Shared Flashcard Set

Details

H15. Therapieën
Biologisch, psychologisch, psychoanalyse, humanisme, gedrags, cognitieve,huwelijks en gezins therapie. Doeltreffendheid.
89
Psychology
Graduate
10/22/2013

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wie was Philippe Pinel?
Definition
Werd tijdens de franse revolutie hoofd van een bekende Parijsse instelling voor geestesgestoorden. In de geest van de revolutie voerde hij daar vanaf 1793 een humane behandeling in voor patiënten
Term
In welke twee grote groepen kan behandeling worden onderverdeeld?
Definition

Biologische behandelingen

 

Psychotherapeutische behandelingen

Term
Wat doet geneesmiddelentherapie?
Definition
Bij geneesmiddelentherapie worden chemische stoffen gebruikt om gedrag, emoties en cognities in gunstige zin te beïnvloeden
Term
Hoe werkt psychofarmaca?
Definition
Door in te grijpen op de chemische component van de neuronale activiteit
Term
Geneesmiddelen kunnen het effect van een neurotransmitter verhogen door:
Definition

1. Aanmaak neurotransmitter verhogen

 

2. Heropname van de neurotransmitter uit de synaptische spleet verhinderen

 

3. Ontvangende cel gevoeliger maken voor de neurotransmitter

Term
Een geneesmiddel kan het effect van een neurotransmitter verlagen door:
Definition

1. De aanmaak te belemmeren

 

2. De heropname (reuptake) te bevorderen

 

3. Receptoren in de ontvangende neuron te blokkeren

Term
Wat doen angstdempende geneesmiddelen?
Definition
Deze onderdrukken de activiteit van het centrale zenuwstelsel en hebben daardoor een kalmerend effect
Term
Welke vier groepen angstdempende geneesmiddelen zijn er?
Definition

1. Barbituraten

 

2. Benzodiazepinen

 

3. Bèta blokkers (propanolol)

 

4. Antidepressiva

Term
Welke drie types antidepressiva zijn er?
Definition

Selectieve serotonine heropname inhibitoren

 

Tricyclische verbindingen

 

Monoamine oxidase inhibitoren MAOI

Term
Waar danken tricyclische verbindingen hun effect aan?
Definition
Ze remmen de heropname van zowel serotonine als noradrenaline
Term
Hoe wordt de nieuwe antipsychotica genoemd?
Definition

Atypische antipsychotica

Deze werken in op dopamine, serotonine en noradrenaline

 

Clozapine Risperidal en Zyprexa

Term
Wat is TMS?
Definition

Transcraniale magnetische stimulatie

 

Herhaalde stimulatie van de linkse frontale lob lijkt effect te hebben bij depressie

 

Deze is wel kleiner dan bij ECT

Term
Wat is psychochirurgie?
Definition
Bij psychochirurgie gebruikt men een chirurgische ingreep om cognitieve en emotionele stoornissen te behandelen
Term
Waarvoor wordt lichttherapie gebruikt?
Definition

Mensen met een seizoensgebonden stemmingsstoornis worden geholpen door een lichttherapie- kuur waarbij de persoon 's ochtends wordt blootgesteld aan fel kunstlicht

 

Dit onderdrukt de productie van melatonine

Term
Wat is psychomotore therapie?
Definition
Een behandelingsvorm waarbij bewegings activiteiten geïntergreerd worden binnen een psychotherapie
Term
Wat is een placebo effect?
Definition
Dit is een psychologische of fysiologische respons op een substantie of procedure die geen farmacologische of therapeutische componenten bevat
Term
Hoe kan men het placebo effect onderzoeken?
Definition
Door gebruik te maken van een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie
Term
Wat is placebogecontroleerd?
Definition

Er moeten twee condities bestaan in de studie

 

1. Experimentele conditie

 

2. Placeboconditie

Term
Wat is een gerandomiseerde studie?
Definition
Patiënten moeten op toeval over de twee condities verdeeld worden
Term
Wat is een dubbelblinde studie?
Definition
De patiënten en artsen mogen niet weten in welke conditie de proefpersoon terecht komt
Term
Wat is therapie effect-grootte?
Definition

Voor en na de studie wordt een gestandardiseerde vragenlijst afgenomen over hoe men zich voelt

 

De mate van verandering wordt uitgedrukt in de therapie effect-grootte

Term
Wanneer noemt men een therapie bruikbaar?
Definition
Bij een effect-grootte groter dan +0,5
Term
Wanneer noemt men een therapie effectief?
Definition
Bij een effect-grootte van +1,0
Term
Wat is de effectiviteit van anti-depressiva?
Definition
Als het effect van de placebo conditie afgetrokken wordt van het effect van de experimentele condite dan wordt de maat +0,4
Term
Welke reactie lokt een placebo conditie uit?
Definition
Deze blijkt in de hersenen een vergelijkbare activiteit uit te lokken als een werkzame stof, namelijk een grotere afscheiding van endorfine en dopamine
Term
Welke interpretatie hoort bij een effect-grootte van +0,5?
Definition

