Shared Flashcard Set

Details

functieleer 2 woorden
woordenlijst
158
Psychology
Undergraduate 2
01/06/2017

Additional Psychology Flashcards

 


 

Cards

Term
pidgin languages
Definition
mensen die uit verschillende taalgebieden komen, ontwikkelen in eerste instantie een simplistische vorm van taal wanneer ze met elkaar communiceren, dit kan later uitgroeien tot een volwaardige taal met complexe grammatica
Term
whorfain hypothesis
Definition
de relatieve eigenschappen van taal bepalen ons denken
Term
linguistic relativity
Definition
het feit dat spreker van andere talen anders denken
Term
orthografie
Definition
de spelling van woorden
Term
fonologie
Definition
de klank van woorden
Term
semantiek
Definition
de betekenis van woorden
Term
syntax/grammatica
Definition
de wijze waarop individuele woorden een logisch verband met elkaar houden
Term
homofonen
Definition
woorden met 1 uitspraak maar 2 verschillende spelwijzen
Term
de fonologische buurt
Definition
een groep woorden die slechts 1 foneem (= 1klank) van elkaar verschillen
Term
het stroop-effect
Definition
woordbetekenis wordt automatisch aangesproken, zelfs wanneer proefpersonen proberen om deze niet te verwerken
Term
pseudo-superioriteit
Definition
woorden die niet bestaan maar wel nog uitspreekbaar zijn zorgen ook voor een betere identificatie van letters in vergelijking met woorden die we niet kunnen uitspreken
Term
oppervlaktedyslexie
Definition
problemen met onregelmatige woorden
Term
fonologische dyslexie
Definition
problemen met onbekende en non-woorden
Term
diepe dyslexie
Definition
problemen met onbekende woorden en semantische problemen
Term
grafeem
Definition
het kleinste deel van een woord (= een letter)
Term
foneem
Definition
een verzameling klanken die allemaal dezelfde betekenisonderscheidende functie hebben
Term
lexicon
Definition
woordenschat
Term
perceptuele spanne
Definition
het effectie veld dat we zien tijdens het lezen
Term
spillover-effect
Definition
de fixatietijd op een woord is langer wanneer het voorafgegaan werd door een zeldzaam woord
Term
een formant
Definition
een piek in de frequenties van spraak
Term
een syllabe
Definition
een lettergreep
Term
allophony
Definition
1 of 2 meer gelijke geluiden die behoren tot hetzelfde foneem
Term
categorische perceptie
Definition
spraakstimuli die een tussenvorm zijn van 2 fonemen worden gewoonlijk gecategoriseerd als de een of de andere, met een abrupte grens tussen de verschillende fonemen
Term
fonemisch restauratie effect
Definition
illusie in dewelke de luisteraar een foneem ontvangt dat gedelete is uit een gesproken zin
Term
pure woorddoofheid
Definition
selectieve beperking in fonemische verwerking
Term
syntax
Definition
geheel van regels die een correcte zinsstructuur beschrijven
Term
grammatica
Definition
vergelijkbaar, maar breder dan syntax, omvat zinsstructuur, interpunctie en intonatie
Term
prosodische cues
Definition
aanwijzingen voor de zinsstructuur en bedoelde betekenis
Term
pragmatiek
Definition
relateeert aan het bedoelde (figuurlijke) in tegenstelling tot het letterlijke
Term
metafoor
Definition
een woord of frase die op figuurlijke wijze wordt gebruikt
Term
gemeenschappelijke grond
Definition
gedeelde kennis en overtuigingen, verwachtingen en opvattingen tussen luisteraar en spreker
Term
egocentrische heuristiek
Definition
neem het eigen perspectief als mogelijk referentiekader en negeer dat van de spreker
Term
discours
Definition
een geschreven tekst of spraak die minstens een aantal zinnen lang is
Term
logische inferentie
Definition
afhankelijk van de betekenis van woorden
Term
overbruggende inferentie
Definition
vaststellen van de coherentie tussen het huidige deel van de tekst en het voorgaande
Term
uitgebreide inferentie
Definition
dient om de tekst te verfraaien of om er details aan toe te voegen
Term
anafoor resolutie
Definition
een voornaamwoord of een zelfstandig naamwoord moet geidentificeerd worden op basis van een eerder genoemd zelfstandig naamwoord
Term
schema's
Definition
goed geintegreerde paketten kennis over de wereld, gebeurtenissen, mensen en acties
Term
scripts
Definition
