Shared Flashcard Set

Details

Gezondheidspsychologie w4
diehdi
65
Physiology
Undergraduate 1
11/01/2015

Additional Physiology Flashcards

 


 

Cards

Term
Epidemiologie
Definition
Studie naar frequentie van ziekte binnen een bepaalde populatie en de factoren(omgeving en sociaal) die daarmee te maken hebben
Term
Prevalentie
Definition
Identificeerbare gevallen van een bepaalde ziekte.
Term
Stressor
Definition
Gebeurtenis of situatie die stress veroorzaken
Term
Stress
Definition
Lichamelijke of psychische respons op een uitdaging of bedreigende situatie
Term
Distress
Definition
Psychologische stress die negatieve gevolgen heeft(bijv. trauma)
Term
Eustress
Definition
Psychologische stress die positieve gevolgen heeft.(stress leidt tot groei)
Term
Traumatische gebeurtenissen
Definition
situatie die iemands geestelijke of lichamelijke veiligheid bedreigd. Daardoor angst, afschuw, hulploosheid
Term
Catastrofale gebeurtenis
Definition
Enorme ramp(door mensen of natuur) die een trauma veroorzaakt
Term
Terrorisme
Definition
Geweld of dreiging, doel om de maatschappij te ontwrichten door angst en gevaar te verspreiden.
Term
Psychologische reactie op rampen(5 stappen)
Definition
1. Psychische gevoelloosheid(onmiddelijk na gebeurtenis, shock, verwardheid)
2. Handelen op de automatische piloot(Weinig bewust van ervaringen, details moeilijk herinneren)
3. Gezamelijke inspanning bundelen(werken samen, trots op wat ze bereikt hebben)
4. Inzinking: Uitgeput, emotionele gevolgen dringen door. Belangstelling publiek en media neemt af.
5. Herstel(langzaam schikken in de veranderingen door de ramp)
Term
Secundaire traumatisering
Definition
Stress door blootstelling aan traumatische beelden of verhalen(hierdoor meer met de oorzaak bezig houden)
Term
Rouw
Definition
Emotionele reactie op verlies. Bestaat uit woede, verdriet, machteloosheid, schuldgevoel en wanhoop.
Term
Integratie
Definition
Laatste fase van rouw, waarbij het verlies zelf wordt opgenomen.
Term
Miskende rouw
Definition
Emotie bij een verlies die niet door anderen word ondersteund, gedeeld of begrepen.
Term
Posttraumatische stressstoornis(PTTS)
Definition
Individu beleefd opnieuw psychische en fysieke responsen die met het trauma gepaard gingen.
Term
5 kenmerken PTTS
Definition
- Duidelijke traumatische gebeurtenis
- Ervaart herbeleving
- Verhoogde prikkelbaarheid(slaapproblemen, opschrikken)
- Beperkingen in persoonlijk of professioneel leven.
- Probleem is langer dan een maand aanwezig
Term
Chronische stressor
Definition
Toestand van langdurige, stressvolle arousal.
Term
Maatschappelijke stressoren
Definition
Omstandigheid die stress veroorzaakt door sociale, culturele of economische omgeving(problemen thuis, werkloosheid, rascisme)
Term
Burn-out
Definition
Syndroom van emotionele uitputting. Depersonalisatie en verminderde prestaties, houdt vaak verband met werk.
Term
Job engagement
Definition
Gevoel als werknemer onderdeel te zijn van een betekenisvolle werkomgeving, werk wordt gewaardeerd en evenredig beloond. (tegenovergestelde van Burn-out)
Term
Major life events
Definition
BElangrijke gebeurtenissen in het leven. Kunnen positief en negatief zijn.
- Bij positieve erkennen we vaak het stressniveau niet.
- Hoe groter de levensverandering, hoe groter het stressniveau.
Term
Social readjustment scale(SRRS)
Definition
43 levensgebeurtenissen in vermeld. Life changing units(elke gebeurtenis heeft dit, ervaren units optellen)
Term
Dagelijkse ergenissen
Definition
Situatie die kleine irritatie of frustratie veroorzaakt. Gevolgen kunnen zich opstapelen, vooral als ergernissen vaker voorkomen en je persoonlijk raken
Term
Fight or flight reactie
Definition
Interne procesen die het lichaam voorbereiden op een gevecht of vluchten. Word in stand gezet wanneer een situatie als bedreigend geïnterpreteerd word.
Term
Nadeel chronische stressor
Definition