70% van de patiënten voelt zich iets beter

 

30% voelt zich iets slechter

 

Slechts enkele patiënten voelen een duidelijke verbetering

Term
Welke interpretatie hoort bij een effect-grootte van +1,0?
Definition

84% van de patiënten voelt zich iets beter

 

16% voelt zich iets slechter

 

De helft van de patiënten begint een duidelijke verbetering te voelen

Term
Welke interpretatie hoort bij een effect-grootte van +2,0?
Definition

98% van de patiënten voelt zich beter

 

2% voelt zich slechter

De meeste mensen die zich beter voelen ervaren een duidelijk verschil

Een behoorlijk percentage is symptoomvrij

Term
Welke kenmerken komen bij alle psychotherapievormen voor?
Definition

1. Praten helpt

 

2. Verandering kost tijd

 

3. Therapeut heeft vertrouwen in de goede afloop

 

4. Therapeut geeft advies welke op basis van onderzoek en eigen ervaring in het algemeen werkt

Term
Wat is de Tarasoff-beslissing?
Definition
Deze gerechtelijke beslissing stelt dat therapeuten mogelijke slachtoffers van hun patiënten moeten waarschuwen wanneer deze in gevaar zijn, zelfs als de therapeut hiervoor het vertrouwen van de patiënt moet schenden
Term
Wat is het risico dat een patiënt met een depressieve stoornis of schizofrenie door suïcide sterft?
Definition
Dit wordt geschat op 5%
Term

Wat is de signaaldetectie theorie?

 

Tanner & Swets

Definition
Hier wordt een interessante stimulus (signaal) onderscheiden van oninteressante stimuli (ruis) gebaseerd op detectiemechanismen waarin sensitiviteit en criterium signaaldetectie kunnen beïnvloeden
Term
Welke vier situaties kunnen ontstaan bij signaaldetectie?
Definition

 Hit

 

Miss

 

False alarm

 

Correct rejection

 

Term
Wat is de gevoeligheid van signaaldetectie?
Definition
Dit geeft het onderscheidingsvermogen aan tussen signaal en ruis
Term
Wat is het criterium bij signaaldetectie?
Definition
De berekening tussen kosten en baten
Term
Welke twee criteriums zijn er?
Definition

Liberaal criterium (radioloog)

 

Conservatief criterium (flitspaal)

Term
Wat zijn volgens Freud mentale stoornissen?
Definition

Mentale stoornissen zijn het gevolg van een onbewust conflict in het ES

 

Tot stand gekomen tijdens de psychoseksuele ontwikkeling

 

Heeft geleid tot een fixatie of een regressie in een van de stadia

Term
Hoe komt volgens Freud een onbewust conflict tot uiting?
Definition

Het onbewuste conflict geeft energie af welke een uitweg zoekt

 

Deze komt onder een vermomming tot uiting maar kan door de therapeut geïnterpreteerd worden

Term
Waar is de ontspanning van de patiënt voor nodig in psychoanalytische therapie?
Definition
De ontspanning is nodig om het ICH minder alert te maken, zodat flarden van het onbewuste naar boven kunnen komen
Term
Wat is de plek van de therapeut in de klassieke psychoanalyse?
Definition
Freud liet zijn patiënten op een sofa liggen in een half verduisterde kamer en hij zat achter hen, buiten hun zicht
Term
Wat is vrije associatie bij de klassieke psychoanalyse?
Definition

Als de patiënt ongeremd praat wordt de kans groter dan elementen van het onopgeloste conflict in het ES naar boven komen

 

Aan patiënten werd gevraagd om alles te vertellen wat in hen op kwam

Term
Wat is een projectieve techniek bij vrije associatie?
Definition

Hier geeft de therapeut een startwoord waarop de patiënt begint te associëren

 

De patiënt projecteert dan zijn eigen preoccupaties op de ambigue stimulus

Term
Wat is volgens Freud een afweermechanisme?
Definition

Het ICH gebruikt afweermechanismen om zichzelf te vrijwaren van de angstaanjagende gedachten uit het ES

 

Deze mechanismen komen uit het onbewuste deel van het ICH

Term
Welke afweermechanismen bestaan er volgens Freud?
Definition

Gezonde: verplaatsing en sublimatie

 

Ongezonde: ontkenning en projectie

 

