Shared Flashcard Set

Details

Grammar
All
12
Language - Japanese
Undergraduate 1
04/23/2012

Additional Language - Japanese Flashcards

 


 

Cards

Term
Potential Form
Definition
ru-verbs: drop -ru --> -rareru
ex: miru --> mirareru
u-verbs: drop -u --> -eru
ex: iku --> ikeru
irregular: kuru --> korareru
suru --> dekiru
Term
Multiple Reasons
Definition
(reason)shi, (reason)shi, (situation).

-i adj --> -ishi omoshiroi shi..
-na adj --> -dashi suki da shi..
noun --> -dashi gakusei da shi..
Term
It looks like..
Definition
-i adj: drop -i --> -sou desu
ex: oishii --> oishisou desu
-na adj: -sou desu
ex: genkisou desu
exception: ii --> yosasou desu
negative: -nai --> -nasasou desu
muzukashiku nai --> muzukashiku nasasou desu
Term
Doing something tentatively.. / Trying something (new)..
Definition
~te miru.

ex: kanji ga wakaranakatta node, nihonjin no tomodachi ni kiitemimashita.
tomodachi ga ano mise no ke-ki ha oishii to itte imashitakara, kondo tabete mimasu.
Term
"limitation" / "contrast"
Definition
nara

ex:
brazil ni itta koto ga aru?
mexico nara itta koto ga aru kedo, brazil HA itta koto ga nai.
Term
Frequency of Events
Definition
(period)ni(frequency)

ex: isshuukan ni sankai kami wo araimasu.
Term
Explaining Something
Definition
verb: short form + n desu
i adj: short form + n desu
na adj: na + n desu
noun: na + n desu
Term
Too much / Excess
Definition
verb: stem + sugiru
i adj: drop -i + sugiru
na adj: + sugiru

note: tense based on sugiru
Term
Giving Advice
Definition
~hou ga ii desu

(+) advice:
past tense short form + hou ga ii desu.
(-) advice:
present (-) short form + hou ga ii desu.
Term
Reason (formal)
Definition
(reason)node, situation.

verb: short form + node
na adj / noun: + na + node
Term
Necessary (to do something)
Definition
~nakucha ikemasen

short negative -i +kucha ikemasen
ex: taberu --> tabenakucha ikemasen
Term
Probably
Definition
~deshou

verb: short form + deshou
i adj: + deshou
na adj: + deshou
noun: + deshou

(~darou for short)
Supporting users have an ad free experience!