Constant fysiologisch op je hoede voor bedreiging, hierdoor raakt natuurlijke afweer beschadigd.
Term
Algemeen aanpassingsyndroom
Definition
Hans Selye,
Alarm, weerstand, uitputting
Term
Stresshormonen
Definition
Werken in op hersenen, hierdoor minder goed in staat om neuronen te genereren.
Term
Oxytocine
Definition
Stresshormoon, bij vrouwen veroorzaakt het, hechtingzoekend gedrag. Hoge concentratie hiervan gaat gepaard met toename van kalmte en afname van angst.
Term
Immunosuppressie
Definition
Verminderde werking van immuunsysteem door onderdrukking
Term
Psychoneuro-immunologie
Definition
Vakgebied voor de invloed van psychische toestand op afweerstelsel wordt onderzocht
Term
Model van relatie tussen stress en ziekten
Definition
Stressor - Stress - Ziekte
Moderatoren Coping
Term
Moderatoren(Model van de relatie tussen stres en ziekten)
Definition
Persoonlijkheidseigenschappen die de invloed van stessoren op individuele stress verminderd.
1. Persoonlijkheidstype A/B
2. Locus of control
3. Optimisme
4. Weerbaarheid
5. Veerkracht
Term
Copingstrategieën
Definition
Aangeleerde vaardigheden, invloed van beleefde stress op lichamelijke en geestelijke gezondheid.
1. Probleemgerichte en emotiegerichte
2. Cognitieve herstructuering
3. Sociale vergelijkingen
4. Positieve emoties
5. Betekenis vinden
Term
Locus of control
Definition
Relatief stabiel, mate waarin iemand verwacht uitkomsten in eigen leven te kunnen beïnvloeden.
- Interne locus of control: Veel invloed denken te hebben.
- Externe locus of control: Weinig invloed denken te hebben.
Term
Aangeleerde hulploosheid
Definition
Geleerd negatieve gebeurtenissen toe te schrijven aan eigen gebreken of externe omstandigheden waarover hij geen controle denkt te hebben
Term
Weerbaarheid
Definition
Oordeel over het leven, weerstand tegen stress, gebaseerd op een gevoel van toewijding en controle.
Term
Optimisme
Definition
Houding waarbij stressoren worden geïnterpreteerd als specifiek, situationeel en tijdelijk.
Term
Seligman
Definition
Optimistische denkstijl kan volgens hem worden aangeleerd. Door op een bepaalde manier tegen jezelf te praten wanneer je depressief bent.
Term
2 groepen gedrag voor stressmanagement
Definition
- Afweer: Reduceren van symptomen van stress of verminderen van bewustzijn. PRobleem gaat niet weg door afleiding te zoeken.
- Coping: Actie ondernemen om oorzaken van stress te verminderen of weg te nemen. Stress onder ogen zien, stressor identificeren en manier ontwikkelen om probleem op te lossen of schade te beperken.
Term
Cognitieve herstructuering
Definition
Cognitief herbeoordelen van stressoren om dit vanuit een minder stressvol perspectief te bekijken.
Term
3 voordelen van sociale steun:
Definition
-Emotionele steun: Vrienden die je vertrouwt, waar je in moeilijke tijden op kunt rekenen.
- Instrumentele steun: specifieke taakgerichte hulp. Helpen met schoonmaken bij iemand, iemand naar het ziekenhuis brengen.
- Informationele steun: Iemand helpen een beter inzicht te krijgen in de aard van de stressor.
Term
Savoring
Definition
Vorm van aandachtstraining, maar met selectieve voorkeur voor positieve ervaring.
Term
Gevolgen van slechte voeding
Definition
- Veel verzadigd vet(risico op hartaandoeningen en kanker verhoogd)
- Tekort aan kalium: Lusteloosheid en uitputting.
- Zout: Verhoogde kans op hoge bloeddruk.
Term
Subjectief welbevinden, 3 componenten
Definition
manier waarop een individu haar leven beoordeeld.
- Tevredenheid met eigen leven.
- Relatief veel positieve emoties
- Relatief weinig negatieve emoties.
Term
3 typen stressoren
Definition
- Stressoren die schade berokkenen: schade die al heeft plaatsgevonden.
- Stressoren die een bedreiging vormen: BEdreiging is de verwachting van toekomstige schade.
- Stresoren die een uitdaging vormen: Kansen voor persoonlijke groei of problemen waar de betrokkene het vertrouwen heeft dat hij ermee om kan gaan.
Term
Secundaire beoordeling
Definition
