Shared Flashcard Set

Details

H12 - Verslavingen
Klinische psychologie II
90
Psychology
Graduate
06/25/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wanneer geldt de term 'verslaving'?
Definition
Verslaving geldt ook als er geen sprake is van psychoactieve stoffen, zoals internet, seks etc.
Term
Hoe wordt verslaving momenteel beschouwd?
Definition
Verslaving wordt steeds vaker beschouwd als een chronische, recidiverende hersenaandoening.
Term
Welk soort theorieën werken het beste bij verslaving?
Definition
Met name gedragstherapeutische theorieën kunnen effectief.
Term
Wat zijn psychoactieve stoffen?
Definition
stoffen die veranderingen teweegbrengen in het psychisch functioneren.
Term
Welke soorten psychoactieve stoffen zijn er? (3 punten)
Definition
1. Alcohol 2. Drugs 3. Benzodiazepinen
Term
Wat is alcohol?
Definition
Psychoactieve stof in de vorm van ethanol.
Term
Waar heeft langdurig alcohol gebruik effect op? (5 punten)
Definition
1. Lever 2. Hart en bloedvaten 3. Slokdarm 4. Maag en darmen 5. Zenuwstelsel
Term
Waarin zijn illegale drugs in onder te verdelen? (2 punten)
Definition
1. Softdrugs 2. Harddrugs
Term
Waar is de indeling van drugs op gebaseerd?
Definition
De indeling van drugs is gebaseerd op het risico dat het gebruik van de stof met zich meebrengt.
Term
Welke lijsten zijn er in de opiumwet opgenomen met illegale middelen? (2 punten)
Definition
1. Onaanvaardbaar risico 2. Aanvaardbaar risico
Term
Waarvoor worden benzodiazepinen voorgeschreven? (3 punten)
Definition
1. Slaapmiddel 2. Angstverdrijver 3. Spierverslapper
Term
Wat voor een soort werking hebben benzodiazepinen?
Definition
Benzodiazepinen hebben een sederende en verdovende werking, doordat zij de werking van GABA versterken.
Term
Hoe worden benzodiazepinen ingedeeld?
Definition
Benzodiazepinen worden ingedeeld op basis van de halfwaardetijd.
Term
Hoe lang mogen benzodiazepinen officieel achtereenvolgend worden voorgeschreven?
Definition
Officieel mogen benzodiazepinen niet meer dan vier weken achtereen worden voorgeschreven.
Term
Hoeveel procent van de benzodiazepinen gebruikers is verslaafd?
Definition
40 tot 80%.
Term
Wat zijn de aandachtspunten bij diagnostiek van verslavingen? (3 punten)
Definition
1. De aard, ernst van de afhankelijkheid 2. Mate waarin de gebruiker gemotiveerd is 3. Aanwezigheid van comorbide stoornissen
Term
Welke soorten afhankelijkheid zijn er? (2 punten)
Definition
1. Lichamelijke afhankelijkheid 2. Psychisch afhankelijkheid
Term
Wat is lichamelijke afhankelijkheid?
Definition
Steeds meer nodig van de stof.
Term
Wat is psychisch afhankelijkheid?
Definition
Leereffect en gebruikersgedrag.
Term
Wat is problematisch gebruik?
Definition
Als het gebruik voor negatieve consequenties heeft.
Term
Wat zijn de stages of change van prochaska? (6 punten)
Definition
1. Precontemplatie 2. Contemplatie 3. Beslissen 4. Actie 5. Consolidatie 6. terugval
Term
Wat is precontemplatie?
Definition
Onbewust en geen aanleiding om het gedrag aan te passen.
Term
Wat is contemplatie?
Definition
Overwegen om te veranderen.
Term
Wat is consolidatie?
Definition
Loskomen van het oude gedrag.
Term
Welke vragenlijst kan gebruikt worden om te bepalen in welke fase een cliënt zit?
Definition
Readiness to Change Questionnaire.
Term
Wat zijn uppers?
