Shared Flashcard Set

Details

final
ศัพท์ภาษาอังกฤษ_final
95
Language - English
Not Applicable
09/30/2011

Additional Language - English Flashcards

 


 

Cards

Term

 

Boost

 [transitive verb, สกรรมกริยา]   

to raise; to increase  

 


Definition

คำแปล/ความหมาย : ส่งเสริม 
Synonym : encourage, promote
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุยง, ยกยอ

Term

 

Bulk up   

[phrasal verb, กริยาวลี]

to become larger in size

 

Definition

คำแปล/ความหมาย : เพิ่มจำนวนขึ้น 
คำที่เกี่ยวข้อง : เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น

Term

Dash

[noun, นาม] 

Definition

คำแปล/ความหมาย : การวิ่งแข่งระยะสั้น (ทางกีฬา) 

Synonym : race, sprint
คำที่เกี่ยวข้อง : การแข่งขันวิ่ง

Term

Excessive

[adjective, คุณศัพท์] 

 

too much; too many

Definition

คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมากเกินกว่าจะยอมรับได้ 
Synonym : immoderate, inordinate
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งมากเกินความจำเป็น, ซึ่งมากเกินพอ

Term

Transition

the passing from one state or action to another

Definition

การผ่าน,การส่งผ่าน,การนำส่ง,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนแปลงลำดับ

Term

Placebo effect

A positive effect felt by people who believe they are taking a real drug 

Definition

ผลทางจิตใจด้านบวกจากความเชื่อว่ายา วิตามิน อาหารเสริมได้ผลจริงๆ

 

Term

Remarkable [adj]

 

Unusual; deserving notice 

Definition
ไม่ธรรมดา
Term

Retention (รีเทน'เชิน) [n.] 

Keeping; holding

Definition
การเก็บไว้,การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้
Term

Workout [n.]  

Exercises performed while training

Definition

การฝึกฝนร่างกาย, การฝึกซ้อม

Term

Enhancing

Improving the quality or condition

Definition

การปรับปรุงให้คุณภาพ หรือสถานะดีขึ้น 

Term

Pancreas (แพง'เครียส) [n.]

Gland which secretes digestive juices to the small intestine

Definition

ตับอ่อน

Term

Maximize      

Raise to the highest degree possible

Definition
ทำให้เพิ่มขึ้น มากสุด หรือใหญ่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Term

Generate  

 

Produce; cost

Definition
สร้างขึ้น ทำให้เกิด
Term

Credited (เครด'ดิท) [n.]

 

Believed to be responsible for doing something

Definition

ความเชื่อถือ ความน่าไว้วางใจ ชื่อเสียง 

Term

High-profile

 

 

Highly publicized; well-known

Definition
มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
Term

Amateur   

Non-professional

Definition

มือสมัครเล่น นักกีฬาสมัครเล่น 

Term

Assume        

 

Believes something to be fact

Definition

สมมติ นึกเอา คิดเอา

Term
Philanthropist  
(ฟิแลน'ธระพิสทฺ) [n.]   

A benefactor; one who has desire to help humankind especially through the giving of give to humanitarian institutions

Definition

ผู้ใจบุญ คนใจบุญ 

Term

Textile (เทคซฺ'ไทลฺ) [n.]

 

Having to do with woven fabric

Definition

สิ่งทอ วัตถุสิ่งทอ [adj. ทอได้,เกี่ยวกับการทอ. ]

Term

Radical (แรด'ดิเคิล) [adj.]

 

Progressive; advocating extreme changes in society

Definition

เชื่ออย่างสุดโต่ง หัวรุนแรง สุดขีด

Term

Refine (รีไฟนฺ') [vt.,vi.]

To make free from impurities

Definition

ทำให้(กลายเป็น)บริสุทธิ์, กลั่นให้บริสุทธิ์

Term

Tariff (แทร'ริฟ) [n.,vt.]

 

The system of taxes a government places particularly on import   

Definition

(จัดเก็บ)อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร 

Term

Refine (รีไฟนฺ') [vt.,vi.]

To make free from impurities

Definition

ทำให้(กลายเป็น)บริสุทธิ์, กลั่นให้บริสุทธิ์

Term

Ruthless (รูธ'ลิส) [adj.]

