Shared Flashcard Set

Details

Funktionsuddannelse Indsats
C-spørgsmål ved eksamen ved BRSH 2012
105
Engineering
Professional
06/10/2012

Additional Engineering Flashcards

 


 

Cards

Term
Hvad kræves for at en forbrænding kan foregå?
Definition
Et brændbart stof, ilt og tilstrækkelig høj temperatur
Term
Hvad er en ufuldstændig forbrænding og hvad dannes primært?
Definition
En forbrænding hvor der ikke er nok ilt, og der dannes primært CO (carbonmonooxid)
Term
Nævn to faremomenter i forbindelse med ufuldstændig forbrænding?
Definition

Ved tilførsel af ilt kan der forekomme overtænding.

Kulilte er giftigt.

Term
Hvad forstås ved en overtænding?
Definition
Antændelse af røggasser i et mere eller mindre lukket rum
Term
Hvad sker der med initialbranden hvis nulplanet hæver sig?
Definition
Initialbranden blusser op
Term
Hvad er antændelsesområdet?
Definition
Der hvor blandingen mellem ilt og gas er brændbar
Term
Hvor i antændelsesområdet er forbrændingshastigheden størst?
Definition
Ved idealblandingen
Term
Hvad er faren ved den forsinket overtænding?
Definition
At der kan opstå en røggaseksplosion
Term
Hvilke typer overtændinger kan foregå ved øvre antændelsesgrænse?
Definition
Fed, fed varm og forsinket overtænding
Term
Hvilke typer overtændinger kan foregå ved nedre antændelsesgrænse?
Definition
Mager og forsinket overtænding
Term
Hvad er forskellen på en fed og en fed varm overtænding?
Definition
En fed overtænding mangler både ilt og antændelsestemperatur for at tænde. En fed varm overtænding har antændelsestemperaturen og mangler kun ilt for at tænde
Term
Hvad forstås ved nedre antændelsesgrænse?
Definition
Den laveste koncentration af brændbar gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe
Term
Hvad forstås ved øvre antændelsesgrænse?
Definition
Den højeste koncentration af gas i atmosfærisk luft, hvor en forbrænding kan forløbe
Term
Hvad er formålet med brandventilation?
Definition
 • Forhindre røggaseksplosion
 • Fjerne røgfaren for evt. indespærrede
 • Øge sigtbarheden og lette indtrængningen for røgdykkeren
 • Begrænse brandens udbredelse
 • Mindske korrosion
Term
Nævn hovedgrupperne som brandventilation opdeles i.
Definition
Naturlig- og mekanisk brandventilation
Term
Hvad forstås ved termisk ventilation af en brand?
Definition
Termisk ventilation udnytter at røggasserne er varme og at der er overtryk øverst i bygningen ved at der ventileres så højt op over branden som muligt
Term
Hvad forstås ved aerodynamisk ventilation af en brand?
Definition
Aerodynamisk ventilation udnytter at vinden påvirker bygning ved at danne overtryk på forsiden- og undertryk på læsiden af bygningen
Term
Hvad forstås ved mekanisk brandventilation?
Definition
Ventilation med overtryksventilator, strålerør eller røgsuger
Term
I hvilken rækkefølge skal tillufts- og fraluftshul etableres i forbindelse med overtryksventilation af en brand?
Definition
Fraluftshul, derefter tilluftshul
Term
Hvilke uhensigtsmæssigheder skal røgdykkeren være opmærksom på ved overtryksventilering af en brand?
Definition
Der kan ske en opblusning af branden og dermed en større brandspredning
Term
Hvilke hovedgrupper opdeles slukningsmidler i?
Definition
Kølende og kvælende
Term
Hvilken slukningsvirkning udnyttes ved direkte slukning med vand?
Definition
Kølende
Term
Hvilken slukningsteknik anvendes ved risiko for overtænding?
Definition
Køling af røggasser
Term
Hvornår bruges køling af røggasser?
Definition
Ved fare for overtænding
Term
Hvordan udføres indirekte slukning?
Definition
Man slukker med spredt stråle/tågestråle på det varmeste sted i lokalet i nogle sekunder
Term
Hvornår anvendes indirekte slukning?
Definition
Ved slukning i helt eller delvist lukkede rum med høj temperatur
Term
Nævn fire fordele ved at anvende vand som slukningsmiddel
Definition
Stor kølende virkning, forekommer mange steder, stor kastelængde og spredning, kan transporteres over store afstande, ugiftigt og kemisk neutral, vandets damp har en kvælende effekt, billigt
Term
Nævn fire ulemper ved at anvende vand som slukningsmiddel
Definition
Fryser ved 0C, vandskade især i etagebyggeri, korrosionsskade, vandets vægt ved slukning af skibsbrand, elektrisk ledende, vandets damp kan skade mandskab og evt. indespærrede
Term
Hvordan udføres slukningsteknikken – Køling af røggasser når, der ikke er brand i røggasserne?
Definition
Temperaturkontrol – køling af røggasser i 45°- 60°
Term
Hvad hedder de 4 forskellige slukningsteknikker?
Definition
Direkte slukning - indirekte slukning - køling af røggasser - pensling
Term
Hvad betyder A, B, C, D, E og F mærkningen på en håndslukker
Definition

