Shared Flashcard Set

Details

H16. Gedrag en gezondheid
Stress, veel voorkomende gezondheidsproblemen, gezondheidspsychologie, positieve psychologie
61
Physiology
Graduate
11/04/2013

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat is stress?
Definition
Stress is de emotionele/ lichamelijke reactie die optreedt bij (dreigende) veranderingen in het dagelijks leven en die de persoon dwingt om zich aan te passen
Term
Wanneer wordt stress een probleem?
Definition

Als er veel veranderingen na elkaar plaatsvinden

 

Als veranderingen als bedreigend voor het welzijn worden ervaren

 

Wanneer een persoon een gevoel van onvermogen krijgt om de dreiging aan te kunnen

Term
Wat zijn bronnen van stress?
Definition

1. Belangrijke levensveranderingen

 

2. Dagelijkse irritaties

 

3. De perceptie van de persoon

Term
Welke schaal wordt gebruikt om de invloed van life events te meten?
Definition

Social readjustment rating scale

Holmes en Rahe

1976

 

Deze meet de invloed van 43 belangrijke levensgebeurtenissen

Term

Welke schaal is een afgeleide van

 

de social readjustment rating scale

 

en neemt ook de ervaren impact van een gebeurtenis mee?

Definition
De life experiences survey
Term
Wanneer lokt een situatie stress uit?
Definition

Appraisal theory

Lazarus

 

De directe, intuïtieve evaluatie van een situatie zal alleen als deze als bedreigend wordt gezien voor het eigen welzijn, stress uitlokken

Term
Welke twee reacties lokt een stressfactor uit in het lichaam?
Definition

1. Een onmiddelijke alamreactie.

 

2. Een aanpassing op langere termijn.

 

Beiden worden op gang gebracht door de hypothalamus

Term
Hoe verloopt de alarmreactie?
Definition

De hypothalamus scheidt noradrenaline af

 

Hierdoor geeft het bijniermerg noradrenaline en adrenaline

 af in de bloedbaan

 

Dit geeft het sympatisch zenuwstelsel een impuls

Term
Wat doet het sympatisch zenuwstelsel bij een alarmreactie?
Definition

Meer glucose ter beschikking

 

Verhoogde alertheid

 

Meer bloed naar de spieren

 

Hartslag/ ademhaling versnelt

 

Vermindering van activiteit in het spijsverteringsstelsel

Term
Waarom zet de hypothalamus bij een stressreactie ook een tegenreactie in?
Definition
Omdat het grote energieverbruik bij een actief sympathisch zenuwstelsel maar een paar uur kan worden volgehouden
Term
Wat is de tegenreactie van het lichaam bij een stressreactie?
Definition

De hypothalamus stimuleert de hypofyse om ACTH af te scheiden

ACTH activeert de bijnierschors die corticosteroïden afscheidt

Corticosteroïden regelen de glucosevoorraad en zorgen ervoor dat we niet teveel water en zout verliezen

Dit zorgt voor het vrijwaren van vitale functies

 

Zorgt voor een tijdelijke homeostase

Term
Wat is het algemene aanpassingssyndroom?
Definition

General adaptation syndrome GAS

Seyle 1950

Bestaat uit drie stadia

 

1. Alarmfase

 

2. Weerstandfase

 

3. Uitputtingsfase

Term
Wat is de GAS alarmfase?
Definition

Het sympatisch zenuwstelsel wordt geactiveerd om de noodsituatie aan te kunnen

 

Tegelijkertijd begint de tegenshockreactie ter voorkoming van vitale tekorten

Term
Wat is de GAS weerstandfase?
Definition

Homeostase met een hoger niveau aan activiteit in het sympathisch zenuwstelsel en aan corticosteroïden in het bloed

 

Het herstel van beschadigd weefsel vertraagt en de vorming van afweerstoffen vermindert

Term
Wat is de GAS uitputtingsfase?
Definition

De hormonale en neuronale processen kunnen het lichaam niet meer in balans houden

 

De symptomen van de alarmfase keren terug en een laatste overlevingsreactie wordt ingezet

 

Lethargie, in het slechtste geval gevolgd door dood

Term
Van welk syndroom vermoedt men dat GAS eraan ten grondslag ligt?
Definition
Het chronisch vermoeidheidssyndroom
Term
Voor welke ziekten worden personen onder stress met name gevoelig?
Definition
Infectieziekten
Term
Wat is de Yerkes en Dodson - wet?
Definition

Deze wet stelt dat er voor elke taak een optimaal niveau van motivatie is

 

Het optimale motivatie niveau ligt voor een moeilijke taak lager dan voor een makkelijke

