Shared Flashcard Set

Details

Gas Station (ปั้มน้ำมัน)
n/a
23
Language - Other
Not Applicable
10/24/2013

Additional Language - Other Flashcards

 


 

Cards

Term
[image]
Definition

 ปั้มน้ำมัน

 (pm nm man)

gas station 

Term
[image]
Definition

 

 

 

ปั๊ม NGV

 

(pm en gii wii)

natural gas station

Term
[image]
Definition
ปั๊ม LPG

 

(pm el phii gii)

Liquid petroleum gas 

Term
[image]
Definition


น้ำมันดีเซล

 

(nm man dii seew)

diesel gas

Term

 

 

[image]

Definition


แก็สโซฮอล์

 

(gɛ̀ɛt-soo-hɔɔ)

Gasohol  

Term
[image]
Definition


เบนซิน

 

(been sin)
Gasoline (regular) 

Term
[image]
Definition


ล้อ

 

(lɔ́ɔ) 

wheel

Term
[image]
Definition


ยาง

(นอก)

 

(yaaŋ nɔ̂ɔk)

tire (outside) 

Term
[image]
Definition


ยาง

(ใน)

 

(yaaŋ nay)
tire (inside tube) 

Term
[image]
Definition


รั่วยาง

 

(rûa yaaŋ)

tire leak 

Term
[image]
Definition


ยางแบน

 

(yaaŋ bɛɛn)

flat tire

Term
[image]
Definition


ปะยาง

 

(pà yaaŋ)
tire patch 

Term
[image]
Definition


เปลี่ยนยาง

 

(plìan yaaŋ)
change tire 

Term
[image]
Definition


เต็มถัง

 

(tem thǎŋ)
full (adj.) tank 

Term
[image]
Definition


เฅิมถัง

 

(təəm thǎŋ)

fill (v.) tank 

Term
[image]
Definition


เติมลม

 

(tem lom)
fill air 

Term
[image]
Definition


ถังน้ำมัน

 

(thǎŋ nám man)
gas tank 

Term
[image]
Definition


ฝา
ถังน้ำมัน


(fǎa thǎŋ nám man)
gas tank door/lid 

Term
[image]
Definition


ใบเสร็จ

 

(bay sèt)

receipt

Term
[image]
Definition

 

 

บริการตัวเอง

 

(borí kan tua eeŋ)

self service

Term
[image]
Definition


รูดการ์ด

 

(rûut kàat)
pay with card 

Term
[image]
Definition


เงินสด

 

(ŋən sòt)
cash 

Term
[image]
Definition


ร้านซ่อมรถ

 

(ráan sɔ̀ɔm rót)

car shop

Supporting users have an ad free experience!