Faste stoffer

Væsker

Gasser

Letmetaller

Elektriske installationer

Fedtbrande

Term
Hvilken slukningsvirkning udnyttes primært ved brug af en pulver slukker?
Definition
Antikatalytisk effekt (acceptere også at det er kvælende effekt)
Term
Nævn to fordele ved brug af en CO2 slukker.
Definition
Stor kvælende virkning og efterlader ingen skadelige spor efter slukning
Term
Nævn to ulemper ved jern som bygningsmateriale under brand
Definition
Udvides ved opvarmning – styrken reduceres ved opvarmning – stor varmeledningsevne
Term
Nævn to egenskaber ved træ som bygningsmateriale ved brand
Definition
Det er brændbart med lav antændelsestemperatur – hurtig brandudbredelse – indbrændingshastigheden er konstant – træ svækkes direkte i forhold til indbrændingen
Term
Nævn to ulemper med beton som bygningsmateriale ved brand
Definition
Forskydning af betonelementer – afskalling af dæklag på jernbeton
Term
Hvad er de 5 sikre tegn på sammenstyrtningsfare?
Definition

S: Stærk bortbrænding af træværk

U: Udvidelse af ståldele

R: Revner i mure

A: Afskalning af dæklag på jernbeton

F: Forskydning af jernbetonelementer

Term
Nævn fire måder et stof kan være farligt på?
Definition
Ætsende – giftigt – brandfarligt – eksplosionsfarligt
Term
Hvorfor skal miljømateriel være gnistfri?
Definition
Der skal kunne arbejdes med materiellet i eksplosionsfarlige miljøer.
Term
Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens øverste felt?
Definition
Stoffets farenummer eller stoffets farlige egenskaber
Term
Hvad fortæller fareskiltets/-tavlens nederste felt?
Definition
Et stofs firecifrede identifikations-nummer (FN/UN- nummer)
Term
Hvad betyder bogstavet ”X” foran et farenummer?
Definition
Stoffet reagerer farligt, hvis det kommer i kontakt med vand.
Term
Hvor kan kemikaliedykkeren forvente at finde transportdokumenter?
Definition
I førerkabinen på køretøjet.
Term
Nævn to forhold der gør, at en person i kemikalieindsatsdragt, har mindre indsatstid end en røgdykker.
Definition
Arbejdet i dragten føles hårdere - der anvendes luft til kemikalieindsatsdragten - der skal være tid til tilbagetrækning til rensepunkt og rensning
Term
Hvad er en kemikalieindsatsdragt?
Definition
En gastæt totalbeskyttelsesdragt lavet af gummi, anvendelig med røgdykker apparat og overtryk i dragten, anvendelig i sundhedsskadelige miljøer.
Term
Nævn de 3 niveauer, der indgår i informationssystemet ved uheld med farlige stoffer?
Definition
Førsteindsats ved kemikalieuheld - Indsatskort for kemikalieuheld - Kemikalieberedskabsvagten
Term
Hvad er formålet med redningstjenestens 5 stadier?
Definition
At redde flest mulige mennesker på kortest mulig tid
Term
I hvilke situationer anvendes redningstjenestens 5 stadier?
Definition
Ved større ulykker med mange tilskadekomne
Term
Hvordan udformes gennembrydningshullet ved murgennembrydning i en bærende mur?
