Shared Flashcard Set

Details

English-Chinese Court Terms
Terms used in court
16
Law
Not Applicable
05/29/2011

Additional Law Flashcards

 


 

Cards

Term
Rape
Definition
qiáng jiān 强奸
Term
Liability
Definition
zé rèn 责任
Term
Criminal Liability
Definition
xíng shì zé rèn
刑事责任
Term
Non-Conviction
Definition
fēi dìng zuì
非定罪
Term
Insanity Defense
Definition
jīng shén bìng fáng yù
精神病防御
Term
Sexual Assault
Definition
xìng qīn hài
性侵害
Term
ALibi
Definition
bù zài cháng zhèng jù
不在场证据
Term
Guardian
Definition
jiān hù rén
监护人
Term
Counsel
Definition
sòng wù lǜ shī
讼 务 律 师
Term
Social Security/National Insurance
Definition
shè huì bǎo zhàng
社 会 保 障
Term
abatement of claim
Definition
zhōng zhǐ sù sòng
终止诉讼
Term
the Supreme Court
Definition
zuì gāo fǎ yuàn
最高法院
Term
Labor Court
Definition
láo gōng fǎ yuàn
劳工法院
Term
Detention Facility
Definition
jū liú suǒ 拘留所
Term
Family Court
Definition
jiā shì fǎ tíng
家事法庭
Term
Traffic Court
Definition
jiāo tōng fǎ yuàn
交通法院
Supporting users have an ad free experience!