Shared Flashcard Set

Details

Fizkém - Turányi
Fizikai kémia tárgyhoz Turányi féle kislexikon
53
Other
Graduate
05/25/2017

Additional Other Flashcards

 


 

Cards

Term
0. főtétel
Definition
Ha az A test termikus egyensúlyban van a B testtel, és a B test termikus egyensúlyban van a
C testtel, akkor A és C is termikus egyensúlyban vannak egymással.
Term
1. főtétel
Definition

(1) DU = q + w , ahol DU a rendszer belső energiájának megváltozása, q a hőközlés a

rendszerrel, w a rendszer által végzett munka. (2) Nem létezik elsőfajú örökmozgó

Term
2. főtétel
Definition

(1) Hőt nem lehet teljes mértékben munkává átalakítani. (2) Hő önként csak magasabb

hőmérsékletű helyről áramlik alacsonyabb hőmérsékletű hely felé. (3) Nem létezik másodfajú

örökmozgó. (4) A környezetével kölcsönhatásban nem álló (elszigetelt) rendszer entrópiája nem

csökkenhet (entrópiatétel)

Term
3. főtétel
Definition
A tökéletesen kristályos, tiszta anyagok entrópiája a T= 0 K hőmérsékleten zérus.
Term
állapotjelző:
Definition
egy fizikai rendszer makroszkopikus állapotát meghatározó mennyiség
Term
állapotegyenlet:
Definition
az állapotjelzők között fennálló összefüggés
Term
ideális gáz:
Definition

az a (képzeletbeli) gáz, amelyre pontosan érvényes az általános gáztörvény pV = nRT ,

ahol p a nyomás [Pa], V a térfogat [m3], n az anyagmennyiség [mol], R a gázállandó (8,3145 J K-1 mol-

1), T a hőmérséklet [K]

Term
nyomásegységek átszámítása
Definition
1 bar= 105 Pa; 1 atm=760 Hgmm=760 torr=101325 Pa
Term
parciális nyomás
Definition

az a nyomás, amit akkor mérhetnénk, ha az adott komponens egyedül töltené be a

rendelkezésre álló teljes térfogatot.

Term
Dalton törvénye
Definition

teljes térfogatot.

Dalton törvénye: Egy gázelegy nyomása a komponensek parciális nyomásainak összege

Term
kompresszibilitási tényező:
Definition
Z=(p*Vm)/(RT)
Term
van der Waals-egyenlet
Definition
(p+((n^2*a)/v^2))*(V-nb)=nRT
Term
gázok izotermái
Definition
gázok állandó hőmérsékleten felvett p(V) görbéi
Term
kritikus izoterma
Definition

reális gázok Vm−p görbéjén az az izoterma, amelyen egy vízszintes érintőjű inflexiós

pont található

Term
kritikus hőmérséklet
Definition

a kritikus izotermához tartozó Tc hőmérséklet. Tc alatt a térfogat csökkentésére

nem a nyomás növekedése, hanem a légnemű anyag lecsapódása következik be.

Term
kritikus nyomás
Definition
a kritikus izoterma inflexiós pontjához tartozó Pc nyomás
Term
kritikus moláris térfogat
Definition
a kritikus izoterma inflexiós pontjához tartozó Vc moláris térfogat
Term
gőz:
Definition
légnemű anyag a kritikus hőmérséklet alatt
Term
rendszer:
Definition
az általunk vizsgált térrész
Term
környezet:
Definition
a rendszert körülvevő tér
Term
nyitott rendszer
Definition
anyag és energia is áramolhat a rendszer és a környezete között
Term
zárt rendszer:
Definition
csak energiaátadás lehetséges a rendszer és a környezete között
Term
izolált rendszer
Definition
a rendszer és a környezet között semmiféle kölcsönhatás nincs
Term
állapotfüggvény:
Definition

Megváltozása csak az állapotjelzők kezdeti és végső értékétől függ és független attól,

hogy az állapotjelzők a változás során milyen közbenső értékeken mentek át. Megváltozását teljes

differenciál írja le.

Term
útfüggvény
Definition

Megváltozása nem csak az állapotjelzők kezdeti és végső

értékétől függ, de függ attól is, hogy az állapotjelzők a változás során milyen közbenső értékeken

mentek át. Megváltozását teljes differenciál nem írja le

Term
extenzív mennyiség
Definition

értéke függ a rendszer anyagmennyiségétől és azonos részrendszerek

egyesítésekor mindig összeadódik

Term
intenzív mennyiség
Definition

értéke független a rendszer anyagmennyiségétől és részrendszerek egyesítésekor

kiegyenlítődhet

Term
reverzibilis folyamat:
Definition

a rendszer megváltozása egyensúlyi állapotok sorozatán keresztül. Reverzibilis

körfolyamat lejátszódása után a rendszer és a környezete minden állapotjelzője is az eredeti értékét

veszi fel. Reverzibilis folyamat nem létezik, de a lassú változások közel ilyenek.

Term
irreverzibilis folyamat
Definition

a rendszer megváltozása nemegyensúlyi állapotok sorozatán keresztül.

Irreverzibilis körfolyamat lejátszódása után a rendszer visszakerül eredeti állapotába, de a környezete

nem. A valódi folyamatok mind irreverzibilisek.