Definition
Stimulerende middelen.
Term
Wat zijn downers?
Definition
Versuffende middelen.
Term
Wat houdt diagnostiek in de eerste lijn bij alcoholproblematiek in? (3 punten)
Definition
1. Screening 2. Bespreekbaar maken 3. Diagnostiek
Term
Wat gebeurd er bij vermoedens van alcohol misbruik of afhankelijkheid?
Definition
De cliënt wordt doorverwezen naar de tweede lijn.
Term
Wat meet de Addiction Severity Index (ASI)? (7 punten)
Definition
1. Gezondheid 2. Arbeid 3. Opleiding/inkomen 4. Alcoholgebruik 5. Drugsgebruik 6. Contact met justitie en politie, familie en sociale relaties 7. Psychische klachten
Term
Waar staat MATE voor?
Definition
Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie.
Term
Wat meet MATE? (4 punten)
Definition
1. Behandelgeschiedenis 2. Verslavingsernst 3. Sociale integratie 4. Psychiatrische comorbiditeit
Term
Wat is de Doorlichting Voorlichting Alcoholgebruik (DVA)?
Definition
Een protocol van twee zittingen waarbij er informatie wordt verzameld in de eerste zitting en die wordt teruggekoppeld in de tweede zitting dmv het motiverende interview.
Term
Waarin zijn gebruikers van opiaten in te delen? (3 punten)
Definition
1. Medische gebruikers 2. Straatgebruikers 3. Gebruikers van methadon
Term
Hoe kan je gebruik van opiaten herkennen? (5 punten)
Definition
1. Infecties 2. Nauwe pupillen 3. Naaldlittekens 4. Hoge medische consumptie 5. Aandringen op het voorschrijven van psychofarmaca
Term
Voor wat voor een probleem is ASI ook geschikt naast alcohol misbruik?
Definition
Ook voor drugsgebruikers is de ASI een geschikt instrument.
Term
Benzodiazepine Dependence self-report questionnaire is een instrument waarmee benzodiazepine gebruik in kaart gebracht kan worden, er wordt gekeken naar? (4 punten)
Definition
1. Problematisch gebruik 2. Preoccupatie met gebruik 3. Gebrekkige therapietrouw 4. Ontwenningsverschijnselen
Term
Bij welke groepen komt een benzodiazepinen verslaving heeft meest voor? (2 punten)
Definition
1. Vrouwen 2. Ouderen
Term
Treedt er bij alcohol en drugs een spontaan herstel op?
Definition
Ja.
Term
Welke modellen worden in de hulpverlening bij alcohol en drugs problematiek gebruikt? (3 punten)
Definition
1. Morele model 2. Ziektemodel 3. Sociale leermodel
Term
Wat is het morele model?
Definition
Overmatig gebruik moreel veroordeelt en afkeurt.
Term
Wat is het ziektemodel?
Definition
Verslaving is een lichamelijk afwijking.
Term
Wat is het sociale leermodel?
Definition
Verslaving is een geleerde gewoonte die je ook weer kan afleren.
Term
Wat is de belangrijkste methode om de motivatie te veranderen?
Definition
De motiverende gespreksvoering.
Term
Wat is de motiverende gespreksvoering? (3 punten)
Definition
1. Onvoorwaardelijke acceptatie 2. Constructieve (zelf)confrontatie 3. Met overtuiging presenteren van informatie
Term
Wat zijn de belangrijkste gesprekstechnieken bij constructieve (zelf)confrontatie? (5 punten)
Definition
1. Selectief vragen stellen 2. Reflecties 3. Samenvatting 4. Provoceren 5. Informatie verstrekken
Term
Welke fasen zijn er bij de behandeling van verslavingsproblemen te onderscheiden? (4 punten)
Definition
1. Herkenning 2. Motivering 3. Gedragsverandering 4. Probleemoplossing
Term
Hoe kan de eerstelijnshulpverlenen hulp verlenen bij verslavingsproblematiek?
