Shared Flashcard Set

Details

Drift og vedlikehold 2
Have fun
22
Management
Not Applicable
10/25/2013

Additional Management Flashcards

 


 

Cards

Term
Si litt om de fem generasjonene av vedlikehold
Definition
Reperasjon

Forebyggende vedlikehold
planlegging

Datamaskiner
Erfaringsdata

Tilstandskontroll
Vedlikehold aktivt element

World class maintenance
alt
Term
Hva er systematisk vedlikehold?
Definition
Prøve å forutse behovet for overhalinger, og utføre vedlikeholdet/overhalinger når det passer best for bedriften. Også med tanke på økonomi.
Term
Hvordan kan man forebygge vedlikehold?
Definition
Ved å tenke vedlikehold allerede i prosjekteringen.
Term
Tre ting som definerer driftssikkerhet.
Definition
Pålitelighet
Vedlikeholdsvennlighet
Vedlikeholdsevne
Term
Fire pålitelighetsegenskaper
Definition
Foventet levetid
Sviktrate
Funksjonssannsynlighet (tidsintervall)
Tilgjengelighet (ved en gitt t)
Term
Hva er vedlikeholdsvennlighet?
Definition
Hvor lang tid det tar å reparere en ting når alt nødvendig materiell er tilgjengelig. Altså selve reparasjonen.
Term
Måltall på vedlikeholdsvennlighet
Definition
mean time to repair
Term
Hva er vedlikeholdsevne?
Definition
Hvor lang tid det tar fra en feil oppstår til reparasjonen kan starte. Mean waiting time.
Term
Sviktintensitet
Definition
Lambda. 1/lambda = mean time to failure
Term
Funksjonssannsynlighet ekspeonential
Definition
R(t)= 1-F(t)= e^-lambda*t
Lambda er sviktrate
Mean time to failire = 1/lambda
Term
Funksjonssannsynlighet ekspeonential
Definition
R(t)= 1-F(t)= e^-lambda*t
Lambda er sviktrate
Mean time to failire = 1/lambda
Term
Funksjonssannsynlighet Weibull
Definition
R(t)= e^-((t-t0)/tau)^betta
Sviktrate = (betta/tau^betta)(t-t0)^(betta-1)
Term
Funksjonssannsynlighet vs tilgjengelighet
Definition
Funksjonssannsynlighet = sjansen for at noe har feilet etter en viss tid.

Tilgjengelighet er sjansen for at noe har feilet ved en viss tid.
Term
Punkter som påvirker sviktintensitet
Definition
Hvordan det er laget
Hvor mye det blir vedlikeholdt
Kvaliteten på vedlikeholdet
Term
Hva er iboende tilgjengelighet?
Definition
Oppnådd tilgjengelighet kun ved korrektivt vedlikehold.
Term
Hva er maksimal operasjonell tilgjengelighet?
Definition
tilgjengelighet oppnådd ved både korrektive og forebyggende tiltak.
Term
Hva inngår i en risikoanalyse?
Definition
Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe?
Hva er årsakene?
Hva kan konsekvensene bli?
Term
Hva heter standarden som krever risikoanalyser?
Definition
NS 5814
Term
Hva er internkontrollforskriften?
Definition
En forskrift som sier at virksomheter skal kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Term
Tre hovedgrupper konsekvenser
Definition
Menneske
Miljø
Materiell
Term
Hva er rcm?
Definition
Reliability centered maintenance
Term
Når brukes fmeca?
Definition
Når det skal skilles mellom kritiske og ukritiske feil.
Supporting users have an ad free experience!