Shared Flashcard Set

Details

Evidens
Evidensbaserad praktik i socialt arbete
16
Criminology
Post-Graduate
11/20/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hur brukar termen "evidensbaserad praktik" definieras?
Definition
En noggran, öppet redovisad och omdömesgill användning av den för tillsället bästa evidensen för beslutsfattande om insatser till särskilda individer.
Term
Vad är evidens?
Definition
Tydlighet eller bevis. (Bevis om /vetenskapligt stöd för insatsers effekter)
Term
Vilka tre kunskapskällor ska användas i evidensbaserat arbete? (Kunna redogöra för varför)
Definition
Individen, den professionelle och vetenskapen
Term
Vad vill man uppnå med evidensbaserat arbete? (förutom bästa möjliga insatser till individen)
Definition
En gemensam kunskapsbas
Term
Varför är vetenskapen inom socialt arbete begränsad?
Definition
Pga att det är svårt att skapa "sanningar" liknande naturvetenskapens. Människor är olika och komplexa. Svårt att utvärdera insatser pga etiska aspekter.
Term
Varför är det viktigt att individens åsikter (inför en insats) ska väga tungt?
Definition
Individen är den som är experten på sig själv. För att en insats ska få önskad effekt blir resultatet bättre om individen själv får vara med och bestämma. Motivation!
Term
Beskriver man bäst evidensbaserad praktik som ett förhållningssätt eller en metod?
Definition
Förhållningssätt!
Term
När vet man om en metod ska användas?
Definition
När empiriska studier visat att den GENOMSNITTLIGA effekten är positiv. (I vissa fall avsaknad av skadliga effekter)
Term
Förklara transparans inom evidensbaserat arbete
Definition
När de tre kunskapskällorna vägs ihop i dialog mellan individen och den professionelle och beslutsgrunderna redovisas ÖPPET.
Term
Sammanfattningsvis, vad menas med att arbeta evidensbaserat?
Definition
Ett verksamhetsnära arbete som integrerar brukarens erfarenheter och önskemål, de professionellas erfarenheter och den bästa tillgängliga vetenskapen.
Term
Kritik mor evidensbaserad praktik, nämn minst två.
Definition
1. Brist på effektutvärderingar. 2. Överflöd av desinformation. 3. kräver resurser som inte alltid finns. 4. Insatser är ofta inriktade mot specifik målgrupp, svårt att matcha.
Term
Fördelar med evidensbaserad praktik. Nämn minst två.
Definition
1. Ökad transparens. 2. Kunskapsfrämjande pga kritiskt förhållningssätt till kunskap. 3. Effektivisering av verksamheten.
Term
Idag finns ett intresse av att förbättra och effektivisera välfärdstjänstesektorerna. Det har lett till tre perspektiv, vilka?
Definition
1. Hålla kostnader (kostnadsökningar) under kontroll. 2. Kvalitetsarbete. 3. Evidensbaserad praktik
Term
"förbättringstanken" Är det viktigt att individens liv förbättras enligt uppsatta mål?
Definition
Alla förbättringar är viktiga, små som stora, det gäller att ha ett relativt perspektiv på förbättringstanken.
Term
Varför är det bra om begreppsapparaten blir mer preciserad och entydig?
Definition
1. Då kan man gå vidare mot en mer systematisk kunskapsproduktion om insatsernas effekter. 2. Den lokala kunskapsproduktionen får en mer betydande roll om grunderna är entydiga. 3. Då går vi mot en ökad kunskap som blir vetenskapligt förankrad.
Term
Vilka fem steg ingår i evidensbaserad praktik som arbetssätt?
Definition
1.Informationsbehov 2.Sök evidens 3.Kritisk värdering 4.Integrera kunskapen 5.Uppföljning/utvärdering
Supporting users have an ad free experience!