 

Unmerciful; unpitying

Definition

 ไม่มีความเมตตา,ไร้ความปรานี,โหดเหี้ยม,ทารุณ

Term
Endowment (เอนเดา'เมินทฺ)
A grant: a gift that provides an income for institution
Definition

การบริจาค, ทุนทรัพย์ที่บริจาค

Term
Eradicate (อิแรด'ดิเคท)  

Eliminate; erased

Definition
กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเง่า, ถอนรากถอนโคน, กำจัดจนหมดสิ้น
Term
Conviction (คันวิค'เชิน)
A strong belief
Definition

ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า, ความมั่นใจ

Term
Contradiction(คอนทระดิค'เชิน)

Improving the quality or condition

Definition
ความแตกต่าง , ความขัดแย้ง, การโต้แย้ง
Term
Pursuit(เพอซิวทฺ') [n]

Trying to find

Definition

การติดตาม, การไล่ตาม, ไล่ล่า

Term

Drastically       

Extremely; severely

Definition

อาการที่ขึ้น ลง หรือลดอย่างรวดเร็ว

Term

Rags to riches

 

Starting poor but becoming rich through hard work and effort

Definition

จากยาจกสู่เศรษฐี (คนจนที่กลายเป็นคนร่ำรวยจากการทำงานหนัก)

Term

Bobbin

 

 

A spool for the thread used in weaving

Definition

หลอดด้าย, กระสวยปั่นด้าย

Term

Loom[n.]    

A machine used for weaving thread or yarn into cloth

Definition
เครื่องทอผ้า, หูก, กี่
Term
Weaver(วี'เวอะ)[n.]    

A person who makes cloth by interlacing threads or yarn

Definition

ผู้ทอ, ผู้สาน, ช่างทอผ้า, ช่างสาน

Term
Advent  
Arrival; approach
Definition
การมาถึง,  การปรากฏ,  การกำเนิด
Term
Transcribe (แทรซฺ'ไครบฺ)
To write out
Definition
คัด, ลอก, ถ่ายสำเนา, ทำสำเนา, ถอดความ
Term
Invaluable(อินแวล'ลิวอะเบิล)[adj.]

 

Priceless; extremely valuable 

Definition
ซึ่งประมาณค่ามิได้, สุดที่จะประเมินค่าได้
Term
Capitalize (แคพพิท'ทะไลซ)

Benefit; profit 

Definition

ผลประโยชน์, ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น

Term

Ventures(เวน'เชอะ) [n]

 

risky business enterprises

Definition
การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย, กิจการเสี่ยงภัย, 
เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ
Term

Resounding (รีเซา'ดิง)[adj.]

 

 

Complete 

Definition
อย่างเด่นชัด, ชัดแจ้ง, ยิ่งใหญ่, สำเร็จ
Term

Insisted(อินซิสทฺ')

 

Declared firmly or persistently

Definition

ยืนกราน, ยืนยัน

Term
Championed[vt.]    

 

Backed; fought for (cause)

Definition

สนับสนุน, ป้องกัน, ผู้ให้การช่วยเหลือ

Term
Nobility(โนบิล'ลิที)  [n.]

dignity

Definition
ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง, คนชั้นสูง, ความสง่างาม
Term
Tarnished (ทาร์'นิช)
blackened; disgraced
Definition

(ทำให้)(กลายเป็น)(ความ)มัวหมอง, เสื่อมเสีย, มลทิน

Term

 

Foster (ฟอส'เทอะ) [v.adj.]
Promote; help to grow; develop

 

Definition

 

เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์
Term
Assuage (อะสเวจฺ') [vt.]

 

Priceless; extremely valuable 

Definition

ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย,

Term
Ignoble  (อิกโน'เบิล)[adj.]
 
Dishonorable 
Definition

ต่ำช้า,เลวทราม, ชั่วร้าย

Term

Accessed   

  Able to be retrieved or handle

Definition

วิธีเข้า โอกาสหรือสิทธิ์ที่จะใช้หรือมีบางอย่างไว้ในครอบครอง

Term

Considered 

 

 

Acknowledged; recognized

Definition
ยอมรับ
Term

Ultimately   

 

Finally

Definition

ท้ายที่สุด

Term
Promoting 

 

Supporting; advantage

Definition

สนับสนุน

Term
Traits
 
Distinguishing qualities
Definition

คุณสมบัติ อุปนิสัย

Term
Retention 
Holding or keeping in one’s possessing
Definition
การเก็บรักษา
Term
Classify
Arrange in classes according to some principle or system
Definition
การแยกประเภท การจัดเป็นหมวดหมู่ จัดกลุ่ม
Term

Derived  

 

Concluded; Obtained

Definition

สิ้นสุด ลงเอย ตัดสินใจ

Term
Migration     

 

Movement from one place to another

Definition

การอพยพ การย้ายถิ่น

Term

Ancestry  

 

