Shared Flashcard Set

Details

FL11AM2,2:1
M2, 2:1
16
Physics
10th Grade
09/06/2012

Additional Physics Flashcards

 


 

Cards

Term
Förklara och ge exempel på: Rent ämne
Definition
Består av ett slags atomer, exempel är järnpulver, svavelpulver, guld
Term
Förklara och ge exempel på: Blandning
Definition
I en blandning av två ämnen sitter ämnena inte ihop. De kan ofta skiljas åt med mekaniska metoder. Exempel är järnpulver och svavelpulver som man rört ihop.
Term
Förklara och ge exempel på:Grundämne
Definition
Alla atomerna är lika ex. väteatomer
Term
Förklara och ge exempel på:Kemisk förening
Definition

Två eller flera grundämnen har förenat sig till ett nytt ämne.

Ex. järn + svavel → järnsulfid

       Grundämnen ↑ Kemisk förening 

                   Kemisk reaktion

Term
Förklara och ge exempel på:Metaller
Definition
Leder ström och värme bra. Har metallglans. Bildar positiva joner. Dessa egenskaper beror på att en eller ett par av elektronera i metallernas atomer sitter mycket löst. Ex. järn, koppar, silver
Term
Förklara och ge exempel på:Ickemetaller
Definition
Saknar metallernas egenskaper. Deras atomer har hårt bundna elektroner. Bildar negativa joner. Ex. kol, svavel, klor
Term
Förklara och ge exempel på:Jonbindning
Definition
Positiva och negativa joner går ihop bildar en förening. Hålls ihop av elektrostatiska krafter. Ex. koksalt, HCl
Term
Förklara och ge exempel på:Molekylbindning
Definition
Atomer som är förenade genom som delar på ett elektronpar. Kallas också Kovalent bindning eller elektronparbindning. Ex. klorgas, Cl2
Term
Hur är en atom uppbyggd? Vilken elektrisk laddning har delarna?
Definition
Förenklat: I kärnan proton (+-laddning), neutron (oladdad) runt kärnan kretsar negativa elektroner.
Term
Hur förhåller sig atomerna till varandra i ett fast, flytande och gasformigt föremål?
Definition
Fast ämne: Partiklarna (atomer, joner eller molekyler) är packade tät tillsammans.
Flytande ämne: Partiklarna har tillräcklig energi för att röra sig i förhållande till varandra och strukturen är rörlig.
Gasformigt ämne: Partiklarna har så mycket rörelseenergi att krafterna mellan dem är små och partiklarna befinner sig långt från varandra.
Term
Annat namn (handelsnamn) för Metan.
Definition
Sumpgas, Gruvgas, Biogas
Term
Vad ingår i gasol?
Definition
Blandning av Propan och Butan
Term
Annat namn (handelsnamn) för Etyn.
Definition
Acetylen används vid svetsning
Term
Annat namn (handelsnamn) för Metanol.
Definition
Träsprit
Term
Annat namn (handelsnamn) för Etanol.
Definition
Sprit, (vanlig) Alkohol kokas i hemmet (hembränning) bl.a. i Knivsta och Skuttunge och dricks till helgen i stora mängder
Term
Annat namn (handelsnamn) för Natriumhydroxid.
Definition
Kaustik soda, i vattenlösning Natronlut
Supporting users have an ad free experience!