Shared Flashcard Set

Details

FL11AM2,2:2
M2, 2:2
30
Physics
10th Grade
09/06/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Definiera begreppet: massa
Definition
Hur mycket materia som ett ämne innehåller d.v.s. hur många och hur stora atomer som föremålet består av.
Term
Definiera begreppet: kraft
Definition
Ger upphov till rörelseändring hos ett föremål.
En kraft som verkar på ett föremål kan: -öka eller minska ett föremåls fart, -få ett föremål att svänga, -forma om ett föremål
Term
Definiera begreppet:densitet
Definition
Materians täthet, massa per volymenhet
Term
Definiera begreppet: moment
Definition
Den kraft som verkar på en viss punkt (vridningsförmåga)
Term
Definiera begreppet:kraftjämvikt
Definition
Resultanten som verkar på föremålet skall vara = 0.
Term
Definiera begreppet:vridningsjämvikt
Definition
Resultanten till alla kraftmoment som verkar på
föremålet skall vara = 0.
Term
Definiera begreppet:vektor
Definition
Den sammanlagda kraften hos samtliga krafter.
Term
Hur ser formeln ut för att räkna ut: ett materials densitet
Definition

 massa / volym ; ρ = m / V

Term
Hur ser formeln ut för att räkna ut: ett föremåls tyngd
Definition

massa x tyngdacceleration ;

F = m x g där g = 9,81 m/s2

Term
Hur ser formeln ut för att räkna ut: Kraftmoment 
Definition

Kraft x hävarmens längd ;

M = F x r

Term
Vad menas med tyngdpunkt?
Definition
Den punkt där alla resulterande krafter befinner sig eller den punkt, där det verkar som om föremålets hela tyngd är samlad.
Term
Vad menas med jordacceleration?
Definition
Den dragningskraft jorden har.
Term
Vad menas med normalkraft?
Definition
En motkraft från underlaget på föremålet. Den är alltid vinkel rät mot underlaget.
Term
Hur kommer farten att förändras om du hoppar från ett tak?
Definition
Farten kommer att accelerera under fallet.
Term
Vad betyder prefixet: mega
Definition
1 000 000 = 106
Term
Vad betyder prefixet: kilo
Definition
1 000 = 103
Term
Vad betyder prefixet: hekto
Definition
100 = 102
Term
Vad betyder prefixet: deka
Definition
10 = 101
Term
Vad betyder prefixet: centi
Definition
0,01 = 1/100 = 10-2
Term
Vad betyder prefixet: milli
Definition
0,001 = 1/1 000 = 10-3
Term
Vad betyder prefixet: micro
Definition
0,000 001 = 1/1 000 000 = 10-6
Term
Vad betyder prefixet: deci
Definition
0,1 = 1/10 = 10-1
Term
Vad är SI enheten för massa?
Definition
kilogram = kg
Term
Vad är SI enheten för densitet?
Definition
kilogram/kubikmeter = kg / m3
Term
Vad är SI enheten för kraft?
Definition
Newton = N
Term
Vad är SI enheten för kraftmoment?
Definition
Newtonmeter = Nm
Term
Vad är SI enheten för effekt?
Definition
Watt = W
Term

Vad är formeln för att räkna ut R?

 

[image]

Definition
[image]
Term

Vad är formeln för att räkna ut F1?

[image]

Definition
F1 = R · cos v
Term

Vad är formeln för att räkna ut F2?

[image]

Definition
F2 = R · sin v
Supporting users have an ad free experience!