Term
Welke gevolgen heeft te veel stress voor de cognitie?
Definition

Vermindering concentratie

 

Moeite om goed na te denken

Hierdoor worden minder factoren bij een overweging betrokken en wordt men gevoeliger voor denkfouten

 

Moeite om de juiste informatie uit het geheugen op te roepen

Term
Op welke twee manieren kan een persoon stressfactoren aanpakken?
Definition

Toenadering

 

 

Vermijding

Term
Welke vormen van toenadering zijn er om een stressfactor aan te pakken?
Definition

De confrontatie aangaan

 

Sociale steun zoeken

 

Probleemoplossend gedrag vertonen

Term
Welke vormen van vermijding zijn er om een stressfactor aan te pakken?
Definition

De gebeurtenis negeren

 

Het belang ervan minimaliseren

Term
Welke twee elementen zijn helpend bij het aanpakken van stress?
Definition

Het gevoel van controle over een situatie hebben

 

De voorspelbaarheid van veranderingen

Term
Welke perceptie van iemand maakt dat het omgaan met stress moeilijker wordt?
Definition

Als iemand onvoorbereid is

 

Als het trauma beklemtoond wordt

 

Pessimisme

Term
Welke perceptie van iemand maakt dat het omgaan met stress makkelijker wordt?
Definition

Bij het ontkennen van de impact van de situatie

 

Bij het rationaliseren van een situatie

 

Optimisme

Term

Wat is de progressieve relaxatietherapie?

Jacobson

1929

Definition

Dit is een therapie waarbij men eerst de spieren aanspant, ze daarna ontspant en op het verschil let

 

Heeft een effectgrootte van +0.5

Term
Hoe kan men berekenen of iemand overgewicht heeft?
Definition

Lichaamsmassa - index

(LM- index, body mass index)

 

lichaamsgewicht in kg/ Lengte in M2

 

18,5- 24,4 is een goed gewicht

24,5- 30 is overgewicht

>30 is obesitas

<18 is te licht

Term
Welke drie theorieën zijn er over hoe genen het gewicht beïnvloeden?
Definition

1. Genen bepalen het basaal metabolisme

 

2. Zwaarlijvige mensen hebben in potentie meer vetcellen

 

3. Genen hebben invloed op honger en verzadiging

Term
Welke vragenlijst werd ontwikkeld om het eetgedrag van mensen te meten?
Definition

Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag

Tatjana Strien

1986

Term
Op welke drie theorieën over zwaarlijvigheid is de Nederlandse vragenlijst voor eetgedrag gebaseerd?
Definition

1. Psychosomatische theorie

 (eten als reactie op emotionele toestand)

 

2. Uitwendigheidstheorie

(eten als reactie op externe prikkels) 

 

3. Theorie over ingehouden eetgedrag

(eetgedrag door doorbreken cognitieve controle)

Term
Wat zijn eetstoornissen?
Definition
Deze worden gekenmerkt door een ernstige verstoring in de eetgewoonten
Term
Wat is hyperfagie?
Definition

Extreme vraatzucht

 

De persoon ervaart geen gevoel van verzadiging meer

 

Symptoom van het Prader-Willi syndroom (PWS)

Term
Wat is het bekendste ziektebeeld met hyperfagie als symptoom?
Definition

Prader-Willi-syndroom (PWS)

 

Kenmerkt zich door lage spierspanning, ziekelijke eetlust, lichte verstandelijke handicap, gedragsstoornissen

Term
Wat zijn de belangrijkste risicofactoren voor hart en vaatziekten?
Definition

Roken

 

Eetgedrag

 

Hoge bloeddruk

 

Stress

 

Persoonlijkheidsfactoren

Term
Hoe onderzocht men of het mogelijk was om hartziekten te voorspellen aan de hand van een persoonlijkheidsvragenlijst?
Definition

Door uit te gaan van:


Type A mensen: actief, agressief, hardwerkend, doordrijvend en competitief

Type B mensen: kalm, sereen, ontspannen

 

Niet echt evidentie voor gevonden

Term
Voor welk type persoonlijkheid is wel evidentie gevonden dat deze invloed heeft op hartziekten?
Definition

Type D persoonlijkheid

Distressed personality

 

Deze wordt gekenmerkt door een combinatie van negatieve gevoelens en sociale inhibitie

Term
Wat is HIV?
Definition
Human immunodificiency virus
Term
Wat is Aids?
Definition
Acquired immune deficiency syndrome
Term
Wat doet hiv?
Definition

Hiv vernietigt de witte bloedcellen CD4

 

Bij normaal mens: tot 1500/ mll3

 