Definition
Trekantet med hullet størst for neden
Term
I hvilke situationer anvendes en søjleafstivning?
Definition
Hvor en etage truer med at styrte sammen
Term
I hvilke situationer anvendes en skråafstivning?
Definition
Hvor en mur truer med at styrte udad
Term
I hvilke situationer anvendes en ankerafstivning?
Definition
Hvor en mur eller bærende væg truer med at styrte sammen.
Term
Hvad er de tre anvendelsesmuligheder for håndbårne stiger?
Definition
Adgangsstiger – arbejdsstiger – redningsstiger
Term
Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 1. stadie?
Definition
Opsamling af frit tilgængelige tilskadekomne samtidig med en rekognoscering for skadens art og omfang
Term
Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 2. stadie?
Definition
Befrielse af let tilgængelige
Term
Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 3. stadie?
Definition
Befrielse af svært tilgængelige
Term
Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 4. stadie?
Definition
Eftersøgning af savnede personer
Term
Hvilket arbejde foretages i redningstjenestens 5. stadie?
Definition
Afsøgning af hele skadestedet
Term
Nævn principperne for opklodsning ved løft af byrder?
Definition
Der opklodses så stabilt som muligt, og der opklodses for hver 10 centimeter.
Term
Hvornår skal der bruges falddæmper?
Definition
Falddæmperen bruges til faldsikringsudstyret ved fare for fald på over en halv meter
Term
Fra hvilken arbejdshøjde skal der benyttes faldsikring, og hvad er den højst tilladelige faldlængde inden en falddæmper skal påbegynde at bremse et fald?
Definition
Faldsikring skal anvendes, når arbejdshøjden overstiger to meter, og en falddæmper skal begynde at bremse et fald efter en halv meter
Term
Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved brug af motorkædesav
Definition
Skærebukser – skærestøvler – ansigtsskærm – høreværn – hjelm – arbejdshandsker
Term
Hvilket personligt sikkerhedsudstyr skal bæres ved anvendelse af skæreskive?
Definition
Indsatsdragt, beskyttelsesbriller, handsker og høreværn. Støvmaske anvendes tillige ved skæring i beton og murværk (og trykluftsapparat ved skæring i aluminium og ved anvendelse i lukkede rum)
Term
Hvad er normal vandføring i A-, B- og C-slanger?
Definition
1200l–600l–200l
Term
Hvilket materiel kan anvendes til løft af tunge og mindre tunge byrder?
Definition
Donkrafte – luftpuder – løftestænger
Term
Hvad indeholder hjemkomsteftersynet på en motorskæreskive?
Definition
Rengøring – påfyldning af brændstof – kontrol, fastspænding og evt. Udskiftning af skæreskiven skæreskiven – kontrol og evt. rensning af luftfilter. Evt. kontrol af kilerem
Term
Hvad indeholder hjemkomsteftersyn på en motorkædesav?
Definition
Rengøring - påfyldning af brændstof – kontrol af kædeolie – kontrol af kæde og stramhed – kontrol af hvorvidt kædebremsen fungerer