behandelen kennis over gebeurtenissen en de consequenties daarvan
Term
frames
Definition
kennisstructuren die gerelateerd zijn aan een specifiek aspect van de wereld
Term
semantische dementie
Definition
problemen met het vinden van de betekenis van een woord, maar zijn nog steeds goed in executief functioneren in de vroege stadia van dementie
Term
prefrontale patiente
Definition
grotere problemen met script gerelateerde info dan met lower-level knowledge
Term
fronto-temporale dementie
Definition
goede lowlevel semantische kennis, maar slechte scriptgebaseerde kennis
Term
preformulatie
Definition
verminderen van verwerkingskosten door het produceren van eerder gebruikte frases
Term
onderspecificatie
Definition
gebruik van gesimplificeerde expressies waarin de volledige betekenis niet expliciet in uitgedrukt is
Term
discourse markers
Definition
woorden en frase die niet direct bijdragen aan de inhoud van uitingen
Term
prosodische cues
Definition
ritme, nadruk, intonatie
Term
spoonerismen
Definition
wanneer de initiele letters van 2 woorden worden verwisseld
Term
semantische substituties
Definition
het correcte woord is verwisseld met een met een vergelijkbare betekenis
Term
freudian slips
Definition
onthullen de sprekers werkelijke verlangens
Term
morfeem verwisselingsfouten
Definition
verbuigingen en achtervoegsels blijven op hun positie, maar worden aan het verkeerde woord gekoppeld
Term
nummerovereenkostfouten
Definition
enkelvoudige werkwoorden worden foutief gebruikt met meervoudige onderwerpen
Term
mixed-error effect
Definition
wanneer een incorrect woord zowel semantisch als fonetisch gerelateerd is aan het correcte woord
Term
lexicale bias effect
Definition
we kiezen een bestaand woord uit het lexicon, terwijl we een non-woord zouden moeten lezen
Term
tip-of-the-tongue-staat
Definition
wanneeer semantische verwerking succesvol is, maar de fonologische verwerking niet
Term
agrammatisme
Definition
neigen naar het produceren van korte zinnen met bijna enkel inhoudswoorden
Term
anomie
Definition
woordbetekenis is niet toegankelijk - een beperkte vaardigheid om objecten te benoemen
Term
jargon afasie
Definition
wordt gekenmerkt door onsamenhangende, zinloze spraak en door neologismen (= nieuw uitgevonden woord)
Term
audience design
Definition
sprekers moeten rekening houden met specifieke behoeftes van de luisteraar, komt overeen met de gemeenschappelijke grond maar uitgebreider, dus niet alleen verbale communicatie valt eronder maar ook de niet verbale communicatie
Term
gerichte retrospectie
Definition
het schrijven wordt periodiek onderbroken en dan wordt gevraagd aan de pp wat hij net daarvoor gedaan had (= methode om te weten hoeveel tijd we besteden aan de 3 sleutelprocessen van het schrijven)
Term
kennis-vertel strategie
Definition
simpelweg alles opschrijven wat gekend is over een onderwerp
Term
kennis-transformatie-strategie
Definition
uitgebreid schrijfplan dat je kan concretiseren door een retorische probleemruimte ( = problemen gerelateerd aan het bereiken van taakdoelen) en de inhoudsprobleemruimte (= problemen die je moet aanpakken om de inhoud duidelijk te maken) te beschrijven
Term
kenniseffect
Definition
de neiging om te veronderstellen dat andere mensen onze kennis delen
Term
inzicht
Definition
het plotselinge herstructureren van een probleem, vaak vergezeld van een aha-erlebnis
Term
functionele fixatie
Definition
falen in het vinden van een oplossing omdat we op basis van eerdere ervaringen maar een beperkt aantal gebruiksmogelijkheden aan een object toekennen
Term
incubatie
Definition
een probleem wordt vaak gemakkelijker opgelost door het eenvoudigweg een tijdje te negeren
Term
heuristieken
Definition
vuistregels
Term
algoritmes
Definition
methodes of procedure om een probleem op te lossen
Term
analogische probleemoplossing
Definition
wanneer mensen niet direct relevante kennis over een probleem hebben dan proberen ze indirect, dmv een analogie kennis, toe te passen
Term
theorema van Bayes
Definition
een regel uit de kansrekening die de kans berekent dat een bepaalde mogelijkheid ten grondslag ligt aan een gebeurtenis, uitgedrukt in de voorwaardelijke kansen op de gebeurtenis bij elk van de mogelijkheden
