Shared Flashcard Set

Details

Gynecology: Irregular cycle
treatments
5
Health Care
Graduate
10/10/2011

Additional Health Care Flashcards

 


 

Cards

Term
Kd yang xu
Definition
Ren 4
Kd 13
St 30
Sp 6
Ub23
Ub52
Kd 3

You Gui Wan

Jin Gui Shen Qi Wan
Term
Kd Yin xu
Definition
Ren 4
Kd 13
St 30
Sp 6
Lv 8
Ub 18
Ub 52
Ub 23
Kd 3

Zuo Gui Wan

Liu Wei Di Huang Tang
Term
Kd Qi xu
Definition
Ren 4
Kd 13
St 30
Sp 6
Ub 52
Ub 23
Kd 3

apply tonifying method
Gui Shen Tang

Shou Tai Wan
Term
Lv Qi Stagnation
Definition
Ren 4
Kd 13
St 30
Sp 6
Lv 3
Li 4
Lv 14
Ub 18

apply reducing method

Ding Jing Tang

Xiao Yao San

Yi Guan Jian
Term
Sp Qi xu
Definition
Ren 4
Kd 13
Sp 6
Ub 20
St 36
Ren 6

Bu Zhong Yi Qi Tang

Shen Ling Bai Zhu San
Supporting users have an ad free experience!