Shared Flashcard Set

Details

H1
Psychodiagnostiek
55
Psychology
Graduate
12/18/2015

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
Wat voor een hulpvraag analyseert de diagnosticus?
Definition
De diagnosticus analyseert zowel de hulpvraag van de cliënt als de aanvraag van de verwijzer.
Term
Wat vormt de basis voor het onderzoek van de diagnosticus?
Definition
De vragen van verwijzer en cliënt vormen de basis , maar de diagnosticus kan zelf ook vragen toevoegen.
Term
Wat zijn de handelingen van het onderbouwen van een theorie? (5 punten)
Definition
1. voorlopige theorie omzetten in hypothesen 2. specifiek onderzoeksinstrumentarium kiezen 3. voorspelling doen over de resultaten 4. afname van instrumenten 5. aanvaarden of verwerpen van hypothesen
Term
Welke soorten basisvragen zijn er? (5 punten)
Definition
1. onderkenning 2. verklaring 3. predictie 4. indicatie 5. evaluatie
Term
Wat wordt bevraagd bij onderkenning?
Definition
Wat is het probleem?
Term
Wat wordt bevraagd bij verklaring?
Definition
Waarom is het probleem er?
Term
Wat wordt bevraagd bij predictie?
Definition
Hoe gaat het probleem zich ontwikkelen?
Term
Wat wordt bevraagd bij indicatie?
Definition
Hoe kan het probleem verholpen worden?
Term
Wat wordt bevraagd bij evaluatie?
Definition
Is het probleem afdoende opgelost?
Term
Waaruit bestaat het diagnostisch proces? (12 punten)
Definition
1. Aanmelding 2. aanvraag, aanvraaganalyse, dossierstudie 3. hulpvraag, hulpvraaganalyse, exploratie van problemen 4. reflectie van de diagnosticus 5. diagnostisch scenario (indelen van grondvragen en formuleren van theorie) 6. hypothesen kiezen 7. keuze instrumentarium 8. toetsbare voorspellingen 9. afname en verwerking 10. argumentatie 11. integratie 12. rapportering
Term
Waar bestaat de onderkenning uit? (3 punten)
Definition
1. inventarisatie en beschrijving 2. ordening en categorisatie 3. inschatting van ernst
Term
Wat onderscheiden Van Yperen en Hirs? (2 punten)
Definition
1. classificatie  (vergelijking met norm) 2. diagnostische formulering (intra-individuele vergelijking)
Term
Wat is het principe achter classificatie?
Definition
Classificatie werkt volgens het alles of niets principe.
Term
Waar heeft een diagnostische formulering oog voor?
Definition
Diagnostische formulering heeft oog voor het unieke klinische beeld.
Term
Wat is een voorbeeld van een middel om mee te classificeren?
Definition
Voorbeeld van classificeren is DSM.
Term
Wat is een voorbeeld van een diagnostische formulering?
Definition
Voorbeeld van diagnostische formulering is de holistische theorie.
Term
Wat is een nadeel en wat is een voordeel van classificeren?
Definition
Classificatie leidt tot labeling, maar wordt voor duidelijke communicatie tussen professionals.
Term
Wat is het voordeel en wat is het nadeel van een diagnostische formulering?
Definition
Diagnostische formulering doet recht aan de uniciteit van de cliënt, maar empirische ondersteuning ontbreekt vaak.
Term
Waar bestaat een verklaring uit? (3 punten)
Definition
1. (deel)probleem 2. condities die het optreden verklaren 3. de relatie tussen 1 en 2 in termen van omdat of doordat
Term
Waar kunnen verklaringen op worden ingedeeld? (4 punten)
Definition
1. locus (persoon of situatie) 2. aard van controle (intentioneel keuze?) 3. synchrone en diachrone verklaringscondities 4. inducerende of continuerende condities
Term
Welke principes bevat een strategie? (4 punten)
Definition
1. cliënt perspectief wordt geexploreerd en geexpliciteerd 2. diagnosticus verstrekt informatie over werkwijze 3. verwachtingen en voorkeuren van de cliënt worden vergeleken met het aanbod 4. Cliënt kiest een behandeling
Term
Op basis van wat vind evaluatie plaats?
Definition
Evaluatie vindt plaats op basis van het verloop van het therapeutisch proces en de resultaten van de behandeling.
Term
Waar worden naar gekeken bij de evaluatie? (2 punten)
Definition
1. is in de therapie rekening gehouden met de diagnose 2. het proces en behandeling verandering in het leven hebben veroorzaakt
Term
Op welke manieren kan evaluatie? (2 punten)
Definition
1. vaststellen of de klachten afnemen 2. single case design
Term
Wat is de diagnostische cyclus? (5 punten)
Definition
1. observatie  en verzamelen van gegevens 2. inductie, formulering van hypothesen 3. deductie, toetsbare voorspellingen 4. toetsing 5. evaluatie
Term
Waar leidt de analyse van de aanvraag toe? (3 punten)
Definition
1. informatie over de verwijzer 2. kennis over type en inhoud van de aanvraag 3. wat weet de verwijzer al over de cliënt
Term
Wat valt er onder de informatie over de verwijzer? (3 punten)
Definition
1. referentiekader 2. kennis over de relatie tussen verwijzer en diagnosticus 3. feitelijke en eigenlijke verwijzer en bevoegdheden van verwijzer
Term
Wat valt er onder de kennis over type en inhoud van de aanvraag? (3 punten)
Definition