Term
basis-ratio informatie
Definition
de relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden, of waarmee een bepaald attribuut aanwezig is in de populatie
Term
representativiteitsheuristiek
Definition
gebeurtenissen die representatief of typisch zijn voor een bepaalde klasse worden een hoge waarschijnlijkheid toegekend, wanneer een gebeurtenis sterk vergelijkbaar is met andere gebeurtenissen in de populatie of klasse van gebeurtenissen dan wordt deze als representatief gezien
Term
conjunctiedwaling
Definition
Neveneffect van de representativiteitsheuristiek; Het foutieve geloof dat de conjunctie of combinatie van 2 gebeurtenissen waarschijnlijker is dan de 2 gebeurtenissen in afzondering
Term
beschikbaarheidsheuristiek
Definition
de schatting van de frequentie van gebeurtenissen is afhankelijk van het gemak waarmee relevante informatie uit het LT-geheugen kan worden gehaald
Term
zuinige en snelle heuristieken
Definition
een beoordeling maken aan de hand van informatie die snel beschikbaar is en waar we ook weinig over moeten nadenken - zonder veel cognitieve bronnen
Term
de natuurlijk frequentie hypothese
Definition
we zijn slecht in het beredeneren en beoordelen van proporties
Term
frequentie
Definition
het tellen van absolute aantallen
Term
proportie
Definition
moeilijk om te gaan met fracties en percentages/relatieve frequenties
Term
verzonken kosten effect
Definition
mensen hebben de neiging om door te gaan met een reeds doorgevoerde beslissing
Term
framing effect
Definition
beslissingen worden beinvloed door irrelevante aspecten van de situatie
Term
impact bias
Definition
mensen overschatten de intensiteit en duur van de negatieve emotionele reacties op verlies
Term
omissievoorkeur
Definition
mensen verkiezen gebrek aan actie boven handelen
Term
status-quo voorkeur
Definition
mensen herhalen een initiele keuze over een reeks beslissingssituaties, ondanks een verandering in voorkeur
Term
inductief redeneren
Definition
het maken van een algemene conclusie gebaseerd op eerdere premissen die gaan over specifieke gevallen


specifiek -> algemeen
Term
confirmatie
Definition
de poging om bewijs te vinden wat de juistheid van je hypothese zal bevestigen
Term
positieve test
Definition
genereert een voorspelling die overeenkomt met een bepaalde hypothese - zoeken naar een evidentie die conform is met de hypothese
Term
falsificatie
Definition
de poging om een hypothese te ontkrachten/weerleggen dmv experimenten
Term
syllogisme
Definition
2 premissen gevolgd door een conclusie
Term
syllogistische fouten
Definition
een grote discrepantie tussen wat mensen denken bij syllogismen en wat logisch zou zijn volgens de logica
Term
base-rate effect
Definition
de waarschijnlijkheid die de proefleiders de proefpersonen hebben doen geloven dat een bepaald syllogisme waar is
Term
het waarheidsprincipe
Definition
alleen maar modellen genereren die in overeenkomst zijn met de premissen die waar zijn en niet met deze die niet waar zijn
Term
illusoire problemen
Definition
een premissen waarin de pp de illusie krijgt dat de conclusie valide is terwijl dit niet het geval is
Term
subliminale priming
Definition
info aanbieden zonder dat die in het bewustzijn doordringt
Term
affectieve blindsight
Definition
een conditie waarin verschillende emotionele stimuli onderscheiden kunnen worden zonder dat er sprake is van bewuste waarneming
Term
blindsight
Definition
niet meer in staat zijn om bewust bepaalde stimuli waar te nemen
Term
emotieregulatie
Definition
ieder proces wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, de grootte, de duur, de intensiteit of kwaliteit of meerdere aspecten van een emotionele respons kan beinvloeden
Term
cognitieve schema's
Definition
samenvattingen van situaties die we makkelijk naar boven kunnen halen
Term
aandachtsvoorkeur
Definition
selectieve aandacht voor bedreigende stimuli wanneer deze tegelijk met een neutrale stimuli worden aangeboden
Term
interpretatieve voorkeur
Definition
de neiging om ambigue stimulien situaties als bedreigend te interpreteren
Term
expliciete geheugenvoorkeur
Definition