Term
Nævn fire kvælende slukningsmidler
Definition
Pulverslukker, CO2 slukker, skum og brandtæppe
Term
Hvordan kan brandmanden under indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps?
Definition
Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op, når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt – drikke væske mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum 1⁄2 l) – holde pause mellem røg- og kemikaliedykningerne (minimum 1⁄2 t)
Term
Hvad er røgdykkerens personlige beskyttelsesudstyr?
Definition
Indsatsdragt – indsatshjelm – røgdykkerhætte – indsatsstøvler – beskyttelseshandsker – underbeklædning – røgdykkerapparat
Term
Nævn to ting som forårsager at et røgdykkerhold øjeblikkeligt skal søge ud af bygningen
Definition
Ved ordre udefra – ved tegn på sammenstyrtningsfare – når fløjten på trykluftsapparatet lyder
Term
Hvad foretager 2’eren sig ved en stigrørsudlægning?
Definition
Sikre stigrørsventil er lukket - udlægger slange fra stigrørsventil til angrebssted - hjælper 1’eren med angrebsslangens fremføring og betjening.
Term
Hvad foretager 3’eren sig ved en stigrørsudlægning?
Definition
Udlægger B-slange fra pumpe til stigrør (højre indløb) - fra stigrør (venstre indløb) til pumpe - sikrer, at ikke anvendte stigrørsventiler er lukkede - melder sig hos lederen
Term
Hvad foretager 3’eren sig ved en skumudlægning?
Definition
Udlægger slange(r) fra pumpe til tilblander, påsætter skumvæskeslange og betjener tilblanderen.
Term
Hvad foretager 4’eren sig ved en B/C udlægning med et enkelt C-rør?
Definition
Fremtager ”BBB” udstyret (brandhanestykke, brandhanenøgle og B-slange), udlægger B-slange og betjener brandhanen. Derefter melder han sig ved pumpen.
Term
Hvordan kan brandmanden løbende forberede sig på røgdykning og dermed reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps?
Definition
Holde sig i god fysisk form – ikke være overvægtig – opretholde væskebalance i det daglige – drikke væske på vej ud til indsatsen
Term
Hvad forstås ved klasse 1 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet?
Definition
Personer, der er direkte truet af flammer eller røg, og som ikke selv kan forlade deres opholdssted. De skal øjeblikkeligt REDDES
Term
Hvad forstås ved klasse 2 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet?
Definition
Personer, der ved en udbredelse af branden kan blive truet af flammer eller røg, men som på nuværende tidspunkt kan bringe sig selv i sikkerhed. De skal snarest muligt EVAKUERES
Term
Hvad forstås ved klasse 3 personer i forbindelse med redningsarbejdet på brandstedet?
Definition
Personer, der ikke og som ikke vil blive truet af flammer eller røg, men som på anden måde kan blive berørt af branden. De skal INFORMERES
Term
Hvad er formålet med oprydning af brandstedet?
Definition

