbij de nadruk ligt op het redeneervermogen en niet het leren.
Term
Wanneer kan een algemene intelligentietest diagnostisch bruikbare informatie geven?
Definition
Met name in het beginstadium van een aandoening kan afname van een algemene intelligentietest diagnostisch bruikbare informatie geven (WAIS-III, GIT-2 of KAIT).
Term
Welke niveau's van gebruik van intelligentietests in neuropsychologische vraagstellingen zijn er? (3 punten)
Definition
1. niveau van de testprestatie zelf 2. inventarisatie van stoornissen 3. uitspraken over medische oorzaken voor gedragsproblemen
Supporting users have an ad free experience!