de neiging om vooral negatieve/onplezierige informatie te rapporteren op een expliciete geheugentest
Term
impliciete geheugensvoorkeur
Definition
de neiging om een superieure prestatie te leveren op negatieve/bedreigende informatie op een impliciete geheugentest
Term
monisme
Definition
1 type substantie
Term
dualisme
Definition
onderscheid tussen lichaam en geest
Term
cartesiaans theater
Definition
wanneer we iets waarnemen gaan we er vanuit dat het wordt opgenomen als een camera en vervolgens ergens in ons hoofd geprojecteerd wordt
Term
easy problems
Definition
kunnen onderzocht worden met conventionele empirische methoden - de relatie tussen een stimulus en neurale activiteit
Term
The hard problem
Definition
heeft betrekking op de subjectieve ervaring zelf - ontoegankelijk voor empirische methoden
Term
waarnemingsvermogen
Definition
onze subjectieve ervaring, oftewel fenomenologisch besef, slechts toegankelijk voor diegene die het ervaart
Term
subliminale perceptie
Definition
we kunnen een stimulus subliminaal waarnemen en daar een geinformeerde respons op geven, maar toch rapporteren we dat we die stimulus niet hebben gezien
Term
maskeren
Definition
de targetstimulus wordt gemaskeerd door een subsequente stimulus
Term
binoculaire rivaliteit
Definition
2 stimuli worden gepresenteerd (1 aan ieder oog)
Term
inattentional blindness
Definition
de aanwezigheid van een onverwacht object wordt niet gedetecteerd
Term
change blindness
Definition
een gebrek in de detectie van een verandering in de omgeving
Term
reduplicatieve paramnesia
Definition
men gelooft dat er meerdere kopieen van mensen en locaties zijn - men heeft problemen om opgeslagen herinneringen te relateren aan werkelijke ervaringen
Term
syntax
Definition
de set van regels die gaan over de volgorde van woorden in zinnen in een bepaalde taal
Term
parsing
Definition
een analyse van de syntactische of grammatische structuur van zinnen
Term
centrale coherentie
Definition
de mogelijkheid om gebruik te maken van alle informatie bij het interpreteren van een uitspraak of situatie
Term
discourse markers
Definition
Gesproken woorden en zinnen die niet direct bijdragen aan de inhoud van wat er gezegd wordt, maar nog steeds een bepaalde functie hebben (verduidelijken van de spreker zijn intenties bv.)
Term
morfeem
Definition
een basiseenheid van betekenis. Een woord kan bestaan uit meerdere morfemen.
Term
mixed error effect
Definition
een vorm van spreekfout waarbij het uitgesproken foute woord gerelateerd is aan het correcte woord in betekenis en geluid
Term
lemma
Definition
abstracte woorden met syntactische en semantische kenmerken maar geen fonologische
Term
notie van Einstellung
Definition
Mensen neigen ernaar om een veel geoefende strategie op problemen toe te passen, zelfs wanneer deze niet gepast of suboptimaal is
Term
Hill-climbing
Definition
het veranderen van de huidige staat binnen het probleem zodanig dat je een stap dichter bij het doel bent.
Term
oppervlakkige overeenkomst bij problemen
Definition
de verschillende problemen kennen slechte gedetailleerde overeenkomsten
Term
structurele overeenkomst bij problemen
Definition
causale relaties tussen de hoofdcomponenten worden door beide problemen gedeeld.
Term
procedurele overeenkomst bij problemen
Definition
procedures die het oplossingsprincipe omzetten naar concrete acties worden door beide problemen gedeeld.
Term
expertise (problemen)
Definition
bij ervaring zien we sneller een oplossing
Term
medische expertise
Definition
maatschappelijk relevante, slecht gedefinieerde problemen waarbij niet op voorhand vast gelegd is wat de juiste oplossing is voor een bepaald probleem. levensbelang
Term
schaak-expertise
Definition
Abstract, goed gedefinieerde problemen, betrouwbaar ratingsysteem.
Term
Chunking theorie
Definition
gedetailleerde informatie over schaakposities worden opgeslagen in het LTG opgebroken in 7 eenheden. Deze eenheden bevatten bij experten meer informatie.
Term
Sjabloontheorie
Definition
Frequent gebruikte chunks ontwikkelen zich tot complexere en flexibele sjablonen, bestaande uit een kern en slots. Informatie wordt opgeslagen in 3 relatief grote sjablonen.