Definition
1. Minimale interventies 2. Zelfcontroletraining
Term
Waar wordt aandacht aan besteedt bij een minimale interventie?
Definition
1. Motivering van de cliënt 2. Doel van de interventie
Term
Uit hoeveel zittingen bestaat een minimale interventie?
Definition
2.
Term
Uit hoeveel zittingen bestaat een zelfcontroletraining?
Definition
3-8.
Term
Waar bestaat zelfcontroletraining uit? (6 punten)
Definition
1. Zelfregistratie 2. Grenzen stellen aan het gebruik 3. Beloningen afspreken 4. Leren herkennen van risicosituaties 5. Veranderen van drinkgewoonten 6. Leren van vaardigheden, zoals nee zeggen
Term
Werkt zelfcontroletraining?
Definition
Kan een groot effect hebben.
Term
Wat zijn de kenmerken van de AA? (3 punten)
Definition
1. Zelfhulpgroep 2. Enige vereiste is willen stoppen 3. Dogmatisch en daarom niet zo groot in Nederland
Term
Wat zijn de kenmerken van het alcoholonthoudingssyndroom? (2 punten)
Definition
1. Hart en slaapritme stoornissen 2. Onthoudingsdelier
Term
In welk gedeelte van de zorg wordt ambulante verslavingszorg gegeven?
Definition
In de tweede lijn wordt ambulante verslavingszorg gegeven.
Term
Waar is klassiek maatschappelijk werk op gericht? (3 punten)
Definition
1. Steun 2. Probleemoplossend 3. Stimulerend
Term
Wat is stepped care?
Definition
Dat er pas overgestapt wordt naar een uitgebreider aanbod als eenvoudiger aanbod niet werkt.
Term
hoe is stepped care opgebouwd? (4 punten)
Definition
1. Minimale interventie 2. Zelfcontroletraining 3. Individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten 4. Counseling, gedragstherapie, inzichtgevende therapie en systeemtherapie
Term
Waar zijn behandelingen in de tweede lijn op gericht? (3 punten)
Definition
1. Genezing (cure) 2. Maatschappelijk herstel (care) 3. Zowel cure en care (CADS)
Term
Wat is harm reduction?
Definition
Voorkomen van ernstigere problemen.
Term
Wat is gedragsgeorienteerde inteverentie?
Definition
Terugvalpreventie.
Term
Wat is een terugval?
Definition
Leermoment met een nieuwe kans op succes en geen onherstelbare mislukking.
Term
Waar bestaat methodiek uit naast zelfcontroletraining? (6 punten)
Definition
1. Risico inventarisatie 2. Motivatie tot verandering 3. Analyseren van perioden van terugval 4. Herkennen van craving 5. Oefenen met imaginaire terugval 6. Cue-exposure
Term
Wat is cue-exposure?
Definition
Blootstelling aan prikkels waardoor de trek afneemt.
Term
Wat is het bekendste middel van de zin in alcohol te onderdrukken?
Definition
Acomprosaat (Camparal).
Term
Wat zijn de stappen in de derde lijnszorg? (2 punten)
Definition
1. Detoxificatie en diagnostiekfase 2. Vervolgbehandeling
Term
Wat houdt de detoxificatie en diagnostiekfase in?
Definition
ontwenningsyndromen en somatische problemen oppakken
Term
Wat houdt de vervolgbehandeling in?
Definition
kort (<4 maanden) of lang (soms langer dan 12 maanden)
Term
Voor wie is een korte vervolg behandeling?
Definition
Een korte vervolg behandeling is voor cliënten waarbij de maatschappelijke, psychische en lichamelijke functies nog niet zijn aangetast.
Term
Voor wie is een lang vervolg programma?
Definition
Een lang vervolg programma is groepsgericht en stapsgewijs krijgt de cliënt meer verantwoordelijkheden.
Term
Is het percentage uitvallers hoog of laag bij verslavingszorg?
Definition
Hoog.