Beoordeling van de hulpmiddelen en het vermogen om met de stressor om te gaan.
Term
Primaire beoordeling
Definition
Overdenken van de kwaliteit en de aard van de stimulus
Term
Lazarus
Definition
Stress is het gevolg van interactie tussen iemands eigenschappen en beoordelingen.
Term
Smith
Definition
- Interne/externe verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis.
- Vermogen tot probleemgerichte coping: Mate waarin de situatie als veranderbaar word beleefd. (niet als veranderbaar levert stress op)
- Vermogen tot emotiegerichte coping: Vermeende vermogen om emotioneel gezien met de situatie om te gaan.
- Toekomstige verwachting met betrekking tot verandering van de situatie: Situatie in de toekomst veranderbaar, niet zo droefheid.
Term
Kritiek op LAzarus
Definition
- Vicieus, weinig onderzoek naar de aard van interactie tussen primaire en secundaire beoordelingen.
- Nog onduidelijk of primaire en secundaire beoordeling allebei belangrijk zijn.
Term
Kenmerken stressvolle gebeurtenissen
Definition
- Onverwacht moment
- Onvoorspelbare gebeurtenissen
- Onduidelijke gebeurtenissen
- Ongewenste gebeurtenis
- Gebeurtenis waar je geen controle over hebt
- Grote levensveranderingen
Term
Hart- en vaatziekten ontstaan door
Definition
1. Familiegeschiedenis
2. Levenswijze(roken, ongezond eten)
Term
Ontstaan hart- en vaatziekten
Definition
geleidelijke vernauwing van bloedvaten rond het hart.
Term
Acute stress
Definition
activering sympatisch zenuwstelsel leidt tot toename van hartminuutvolume, vernauwing bloedvaten, doorstroming neemt af, bloeddruk neemt toe.
- Slagaderwanden kunnen beschadigd worden, door stress meer afgifte noradrenaline en adrenaline.
Term
Gevolg langere tijd bloeddruk verhoogd
Definition
hypertensie(hoge bloeddruk) ontwikkelen, draagt bij aan het ontstaan van hart en vaatziekten.
Term
Chronische stress
Definition
Afgifte van vetzuren aan het bloed door sympatische zenuwstelsel bevorderd. Vetzuren die niet worden gebruikt voor het vrijmaken van energie. Word in de lever omgezet in cholesterol.
Term
Toename cholesterol
Definition
Dichtslibben van slagaders atheroom(afzetting vette plaques op slagaderwanden) belangrijk bij hartaandoeningen.
Term
Stress zorgt voor:
Definition
- Afgeven catecholaminen
- Bloedplaatjes worden plakkeriger.
- Vergroot risico op trombose(stolsel)
Bloedplaatjes kunnen gemakkelijker blijven kleven, doorgang vernauwd.
Term
Stress en kanker
Definition
Veel verschillende soorten kanker(stress beïnvloed ze verschillend)
Niet zeker of stress enig effect heeft op kanker.
Term
Invloed stress
Definition
mutatie van tumorcellen door proces van celreparatie word vertraagd. Door effecten op hormonale activering of invloeden productie lymfocyten op immuunsysteem.
Term
Stress en darmaandoeningen
Definition
- Prikkelbaredarmsyndroom: Stress is niet de oorzaak, wel verergerende factor. Aandoening in lagere delen van de dikke darm.
- Buikpijn, langdurige periode van diarree, zonder dat er een ziekte is vastgesteld.
- Infammatoire darmziekte(IBD): Onderverdeeld in ziekte van Crohn(overal in spijsverteringskanaal) en Colitis Ulcerosa. (ontstekingen in onderste deel van dikke darm)
Term
5 belangrijkste functies van coping(Cohen en Lazarus)
Definition
- Effect van schadelijke, externe omstandigheden verminderen.
- Tolereren en aanpassen aan negatieve gebeurtenissen
- Behouden positief zelfbeeld
- Behouden emotioneel evenwicht
- Behouden bevredigende relatie met omgeving en anderen.
Term
Vechtlust
Definition
Psychologische vorm van coping. Geeft realistisch, optimisme en vastberadenheid.
- Veel vechtlust, eerder geneigd ziekte te verslaan.
Term
Kiezen voor copingstrategie(2 manieren)
Definition
Eerdere ervaringen met copingstrategie
Verwachte effecten
Term
Coping
Definition
Aanpassen aan de gebeurtenis zodat de gebeurtenis minder psychisch leiden veroorzaakt.
Supporting users have an ad free experience!