 

Lineage; heritage; family descent

Definition
บรรพบุรุษ, วงศ์ตระกูล, ต้นตระกูล
Term

 

Persuasive   

 

Convincing

Definition

สามารถชักจูงใจ, ชักจูง โน้มน้าวใจ

Term
Creator

 

God; the Supreme Being

Definition

ผู้สร้างโลก, ผู้ให้กำเนิด

Term
Hardship
 
Misfortune; hard circumstance of life
Definition

การกดขี่, ความทุกข์ยาก ความลำบาก

 

Term
Display 
Laid out; present
Definition
แสดง นำเสนอ โชว์ 
Term
Line
Descendants of common ancestors
Definition
เชื้อสาย, สืบเชื้อสาย, ตระกูล, วงศ์ตระกูล
 
Term
Forensic

Application of scientific, especially medical, matters to legal matters

Definition
นิติวิทย์  นิติเวช
Term

Oppressive

 

Harsh; tyrannical 

Definition

กดขี่ โหดร้าย โหดเหี้ยม

Term
Looted     

 

Stolen from

Definition

การปล้นจาก, การขโมยจาก, แย่งชิง

Term

Sacred

 

 

Divine; holy

Definition
ศักดิ์สิทธิ์, เป็นที่ศักการะบูชา
Term

Descendants  

 

Heirs; children coming down from common ancestors 

Definition

ผู้สืบสกุล, ทายาท

Term
Remains

 

Dead bodies

Definition

ซากศพ

Term
Outweigh
 
Be more important 
Definition

มีความสำคัญมากเกินไป

Term
Universality
Occurring everywhere or in all begins
Definition
ลักษณะแพร่หลาย เป็นสากล

 

Term
Valid
Well-founded; cogent 
Definition
มีเหตุผล, มีหลักฐาน, มีผลชอบด้วยกฎหมาย
Term

Reclaim

 

To recover; to bring back

Definition
เรียกคืนกลับมา, บุกเบิก, ปฏิรูป
Term
Diversity    

 

Variety

Definition

ความแตกต่าง, ความหลากหลาย

Term

Origins

 

 

Beginnings

Definition
แหล่งกำเนิด, รากฐาน, จุดเริ่มต้น
Term

Colonization

 

Conquest of another nation; subjugation 

Definition

การล่าอาณานิคม, การล่าเมืองขึ้น

Term
Make amends

 

To apologize by giving or doing something

Definition

การขอขมา, ให้การชดเชย, ชดใช้

Term
Indigenous  (อินดิจ' จะเนิส)
 Benefit; profit 
Definition

เกี่ยวกับคนพื้นเมือง,ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด

 

Term
Repatriation[n.]
Being returned to the nation of one’s birth 

 

Definition
การส่งกลับประเทศ, คนที่ถูกส่งกลับประเทศ, การส่งกลับถิ่นเดิม
 
Term
Evolution

A process of development and change over time

Definition
วิวัฒนาการ, ความก้าวหน้า, การเจริญเติบโต
Term

Accessed   

  Able to be retrieved or handle

Definition

วิธีเข้า โอกาสหรือสิทธิ์ที่จะใช้หรือมีบางอย่างไว้ในครอบครอง

Term

evolved v [VT] อีโวลว

change 

Definition

เปลี่ยนแปลง ค่อยๆ พัฒนา 

Term

influx  [N] (อิน'ฟลัคซฺ) 

arrival ; entry

Definition
การไหลทะลักเข้ามา
Term

shift  [VI]  

change ; switch 

Definition

เปลี่ยน

Term

standardization  [N] 

a consistent system 

Definition
การทำให้เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกัน
Term

prestigious  [ADJ] (เพรสทิจ'เจิส)  

having a higher status ; more respected 

Definition
ซึ่งมีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
Term

conclude  [VT] 

decided 

Definition
ตัดสินใจ ลงความเห็น
Term

corruption  [N]  

decay ; worsening 

Definition
ความเสื่อมทราม ทำให้แย่ลง
Term
native tongue
Definition
ภาษาท้องถิ่น
Term

respective  [ADJ] 

particular; own 

Definition
เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล 
Term
proposed  [ADJ]  
Definition
ซึ่งถูกเสนอ 
Term

proposed  [ADJ] 

suggested 

Definition
ซึ่งถูกเสนอ 
Term

establish  [VT] 

create ; made 

Definition
สร้าง ทำให้มั่นคง
Term

attempt  [N] 

try 

Definition
ความพยายาม 
Supporting users have an ad free experience!