Shared Flashcard Set

Details

Engelse begrippen PDB (2)
Leer de betekenissen achter de Engelse begrippen
52
Accounting
Not Applicable
10/19/2013

Additional Accounting Flashcards

 


 

Cards

Term
vaste activa
Definition
productiemiddelen die meer dan een proces meegaan, zoals terreinen, gebouwen, machines, auto's, inventaris e.d.
Term
vlottende activa
Definition
productiemiddelen die een productieproces meegaan of in een productieproces in geld zijn om te zetten. Bv. debiteuren, voorraden, nog te vorderen bedragen, vooruitbetaalde bedragen en liquide middelen
Term
materiële vaste activa
Definition
activa die je kunt aanraken of vastpakken
Term
activa
Definition
bezittingen van de onderneming in geld uitgedrukt
Term
netto-omzet
Definition
Omzet zonder BTW en na aftrek van eventuele kortingen
Term
jaarrekening
Definition
Wettelijk voorgeschreven verslag van de financiële resultaten van een onderneming, dat bestaat uit een resultatenrekening en een balans met een toelichting daarop.
Term
balans
Definition
Overzicht van bezittingen en schulden, waarbij het eigen vermogen gemakshalve als schuld aan de eigenaar wordt gezien. Debet/links staan de bezittingen (activa) en rechts/ credit hoe je aan het geld gekomen bent om deze bezittingen te financieren (passiva.
Term
bedrijfsresultaat
Definition
netto-omzet-/-kosten
Term
preferente aandelen
Definition
geven vóór alle overige aandelen recht op een vast dividend. Het dividend is een vast percentage van de nominale waarde. Bij ontbinding van het bedrijf worden ze ook vóór de andere terugbetaald.
Term
aandeel
Definition
effect. waardepapier waaruit blijkt dat de houder mede-eigenaar is van een nv
Term
aandeel aan toonder
Definition
aandeel dat behoort aan degene die het bezit
Term
agio
Definition
extra opbrengst bij plaatsing van een effect
Term
plaatsing a pari
Definition
effecten plaatsen tegen nominale waarde
Term
plaatsing beneden pari
Definition
effecten plaatsen onder de nominale waarde
Term
boekwaarde
Definition
aanschafprijs-afschrijfwaarde
Term
plaatsing boven pari
Definition
effecten plaatsen boven nominale waarde
Term
brutodividend
Definition
dividend voor aftrek van dividendbelasting
Term
bulletlening
Definition
obligatielening met vaste looptijd die aan het eind van de looptijd in één keer wordt afgelost
Term
cf-stukken
Definition
aandelen onder beheer van centrum voor fondsenadministratie
Term
conversiekoers
Definition
koers waartegen een converteerbare obligatie kan worden ingewisseld tegen aandelen van dezelfde onderneming
Term
converteerbare obligatielening
Definition
lening waarbij houders het recht hebben converteerbare obilitaties om te wisselen in aandelen
Term
deelneming
Definition
als een onderneming een aandelenpakket heeft gekocht om in deze onderneming invloed uit te oefenen
Term
disagio
Definition
treedt op als obligaties geplaatst worden beneden pari(als marktrente hoger is dan rente op geplaatste obligatie)
Term
dividend
Definition
deel van de winst waarop een aandeelhouder recht heeft
Term
eensgevend geld
Definition
deel van de winst waarop een aandeelhouder recht heeft
Term
effect
Definition
koers van een aandeel of obligatie weergegeven in euro's
Term
effectieve waarde
Definition
waarde waartegen een effect wordt verhandeld
Term
eigen vermogen
Definition
vermogen dat de eigenaren in de onderneming hebben gestoken
Term
emissiekoers
Definition
prijs waartegen een effect wordt verhandeld
Term
emitteren van effecten
Definition
uitgeven van effecten, plaatsen van effecten
Term
herwaarderingsreserve
Definition
reserve ontstaan door het opwaarderen van activa
Term
ijzeren voorraad
Definition
noodzakelijke minimumvoorraad
Term
intrensieke waarde
Definition
het eigen vermogen van de onderneming; waarde van bezittingen verminderd met de schulden
Term
k-stukken
Definition
aandelen onder beheer van belegger
Term
kerncrediteuren
Definition
gemiddeld bedrag dat altijd verschuldigd is aan crediteuren
Term
kerndebiteuren
Definition
gemiddeld bedrag dat altijd onder debiteuren openstaat
Term
koers
Definition
prijs van een aandeel op de effectenbeurs
Term
kredietplafond
Definition
afgesproken maximaal krediet
Term
liquide middelen
Definition
middelen waarmee kan worden betaald
Term
nominale waarde
Definition
waarde van een aandeel zoals op het aandeel en in de statuten van de nv vermeld
Term
obligatie
Definition
verhandelbaar schuldbewijs
Term
obligatiehouder
Definition
degene die de obligatie in eigendom heeft
Term
aandeel op naam
Definition
aandeel waarop de naam van de eigenaar is geregistreerd
Term
plaatsen van effecten
Definition
uitgeven van effecten, emitteren van effecten
Term
provisie
Definition
beloning voor diensten van bank of commissionair
Term
rekening-courantkrediet
Definition
doorlopende kredietmogelijkheid bij de bank
Term
rentabiliteitswaarde
Definition
waarde van een onderneming op basis van de contante waarde van toekomstige winsten
Term
talon
Definition
dividendsbewijs waarten een nieuw blad met dividendbewijzen te krijgen is
Term
vaste activa
Definition
productiemiddelen die meer dan een productieproces meegaan
Term
vlottende activa
Definition
productiemiddelen die een productieproces meegaan of in een productieproces in geld zijn om te zetten
Term
vreemd kort vermogen
Definition
schulden op korte termijn
Term
vreemd lang vermogen
Definition
schulden op lange termijn
Supporting users have an ad free experience!