Term
Wat is verplaatsing volgens freud?
Definition

Hier wordt een onaanvaardbare impuls op een veilige manier tot uiting gebracht

 

vb. frustratie afreageren op partner

Term
Wat is sublimatie?
Definition
Hier wordt de gefrustreerde seksuele energie in andere creatieve activiteiten omgezet
Term
Wat is volgens Freud ontkenning?
Definition
Dit is het niet aanvaarden van een negatieve impuls
Term
Wat is volgens Freud projectie?
Definition
Dit is het toeschrijven van een eigen impuls aan iemand anders
Term
Wat is volgens Freud een neurose?
Definition
Een ongezonde afweer waarbij de patiënt nog wel contact houdt met de werkelijkheid
Term
Wat is volgens Freud een psychose?
Definition
Een ongezonde afweer waarbij de patiënt het contact met de realtiteit verliest en regresseert naar een vorig ontwikkelingsstadium zonder volwassen gedrag en verantwoordelijkheid
Term
Wat is volgens Freud weerstand?
Definition

Bij het bewust maken van een onbewust conflict wordt aanvankelijk angst opgeroepen

 

De patiënt zal hierom weerstand vertonen tegen pogingen van de therapeut om het conflict te duiden

Term
Wat is volgens Freud overdracht?
Definition
Overdracht verwijst naar het feit dat huidige en vroegere emoties ten opzichte van de moeder, de vader en andere belangrijke personen overgedragen worden op de therapeut
Term
Wat is het doel van psychoanalyse?
Definition

Om te komen tot catharsis

 

Het wegvallen van spanning en angsten nadat men zich bewust is geworden van onderdrukte ideeën, wensen, verlangens en herinneringen

Term
Wat is IPT?
Definition

Interpersoonlijke psychotherapie

 

Deze therapie legt de focus op het patroon van relaties wat de patiënt heeft met belangrijke anderen

 

Kortdurend, gebruikt bij depressie

 

Onderdeel van de moderne psychoanalyse

Term

Wat zijn de kenmerken van cliënt gerichte therapie?

 

Rogers

Definition

1. De cliënt staat centraal

 

2. Het probleem betreft een bewuste, subjectieve ervaring

 

3. Klemtoon ligt op moeilijkheden in het hier en nu

 

4. Het gedrag van mensen wordt bepaald door een aangeboren behoefte om te groeien

Term
Welke drie kwaliteiten zijn volgens Rogers nodig voor een goede therapeutische relatie?
Definition

Aanvaarding

 

Empathie

 

Authenticiteit

Term
Wat is volgens Rogers therapeutische empathie?
Definition
Het meevoelen met wat een cliënt meemaakt manifesteert zich doordat de therapeut de emotionele inhoud van wat de cliënt zegt, opnieuw naar de cliënt toe reflecteerd
Term
Wat is volgens Rogers therapeutische onvoorwaardelijke positieve aanvaarding?
Definition
Dat de therapeut de aanvaarding van de cliënt als persoon onafhankelijk maakt van wat de cliënt op dat moment zegt of in het verleden heeft gedaan
Term
Wat is volgens Rogers therapeutische authenticiteit?
Definition
Dat er bij de therapeut overeenkomst bestaat tussen wat hij voelt en wat hij tegen de patiënt zegt, of hoe hij zich gedraagt
Term
Wat is focustherapie?
Definition

Gendlin

Er zit veel impliciete, emotionele kennis in ons lichaam

Door op de lichamelijke reacties te focussen kan men leren wat goed voor hem is of niet

 

Hoort bij de moderne cliënt gerichte therapie

Term
Wat is positieve psychologie?
Definition

Seligman, Gsisentmihalyi

Gaat over:

1. Positieve ervaringen

 

2. Positieve eigenschappen

 

3. Positieve instituties

Term
Wat is gedragstherapie?
Definition

(Eysenck, Skinner)

Is een vorm van psychotherapie op basis van de leertherorie die het gedrag van cliënten wil veranderen door verkeerde gedragingen af te leren en te vervangen door beter aangepaste reacties

Term
Wat is de leertheorie?
Definition

Dit is een psychologische theorie over de wijze waarop mensen associaties leggen tussen bepaalde stimuli

 

Is nauw verbonden met het behaviorisme

Term
Wat is een functionele analyse bij gedragstherapie?
Definition
Dit is het problematische gedrag van de patiënt in kaart brengen door na te gaan welke stimulus welke respons uitlokt in welke situatie
Term
Wat is systematische desensitisatie?
Definition

Therapie die vooral wordt aangewend bij angststoornissen

 

Hier leert een persoon een positieve respons te geven bij een stimulus die angst op roept

 

Hierdoor vindt tegenconditionering plaats

 

(klassieke conditionering)

Term
Wat is flooding?
Definition

Een therapie waarbij de patiënt geconfronteerd wordt met een voor hem beangstigende situatie en waarbij hij ervaart dat de angst niet in verhouding staat tot de daadwerkelijke gevolgen

 

(klassieke conditionering)