Bij aids: <200/ mll3

Term
Wat zijn opportunistische infecties?
Definition
Dit zijn infecties die een normale afweer zo kan opruimen en alleen een probleem worden bij een veel te lage weerstand
Term
Welke twee ziektemodellen zijn er?
Definition

Biomedisch ziektemodel

 

 

Biopsychosociale of holistische ziektemodel

Term
Wat zijn de kenmerken van het biomedische ziektemodel?
Definition

Ziektes hebben een biologische oorzaak

Individuen hebben geen verantwoordelijkheid voor hun ziekte

Behandeling is gericht op herstel van de lichamelijke toestand

De verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de geneeskundigen

Er is trikt onderscheid tussen ziekte en gezondheid

Term
Wat zijn de kenmerken van het biopsychosociale/ holistische ziektemodel?
Definition

Ziekten ontstaan door een wisselwerking tussen biologische, psychologische en sociale factoren

Individuen hebben tot zekere hoogte invloed op het krijgen van een ziekte

Behandeling van het lichaam is niet genoeg, patiënten moeten ook hun gedrag veranderen

De verantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de patiënt en de arts

Het is goed gedragingen af of aan te raden als mensen nog gezond zijn

Term
Wanneer werd het eerste antibioticum ontdekt?
Definition

Penicilline

 

1928

 

Alexander Fleming

Term
Wat is gezondheidspsychologie?
Definition
Dit is een vorm van toegepaste psychologie waarbij psychologische theorieën en kennis aangewend worden ter bevordering van de gezondheid en het gezondheidsgedrag
Term
Wat is een attributie?
Definition
De wijze waarop mensen het gedrag van zichzelf en van anderen verklaren in termen van oorzaak en gevolg en hoe dit van invloed is op motivatie en begrijpen
Term
Welke vragenlijsten worden gebruikt om het effect van een  behandeling te meten?
Definition
Vragenlijsten over de levenskwaliteit
Term
Op welke drie punten worden vragenlijsten over de levenskwaliteit gecontroleerd?
Definition

Betrouwbaarheid

 

Validiteit

 

Gevoeligheid

Term
Wat is de betrouwbaarheid bij vragenlijsten over de levenskwaliteit?
Definition
Blijft het antwoordpatroon hetzelfde bij verschillende meetbeurten
Term
Wat is validiteit bij vragenlijsten over de levenskwaliteit?
Definition

In hoeverre is de score een werkelijke indicatie voor de levenskwaliteit ten gevolge van de aandoening

 

Moet ziektespecifiek zijn

Term
Wat is de gevoeligheid bij vragenlijsten over de levenskwaliteit
Definition
Hoe groot moet de toe of afname in levenskwaliteit zijn voordat deze tot uiting komt in de testscores
Term
Wat zijn prospectieve studies?
Definition
Hier gaat men uit van twee groepen die longitudinaal gevolgd worden over een bepaalde periode
Term
Wat is positieve psychologie?
Definition

Seligman, Csikszentmihalyi

 

Dit is de studie van de condities en de processen die bijdragen tot het bloeien of optimaal functioneren van mensen en groepen

Term
Wat is het subjectieve welzijn?
Definition

Deze verwijst naar een brede waaier van reacties die mensen ervaren in verband met zichzelf, hun sociale relaties en hun werk

 

Deze waaier omvat cognities, positief en negatief affect

Term
Wat is het positieve affect?
Definition
Het geheel aan positieve emoties en gemoedstoestanden die een persoon heeft
Term
Wat is het negatieve affect?
Definition
Dit is het geheel aan negatieve emoties en gemoedstoestanden die een persoon ervaart
Term
Wat hebben mensen met aangeleerd optimisme geleerd?
Definition

1. een onaangename ervaring toe te schrijven aan een specifieke oorzaak vs een algemeen probleem

 

2. Een probleem te wijten aan een externe oorzaak vs een interne omstandigheid

 

3. Om oorzaken van leed te zien als veranderlijk en tijdelijk

Term
Wat is het basaal metabolisme?
Definition
Het aantal calorieën wat in rusttoestand verbrand wordt
Term
Wat zijn de attributies die een patiënt kan maken over zijn ziekte en behandeling?
Definition

Intern vs extern

 

Globaal vs specifiek

 

Stabiel vs veranderlijk

 

Controleerbaar vs oncontroleerbaar

Term
Wat zijn retrospectieve studies?
Definition
Deze gaan uit van ziekenhuisgegevens of sterftecijfers en verzamelen aanvullende data over de vroegere sociale relaties van mensen die ziek geworden zijn of gestorven zijn
Term
Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen als het gaat over omgaan met stress?
Definition

Mannen hebben eerder een fight or flight reactie

 

Vrouwen hebben eerder een tend and befriend reactie

Supporting users have an ad free experience!