Term
basis-ratio informatie
Definition
de relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis kan plaatsvinden of waarmee een bepaalde attribuut aanwezig is in de populatie
Term
Fluency mechanisme
Definition
Beoordeling door te beslissen hoe gemakkelijk het zou zijn om je relevante gebeurtenissen te herinneren zonder ze werkelijk op te halen
Term
herkenningsheuristiek
Definition
wanneer er slecht een item herkend wordt, veronderstel dan het het herkende item een hoge waarde heeft op basis van ieder willekeurig criterium
Term
natuurlijke bemonstering
Definition
omgeving in kleine concrete eenheden gaan tellen
Term
Utiliteitstheorie
Definition
richt zich op hoe mensen beslissingen zouden moeten maken. Bepaal de verwachtte waarde van diverse mogelijke uitkomsten. Kies degene met de hoogste. Mensen behandelen beslissingen als gokken. In de werkelijkheid is dit niet helemaal waar.
Term
Dominantieprincipe
Definition
Als optie A minstens even goed is als optie B in alle aspecten, en zelf beter dan B in minimaal 1 aspect, dan zou A verkozen worden over B
Term
neuro-economie
Definition
het gebruik van neurowetenschappelijk onderzoek om informatie te verkrijgen over beslissingsprocessen in een economische structuur
Term
selective exposure
Definition
Als we een beslissing maken hebben wij al a-priori een keuze gemaakt en zijn we vaak op zoek naar bevestiging van onze keuze.
Term
discrepante bevinding
Definition
een bevinding die niet klopt met de theorie en waardoor je je theorie moet gaan aanpassen
Term
matching voorkeur
Definition
de neiging om kaarten te selecteren die overeenkomen met de items die in de regel genoemd worden, ongeacht de relevantie
Term
geloofwaardigheidsvoorkeur
Definition
heeft betrekking op de neiging om ongeldige conclusies te accepteren wanneer ze geloofwaardig zijn of te verwerpen indien ze ongeloofwaardig zijn.
Term
base-rate effect
Definition
syllogistische redeneervaardigheid kan worden beinvloed door de geschatte waarschijnlijkheid van de juistheid ervan
Term
waarheidsprincipe
Definition
Mensen minimaliseren de belasting van hun werkgeheugen door modellen te consstrueren die alleen representeren wat wel waar is en niet wat niet waar is
Term
singulariteitsprincipe
Definition
Er wordt slecht 1 mental model tegelijk in beschouwing genomen. Van nature doen we geen meerdere modellen.
Term
relevantieprincipe
Definition
relevantie gebaseerd op bestaande kennis en de huidige context wordt in beschouwing genomen. Soms toevoeging van extra kennis
Term
satisficatieprincipe
Definition
Het huidig mentaal model wordt geevalueerd door het analystische systeem en geaccepteerd wanneer het adequaat is.
Term
normatieve systeem probleem
Definition
Proefpersonen kunnen een andere propositioneel kennissysteem gebruiken dan de proefleider.
=> De resultaten kunnen hierdoor worden gekleurd
Term
interpretatieprobleem
Definition
proefpersonen hadden mogelijk de juiste oplossing voor een andere interpretatie van het probleem
Term
externe validiteitprobleem
Definition
kunstmatige problemen zijn niet hetzelfde als deze in de echte wereld. Redenering is niet binair in het echte leven
Term
flowchart style
Definition
binnen deze benadering wordt infor verwerkt op basis van vastgestelde regels waarbij er geen ruimte is voor belangrijke aspecten die ons denken hard beinvloedt (geen ruimte voor emotie en bewustzijn)
Term
affectieve blindsight
Definition
verwerking van emotionele stimuli buiten de bewuste waarneming
Term
emotieregulatie
Definition
ider proves wat een individu kan gebruiken om het opkomen, verdwijnen, grootte, duur, intensiteit, kwaliteit of een of meerdere aspecten van een emotioneel response kan beinvloeden.
Term
deontologische beoordelingen
Definition
beoordeling gaan we toepassen op morele regels en het affectieve systeem
Term
materialisme
Definition
alleen observeerbare materie is echt
Term
mentalisme
Definition
de mentale wereld is het enige wat echt bestaat. De materiele wereld wordt daardoor vorm gegeven
Term
de identiteitspositie
Definition
mentale (en bewuste) functies zijn het resultaat van hersenprocessen
Term
solipsisme
Definition
alleen ik besta en alleen ik ben zelfbewust. De buitenwereld is slechts een mentale projectie
Term
reduplicatieve paralnesia
Definition
geloven dat er meerdere kopien van mensen en locaties zijn. Hebben problemen om opgeslagen herinneringen te relateren aan werkelijke ervaringen
Supporting users have an ad free experience!