Shared Flashcard Set

Details

F-04's
10 Kanji Each
10
Education
Not Applicable
12/06/2014

Additional Education Flashcards

 


 

Cards

Term
有遊予洋葉陽様落流旅
Definition
Yuu, Yuu, Yo, You, You, You, You, Raku, Ryuu, Ryo
Term
両緑礼列路和愛案以衣
Definition
Ryou, Ryoku, Rei, Retsu, Ro,Wa, Ai, An, I, I
Term
位囲委胃印英栄塩央億
Definition
I, I, I, I, In, Ei, En, En, Ou, Oku
Term
加貨課芽改械害各覚完
Definition
Ka, Ka, Ka, Ga, Kai, Kai, Kai, Kaku, Kaku, Kan
Term
官漢管関観願希季紀喜
Definition
Kan, Kan, Kan, Kan, Kan, Gan, Ki, Ki, Ki, Ki
Term
旗器機議求救給挙漁共
Definition
Ki, Ki, Ki, Gi, Kyuu,Kyuu, Kyuu, Kyo, Gyo, Kyou
Term
協鏡競極区軍郡型景芸
Definition
Kyou, Kyou, Kyou, Kyoku, Ku, Gun, Gun, Kei, Kei, Gei
Term
欠結建健験固功候航康
Definition
Ketsu, Ketsu, Ken, Ken, Ken, Ko, Kou, Kou, Kou, Kou
Term
告差菜最材昨刷殺察参
Definition
Koku, Sa, Sai, Sai, Zai, Saku, Satsu, Satsu, Satsu, San
Term
産散残士氏史司姉試辞
Definition
San, San, Zan, Shi, Shi, Shi, Shi, Shi, Shi, Ji
Supporting users have an ad free experience!