Shared Flashcard Set

Details

Etik
Etik i socialt arbete, kriminologi
17
Criminology
Post-Graduate
11/20/2012

Additional Criminology Flashcards

 


 

Cards

Term
Hur ser maktförhållandet ut mellan hjälpare och klient?
Definition
Obalanserat
Term
Varför är det viktigt att vara medveten om den ojämna maktbalansen mellan hjälpare och klient?
Definition
Så hjälparen ej ska råka kränka klienten tex
Term
Inom vilka områden/nivåer försöker man lösa problem inom socialt arbete?
Definition
Micro- meso- och macronivå (individ, samhälle, landet)
Term
Vad är etik?
Definition
Sedelära, läran om rätt och fel, en filosofi som söker svar på vad som är det rätta, hur man bör bete sig.
En uppsättning regler för hur man ska uppträda oc hur man ska förhålla sig.
Term
Varför behöver man inom det kriminologiska fältet prata om etik?
Definition
Därför att inom det kriminologiska fältet så jobbar man med individer i utsatta situationer
Term
Vad innebär maktbegreppet?
Definition
(Weber 1960) Möjligheten att få sin vilja igenom i en social relation, även i händelse av motstånd, oavsett vad denna möjlighet beror på.
Term
Maktanvändning, 4 exempel på olika typer
Definition
Makt:
Kan användas både för att hjälpa och att skada
Kan bygga på frivillig underkastelse
Kan tillkomma under hot och användning av vapen eller våld
Kan skada trots hjälpande avsikt
Term
Vilken funktion har makt?
Definition
Är viktig för att kunna hjälpa. Kunskap och resurser är nödvändiga verktyg
maktmissbruk kan vålla stor skada, tex genom kränkningar.
Term
Hur beskrivs det obalanserade matförhållandet mellan hjälpare och klient?
Definition
Den professionelle har kunskap om individen, kunskap om systemet osv. Den har rätt att fatta avgörande beslut och rätt att göra intrång i individens liv. Individen själv har visserligen stöd i intresseorganisationer, men även där krävs att andra får veta saker om individens livssituation så maktbalansen rubbas aldrig helt.
Term
Professionell vs personlig. Resonera lite kring varför det är bra med en balans av de två stilarna
Definition
En strikt professionell hjälpare kommer inte engagera sig och se klienten som en individ på dennes premisser, det kommer bli stelt och klienten kommer mest troligt uppleva att den inte blir lyssnad till eller sedd. Medan en hjälpare som tvärtom blir för personlig kommer agera därefter och glömma bort maktaspekten och "pracka på" en insats som den anser vara bäst, den kommer ta med sig problemen hem och kanske skuldbelägga om klienten inte går med på lösningen den sett ut.
Term
Förklara dubbelfunktionen en hjälpare har
Definition
Hjälpapparaten ska fungera både som kontroll- och maktapparat, samt som hjälpinsats för människor i svåra situationer
Term
Det finns sju aspekter att ta hänsyn till när en individ blir klient. Vilka?
Definition
Förändras från objekt till subjekt
Avprivatiseras
Från en person till ett fall
Från normalitet till avvikelse
Får en livslång status
Från vardagsspråk till fackspråk
Ägarandel och kompetenskonflikt
Term
Beskriv kränkning
Definition
Att förminska en människa och ta ifrån denne sitt värde
Term
Två typer av kränkningar
Definition
Aktiva: Tex hot och våld
Passiva: Tex försummelse
Term
Hur kan den professionelle motverka kränkningar?
Definition
Genom synliggörande, medvetenhet och reflektion. (Viktigt med självreflektion)
Term
Hur kan den professionelle öka sin medvetenhet?
Definition
Genom att utveckla sina personliga förmågor att hantera det som händer i yrkeslivet. Genom att utveckla sina professionella förmågor.
Term
Hur kan vi använda vår kunskap om maktförhållanden?
Definition
Vi bör ha kunskap om vår egen roll i systemet
Vi bör känna till vilka roller situationen för med sig
Vi bör ha perspektiv, empati men inte sympati
Supporting users have an ad free experience!