Hindre genopblussen af branden.

Fjerne eventuelle farer fra brandstedet

Term
Hvornår bør røgdykkeren anlægge sin maske før røgdykkerindsats?
Definition
Så sent som muligt
Term
Hvad forstås ved varmeledning?
Definition
Det er når varmen spreder sig gennem varmeledende stoffer som jern
Term
Hvad forstås ved varmestråling?
Definition
Det er når varmen spreder sig gennem luften, som lyset ville gøre det
Term
Hvad forstås ved varmestrømning?
Definition
Det er når varmen spreder sig gennem luften særligt pga. at varm luft stiger
Term
Hvor er det farligt at opholde sig ved brand i en ståltankvogn?
Definition
Ud for tankens ender
Term
Hvornår skal en stige topsikres?
Definition
Når stigen benyttes som arbejdsstige- /platform
Term
Nævn 4 advarselssignaler på varmeophobning hos røgdykkeren?
Definition
Træthed – svimmelhed – hovedpine – kvalme – manglende koncentrationsevne – sløvhed – virker uklar – døsig
Term
Hvad er indsatsen over for trykflasker med oxiderende, brandfarlige eller giftige gasser
Definition
Køle – lukke – fjerne
Term
Nævn 4 særlige farer, der kan optræde på indsatsstedet?
Definition
Bygningskonstruktioners forhold under brand – trykflasker – radioaktivitet - elektricitet - farlige stoffer
Term
Nævn 5 iagttagelser som redningsmandskabet bør være opmærksomme på under slukningsarbejde af hensyn til sporbevaring?
Definition
Prioritering af slukningsarbejdet – indtrængen på brandstedet – unaturlig brandspredning – lugte – flere arnesteder – brandens laveste punkt – møbler og anden inventars placering – elektriske installationer – forbrugsapparater – indebrændte personer
Term
Hvad er indsatsen over for trykflasker med inaktive gasser?
Definition
Køle – fjerne
Term
Hvad gør indsatsen ved skibsbrande vanskelig?
Definition
 • Vanskelige adgangsforhold
 • Manglende ventilationsforhold
 • Materialernes varmeledningsevne
 • Slukningens indflydelse på skibets stabilitet
Term
Hvilke kontroller skal en røgdykker foretage i forbindelse med klargøring af et trykluftapparat?
Definition
 1. Visuel kontrol
 2. Indholdskontrol
 3. Tæthedskontrol
 4. Kontrol af tilbagetrækningssignal (advarselsfløjte)
Term
Hvad betyder det at et trykluftsapparat er et overtryksapparat?
Definition
At der er et lille overtryk inde i masken, som bevirker, at der ved utæthed ikke vil strømme gas/røg ind i masken.
Term
Hvordan kan brandmanden efter indsats reducere risikoen for dehydrering og varmekollaps?
Definition
Tilføre luft til huden ved at lukke dragten op - drikke væske (to l med 0,6 l pr. time)
Term
Hvad er indsatsen over for trykflasker med acetylen?
Definition
Køle – lukke - fjerne – tømme. Kontrol af flaskens temperatur gennemføres i forbindelse med nævnte faser
Term
Hvad er minimumsafstanden med samlet stråle og tågestråle, når der undtagelsesvis sprøjtes på højspændingsledninger
Definition

15 m med samlet stråle og fire

5 m med vandtåge

Term
Trykflasker inddeles farvemæssigt i fire hovedgrupper efter gasindholdet, nævn farver og tilhørende gruppe?
Definition

Grøn = inaktive

Blå = oxiderende

Rød = brandfarlig

Gul = giftig

Term
Hvilken farve har en acetylenflaske?
Definition
Rødbrun krop og skuldre
Term
Hvem varetager den tekniske og koordinerende ledelse på skadestedet?
Definition
Teknisk ledelse: Redningsberedskabets indsatsleder Koordinerende ledelse: Politiets indsatsleder
Term
Nævn de overordnede faser ved frigørelse af fastklemte i køretøjer.
Definition
 1. Overblik og sikring af skadested
 2. Skab adgang
 3. Skab plads
 4. Endelig frigørelse
 5. Teknisk evaluering
Term
Hvad er formålet med opklodsning af et køretøj, hvor der skal foretages frigørelse?
Definition
Sikre køretøjet er stabilt under klipning, således at den fastklemte ikke skades yderligere
Term
Hvilke 3 depoter skal der oprettes ved frigørelse af fastklemte i køretøjer?
Definition
Materiel-, personel-, og affaldsdepot
Term
Hvornår er en airbag efter et trafikuheld farlig?
Definition
Når den ikke er udløst.
Term
Hvordan sikres det at en airbag ikke sprænger ved frigørelse af fastklemte fra et køretøj?
Definition
Ved at tage strømmen på bilen samt påsætte et sikringsnet
Supporting users have an ad free experience!