Term
Wat is implosietherapie
Definition

Bij deze variant van flooding wordt de angstaanjagende stimulus niet werkelijk ervaren maar in de verbeelding opgeroepen

 

 

(klassieke conditionering)

Term
Wat is exposure in vivo?
Definition
Patiënten confronteren met hun angstsituaties in de werkelijke wereld
Term
Wat is exposure in vitro?
Definition
Dit is patiënten confronteren met hun angstsituaties door ze de gevreesde situatie herhaaldelijk in te laten beelden
Term
Wat is aversietherapie?
Definition

Hier worden de niet gepaste positieve emoties tegengeconditioneerd door de stimulus te koppelen aan negatieve gevoelens als misselijkheid, angst, pijn en walging

 vb. Antabus 

 

(klassieke conditionering)

Term
Wat is een token economy systeem?
Definition

De patiënt krijgt punten (tokens) voor goed gedrag

Deze punten kunnen worden ingeruilde voor privileges en hebbedingen

Kan structuur bieden en een gevoel van verwezelijking geven

 

 

(operante conditionering)

Term
Wat is modeling?
Definition

Cliënten gedragingen aanleren door ze voor te doen

 

Wordt gebruikt bij flooding

 

 

 

(observerend leren)

Term
Wat doen cognitieve therapieën?
Definition
Deze concentreren zich op het ter discussie stellen en vervangen van slecht aangepaste overtuigingen
Term
Wat is RET?
Definition

Rationeel emotieve therapie

Ellis 1950+

 

Mensen hebben onrealistische en perfectionistische overtuigingen waar zij last van hebben

RET stelt deze ter discussie

 

Gaat aan de hand van het abc van de emoties

Term
Wat is het abc van de emoties bij RET?
Definition

Activating event

 

Beliefs

 

Consequences

 

Dispute

 

Effect

Term
Wat is de rol van de therapeut bij RET?
Definition

De therapeut helpt de cliënt om irrationele overtuigingen te identificeren en rationele alternatieven te genereren

 

De therapeut wordt hier "de goede leraar"

Term
Waar gaat de cognitieve therapie van Beck vanuit?
Definition
Mensen hebben ziekmakende cognitieve schema's die door stressfactoren dominant kunnen worden
Term
Welke twee types van mensen zijn volgens Beck extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van een depressie?
Definition

1. Sociaal afhankelijke type

 

2. Prestatie gerichte type, welke ook heel kritisch is naar zichzelf

Term
Wat zijn nog vijf cognitieve technieken waarbij mensen hun overtuigingen en interpretaties leren veranderen?
Definition

1. Stop zeggen

 

2. Rationele herstructurering (bv. bij catestrofaal denken, mensen om leren gaan met tegenslag)

 

3. Positief denken

 

4. Probleemoplossingsvaardigheden verbeteren

 

5. Attributie verandering

Term
Wat is primaire preventie?
Definition

Heeft als doel de aandoening te voorkomen door de oorzaken weg te nemen

 

vb. drugsmisbruik, suïcide, huiselijk geweld

Term
Wat is secundaire preventie?
Definition
Deze heeft als doel de getroffenen in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te helpen zodat men erger kan voorkomen
Term
Wat is tertiaire preventie?
Definition
Deze gaat om het zelfredzaam maken en houden van mensen bij wie een chronische aandoening vastgesteld is
Term
Wat zijn bonafide therapieën?
Definition

Dit zijn therapieën waarvan een grote groep in de psychotherapeutische gemeenschap gelooft dat ze heilzaam zijn

 gebaseerd zijn op een coherente psychologische theorie

 

 wetenschappelijke basis

 

officieel opgeleide therapeuten

Term
Wat is YAVIS?
Definition

Young

Attractive

Verbal

Intelligent

Social

Bij deze patiënten valt de meeste psychotherapeutische genezing te verwachten

Term
Waar staat een therapie effectgrootte van +3,0 voor?
Definition
Hier zijn bijna alle patiënten symptoomvrij
Term
Welke evolutie heeft de cliënt gerichte behandeling meegemaakt naar de moderne versie?
Definition

Van niet directief naar belevingsgericht of experimenteel

 

De therapeut mag nu een sturende rol aannemen

Term
Wat doet gedragstherapie?
Definition

Deze confronteerd cliënten met de gevreesde stimulus en belet hen ontsnappingsgedrag te veronen

 

exposure and response prevention

Term
Welk onderscheid wordt er binnen de gedragstherapie gemaakt?
Definition

Therapie op basis van:

 

Klassieke conditionering

 

Operante conditionering

 

Observerend leren

Term
Welke gedragstherapeutische technieken zijn er op basis van klassieke conditionering?
Definition

Systematische desentisisatie

 

Flooding

 

Implosie

 

Aversie

Supporting users have an ad free experience!