Term
belső energia:
Definition

egy testet felépítő részecskék kölcsönhatási és kinetikus energiája; abszolút értéke

határozatlan. A belső energia (U) állapotfüggvény és extenzív mennyiség. [J]

Term
egocentrikus előjelkonvenció
Definition

a rendszer által

végzett munka és leadott hő negatív előjelű (ilyenkor a rendszer energiája csökken), a rendszeren

végzett munka és az általa felvett hő pozitív előjelű (ilyenkor a rendszer energiája növekszik)

Term
elsőfajú örökmozgó
Definition

olyan elképzelt gép, amely munkát végez a rendszer energiájának csökkenése

nélkül.

Term
másodfajú örökmozgó
Definition

olyan elképzelt gép, amelynek egyetlen hőtartálya van, és ennek hűlése árán

körfolyamatban (ciklikusan) munkát végez. A másodfajú örökmozgó 100% hatásfokkal lenne képes

hőt munkává alakítani.

Term
térfogati munka
Definition
rendszer munkavégzése, ha térfogata megváltozik nemnulla külső nyomás esetén
Term
elemi térfogati munka
Definition
delta w = − pˇex*dV
Term
entalpia:
Definition

H =U + pV , ahol U a belső energia, p a nyomás és V a térfogat. Az entalpia

állapotfüggvény és extenzív mennyiség. [J]

Term
izoterm Joule-Thomson együttható:
Definition

μ(t)=(deltaT/deltap) rögzített H-n

 

ahol T a hőmérséklet, p a nyomás és H az

entalpia. μ adiabatikus körülmények között (H állandó) megmutatja, hogy a nyomásváltozás mekkora

hőmérsékletváltozással jár. Ha a nyomás csökkenésére egy gáz lehül, akkor μ>0.

Term
inverziós hőmérséklet
Definition

az inverziós hőmérséklet felett egy gáz kiterjedéskor (tehát nyomás

csökkenésekor) felmelegszik (μ<0), alatta pedig lehül (μ>0).

Term
hőkapacitás
Definition

C=(deltaq/deltaT) 

ahol deltaq a rendszer által felvett vagy leadott hő, dT az

eközben bekövetkező hőmérsékletváltozás. Pontatlanul, de szemléletesen a hőkapacitás az a

hőmennyiség, ami a rendszer hőmérsékletét 1 Kelvinnel növeli meg. [J K-1] Az általános hőkapacitás

fogalomnál nincs kikötésünk arra, hogyan változik a hőközlés közben a térfogat, a nyomás, vagy

mekkora a rendszer anyagmennyisége!

Term
hőkapacitás állandó térfogaton
Definition

Cˇv = (deltaU/deltaT) rögzített térfogaton

 

tehát deltaT hőmérséklet-változáshoz szükséges deltaU

belső energia változás állandó térfogaton. [J K-1]

Term
hőkapacitás állandó nyomáson
Definition
Cˇp =(deltaH/deltaT) rögtzített nyomáson
Term
moláris hőkapacitás
Definition
1 mól anyag hőkapacitása
Term
entalpia hőmérsékletfüggése
Definition

ha ismerjük az entalpiát T1 hőmérsékleten, akkor a Cp ismeretében

kiszámíthatjuk T2 hőmérsékletre

 

H(T2)=H(T1)+ integrál C ˇp*dT

Term
exoterm folyamat
Definition
olyan kémiai vagy fizikai folyamat, amelyben hő szabadul fel
Term
endoterm folyamat
Definition
olyan kémiai vagy fizikai folyamat, amelyben hő nyelődik el
Term
sztöchiometriai együttható
Definition

nűI ( :D ) reakcióegyenletben a reaktánsok és termékek elfogyási-keletkezési

arányait kifejező szám. Értéke függ a reakcióegyenlet felírásától, reaktánsokra negatív, termékekre

pozitív.

Term
kémiai reakció egyenletének általános alakja:
Definition
szummajé nű j A jé = 0
Term
termokémia:
Definition
a termodinamikának az az ága, amely kémiai reakciók hőhatásával foglalkozik
Term
standard állapot
Definition

egy anyag akkor van standard állapotban, ha kémiailag egynemű (tiszta) és nyomása

p sztenderd = 1 bar = 105 Pa (hőmérséklete tetszőleges lehet!).

Term
termokémiai egyenlet
Definition

olyan kémiai egyenlet, amiben feltüntetik a reaktánsok és a termékek állapotát is

(pl. halmazállapot, szolvatációs állapot).

Term

standard reakcióentalpia

 

más néven: delta r H standard

Definition

a standard állapotú reaktánsoktól a standard állapotú termékekig

vezető reakció során bekövetkező entalpiaváltozás tetszőleges, de adott hőmérsékleten. [J mol-1]

Term
standard moláris képződési entalpia
Definition

egy vegyület referenciaállapotú elemeiből való

képződésének standard reakcióentalpiája. Referenciaállapotú elemek standard moláris képződési

entalpiája nulla. [J mol-1]

Term
referenciaállapotú elem
Definition

az elem standard nyomáson és az adott hőmérsékleten legstabilisabb állapota.

(Kivétel: szobahőmérsékleten a fehér foszfort tekintjük referencia-állapotú elemnek.)

Supporting users have an ad free experience!