Term
Welke eigenschappen komen veel voor bij problematische gebruikers? (8 punten)
Definition
1. Liegen 2. Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel 3. Manipulatief gedrag 4. Theathraal gedrag 5. Onjuiste waarneming 6. Inadequate tijdsbeleving 7. Egocentriciteit 8. Superioriteitsgevoelens
Term
Welke persoonlijkheidsstoornissen worden vaak met middelgebruik in verband gebracht? (3 punten)
Definition
1. Antisociale 2. Narcistische 3. Theatrale
Term
Waar is een onderscheid tussen bij de behandeling van drugs? (2 punten)
Definition
1. Detoxificatie 2. Verdergaande behandeling van verslaving en overige problemen
Term
Stoppen met opiaten gaat gepaard met het onthoudingssyndroom, wat houdt dit in? (7 punten)
Definition
1. Lichamelijk ongemak 2. Veelvuldig geeuwen 3. Onrust 4. Zweten 5. Slaapstoornissen 6. Verminderde eetlust 7. Irritatie
Term
Op de tweede en derde dag voelt de patient zich erg ziek door het onthoudingssyndroom, waar merk je dat aan? (4 punten)
Definition
1. Koude rillingen 2. Spasmen 3. Buikpijn 4. Maag en darmklachten
Term
Wanneer verdwijnen die heftige onthoudingsklachten?
Definition
De klachten van dag twee en drie verdwijnen met een week weer.
Term
Wat houdt een behandeling met methadon in?
Definition
Afkicken maar zonder onthoudingsverschijnselen
Term
Wat zijn de kenmerken van gratis heroineverstrekkingsprogramma’s? (3 punten)
Definition
1. Straatheroïne en criminaliteit terugdringen 2. Alleen gebruikers die nooit abstinentie zullen bereiken 3. Alleen als andere methoden falen
Term
Werken gratis herione verstrekkingsprogramma's?
Definition
Ja.
Term
Wat krijgen drugsverslaafden die willen afkicken? (3 punten)
Definition
1. Individuele counseling 2. Zelfcontroletraining 3. Partner en gezinstherapie
Term
Wat houdt intramurale behandeling voor drugsverslaving in?
Definition
Voor cliënten met gecombineerde problematiek en bestaat uit detoxificatie en korte of lange opname.
Term
Wat is de TG?
Definition
Drugsvrije commune.
Term
Wat zijn de pijlers van TG? (3 punten)
Definition
1. Hiërarchische sociale orgnaisatie 2. Encounter en andere therapiegroepen 3. Evaluaties (40% is na een jaar drugsvrij)
Term
Waarom stuit het terugdringen van benzodiazepinen op weerstand bij artsen?
Definition
Omdat deze dit interpreteert als falen van het voorschrijfbeleid.
Term
Er bestaat een artsvriendelijke afbouw programma voor benzodiazepinen, welke?
Definition
Na dosisreductie.
Term
Wat houdt na dosisreductie in?
Definition
Bij de na dosisreductie wordt er geïnformeerd over onthoudingsverschijnselen en ontspanningsoefeningen, er kan zowel cold-tuckey gestopt worden als het afbouwen, dat laatste wordt aangeraden ivm de heftigheid van de onthoudingsverschijnselen.
Term
Welke behandelingen zijn niet effectief tegen verslaving, maar worden wel veel in de praktijk ingezet? (6 punten)
Definition
1. Angstdempende psychofarmaca 2. Inzichtgevende psychotherapie 3. Ontspanningsoefeningen 4. Educatieve films/lezingen 5. Verblijf in therapeutisch milieu zonder alcohol gerelateerde interventies 6. Cue exposure therapie voor uitdoving van craving
Term
Welke interventies lijken wel te helpen bij verslaving? (5 punten)
Definition
1. Acamprosaat 2. Cogntiieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering 3. Zelfcontroletraining 4. Socialevaardigheidstraining 5. Minimale interventies
Supporting users have an ad free experience!