1. open of gesloten vraag 2. setting 3. de vijf basisvragen
Term
Wat valt er onder wat weet de verwijzer al over de cliënt? (2 punten)
Definition
1. informatie over functioneren 2. stemt de cliënt met het onderzoek in
Term
Wat verloopt de analyse van de hulpvraag? (5 punten)
Definition
1. houding van cliënt tegenover het onderzoek 2. inhoud van het probleem bepalen 3. hulpvragen indelen volgens de vijf basisvragen 4. ontstaan en ontwikkelen van de klachten 5. wie kan het beste helpen
Term
Wat volgt er na de aanmelding?
Definition
Na de analyse van de aanmelding volgt een reflectiefase.
Term
Wat doet de diagnosticus in het diagnostisch scenario?
Definition
In het diagnostisch scenario ordent de diagnosticus alle vragen van de aanvrager, cliënt en zichzelf uit de aanmeldingsfase.
Term
Wat gebeurt er in het diagnostisch onderzoek?
Definition
In het diagnostisch onderzoek komt onderkenning voor verklaring en verklaring voor predictie en indicatie.
Term
Waar worden hypothesen op gevormd?
Definition
Hypothesen worden gevormd op grond van het diagnostisch scenario.
Term
Hoe moeten hypothesen worden geformuleerd?
Definition
Hypothesen worden zo geformuleerd dat de relatie tussen de hypothesen duidelijk is.
Term
Wat voor een soort hypothese is het meest informatief?
Definition
Onafhankelijke hypothesen zijn het meest informatief.
Term
Waar gaat een hypothese over een onderkenningsvraag over?
Definition
Hypothese van de onderkenningsvraag gaan over de aanwezigheid van psychopathologie.
Term
Waar gaat een hypothese over een verklaringsvraag over?
Definition
Hypothesen van de verklaringsvraag vereisen een lijst met verklaringsfactoren en hun inducerende of continuerende rol.
Term
Waarop steunen predictieve hypothesen?
Definition
Predictieve hypothesen steunen op empirische kennis over succesvolle predictoren uit verschillende referentiekaders.
Term
Waar zijn hypothesen uit opgebouwd? (6 punten)
Definition
1. onderkenning 2. verklaring 3. predicitie 4. hoe formuleert de cliënt het probleem 5. welke hulp wordt er verwacht 6. wat wil de cliënt bereiken
Term
Wat helpt een onderkenningsvraag te beantwoorden?
Definition
Voor het beantwoorden van de onderkenningsvraag beschikt de diagnosticus over instrumenten, daarnaast helpen observaties, anamnetische informatie en gegevens van informanten.
Term
Waarmee wordt het toetsen van een verklaringsvraag vergeleken?
Definition
Het toetsen van de verklaringsvraag gebeurt in de klinische praktijk minder streng dan in experimenteel onderzoek.
Term
Onderzoeksmiddelen voor de verklaringsvraag zijn instrumenten die zich richten op de verklaringsfactoren; zoals? (6 punten)
Definition
1. Intelligentie 2. Cognitieve vaardigheden 3. Gezinsfunctioneren 4. Situatiekenmerken 5. Temperamenteigenschappen 6. Structurele kenmerken
Term
Waarmee kan een predictievraag beantwoordt worden?
Definition
Een predictievraag kan beantwoordt worden met instrumenten die een substantiële predictieve validiteit bezitten.
Term
Waarmee kan een indicatievraag beantwoordt worden?
Definition
Indicatievragen kunnen beantwoordt worden met een hulpvragenlijst.
Term
Wat moet je doen zodra de onderzoeksmiddelen zijn gekozen?
Definition
Nadat de onderzoeksmiddelen gekozen zijn moet bepaald worden wat de criteria zijn waar tegen getoetst wordt.
Term
Wat voor een informatie levert afname en scoring op?
Definition
Afname en scoring leveren kwalitatieve en kwantitatieve informatie op.
Term
Hoe dienen testuitslagen geinterpreteerd te worden?
Definition
Testuitslagen worden geïnterpreteerd door middel van normtabellen.
Term
Waarom moet je alle informatie uit een test analyseren ook al is dat niet van belang voor je hypothesen?
Definition
Het is belangrijk alle informatie te analyseren die uit een test komt, want soms levert dat nieuwe inzichten op en moeten hypotheses toegevoegd worden.
Term
Wat moet de diagnosticus aan elk instrument geven?
Definition
De diagnosticus moet een gewicht geven aan elk instrument op basis van kwaliteit.
Term
Wat gebeurt er als de resultaten overeenstemmen met de hypothese?
Definition
Als de resulaten overeenstemmen met de hypothese wordt deze niet verworpen.
Term
Wat gebeurt er als de resultaten niet duidelijk een richting aangeven?
Definition
Als de resultaten niet zo duidelijk een bepaalde richting aangeven wordt de hypothese aangehouden.
Term
Wat gebeurt er als de resultaten de hypothese tegenspreken?
Definition
Als de resultaten duidelijk tegenspreken wordt de hypothese verworpen.
Term
Wat te doen met alle informatie uit de onderzoeksinstrumenten?
Definition
Als alle informatie uit de onderzoeksinstrumenten is gehaald maakt de diagnosticus hier een samenvatting van.
Term
Hoe is het verslag van het diagnostisch onderzoek opgebouwd?
Definition
Het verslag bevat de resultaten van het diagnostisch onderzoek opgebouwd volgens de diagnostische cyclus.
Supporting users have an ad free experience!