Shared Flashcard Set

Details

Hälsopromotion
Beteendevetenskap
29
Social Studies
Undergraduate 2
11/29/2014

Additional Social Studies Flashcards

 


 

Cards

Term
Vad innebär hälsopromotion?
Definition
Arbete med hälsofrämjande aktiviteter och insatser i en viss kontext
Term
Förutsättningar för lönsam verksamhet? (3P)
Definition
People Product Profits
Term
Vad kan bristande hälsopromotion leda till för samhället?
Definition
Kostnader relaterade till höga sjuktal
Färre ska försörja fler
Term
Vad kan bristande hälsopromotion ha för effekter för organisationen?
Definition
Kostnader för sjukskrivning
Rubbad kompetensförsörjning(vikarier, kompetensbrist)
Term
Vad kan bristande hälsopromotion ha för effekter för individer i organisationen?
Definition
Fysiskt lidande
Psykiskt lidande
Social isolering
Ekonomisk förlust
Term
Varför är det så bra att satsa på hälsopromotion på nationell nivå?
Definition
Produktiva medborgare
Positiv ekonomisk värdeutveckling
Term
Varför är det så bra att satsa på hälsopromotion? På organisatorisk nivå?
Definition
Tryggad kompetensförsörjning
Effektiv och aktiv personal
Term
Varför är det så bra att satsa på hälsopromotion? För individen i organisationen?
Definition
Möjlighet att uppfylla sin roll i samhället och arbetet
Psykiskt och fysiskt välbefinnande
Term
Hur skiljer Hanson på hälsopromotionens instrumentella värde och dess egenvärde?
Definition
Det instrumentella värdet i hälsopromotion är den nytta, som framför allt samhället och organisationen får av att satsa på hälsofrämjande för att uppnå effektivt och bra arbete.
Det egenvärde hälsopromotion har är det värde individen upplever i och med att hens hälsa är god. Ökat välbefinnande.
Term
Är hälsopromotion en idé, teori eller metod?
Definition
Ja, alla tre
Term
Idén i hälsopromotion är Salutogenes av Aron Antonowski, beskriv den.
Definition
Varför mår människor så bra? Fokus på hälsa, istället för ett patogenes perspektiv (som också behövs i ett samhälle) där man studerar varför människor mår dåligt. Antonowski tyckte att vi borde ha mer fokus på varför människor är friska och försöker främja hälsa! Ett salutogent perspektiv: Varför mår människor så bra? Försöker finna usprunget till hälsa och dess stämningsfaktorer.
Term
På vilka tre olika sätt kan hälsoarbete ske?
Definition
Förebygga sjukdom
Bota sjukdom
Främja hälsa
Term
Teorin KASAM är den teoretiska stommen i hälsopromotionen. Vad skapar/behåller hälsa enligt denna teori?
Definition
Begriplighet
Hanterbarhet
Meningsfullhet
Term
KASAM står för...
Definition
Känsla av sammanhang
Term
Vad kan man göra för att öka begripligheten för medarbetarna?
Definition
Kunskap om (omvärlden, branschen, företagets historia, företagets organisation, arbetsinnehållet, arbetsmiljön, egna rollen, förändringar)
Feedback från (chefen, medarbetarna, kunderna)
Term
Vad kan man göra för att öka hanterbarheten för medarbetarna?
Definition
Resurser och stöd (material och verktyg, människor, tydlig organisation, klara riktlinjer)
Påverkansmöjligheter (arbetstakten, arbetets planering, beslut)
Kompetens (yrkeskunnande, social kompetens, kommunicera)
Ork (fysisk, psykisk, distansering, pauser)
Term
Vad kan man göra för att öka meningsfullheten för medarbetarna?
Definition
Motivation (visioner, mål, rimlig lön, förmåner)
Värderingar (etik och moral, centrala värderingar, rättvis behandling)
Positiva upplevelser (relation till arbetskamrater, relationer till chefer, trevlig miljö, humor, variation i arbetet, trivselaktiviteter, självkänsla)
Term
Hur ser modellen för hur förändring i praktiken ska kunna ske med hälsopromotion?
Definition
1. Fokus på främjande 2. Arenatänkande 3. Delaktighet 4. Process
Term
Praktiskt genomförande av hälsopromotion: 1. Fokus på främjande. Vad avgör om en hälsoinsats är främjande eller ej?
Definition
Studera motivet bakom hälsoinsatsen. Är syftet att förebygga sjukdom i första hand eller att främja hälsa? Salutogenes!
Term
Vad är skillnaden mellan prevention och promotion?
Definition
Prevention: Förebygga
Promotion: Främja
Term
Hur ska man veta vad som ska främjas om man vill göra hälsofrämjande insats?
Definition
Teoribaserad kunskap (tex KASAM)
Expertkunskap (vad säger organisationsexperten)
Kunskap från de involverade
Term
Vem ska ansvara för hälsopromotion på en arbetsplats?
Definition
Den enskilde
Kollektivet (gemensamt)
Organisationen
Ledarna
(svårt utan enskildes vilja. Bäst med samverkan mellan alla)
Term
Praktiskt genomförande av hälsopromotion: 2. Fokus på Arenatänkandet. Vad är den grundläggande tanken?
Definition
En persons hälsotillstånd kan inte bara förklaras med hjälp av individuella faktorer. För att främja en persons hälsa räcker det sällan med insatser på personlig nivå. Istället analyserar vi individens arena, de sammanhang hon agerar inom som påverkar hennes hälsa. Vi kan tex välja att fokusera på arenan arbetsliv.
Term
Ge exempel på en arena och hur man ska tänka kring hälsoarbetet där.
Definition
Tex arbetsplatsen är en arena som bör granskas. Hur kan denna arena förändras för att främja hennes hälsa? Vi kan med ett arenatänk få in flera påverkande faktorer. Det är dock inte bara arenan som spelar roll, utan detta tänk är snarare ett sätt att se på hälsan på flera olika nivåer. En arena har flera nivåer (organisationen, arbetsgruppen, individen). Integrera hälsoarbetet i varje led i organisationen.
Term
Praktiskt genomförande av hälsopromotion: 3. Fokus på delaktighet. Varför är det viktigt att involvera de påverkade?
Definition
Kunskap
Engagemang
Situationsanpassning
Delaktighet gynnar hälsa i sig, det ökar hanterbarheten och meningsfulllheten.
Term
Hur kan man göra medarbetarna delaktiga i hälsopromotionen?
Definition
Lärande-skapa ett metalärande, vilken kunskap behöver vi ha?
Kommunikation-prata om hälsoarbetet
Ledarskap-lita på arbetstagarnas förmåga
Term
Vad kan det finnas för problem med att göra medarbetarna delaktiga?
Definition
Motstånd
Tar tid
Term
Hur kan man motverka problem med motstånd och tidsbrist när man gör medarbetarna delaktiga i hälsopromotionen?
Definition
Få dem att tro på att det är en bra idé att satsa på hälsopromotion.
Det ska ta tid och vara en process.
Term
Praktiskt genomförande av hälsopromotion:
4. Fokus på processen. Vad finns det för olika slags processer?
Definition
Hårda (tydlig struktur med avslut, tex rationalisering och effektivisering)
Mjuka (utan tydligt slut, syftet är gemensamt lärande och välmående, flexibel struktur)
Supporting users have an ad free experience!